Muzika 31

MUZIKA BR. 31

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Tamara Karača-Beljak (gl. i odg. urednica), Ema Uzunović-Stojanović (zamjenica gl. i odg. urednice), dr. Nikša Gligo, dr. Ivan Čavlović, Lana Šehović-Paćuka

 

 

 

SADRŽAJ:

 

RIJEČ UREDNICE

 

Teorija muzike

Igor KARAČA: Set analiza: Pet stavaka za gudački kvartet, op. 5, br. 4, Antona Weberna

Ališer SIJARIĆ: Povodom 100 godina od rođenja Olivier Messiaena: Muzički jezik Olivier Messiaena

Refik HODŽIĆ: Osobenosti harmonijskog izraza u muzici XX stoljeća

 

Muzička pedagogija

Naka NIKŠIĆ: Mogućnosti primjene sandžačkih pjesama u odgoju tonalitetnog mišljenja

Valida AKŠAMIJA-TVRTKOVIĆ: Nastavni listići kao sredstvo za ponavljanje i razvoj kreativnosti kod mladih

 

Historija muzike

Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ: HKD “Napredak” Zenica od 1945. do 2005.

 

Etnomuzikologija

Feza TANSUG: The Turkish influence on Bulgarian music

 

Bolonjska reforma

Ivan ČAVLOVIĆ: Bolonjski zahtjevi za osiguranje kvaliteta i monitoring: Primjer Muzičke akademije u Sarajevu

 

Prikazi

Lana ŠEHOVIĆ-PAĆUKA: Majske muzičke svečanosti Muzičke akademije u Sarajevu

Alma FEROVIĆ: Lenny Kravitz – istinska zvijezda u punom sjaju Rock-a!

 

Studentski radovi

Ples i pokret kao terapija za djecu sa posebnim potrebama (Ivana GOJMERAC)

 

In memoriam

Nada Ludvig Pečar (Ivan ČAVLOVIĆ)

Iz djelatnosti Muzikološkog društva FBiH

O nagradnom konkursu za nova djela bosanskohercegovačkih kompozitora

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Lana ŠEHOVIĆ-PAĆUKA)

Kronika muzičkog života u Zenici (Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ)

 

Recenzenti

 

Autori i saradnici