Muzika 32

MUZIKA BR. 32

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Tamara Karača-Beljak (gl. i odg. urednica), Ema Uzunović-Stojanović (zamjenica gl. i odg. urednice), dr. Nikša Gligo, dr. Ivan Čavlović, Lana Šehović-Paćuka

 

 

SADRŽAJ:

 

RIJEČ UREDNICE

 

Teorija muzike

Igor KARAČA: Karlheinz Stockhausen (1928–2007)

Senad KAZIĆ: Terminologija: kreativnost / stvaralaštvo – improvizacija

 

Etnomuzikologija

Jasmina TALAM / Tamara KARAČA-BELJAK: Novi izazovi – digitalizacija snimaka iz legata C. Rihtmana: sveska prva

Mirela ŠEČIĆ: Sevdalinka u kontekstu legislative u Bosni i Hercegovini

Lejla HALIDOVIĆ: Izvori o bosanskohercegovačkoj tradicijskoj muzici u periodu od 1650–1914. godine

Badema SOFTIĆ: Muzika i neki običaji Roma na području Sarajeva i okolice

 

Obljetnice

Maja BARALIĆ-MATERNE: Uz 100. rođendan Elliota Cartera

 

Intervju

Deset godina Allegra (Badema SOFTIĆ)

Manfred Stilz: Violončelo je moja ljubav, tu mi je srce! (Maja BARALIĆ-MATERNE)

 

In memoriam

Vinko Krajtmajer (Ivan ČAVLOVIĆ)

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Lana ŠEHOVIĆ-PAĆUKA)

Kronika muzičkog života u Zenici (Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ)

Kronika muzičkog života u Tuzli (Miradet ZULIĆ)

 

Autori i saradnici