Muzika 35-36

MUZIKA BR. 35-36

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Tamara Karača-Beljak (gl. i odg. urednica), Ema Uzunović-Stojanović (zamjenica gl. i odg. urednice), dr. Nikša Gligo, dr. Ivan Čavlović, mr. Lana Šehović-Paćuka

 

 

SADRŽAJ:

 

RIJEČ UREDNICE

 

Muzikologija

Rozina PALIĆ-JELAVIĆ: Umjetničko djelovanje skladatelja, orguljaša i dirigenta Josipa Magdića nadahnuto ratnim stradanjima devedesetih godina 20. stoljeća

 

Prikazi, osvrti, recenzije…

Jasmina TALAM / Tamara KARAČA-BELJAK: Zaštita nematerijalne kulturne baštine: muzička tradicija Bosne i Hercegovine

Nova izdanja u okviru serije “Zvučni dokumenti iz Fonogram ariva” Austrijske akademije nauka (Jasmina TALAM)

 

Studentski radovi

Sjećanje na Vinka Krajtmajera: Ženski vokalni oktet Collegium artisticum (Marija ČOLAK)

 

In memoriam

Dunja Rihtman-Šotrić

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Senka HODŽIĆ)

Kronika muzičkog života u Tuzli (Miradet ZULIĆ)

Kronika muzičkog života u Zenici (Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ)

 

Autori i saradnici