Muzika br, 3

MUZIKA BR. 3

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
Maja Baralić (zamjenik gl. i odg. ur.), dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. ur.), dr. Selma Ferović, mr. Jasna Hadžisalihović-Spaić, Tamara Karača, dr. Vinko Krajtmajer, Milorad Milić, Rada Nuić, Tatjana Pandurević, mr. Faruk Sijarić

 

 

SADRŽAJ:

 

UVODNA RIJEČ

 

Iz muzičke prošlosti BiH

Mladen POZAJIĆ: Muzika u Bosni i Hercegovini

Zdravko VERUNICA: Hrvatsko pjevačko društvo “Trebević”

Ivan ČAVLOVIĆ: Simfonijski orkestar Radio-televizije Sarajevo u svjetlu dokumentarne građe

 

Muzička pedagogija 

Vinko KRAJTMAJER: Muzička improvizacija i mogućnost komuniciranja

 

Muzička baština

Mira FULANOVIĆ-ŠOŠIĆ: Svatovske pjesme kao primjer zajedničke kulture naroda Bosne i Hercegovine

 

Eseji i anegdote

Ivan ČAVLOVIĆ: San ili What’s the music in the war

Tatjana PRAŠTALO: Antonio Vivaldi

 

Studentski radovi

Igor KARAČA: O dvanaesttonskoj tehnici komponovanja

Mirsad PINJO: Sarajevska filharmonija do Drugog svj. rata

Amna DUKIĆ: Svirala (zurna)

Edin BOSNIĆ: Sarajevski internacionalni jazz festival ‘97

 

Post mortem

Željka Kordić

 

Vijesti iz Muzikološkog društva