Muzika 8

MUZIKA BR. 8

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. urednik), dr. Selma Ferović, mr. Jasna Hadžisalihović-Spaić, Tamara Karača, Gordana Karanjac, dr. Vinko Krajtmajer, Milorad Milić, Rada Nuić, Mirsad Pinjo (zamjenik gl. i odg. ur.), mr. Faruk Sijarić

 

 

SADRŽAJ:

 

UVODNA RIJEČ

 

Muzikologija

Mladen POZAJIĆ: Osvrt na stvaralaštvo kompozitora NRBiH od oslobođenja do danas

Enver IMAMOVIĆ: Tragovi muzičke kulture na tlu Bosne i Hercegovine u prethistorijsko i antičko doba

Ivan ČAVLOVIĆ: 40 godina Muzičke omladine Bosne i Hercegovine

Vinko KRAJTMAJER: Šest narodnih pjesama za glas i klavir Cvjetka Rihtmana

 

Etnomuzikologija 

Dane KUSIĆ: Mal d’Orientalisme i pozitivnost muzike i vjere u Turskoj

Miroslava FULANOVIĆ-ŠOŠIĆ: O narodnom muzičkom stvaralaštvu i takozvanoj novokomponovanoj muzici

Jasmina TALAM: Fata Mujanović – narodni pjevač i kazivač iz Bistričaka

 

Studentski radovi

Nina BIJEDIĆ: Pop-muzika. Stilsko-estetski aspekti u okviru postmodernog društva

 

Prikaz, razgovor, dnevnik, kritika, recenzija

Vesna ANDRÉE-ZAIMOVIĆ: I. Međunarodni simpozij Muzika u društvu

Mirsad PINJO: Razgovor sa Mathiasom Kjellgrenom

Ivan ČAVLOVIĆ: Dnevnik Simpozija

Mirela IBRAHIMOVIĆ: Simfonijsko veče

Jasna PRGUDA / Rešad ARNAUTOVIĆ: Dr. Selma Ferović: Muzički govor moje zemlje. Didaktičko-metodička uputstva za upoznavanje muzičke baštine Bosne i Hercegovine

 

Kronike

Mirsad PINJO: Kronika muzičkog života u Sarajevu oktobar-decembar 1998.

Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ: Kronika muzičkog života u Zenici juli-decembar 1998.

 

Vijesti iz…

Muzička akademija

Muzikološko društvo

 

Bibliografije

Ivan ČAVLOVIĆ: Bibliografija napisa o muzici u časopisu Odjek

 

Errata Corrige

Autori i saradnici u ovom broju