Muzika 34

MUZIKA BR. 34

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Tamara Karača-Beljak (gl. i odg. urednica), Ema Uzunović-Stojanović (zamjenica gl. i odg. urednice), dr. Nikša Gligo, dr. Ivan Čavlović, mr. Lana Šehović-Paćuka

 

 

SADRŽAJ:

 

RIJEČ UREDNICE

 

Teorija muzike

Igor KARAČA: Uvod u algoritamsku kompoziciju – prvi dio

Sabina VIDULIN-ORBANIĆ: Izvannastavne glazbene aktivnosti: potpora i budućnosti glazbenog obrazovanja

Refik HODŽIĆ: O fenomenu harmonijske kadence u bosankohercegovačkoj narodnoj pjesmi gradske tradicije

 

Muzikologija

Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ: Mješoviti hor HKD “Napredak” Zenica 1991–2005.

Mirela ŠEČIĆ: Izvori za istraživanje muzičkog života u Hercegovini 1878–1941.

 

Etnomuzikologija

Badema SOFTIĆ: O jednoj ajvatovičkoj ilahiji

 

Prikazi, osvrti, recenzije…

Novi CD u izdanju Muzičke akademije u Sarajevu: King Arthur Henrya Purcella (Fatima HADŽIĆ)

Mjuzikl Sister act – Redovnice nastupaju (Alma FEROVIĆ)

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Fatima HADŽIĆ)

Kronika muzičkog života u Zenici (Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ)

Kronika muzičkog života u Tuzli (Miradet ZULIĆ)

 

Autori i saradnici