Muzika 19

MUZIKA BR. 19

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. urednik), dr. Selma Ferović, Alma Ferović, dr. Nikša Gligo, Tamara Karača Beljak (zamjenik gl. i odg. ur.), dr. Vinko Krajtmajer, Rada Nuić, Mirsad Pinjo, Amila Ramović, mr. Faruk Sijarić

 

 

SADRŽAJ:

 

UVODNA RIJEČ

 

Studije

Cvjetko RIHTMAN: Polifoni oblici u narodnoj muzici Bosne i Hercegovina

Fatima LAČEVIĆ: Razumijevanje muzike se otvara iz Bachove muzike. Komparacija Schloezerovog i Fochtovog razmijevanja muzike iz vrijednosti i posebnosti Bachove muzike

Ivan ČAVLOVIĆ: Analiza muzičkog djela. Izrada seminarskog rada (praktični dio). Sonata za klavir op. 13 Ludwiga van Beethovena

Selma FEROVIĆ: Uticaj medija u formiranju muzičke kulture. Muzika kao potreba i način života

Marija RIMAN: Životni put i stvaralačka djelatnost Mladena Pozajića

Senad KAZIĆ: Zapis o kompozitoru Ramizu Tahiriju

Refik HODŽIĆ: Muzički život Sjeverozapadne Bosne od 1878. do 1992.

Merima PURIĆ-ČAUŠEVIĆ: Klavirske kompozicije bosanskohercegovačkih kompozitora. Pregled, analiza, sistematizacija

 

 “Novi mladi diskurs o muzici”

David VERBUC: Muzika kao (kružna) društvena interakcija na primjeru brdskog naselja Šemprimož u Sloveniji

 

Studentski radovi

Kultura za Evropu (Fatima BEGAGIĆ)

 

Promocije

Teodor Romanić: Muzički život u Sarajevu (Ivan ČAVLOVIĆ)

Milorad Kenjalović: Vlado S. Milošević – etnomuzikolog (Ivan ČAVLOVIĆ)

Bosanske pjesme za glas i klavir (Tamara KARAČA BELJAK)

Bosnaskohercegovačka muzika – koncertni zapis (Tamara KARAČA BELJAK)

“Miruh Bosne” Omera Pobrića (Tamara KARAČA BELJAK)

 

Skupovi, Takmičenja

Dani Vlade Miloševića (Ivan ČAVLOVIĆ)

Peto takmičnje učenika i studenata muzike u FBiH (Miradet ZULIĆ)

 

Vijesti

 

In memoriam

Aleksije Radan (Ivan ČAVLOVIĆ)

 

Iz rada Muzikološkog društva

Godišnja skupština

 

“opera atrakcija” u šest slika

Božanstvena komedija (Gojko BJELAC – libreto, Ivan ČAVLOVIĆ – muzika)

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Alma FEROVIĆ)

Kronika muzičkog života u Tuzli (Miradet ZULIĆ)

Kronika muzičkog života u Zenici (Ema UZUNOVIĆ STOJANOVIĆ)

Kronika muzičkog života u Mostaru (Alica NURKIĆ)

 

Autori / Saradnici