Muzika 38

MUZIKA BR. 38

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Tamara Karača-Beljak (gl. i odg. urednica), Ema Uzunović-Stojanović (zamjenica gl. i odg. urednice), dr. Nikša Gligo, dr. Ivan Čavlović, mr. Lana Paćuka

 

 

SADRŽAJ:

 

RIJEČ UREDNICE

 

Teorija muzike

Igor KARAČA: Uvod u algoritamsku kompoziciju, treći dio: Stanični automati

Gordana GRUJIĆ: Minijature op.9 Dejana Despića sa aspekta Hindemitovog analitičkog pristupa

Refik HODŽIĆ: Kromatski i neki neuobičajeni akordi u muzičkoj literaturi

 

Muzikologija

Ivan ČAVLOVIĆ: Kompozitorstvo u Bosni i Hercegovini

Amra BOSNIĆ: Simfonijska muzika u BiH: historijsko-stilski aspekti

Amila RAMOVIĆ: Između kulture i umjetnosti: muzika u vremenu multimedije na pragu 21. stoljeća

Snježana ŠUŠNJARA: Napretkovo glazbeno udruženje i rad od 1994–1996.

 

Etnomuzikologija

Rudolf PIETSCH: The Personal Union of Vocal and Instrumental Music illustrated through Selected Examples of Austrian Folk Music

 

Muzička pedagogija

Ivana GOJMERAC: Muzika kroz pokret i ples u terapiji i rehabilitaciji djece s posebnim potrebama

 

Intervju, prikazi, osvrti…

Razgovor sa Chrisom Finckelom i Calvinom Wiersmom, članovima Manhattan String Quarteta (Esma SULEJMANAGIĆ)

Razgovor s prof. dr. Davidom Clampittom (Esma SULEJMANAGIĆ)

Od ideje do Instituta za muziku, teatar i multimediju (Alma FEROVIĆ)

Carmen na sarajevski način (Esma SULEJMANAGIĆ)

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Senka HODŽIĆ)

Kronika muzičkog života u Zenici (Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ)

Kronika muzičkog života u Tuzli (Miradet ZULIĆ)

Kronika muzičkog života u Bihaću (Jasmin ČUSTIĆ)

 

Autori i saradnici