Muzika 27

MUZIKA BR. 27

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. urednik), dr. Selma Ferović, Alma Ferović, dr. Nikša Gligo, mr. Tamara Karača Beljak (zamjenica gl. i odg. ur.), dr. Vinko Krajtmajer, Rada Nuić, mr. Mirsad Pinjo, Amila Ramović

 

 

SADRŽAJ:

 

UVODNA RIJEČ

 

Postmoderni diskurs o muzici

Amila RAMOVIĆ: Forma u postmodernoj muzici. Estetske i druge osnove konstrukcije postmodernog muzičkog djela

Jelena NOVAK: Mnoštvenost analize i interpretacije poststrukturalističkog muzikološkog diskursa

 

Tribina: Muzičke institucije u Bosni i Hercegovini i njihov značaj u razvoju kulturnog života

Miroslava FULANOVIĆ-ŠOŠIĆ: Institut za proučavanje folklora u Sarajevu. Pokretanje institucionalnih etnomuzikoloških istraživanja u Bosni i Hercegovini

Maja BARALIĆ-MATERNE: Muzička produkcija javnog servisa Bosne i Hercegovine

Refik HODŽIĆ: 50 godina muzičke škole u Bihaću (1955–2005)

Amel SULJIĆ: Muzičko školstvo u Unsko-Sanskom kantonu. Osvrt na osnovne muzičke škole

Mirsad PINJO: Neki aspekti odnosa muzičkog profesionalizma i umjetničkog života

 

Etnomuzikologija u BiH

Jasmina TALAM: Kordofoni instrumenti tipa dugovrate leute u narodnoj muzičkoj tradiciji Bosne i Hercegovine

 

Historija muzike u BiH

fra Anto KOVAČIĆ: Kompozitor, zborovođa i muzički pedagog fra Nenad Dujić (1911–1966)

Senad KAZIĆ: Deset godina srednje glazbene škole Jakova Gotovca u Novom Travniku

 

Pijanizam

Omer BLENTIĆ: O klavirskom stilu J. S. Bacha. Fragmenti interpretacije

 

Koncerti, prikazi, promocije, Vijesti

Pregled događaja povodom 50 godina Muzičke akademije u Sarajevu (Lana ŠEHOVIĆ)

Dva nova znaka (Ivan ČAVLOVIĆ)

Koncertni zapisi. Internacionalna kulturna manifestacija Zeničko proljeće 2006. (Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ)

Promocija poštanske marke BH Pošta s likovima bih. kompozitora (Selma FEROVIĆ / Emir HRENOVICA / Ivan ČAVLOVIĆ)

Muzikološki razgovori (Davor MARKOTA)

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Fatima HADŽIĆ)

Kronika muzičkog života u Tuzli (Miradet ZULIĆ)

Kronika muzičkog života u Zenici (Ema UZUNOVIĆ STOJANOVIĆ)

 

Autori i saradnici