Muzika 24

MUZIKA BR. 24

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. urednik), dr. Selma Ferović, Alma Ferović, dr. Nikša Gligo, mr. Tamara Karača Beljak (zamjenica gl. i odg. ur.), dr. Vinko Krajtmajer, Rada Nuić, mr. Mirsad Pinjo, Amila Ramović

 

 

SADRŽAJ:

 

UVODNA RIJEČ

 

IV. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”

Ira PRODANOV: Religija u muzici postmoderne

Jelena JOVANOVIĆ: Tokovi promene tradicije u pesmama koje prate božićne običaje Srba u gornjem Banatu u Rumuniji

 

Muzikologija

Risto Pekka PENNANEN: Kako koristiti komercijalne snimke za muzičko istraživanje: Metodološki pribor za prvu pomoć

Ema UZUNOVIĆ STOJANOVIĆ: KUD “Željezara” Zenica. 35 godina postojanja i rada

 

Etnomuzikologija

Miroslava FULANOVIĆ ŠOŠIĆ: Muzička terminologija Cvjetka Rihtmana u etnomuzikološkim radovima s područja BiH

Anthony BAINES: Historijske pozadine žičanih instrumenata (Jasmina TALAM)

 

Muzička pedagogija

Selma FEROVIĆ: Praćenje napredovanja učenika i ocjenjivanje u nastavi muzičke kulture u prvom razredu devetogodišnje osnovne škole

Senad KAZIĆ: Mogući prohod ka biti značenja (mikro)forme u muzičkom i muzikalnom iskazu

 

Ličnosti

Miradet ZULIĆ: Čestmir Dušek počasni doktor nauka Tuzlanskog univerziteta. Povodom pedeset godina pedagoškog i umjetničkog rada

 

Intervju

Kompozitor Ramiz Tahiri. Razgovor s povodom (Ema UZUNOVIĆ STOJANOVIĆ)

 

Studentski radovi

Boško JOVIĆ: Orkestarsko muziciranje u Zenici

Amra DELIĆ: Transformacija osnovnih motiva u baletu “Petruška” Igora Stravinskog

 

Skupovi, Festivali, Promocije…

IV. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu” (Amel SULJIĆ / Lejla DŽAMBAZOV / Tatjana NAKIĆ)

Dnevnik simpozija (Ivan ČAVLOVIĆ)

Uspješan završetak konkursa (Senad KAZIĆ)

Susreti generacija (Sandra KURTOVIĆ)

Treća smotra amaterskog stvaralaštva (Aida HUSEINBAŠIĆ / Ashar KURTOVIĆ)

Pop rock voice and noise interactive conference (Alma FEROVIĆ)

Spas za mlade dirigente (Tijana VIGNJEVIĆ)

Dejan Despić: Muzički stilovi (Ivan ČAVLOVIĆ)

“Zaim Imamović – Pjesme srca moga” (Mira FULANOVIĆ ŠOŠIĆ)

 

Bolonjski proces

Preporuke evropskoj komisiji u vezi s ulogom muzičkog obrazovanja i obuke u novom EU programu za kulturu (Lana ŠEHOVIĆ)

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Fatima HADŽIĆ)

Kronika muzičkog života u Tuzli (Miradet ZULIĆ)

Kronika muzičkog života u Zenici (Ema UZUNOVIĆ STOJANOVIĆ)

Kronika muzičkog života u Mostaru (Alica NURKIĆ)

 

Autori i saradnici