Muzika 21

MUZIKA BR. 21

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. urednik), dr. Selma Ferović, Alma Ferović, dr. Nikša Gligo, mr. Tamara Karača Beljak (zamjenica gl. i odg. ur.), dr. Vinko Krajtmajer, Rada Nuić, Mirsad Pinjo, Amila Ramović, mr. Faruk Sijarić

 

 

SADRŽAJ:

 

UVODNA RIJEČ

 

III Međunarodni simpozij “Muzika u durštvu”

Vinko KRAJTMAJER: Estetika “zvučnosti”. Refleksija u opstojnosti tradicionalnog doživljaja

Maja BARALIĆ MATERNE: Narodne ilahije: Ilahije uspavanke

Ulla HELLQUIST: Ritmika – Pedagogija muzike

 

Muzička pedagogija

Selma FEROVIĆ: Mjerenje odgojno-obrazovnih efekata i postignuća u muzičkoj nastavi

Olga DENAC: Uloga afektivnog polja u planiranju nastavnog procesa muzičkog obrazovanja

 

Kompozitori

Marija RIMAN: Mladen Pozajić i Zagrebački madrigalisti

Senad KAZIĆ: Mladen Stahuljak – kompozitor. Prilog za životopis

Mirsad PINJO: Portret kompozitora – György Ligeti

 

Prijevod

Bruno NETTLE: Jabuke i narandže

 

Studentski radovi

Promjene kao potvrda konzervativnosti (Selma BEKRIĆ)

Horsko pjevanje na primjeru hora Bečkih dječaka (Azra HADŽAJLIĆ)

Tamburaški orkestar sportskog društva “Sloboda” iz Tuzle (Tatjana NAKIĆ)

 

Skupovi

Okrugli stol: Mjesto muzičkog stvaralaštva i kompozitora umjetničke muzike u BiH (Ivan ČAVLOVIĆ)

Muzičko-teoretski seminar (Senad KAZIĆ)

 

Festivali

Sarajevska zima (Mirsad PINJO)

Muzički spektakl – Mamma mia (Alma FEROVIĆ)

 

Biennale

22. Muzički biennale Zagreb (Amila RAMOVIĆ)

Muzika u ekspanziji. Rezgovor s Berislavom Šipušem (Amila RAMOVIĆ)

 

Promocije

Časopis Muzika (Svjetlana ARNAUTOVIĆ)

Zbornik radova III. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” (Ivan ČAVLOVIĆ / Fatima LAČEVIĆ)

Promocija CD-a “Tradicionalna narodna muzika u BiH” (Tamara KARAČA BELJAK)

Promocija CD-a “Antologija muzike za klavir – koncertni zapis” (Fatima BEGAGIĆ)

 

Vijesti iz

Muzikološko društvo (Ivan ČAVLOVIĆ)

Muzička akademija (Mirsad PINJO)

 

Konkurs

Nova djela kamerne umjetničke muzike

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Fatima BEGAGIĆ / Antonija DJAK / Vedrana TIČIĆ)

Kronika muzičkog života u Tuzli (Miradet ZULIĆ)

Kronika muzičkog života u Zenici (Ema UZUNOVIĆ STOJANOVIĆ)

Kronika muzičkog života u Mostaru (Mihaela OBRADOVIĆ / Alica NURKIĆ)

 

Bibliografija

Bibliografija napisa u časopisu Muzika 2000–2002. (Miroslava FULANOVIĆ ŠOŠIĆ)

 

Autori i saradnici