Javno i otvoreno o muzičkoj pedagogiji u Bosni i Hercegovini. Prikaz Naučnog skupa “Muzička pedagogija u Bosni i Hercegovini”

Godina 2015. u istoriji Muzičke Akademije Univerziteta u Sarajevu zauzima istaknuto mjesto, jer je u potpunosti posvećena jubileju 60. godina Akademije koja svoju obljetnicu proslavlja kroz bogatu koncertnu sezonu, simpozije, projekte, promovišući na taj način sve segmente svog djelovanja – muzičku umjetnost, muzičku pedagogiju i muzičku nauku.

Upravo jedan takav događaj bio je naučni skup pod nazivom Muzička pedagogija u Bosni i Hercegovini koji se održao od 10–11. decembra 2015. u prostorima Muzičke akademije. Muzikološko društvo FBiH i najstarija visokoobrazovana muzička institucija u BiH uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i kulture, organizovali su skup čiji je cilj bio javno diskutovati o stanju u muzičkom obrazovanju: obuhvatnosti mlade populacije, finansiranju, predmetnoj pokrivenosti novim sadržajima, kadrovskoj politici, stručnoj zastupljenosti, prostornom i drugom obezbjeđenju nastave, strukturi muzičkog školstva, kao i stanju i mogućnostima poboljšanja trenutne situacije te perspektivama koje omogućuju dostizanje evropskog kvaliteta.

Koncepcija naučnog skupa zamišljena je u dva dijela. Prvi dio zakazan za 10. decembar 2015. odnosio se na izlaganje naučno-istraživačkih radova koje su javnosti prezentovali afirmisani bosanskohercegovački muzikolozi, muzički pedagozi i teoretičari. Posjetiocima skupa predstavljeno je 11 radova: Muzička pedagogija u okviru nedovršenog društva (dr. Ivan Čavlović), Institucionalni okviri muzičke pedagogije u Sarajevu 1878–1941. (dr. Fatima Hadžić / dr. Lana Paćuka), Pedagoška djelatnost bosanskohercegovačkih kompozitora u periodu od 1945–1992. (dr. Merima Čaušević), Pedagoška djelatnost bosanskohercegovačke flautističke škole (MA Esma Sulejmanagić), Sarajevska škola nastave harmonije (dr. Refik Hodžić / mr. Naida Hukić), Značaj cjeloživotnog učenja i centra za muzičku edukaciju (dr. Valida Tvrtković Akšamija), Moralna samosvijest u nastavi muzičke kulture (dr. Selma Porobić / mr. Emina Begić), Zvuk kao komunikacija – rad sa himalajskim zdjelama (mr. Mirsada Zećo), Specifičnosti individualne pedagogije (mr. Emina Smolović), Prof. Neda Stanković – život i djelo (mr. Azra Medić) i Alexander tehnika u akordeonizmu (dr. Belma Šarančić-Nahodović), koji su naišli na izvanredan prijem kod publike, tim više što su mnoga izlaganja javnosti predočila sadržajne činjenice o muzičkom školstvu BiH, iz različitih naučnih uglova.

Podjednako značajan bio je i drugi dan konferencije, 11. decembar 2015, zamišljen kao okrugli stol na kome su prisutni imali mogućnost za diskusiju. Saopštenje Dekana Muzičke Akademije Univerziteta u Sarajevu, dr. Ivana Čavlovića, Muzička pedagogija u okrilju nedovršenog društva, poslužilo je kao smjernica za dalji konstruktivni razgovor i diskusiju, a kao što se i očekivalo, nakon izloženog saopštenja pokrenuta su mnoga pitanja i diskusije vezano za muzičku pedagogiju. Diskusiji su se priključili profesori, pedagozi, direktori osnovnih i srednjih muzičkih škola – ukratko mnoga eminentna imena bosanskohercegovačke muzičke pedagogije, a doneseni zaključci bili su pokazatelj sličnih promišljanja o muzičkoj pedagogiji danas. Diskutanti, Ališer Sijarić, Melita Čičić, Bakir Kulenović, Dijana Preljević, Adelita Kadić, zatim Marina Tomić, Valida Tvrtković Akšamija, Selma Porobić i Senad Kazić došli su do konstatacija da postoji realna opasnost da se muzičko školstvo ukine iz sistema javnog obrazovanja usred ekonomskih problema i političkog establishmenta te da je neophodno razmatranje mogućnosti strukturalne reforme muzičkog školstva, zatim da je potrebno otvoriti veći broj nižih muzičkih škola bez privatizacije, reducirati plan i program nastave, posvetiti se rješavanju kadrovskih problema, kao i problemu velikog pada kvaliteta muzičkog obrazovanja. Naglašeno je da se do promjena može doći bez velike ekonomske potpore, ali sa dosta dobre volje i entuzijazma, čvrste saradnje i udruživanja.

O važnosti naučnog skupa Muzička pedagogija u Bosni i Hercegovini govori učešće znatnog broja bosanskohercegovačkih pedagoga u diskusiji koja je po prvi puta javno i otvoreno govorila o nezavidnom položaju muzičke pedagogije u Bosni i Hercegovini. Nadalje, u prilog ozbiljnosti skupa govori i namjera organizatora o izdavanju Zbornika radova u kome će se, pored izloženih naučno-istraživačkih radova, naći i uobličeni prijedlozi i zaključci doneseni na okruglom stolu naučnog skupa.

Na kraju je potrebno uputiti čestitke Muzikološkom društvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu obrazovanja i kulture, a posebno Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu koji su zajedničkom organizacijom naučnog skupa direktno doprinijeli afirmaciji muzičke pedagogije u BiH. Nadamo se da su zbivanja poput ovoga tek početak raznovrsnih aktivnosti koje imaju za cilj dati doprinos društveno-korisnoj, i s naučne strane potkrijepljenoj strani muzičke pedagogije u BiH.

 Zorana Guja