Muzika 4

MUZIKA BR. 4

lzdavači / Publishers:
MUZIČKA AKADEMIJA / ACADEMY OF MUSIC SARAJEVO
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH / MUSICOLOGICAL SOCIETY FBiH

Uredništvo / Editorial board:
dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. ur.), dr. Selma Ferović, mr. Jasna Hadžisalihović-Spaić, Tamara Karača, dr. Vinko Krajtmajer, Milorad Milić, Rada Nuić, Tatjana Pandurević, Mirsad Pinjo (zamjenik gl. i odg. ur.), mr. Faruk Sijarić

 

 

SADRŽAJ / CONTENTS:

 

UVODNA RIJEČ / INTRODUCTION

 

Mladen POZAJIĆ: Izgrađivanje vlastitog nacionalnog muzičkog izraza u djelima bih. kompozitora / Development of the own national musical expression in the Bosnian composers’ works

Miroslava FULANOVIĆ-ŠOŠIĆ: O najstarijem sloju tradicionalne folklorne muzike Bosne i Hercegovine / On the oldest layer of the traditional folklore music in Bosnia-Herzegovina

Ivan ČAVLOVIĆ: Umjetnička transformacija folklora u djelima Vlade Miloševića / The folklore art transformation in Vlado Milošević’s works

Polomik TÜNDE: Crtice iz muzičko-kulturnog života Sefarda u Sarajevu za vrijeme asutrougarske uprave (1878–1918) / Sketches from the musical cultural life of Sephardic Jews in Sarajevo at the time of Austro-Hungarian administration (1878–1918)

Vinko KRAJTMAJER: Missa quotidiana u Bosni i Hercegovini / Missa quotidiana in Bosnia-Herzegovina

Jasna HADŽISALIHOVIĆ-SPAIĆ: Muzika u Islamu / Music in Islam

Maja BARALIĆ: Ilahija u Bosni i Hercegovini / Ilahia in Bosnia-Herzegovina

Sanja RALJEVIĆ: Historijski aspekt nastanka novokomponovane narodne muzike u Bosni i Hercegovini / Historical aspect of the origins of the newly composed folk music in Bosnia-Herzegovina

Želimir ALTARAC-ČIČAK: Značaj i razvoj sarajevske pop rock scene / Significance and development of the Sarajevo pop rock scene

Selma FEROVIĆ-KOLUDER: Muzičko vaspitanje u Bosni i Hercegovini (1878–1997) / Musical education in Bosnia-Herzegovina (1878–1997)

Mirsad PINJO: Kronika muzičkog života u Sarajevu / Chronicles of the musical life in Sarajevo