11. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU” / 11TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY” FINALNI PROGRAM / FINAL PROGRAM

naslovna WEB

Četvrtak / Thursday

25. oktobar / 25 October 2018

 

Registracija učesnika simpozija / Registration of the symposium participants

Od 9,00 h / From 9,00 h

 

Muzikologija 1. sjednica / Musicology 1st session

10,00–11,00 h

Soba / Room 2

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator / Chair: Fatima Hadžić

Senka Hodžić: Muzička infrastruktura Sarajeva u prvim decenijama nakon Drugog svjetskog rata u kontekstu kulturnih strategija socijalističke Jugoslavije

Miloš Marinković: Jugoslovenska elektroakustička muzika pre sedamdesetih: Produkcija i promocija na Muzičkom bijenalu Zagreb i na Jugoslavenskoj muzičkoj tribini

Ira Prodanov: Delatnost maestra Mladena Jagušta na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu

 

Muzikologija 2. sjednica / Musicology 2ndsession

11,30–12,30 h

Soba / Room 2

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator/ Chair: Ira Prodanov

Bogdan Đaković: Problem repertoara amaterskih horova u Srbiji u poslednje tri decenije – odnos između duhovnog i svetovnog žanra

Dina Vojvodić: Muzikološki portret Petra Bingulca

Ivana Nožica: Recepcija savremene muzike u časopisu Zvuk – Sarajevski period (1967–1986)

 

Muzička teorija i pedagogija 1. sjednica / Music theory and pedagogy 1st session

10,00–11,00 h

Soba / Room 10

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator / Chair: Amra Bosnić

Senad Kazić: Improvizacija u muzičkoj pedagogiji, povijesna paradigma ili povijesni paradoks?

Refik Hodžić: Harmonija između teorije i prakse

Jelica Valjalo Kaporelo / Blaženko Juračić: Melodijske i ritamske permutacije gregorijanskog korala u skladbi Messa da RequiemMarina Santora (1754. – 1823.): glazbeno-analitički ocrt nepoznatog djela izdubrovačke glazbene baštine

 

Muzikologija 3. sjednica / Musicology 3rd session

13,00–14,00 h

Soba / Room 2

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator/ Chair:Senka Hodžić

Monika Jurić Janjik: (Ne)važnost glazbe u djelu Ragion di stato talijanskog mislioca Giovannija Botera (oko 1544 – 1617)

Ivana Tomić Ferić/Maja Milošević Carić: Glazbeni klasicizam u Dalmaciji: Julije Bajamonti (1744.-1800.) i Josip Raffaelli (1767.-1843.) u ogledalu korespondencije i uzajamnih odnosa

Katica Burić ĆenanNobile teatro – sjećanja na ‘zlatno doba’ zadarske glazbene prošlosti

 

Muzička teorija i pedagogija –Panel / Music theory and pedagogy – Panel

11,30–12,30 h

Soba / Room 10

Panel na b/h/s jeziku / Panel in B/C/S Language

Korelacija predmeta iz oblasti muzičke teorije i pedagogije na primjeru Ludwiga van Beethovena

Nerma Hodžić Mulabegović, Naida Hukić, Amra Bosnić

 

Muzička teorija i pedagogija 2. sjednica / Music theory and pedagogy 2ndsession

13,00–14,00 h

Soba / Room 10

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator / Chair: Valida Tvrtković Akšamija

Tatjana Krkeljić: Muzički pedagozi iz SSSR-a i istočnoevropskih zemalja na crnogorskoj Muzičkoj akademiji od njenog osnivanja do danas

Majda Milinović: Zborska natjecanja kao motivacijski čimbenik za sudjelovanje učenika u pjevačkom zboru

Naka Nikšić: Prepoznavanje muzički darovitih pojedinaca i pružanje podrške njihovom razvoju i obrazovanju

 

Koncertna dvorana Muzičke akademije / Concert Hall, Academy of Music

Od / From 18,00 h

SVEČANO OTVARANJE / OPENING CEREMONY

 

UVODNO PREDAVANJE / INAUGURAL LECTURE:

Dr. Harry White, MRIA (University College Dublin)

Ireland in the European Ear: Historical Conceptions and Misconceptions of Irish Music

 

KONCERT BH UMJETNIČKE MUZIKE / CONCERT  OF BH ARTISTIC MUSIC

 

Petak / Friday

26. oktobar / 26 October

 

Muzikologija 4. sjednica / Musicology 4th session

10,00–11,00 h

Soba / Room 2

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator/ Chair:Ivana Tomić Ferić

Melita Milin: Prepiska Josipa Slavenskog kao izvor za proučavanje njegove stvaralačke poetike

Stanislav Tuksar: Franjo Ksaver Kuhač u mreži svojih kontakata na projektu “Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild” (1888.-1902.)

Sara Ries: Franjo Ksaver Kuhač u ogledalu svoje korespondencije (1864-1874)

 

Etnomuzikologija 1. sjednica / Ethnomusicology 1stsession

11,00–12,00 h

Soba / Room 9

Sjednica na engleskom jeziku / Session in English Language

Moderator / Chair:Jasmina Talam

Drago Kunej: Digitization and Interpretation of Ethnomusicological Audio Material in Digital Format

Aleksandar Dimitrijevski: Connecting Music Tradition and Contemporary Mass Media: The Macedonian Music Folklore on Internet

Hedy Hurban: The Dervish Sound Dress; a Garment Using Sensors that Emit Sound and Haptic Feedback

 

Muzička teorija i pedagogija 3. sjednica / Music theory and pedagogy 3rd session

10,00–11,20 h

Soba / Room 10

Sjednica na engleskom jeziku / Session in English Language

Moderator / Chair:Amila Ramović

Marko Milenković: Uticaj zvučne plastike teksta na vokalni govor u muzičkoj drami Koštana Petra Konjovića

Miloš Zatkalik: Music as Ruled by Primary Processes: Fragmentation

Srđan Teparić: Architextuality as a Factor in the Construction of the Genre of “Musical Fairytale” in the Composition Extraordinary scenes from Homer’s grave in Smyrna – New Additions for Hans Christian Andersen by Ivana Stefanović

João C. R. Cunha: From Orff-Schulwerk Approach to Longlife Music Education: Prespectives Based on Flow Theory

 

Muzikologija 5. sjednica / Musicology 5thsession

11,30–12,50 h

Soba / Room 2

Sjednica na b/h/s i engleskom jeziku / Session in B/C/S and English Language

Moderator/ Chair:Vjera Katalinić

Sanja Majer-Bobetko: Hrvatska glazbena historiografija od početka 20. stoljeća do 1945. godine. Kratak pregled

Gorana Doliner: Historiografija crkvene i folklorne glazbe u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Izvor: Glazbeni časopis Sveta Cecilija (1907-1045)

Leon Stefanija: Critical Strategies: Concept-Analysis of Slovenian Orchestral Music 1918–1945

Fatima Hadžić/Lana Paćuka: Prilog poznavanju života i djela Abrahama Suzina

 

Muzička teorija i pedagogija – Radionica (na engleskom jeziku) / Music theory and pedagogy – Workshop (in English)

12,30–13,30 h

Soba / Room 10

Moderator / Chair:Amra Bosnić

João C. R. Cunha

Developing Social Skills in Music Education: Music and Movement Experiences Based on the Orff-Schulwerk Approach

 

Etnomuzikologija 2. sjednica / Ethnomusicology 2ndsession

13,00–14,00 h

Soba / Room 9

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator / Chair:Drago Kunej

Kovač Mirza: Blago sa magnetofonskih traka – privatni snimci Himze Polovine

Bogdan Dražeta: Narativi o muzici u savremenoj gradskoj kulturi stanovništva Sarajeva i Mostara

Vesna Ivkov: Muzika “drugih” u praktičnoj nastavi Etnomuzikologije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu

 

Muzikologija 6. sjednica / Musicology 6thsession

13,00–14,00 h

Soba / Room 2

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator/ Chair:Stanislav Tuksar

Vjera Katalinić: Težnje i prepreke u institucionalizaciji nacionalne opere u Zagrebu 1860-ih godina

Marija Cestarić: Napisi o glazbi iz Hemeroteke Dragutina Aranya kao prilog poznavanju opernog repertoara Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu za vrijeme Kraljevine SHS

Zdravko Drenjančević: Prisutnost slavonske tradicijske glazbe u operi Ero s onoga svijeta skladatelja Jakova Gotovca

 

Muzička teorija i pedagogija 4. sjednica / Music theory and pedagogy 4thsession

13,45–14,45 h

Soba / Room 10

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator / Chair:Refik Hodžić

Valida Tvrtković –Akšamija: Metode aktivnog učenja u nastavi muzike

Merima Čaušević: Muzičke preferencije studenata nastavničkih fakulteta

Ana Čorić: Razvoj građanske kompetencije glazbenih pedagoga kroz interdisciplinarni pristup u visokoškolskom obrazovanju

 

Svečana sala Univerziteta u Sarajevu / Ceremonial Hall, University of Sarajevo[1]

Od / From 18,00 h

UVODNO PREDAVANJE / INAUGURAL LECTURE

Dr. Razia Sultanova (University of Cambridge)

Non-Russian Face of Russia: Music, Youth and Migration in Post-Soviet State

 

KONCERT TRADICIONALNE BH MUZIKE / CONCERT OF TRADITIONAL BH MUSIC

 

Subota / Saturday

27. oktobar / 27 October

 

Muzikologija 7. sjednica / Musicology 7th session

10,00–11,00 h

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Soba / Room 2

Moderator/ Chair:Ognjen Tvrtković

Ognjen Tvrtković: Povijest popularne glazbe u socijalističkoj Jugoslaviji – problemi i dileme

Siniša Škarica: Bijelo dugme: rock-folk ili folk-rock?

Aldo Foško: Pojava gypsy jazza u Hrvatskoj

 

Muzička teorija i pedagogija 5. sjednica / Music theory and pedagogy 5thsession

10,00–11,00 h

Soba / Room 10

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator / Chair:Nerma Hodžić Mulabegović

Danijela Zdravić Mihailović: Estetsko vaspitanje i stručno muzičko obrazovanje ‒ prilog proučavanju kompetencija učenika

Lejla Kasumagić – Islambegović/Lejla Džambazov: Primjena integriranog kurikuluma i muzike kao sredstva za cjeloživotno učenje u inkluzivnoj grupi predškolskog uzrasta. Primjer iz prakse

Jasna Šulentić Begić/Amir Begić: Didaktički aspekti interkulturalnog pristupa u nastavi glazbe[1] Univerzitet u Sarajevu. Adresa: Obala Kulina Bana 7/II