Muzika 6

MUZIKA BR. 6

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. urednik), dr. Selma Ferović, mr. Jasna Hadžisalihović-Spaić, Tamara Karača, Gordana Karanjac, dr. Vinko Krajtmajer, Milorad Milić, Rada Nuić, Tatjana Pandurević, Mirsad Pinjo (zamjenik gl. i odg. ur.), mr. Faruk Sijarić

 

 

SADRŽAJ:

 

UVODNA RIJEČ

 

Etnomuzikologija

Cvjetko RIHTMAN: O odnosu ritma i stiha napjeva u narodnoj tradiciji BiH

Miroslava FULANOVIĆ-ŠOŠIĆ: Tamburaštvo u BIH

 

Muzikologija 

Ivan ČAVLOVIĆ: Sevdalinka u stvaralačkom opusu Vlade Miloševića

Milorad MILIĆ: Sarajevski period Bogomira Kačerovskog

Josip MAGDIĆ: Neka pitanja plasmana bih glazbenih umjetnika stvaralaca i izvođača – osvrt na suvremene tendencije i elektronsku glazbu

 

Kronika muzičkog života

Mirsad PINJO: Kronika muzičkog života u Sarajevu

Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ: Kronika muzičkog života u Zenici

 

Recenzije, sjećanja, takmičenje, dnevnik, promocija…

Sjećanja na sarajevsku muzičku scenu 60-tih i njene utemeljivače (Selma FEROVIĆ)

Prvo takmičenje učenika i studenata muzike u FBiH (Amna DUKIĆ)

CD Sarajevska filharmonija 1923 (Selma FEROVIĆ)

Dnevnik Devete i Čarobne (Ivan ČAVLOVIĆ)

 

Vijesti iz…

Muzička akademija

Muzikološko društvo

 

Bibliografije

Ivan ČAVLOVIĆ: Bibliografija napisa o muzici u časopisu ODJEK

 

Autori i saradnici u ovom broju