Muzika 7

MUZIKA BR. 7

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. urednik), dr. Selma Ferović, mr. Jasna Hadžisalihović-Spaić, Tamara Karača, Gordana Karanjac, dr. Vinko Krajtmajer, Milorad Milić, Rada Nuić, Mirsad Pinjo (zamjenik gl. i odg. ur.), mr. Faruk Sijarić

 

 

SADRŽAJ:

 

UVODNA RIJEČ

 

Etnomuzikologija

Cvjetko RIHTMAN: Napjev balade u narodnoj tradiciji Bosne i Hercegovine

Gorana DOLINER: Tradicijsko crkveno pjevanje u Kraljevici sagledano prema radu Lujze Kozinović

Maja BARALIĆ: Mevlud u bošnjačkoj praksi

Miroslava FULANOVIĆ-ŠOŠIĆ: Narodna muzika u programu Radio-Sarajeva

 

Muzikologija 

Ivan ČAVLOVIĆ: Nada Ludvig-Pečar (uz stvaralački i životni jubilej)

Refik HODŽIĆ: Kompoziciono-tehničke karakteristike oblika kantate bih. kompozitora

 

Muzička pedagogija

Faruk SIJARIĆ: Violina-nastavnik, učenik i vještina vježbanja

 

Razgovori

Ljerka VIDIĆ-RASMUSSEN: Američka etnomuzikologija danas (razgovor sa Markom Slobinom)

 

Dnevnik, prikaz, jubilej

Gojko BJELAC: “L’Echo”, opera minimaliste

Mirsad PINJO: Kulturna manifestacija “Baščaršijske noći”

Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ: Jubileji muzičke škole Zenica

 

Kronika

Mirsad PINJO: Kronika muzičkog života u Sarajevu

 

Vijesti iz…

Muzička akademija

Muzikološko društvo

 

Bibliografije

Ivan ČAVLOVIĆ: Bibliografija napisa o muzici u časopisu ODJEK

 

Errata Corrige

Autori i saradnici u ovom broju