Muzika 33

MUZIKA BR. 33

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Tamara Karača-Beljak (gl. i odg. urednica), Ema Uzunović-Stojanović (zamjenica gl. i odg. urednice), dr. Nikša Gligo, dr. Ivan Čavlović, Lana Šehović-Paćuka

 

 

SADRŽAJ:

 

RIJEČ UREDNICE

 

Teorija muzike

Igor KARAČA: Muzički misticizam Giacinta Scelsija (1905–1988)

Refik HODŽIĆ: Prilog za bolje razumijevanje harmonijske analize

Merima PURIĆ: U povodu godišnjice smrti kompozitorice Nade Ludvig Pečar – stilske karakteristike kroz prizmu klavirskih kompozicija

 

Muzikologija

Fatima HADŽIĆ: Što (ni)su Česi u historiji muzike u BiH: osvrt na kompozitorsku djelatnost čeških muzičara u BiH

Miradet ZULIĆ: Instrumentalni ansambli u sjeveroistočnoj Bosni do 1914.

Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ: Djelovanje muzičkih sekcija HKD “Napredak” Zenica 1991–2007.

 

Etnomuzikologija

Svanibor PETTAN: Sevdalinka u Norveškoj: u susret aplikativnoj etnomuzikologiji

Branka VIDOVIĆ: Sevdalinka u televizijskim programima – sa osvrtom na produkciju TVSA i BHRT

 

Prikazi, osvrti, recenzije…

A.R.Rahman – “Mozart iz Madrasa” (Alma FEROVIĆ)

17. konferencija International Council of Traditional Music – studijske grupe Narodni muzički instrumenti (Jasmina TALAM)

Majske muzičke svečanosti (Lana ŠEHOVIĆ-PAĆUKA)

Konkursna djela bosanskohercegovačkih kompozitora 2008. (Mirela ŠEČIĆ)

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Fatima HADŽIĆ)

Kronika muzičkog života u Tuzli (Miradet ZULIĆ)

Kronika muzičkog života u Zenici (Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ)

 

Autori i saradnici