Ivan Čavlović

Dr. Ivan Čavlović, prof. emeritus

icavlov@net.ba

 

I. BIOGRAFIJA

Dr. Ivan Čavlović, prof. emeritus (Kruhari, Sanski Most, 20. VIII. 1949), muzički teoretičar, muzički pedagog, muzički pisac, muzikolog, kompozitor.

Prve poduke iz oblasti muzičke teorije i sviranja na crkvenom harmoniju imao je od oca Ante i fra Alojzija Atlije, a zatim od školskih nastavnika muzike Sergeja Beljajeva i Stjepana Matanovića. Tokom osnovnoškolskog i gimnazijskog školovanja aktivno je učestvovao u radu zabavnog orkestra KUD-a “Grmeč” gdje je svirao trubu i kontrabas, a u VIS-ima „Boemi” iz Sanskog Mosta i „Procol ferrum” iz Prijedora svirao je bas gitaru. Studirao je najprije na Pedagoškoj akademiji u Puli i diplomirao 1972. na Odsjeku za muzički odgoj. Na Muzičkoj akademiji u Sarajevu je diplomirao 1977. na Teoretsko-pedagoškom odsjeku s odličnim uspjehom te je dobio Zlatnu značku “Hasan Brkić” Univerziteta u Sarajevu. Godine 1979. završio je i dvogodišnji studij klavira na Odsjeku za klavir u klasi prof. Matusje Blum.

Godine 1978. izabran je asistenta-pripravnika na predmetima Analiza muzičkih oblika i Analiza polifonih oblika u klasama prof. Vojina Komadine i prof. Nade Ludvig-Pečar. Postdiplomski studij je završio na Muzičkoj akademiji u Sarajevu 28. III. 1983, odbranivši magistarski rad pod naslovom: Sonatnost u djelima J. S. Bacha i primjena njenih principa u klavirskim sonatama D. G. Scarlattija (mentorica: red. prof. mr. Nada Ludvig-Pečar). Stepen doktora muzičkih nauka je stekao takođe na Muzičkoj akademiji u Sarajevu 7. VI. 1991. odbranom doktorske disertacije pod naslovom: Kompoziciono-tehničke i stilske karakteristike stvaralačkog opusa Vlade S. Miloševića (mentor: red. prof. dr. Nikša Gligo, Muzička akademija u Zagrebu. Članovi komisije: doc. dr. Eva Sedak, Muzička akademija u Zagrebu i akademik prof. Vlastimir Nikolovski, Akademija nauka i umjetnosti Makedonije).

Ivan Čavlović je aktivan kao naučnik u istraživanju historije muzike u BiH, kao muzički pisac i  organizator muzičkih manifestacija, pokretač fundamentalnih i izvedbenih projekata vezanih za različite muzičke oblasti i aktivnosti, te kao kompozitor muzike za pozorište. Objavio je preko 200 napisa o muzici različitog sadržaja i karaktera. Od kompozitorskih radova najznačajnija je opera atrakcijâ Srebreničanke (2004).

Jedan je od osnivača Muzikološkog društva FBiH (1997) i pokretač časopisa za muzičku kulturu Muzika (1997). Od 1998. godine zajedno sa saradnicima u Muzikološkom društvu pokreće Međunarodni simpozij “Muzika u društvu” koji se održava biennalno. Od 1985–1989. bio je nositeljem projekta Kompozitori Bosne i Hercegovine: Obrada podataka pri SOKOJ-u. S dr. Ankicom Petrović 1990/91. za ANUBiH izradio je projekt Fundamentalna istraživanja za historiju muzike u BiH (FIHM BiH 2010), koji je 1997. prenešen u Muzikološko društvo, a 2004. na Institut za muzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu. Takođe je pokrenuo i projekt Leksikon muzičara u BiH (1999) i bio glavnim i odgovornim urednikom objavljenog Abecedarija Leksikona (2010). Jedan je od inicijatora osnivanja Instituta za muzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu (2004) i Centra za muzičku edukaciju (2015).

Od 2008. pokrenuo je festival Majske muzičke svečanosti Muzičke akademije u Sarajevu, a od 2011. zajedno s Dinom Mulićem i Chrisom Finkelom pokrenuo je Sarajevo Music Chamber Festival, koji organiziraju Muzička akademija u Sarajevu i Manhattan String Quartet iz New Yorka.

Od kraja 70-tih i tokom 80-tih godina prošlog stoljeća bio je aktivan u radu Udruženja kompozitora BiH, a od 1989. i u radu Univerziteta u Sarajevu. Intenzivno je radio na uvođenju studija prema zahtjevima Bolonjske reforme na Muzičkoj akademiji od školske 1995/96. godine. Od 2007. do 2016. bio je dekan Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Dobitnik je nagrade „Vlado Milošević” AMUS-a (2017).

U toku pedagoške karijere odgojio je brojne muzičke pedagoge, a najvažnije je da je ostavio nasljednike na predmetima koje je predavao i to: na predmetima za koje je izabran, Muzički oblici i stilovi, Aspekti muzike 20. stoljeća i Analiza muzičkog djela, doc. dr. Amilu Ramović i doc. dr. Amru Bosnić, a na predmetima koji su mu povjereni, Historija muzike, Historija muzike u Bosni i Hercegovini, Historija južnoslavenske muzike, Muzička publicistika i kritika i Metodologija muzikoloških istraživanja, doc. dr. Fatimu Hadžić i doc. dr. Lanu Paćuka.

Od 28. V. 1992. do 21. IX. 1995. bio je pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine.

 

II.KRETANJE U SLUŽBI

Nastavnik muzičkog odgoja u Osnovnoj školi u Starom Majdanu kod Sanskog Mosta (1972–1973); Nastavnik gitare u Osnovnoj muzičkoj školi u Vogošći (1976–1978); Asistent pripravnik na Muzičkoj akademiji u Sarajevu (1978–1985); Asistent na Muzičkoj akademiji u Sarajevu (1985–1991); Honorarni saradnik na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu (1986); Docent za predmete Analiza muzičkih oblika i Analiza polifonih oblika (od 1991); Povjereno vođenje nastave na Odsjeku za muzikologiju (od šk. 1995/96. do 2000/01. godine); Vanredni prof. za predmete Analiza muzičkih oblika i Analiza polifonih oblika (od 1998); Honorarni profesor na predmetu Muzika na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu (od šk. 2004/05. do 2015/16); Redovni prof. za predmete Analiza muzičkih oblika i Analiza polifonih oblika (od 2005); Redovni prof. za predmete Muzički oblici i stilovi I-VI, Analiza muzičkog djela I-IV, Aspekti muzike 20. stoljeća(od 2010).

III. MENTORSTVO U IZRADI MAGISTARSKIH RADOVA

 1. Alma Zubović: Muzika kod Bošnjaka u vrijeme turske uprave u BiH. Odbrana: 1999.
 2. Merima Purić Čaušević: Klavirske kompozicije bosanskohercegovačkih kompozitora – pregled, analiza, sistematizacija. Odbrana: 5. 4. 2002
 3. Vesna Andree Zaimović: Muzički izrazi bosanske dijaspore u zapadnoevropskoj kulturi.  Odbrana: 2003.
 4. Mirsad Pinjo: Sarajevska filharmonija u periodu 1923–2000. Odbrana: 2003.
 5. Amila Ramović: Forma u muzičkom postmodernizmu. Estetske i druge osnove konstrukicje postmodernog muzičkog djela. (Komentor dr. Nikša Gligo). Odbrana: 31. 03. 2006.
 6. Fatima Hadžić: Uloga čeških muzičara u razvoju muzičkog života u BiH. Odbrana: 5. 6. 2009.
 7. Jasmin Ferović: Elektroakustička muzika. Odbrana: 9.7. 2009.
 8. Lana Paćuka: Muzički život u Sarajevu kroz napise u Sarajevskom listu. Odbrana: 15. 4. 2010.
 9. Amra Delić: Kompoziciono-tehnička i stilska obilježja simfonijske muzike kod bih. kompozitora. Odbrana: 16. 4. 2010.
 10. Šečić Mirela: Muzički život u Hercegovini 1878–1941. Odbrana: 14. 2. 2013.
 11. Ana Perunović-Ražnatović: Formalna, harmonska i polifona koncepcija poznih kvarteta Ludwiga van Beethovena. Odbrana: Cetinje, 23. 1. 2013.
 12. Ivana Tomić-Obrdalj: Tematizam u Sonatama za klavir br. 6, 7 i 8. Sergeja Prokofjeva. Odbrana: 13. 6. 2014.
 13. Harun Zulić: Oblikovanje u djelima s tintinnabuli tehnikom Arvo Parta. Odbrana: 30. 9. 2016.

 

IV. MENTORSTVO U IZRADI DOKTORSKIH DISERTACIJA

 1. Refik Hodžić: Muzički životu Sjeverozapadnoj Bosni od 1878–1992. Odbrana: 21. 6. 2002.
 2. Mirna Marić: Franjevačka glazba i glazbenici u Bosni i Hercegovini od 17. do sredine 19. stoljeća. Odbrana: 12. 12. 2008.
 3. Miradet Zulić: Muzički život u Sjeveroistočnoj Bosni od 1878–1992. Odbrana: 13. 4. 2009.
 4. Fatima Hadžić: Muzički život u Sarajevu između dva svjetska rata. Odbrana: 22. 8. 2012.
 5. Lana Paćuka: Muzički život u Sarajevu u vrijeme austrougarske vladavine. Odbrana: 27. 6. 2014.
 6. Milan Lucić: Izvođačke specifičnosti u klavirskoj literaturi prve polovine 19. stoljeća (mentor za pisani rad na umjetničkom doktoratu). Odbrana: 5/6. 11. 2015.
 7. Amra Bosnić: Kompozitorstvo u Bosni i Hercegovini. Odbrana: 22. 4. 2016.
 8. Belma Alić: Nove tehnike u literaturi za violončelo 20. i 21. stoljeća (mentor za pisani rad na umjetničkom doktoratu).Odbrana: 5/6. 5. 2016.
 9. Dino Rešidbegović: Subtraktivna sinteza u komponovanju (mentor za pisani rad na umjetničkom doktoratu). Odbrana: 29/30. 6. 2016.

 

V. ČLANSTVO U KOMISIJAMA ZA ODBRANU MAGISTARSKIH I

DOKTORSKIH TEZA

Član Komisije za odbranu magistarske teze Naide Hukić: Neoklasicistička harmonija u djelima bosanskohercegovačkih autora. Odbrana: 2012; Član Komisije za odbranu magistarske teze Nerme Hodžić Mulabegović: Tretman modalnih pojava u nastavi solfeggia. Odbrana: 2014; Član Komisije za odbranu doktorske disertacije Ire Prodanov-Krajišnik: Religijska inspiracija u srpskoj duhovnoj muzici posle 1945. Odbrana: Novi Sad, 2005; Član komisije za odbranu doktorske disertacije Indire Meškić: Muzički pedagozi i njihovo mjesto u razvoju muzičkog života Bosne i Hercegovine. Odbrana: 2006; Član Komisije za odbranu doktorske disertacije Senada Kazića: Muzička improvizacija u edukativnom procesu. Odbrana: 2007; Član Komisije za odbranu doktorske disertacije Tamare Karača-Beljak: Uloga medija u transformaciji narodne prakse. Odbrana: 2008; Član Komisije za odbranu doktorske radnje Jasmine Talam: Narodni muzički instrumenti u BiH. Odbrana: 2009; Član Komisije za odbranu doktorske disertacije Merime Purić Čaušević: Perspektive I efekti muzičke edukacije u inkuzivnom odgojno-obrazovnom procesu. Odbrana: 2010; Član komisije za odbranu doktorske disertacije Sande Dodik: Veza arhaičnog i savremenog zvuka u ciklusu Muzika oktoiha Ljubice Marić. Odbrana: Banja Luka, 2013; Član Komisije za odbranu doktorske disertacije Valide Tvrtković Akšamija: Inovacije u muzičkom odgoju obrazovanju – priprema za cjeloživotno učenje. Odbrana: 2014; Član Komisije za odbranu doktorske disertacije Amile Ramović: Zvuk kao oblikovni material u savremenoj umjetnosti. Odbrana: 2015; Član Komisije za odbranu doktorske disertacije Naide Hukić: Harmonijski jezik u koncertima bosanskohercegovačkih kompozitora, Odbrana 9. V. 2017.

 

VI. FUNKCIJE I DRUGI OBLICI RADA

Prodekan za nastavu i izdavačku djelatnost Muzičke akademije u Sarajevu, 1996–2002; 2004–2007; Glavni i odgovorni urednik časopisa Muzika, Muzikološko društvo-Muzička akademija u Sarajevu, 1997–2004; Predsjednik Muzikološkog društva FBiH, 1997–2004; Organizator Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu, 1988–2002; Član žirija za izbor pjesme za Evroviziju, mart 2004; Član stručnog žirija 19. Susreta pozorišta BiH, Brčko, 1–8. 11. 2002;  Član Komisije za naučno-istraživački rad Univerziteta u Sarajevu, 2004; Član Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta u Sarajevu, 2004; Član Vijeća časti Univerziteta u Sarajevu, 2004; 2008; Rad na dokumentima Bolonjske reforme, od 2004; Član Senata Univerziteta u Sarajevu, 2006–2016; Dekan Muzičke akademije u Sarajevu, 1. 11. 2007–1. 11. 2011. (prvi mandat), 1. 11. 2011– 1. 6. 2016. (drugi mandat); Član Komisije za izradu dokumenata integriranog Univerziteta, 2008; Član Komisije za samoevaluaciju Univerziteta u Sarajevu, 2008; Član Komisije za profesore emerituse, 2008, 2015; Predsjednik Grupacije umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, 2008–2016; Član Komisije za priznavanje diploma Univerziteta u Sarajevu, od 2010; Ekspert za kvalitet i akreditaciju visokoškolskih organizacija u BiH. Osnivač Agencija za kvalitet i akreditaciju BiH, od 2010; Član Komisije za akreditaciju Univerziteta u Sarajevu. Osnivač Ministarstvo za obrazovanje i nauku KS, 2011; Član Komisije za osnivanje Odsjeka za filmsku režiju Univerziteta za nauku i tehnologiju. Osnivač Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo, 2011; Član Komisije za akreditaciju Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu. Osnivač Ministarstvo za prosvjetu Republike srpske, 2012; Član Komisije za osnivanje područnih odjeljenja Univerziteta u Sarajevu u distriktu Brčko. Osnivač Ministarstvo za obrazovanje distrikta Brčko, 2012; Član Komisije za izradu Pravilnika o plaćama i ostalim izdvajanjima Univerziteta u Sarajevu. Osnivač Univerzitet u Sarajevu, 2015; Član Komisije za izradu Pravilnika o finansiranju Univerziteta u Sarajevu. Osnivač Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, 2015; Član Sevjeta za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu, 2016; Član Komisije za IZRADU Pravilnika o dodjeli počasnog doktorata Univerziteta u Sarajevu, 2019.

 

VII. MEĐUNARODNA DJELATNOST

Kongresi Asocijacije evropskih konzervatorija (AEC) i prezentacija rada Muzičke akademije u porodici muzičkih konzervatorija i visokoškolskih ustanova Evrope i SAD-a; Na susretima eksperata za muzičku pedagogiju; U delegacijama za prezentiranje muzičke kulture Bosne i Hercegovine u drugim zemljama (Strasbourg, Francuska; Aarhus, Danska; Stockholm, Švedska; Varšava, Poljska; Sankt Peterburg, Rusija; Beč, Austrija; Valencia, Španija; Palermo, Italija; Budimpešta, Mađarska; Zagreb, Hrvatska; Novi Sad, Srbija; Beograd, Srbija; Ljubljana, Slovenija; Podgorica, Crna Gora); Simpozij ,,Folklor i transpozicija”, Beograd, 1989. Aktivno učešće s referatom; Simpozij ,,Muzika u tranzicijskim zemljama”, Budimpešta, 2000. Aktivno učešće s referatom; Predavanje o umjetničkoj i tradicijskoj muzici Bosne i Hercegovine, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija, 2007; Gostovanje na Istanbul Technik Üniversitesi, Istanbul, 2012. Predavanje o muzici u Bosni i Hercegovini; Međunarodni skup o Trećem ciklusu studija na muzičkim akademijama, Gent, 2013. Aktivno učešće s referatom i diskusijom; Međunarodni skup Lifelong Learning, Groningen, 2014. Počasni član komisije za promociju Everta Bishopa Boela u doktora muzičkih nauka i aktivno učešće u diskusijama;  Član počasnog odbora festivala i takmičenja ,,Schubert und Neue Musik”, Graz, 2015.

 

VIII. BIBLIOGRAFIJA RADOVA

Knjige: Muzički oblici, Sarajevo: Univerzitetska knjiga, 1998; Vlado Milošević kompozitor, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, 2001; Historija muzike u Bosni i Hercegovini, Sarajevo: Muzička akademija – Institut za muzikologiju, 2011; Uvod u muzikologiju i metodologija naučno-istraživačkog rada, Sarajevo: Muzička akademija, 2004. Drugo dopunjeno izdanje 2012; Muzički oblici i stilovi. Analiza muzičkog djela, Sarajevo: Muzička akademija, 2014; Eseji o muzici. Nacrt za socijalnu historiju muzike u Bosni i Hercegovini,Sarajevo: Muzička akademija – Institut za muzikologiju, 2015; Muzički portreti. Izvori i sjećanja, Sarajevo-Zagreb: Buybook, 2017.

Monografske brošure: 30 godina Muzičke akademije, koautor, Sarajevo: Muzička akademija, 1985; Vlado Milošević, Sarajevo: Udruženje kompozitora BiH, 1991; Josip Magdić, Sarajevo: Udruženje kompozitora BiH, 1991; Nada Ludvig-Pečar, Sarajevo: Udruženje kompozitora BiH, 1991; Dirigent Teodor Romanić, Sarajevo: Bosanska knjiga, 1998; Muzička omladina Sarajevo, Sarajevo: Sarajevoart, 1999; 20 godina umjetnosti pjevanja. Primadona Amila Bakšić, Sarajevo: Sarajevo Art, 2001; Umjetnost flaute Drnde Bećira. Uz 40 godina umjetnosti sviranja, Sarajevo: Narodno pozorište, 2001.

Naučno-istraživački radovi: Vojin Komadina – u povodu trideset godina umjetničkog rada, Zvuk, br. 4, 1984: 76–90; Kompozitor Josip Magdić, Muzikološka tribina Udruženja kompozitora BiH, 1987; Muzika zvučnih boja. Kompozitorski rad Josipa Magdića, Odjek, XL, 21, 1–15. X. 1987: 24; Vlado Milošević–Desanka Maksimović: Krvava bajka–Vokalnost zasnovana na strukturalnim slojevima originalnog pjesničkog predloška, u: Zdravko Verunica (ur.), Zbornik radova Muzičke akademije u Sarajevu, knjiga I, 1989: 69–79; Umjetnička transpozicija muzičkog folklora u opusu Vlade S. Miloševića/The art transposition o musical folklore in the pieces of Vlado Milošević, u/in: Vlastimir Peričić (ur./ed.), Folklor i njegova umetnička transpozicija. Radovi sa naučnog skupa održanog od 24–26. oktobra 1989/Folklore and its artistic transposition. Proceedings of the scientific assembly, Beograd, 24–26. X. 1989: 199–210/89–100; Horska muzika Vlade Miloševića. Pregled i sistematizacija, Muzikološka tribina DMS BiH 1990, u: Željka Stijačić (ur.), Zbornik radova Muzičke akademije u Sarajevu, II, 1991: 71–110; Kompozitor Vlado Milošević. Stilske odrednice stvaralačkog opusa, Narodni almanah, Sarajevo: Prosvjeta, 1996: 147; Analiza muzičkog djela. Izrada seminarskog rada, Muzika (Sarajevo), I, 1, 1997: 69–83; Fragmenti o nacionalnom u muzici BiH, Muzika, I/1, 1997: 29–37; Miroslav Špiler. Nacrt za životopis, Muzika, I, 2, 1997: 7–51; Simfonijski orkestar RTV Sarajevo u svjetlu dokumentarne gradje, Muzika, I, 3, 1997: 25–85; Umjetnička transformacija folklora u djelima Vlade Miloševića, Muzika, I, 4, 1997: 29–39; Neki problemi muzike u BiH, u: Ivan Čavlović (ur.), Zbornik radova I. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu”, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, 1999: 53–62; Sevdalinka u kompozitorskom opusu Vlade Miloševića, Muzika, II, 2(6), 1998: 4–19; Sadržajna bibliografija napisa o muzici u časopisu „Odjek“, Muzika, II, 2(6), 1998: 81–110. (prvi nastavak); Nada Ludvig-Pečar. Povodom životnog i stvaralačkog jubileja, Muzika, II, 3, 1998: 44–55; Sadržajna bibliografija napisa o muzici u časopisu „Odjek“, Muzika, II, 4(8), 1998, 131–144. (drugi nastavak); 40 godina Muzičke omladine omladine BiH, Muzika, II, 4(8), 1998: 17–25; Sadržajna bibliografija napisa o muzici u časopisu „Odjek“, Muzika, III, 1(9), 1999: 93–116. (treći nastavak); Hedonističko uho: Muzika kao pragmatično sredstvo političkog djelovanja. Kritika kritičnog stanja, Muzika, III/1(9), 1999: 27–41; Muzički događaj: Publicistika-novinarstvo-kritika, Muzika, III, 4(12), 1999: 6–25; Vlado Milošević: Počeci, poticaji i stilski okviri stvaralačkog opusa, Banja Luka: Tribina povodom 99 godina od rođenja Vlade Milošević, 11. V. 2000, Muzika, IV, 1–2(13–14), 2000: 35–41; Musical life in B-H during the 1990s, Budimpešta: Kongres IMS, august 2000, Muzika, V, 1(17), 2001: 43–48; Pluralizam savremene muzike u BiH: Raskorak između teorije i prakse, u: Ivan Čavlović (ur.), Zbornik radova 2. Međunarodnog simpozija ,,Muzika u duštvu”, Sarajevo, 27–28. 10. 2000,  Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija u Sarajevu, 2001: 211–219; Muzikološka analiza i kritička interpretacija. Historijsko-teorijsko-praktičke postavke, Muzika, IV, 3–4(15–16), 2000: 24–42; Analiza muzičkog djela. Izrada seminarskog rada (teorijski dio), Muzika, V, 2(18), 2001: 10–22; Analiza muzičkog djela. Izrada seminarskog rada (praktični dio). Sonata za klavir op. 13 L. van Beethovena, Muzika, VI, 1(19), 2002: 55–74; Ugodno i prilagodljivo. Tranzicijsko stanje u bih. muzičkoj praksi i teoriji, u: Ivan Čavlović (ur.), Zbornik radova. 3. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo, 24–26. X. 2002, Sarajevo: Muzikološko društvo, Muzička akademija, 2003: 132–140; Je li estetika muzike uistinu mrtva?, u: Tamara Karača, Senad Kazić (ur.), Zbornik radova 4. Međunarodnog simpozija ,,Muzika u društvu”, Sarajevo 28–30. X. 2004, Sarajevo: Muzikološko društvo, Muzička akademija, 2005: 34–40; Muzičke institucije i njihov značaj u razvoju kulturnog života. Prolegomena kulturološkim istraživanjima odnosa muzike i društva u Bosni i Hercegovini, Muzika, IX, 2(26), 2005: 25–37; Predgovor/Preface, u: Vinko Krajtmajer, Ivan Čavlović, 50 godina Muzičke akademije u Sarajevu/50 years of Musical Academy og Sarajevo, Sarajevo: Muzička akademija/Music Academy, 2005; Muzičko/glazbeno obrazovanje u BiH: problemi i perspektive, Muzika, XI, 2(30), 2007: 78–85; Muzičko obrazovanje i Bolonjska reforma. Iskustva Muzičke akademije u Sarajevu, u: Zbornik radova I Savjetovanja ,,Reforma visokog obrazovanja“ – primjena Bolonjskih principa, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, 2007; Takođe: Muzika, XI, 1(29), 2007: 29–34; ,,Muzika je način izražavanja najveće ljubavi – ljubavi prema Bogu”. Parergon o muzici i religiji/,,Music is a way to express the greatest love – love for God”. A parerga on music and religion, u: Hodžić, Refik i ostali (ur.), Zbornik radova. 5. Međunarodni simpozij ,,Muzika u društvu”, Sarajevo, 26–28. 10. 2006, Sarajevo: Muzikološko društvo  FBiH, Muzička akademija u Sarajevu, 2007: 65–75; Hrvatski skladatelji u dijaspori kao historiografski problem: Korpus hrvatskih skladatelja u bosanskohercegovačkoj glazbenoj kulturi 20 stoljeća, u: Jelena Hekman (ur.), Zbornik radova Hrvatska glazba u XX. Stoljeću, Zagreb, 22–24. XI. 2007, Zagreb: Matica Hrvatska, 2009; Tranzicijska muzikologija ili o muzici u doba zabave/Transition musicology or on music in the entertainment age, u/in: Jasmina Talam i ostali (ur./eds.), Zbornik radova VI. Međunarodni simpozij ,,Muzika u društvu/Collection of papers VI. International symposium „Music in society“,Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija u Sarajevu, 2009: 67–81; Bolonjski zahtjevi za osiguranje kvaliteta i monitoring. Primjer Muzičke akademije u Sarajevu, Muzika, XII, 1, 2008: 78–90; Takođe: Zbornik radova II Savjetovanje Reforma visokog obrazovanjaprimjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, 2008: 237–248; Muzika u kontekstu – ekskluzivno i stvarno ili Muzika u BiH u vrijeme austro-ugarske uprave, u: Jasmina Talam, Fatima Hadžić, Refik Hodžić (ur./eds.), Zbornik radova 7. Međunarodnog simpozija ,,Muzika u društvu”/Collection of papers 7. International Symposium „Music in society”, Sarajevo, 28–30. X. 2010. Sarajevo: Muzikološko društvo, Muzička akademija, 2012: 11–19; Historija muzike u Bosni i Hercegovini (vrijeme, ljudi, događaji, institucije…), Muzika, XV, 1(37), 2011: 18–29; Kompozitorstvo u Bosni i Hercegovini, Muzika, XV, 2(38), 2011: 36–54; Takođe: Dalibor Davidović, Nana Bezić (ur./eds.), Nova nepoznata glazba: Svečani zbornik za Nikšu Gliga/New unknown music: Essays in honour of Nikša Gligo, Zagreb: DAF, 2012: 201–210; Položaj akademija u Bolonjskom procesu / The place of Academies in Bologna Process, Zbornik radova 6. Savjetovanja o reformi visokog obrazovanja „Kontinuitet reforme visokog obrazovanja“, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, 2012; Muzika malih naroda na primjeru Bosne i Hercegovine, u: Fatima Hadžić i ostali (ur./eds.), Zbornik radova 8. Međunarodnog simpozija ,,Muzika u društvu”/Collection of papers 8. International symposium „Musc in society”, Sarajevo, 8–11. XI. 2012, Sarajevo: Muzikološko društvo, Muzička akademija, 2014: 9–20/9–21; Stotinu godina tišine. Nacrt za socijalnu historiju muzike u Bosni i Hercegovini, u: Valida Tvrtković, Refik Hodžić, Amra Toska (ur./eds.), Zbornik radova 9. Međunarodnog simpozija ,,Muzika u društvu”/The collection of papers the 9th International symposium „Music in society”, Sarajevo, 23–26. X. 2014, Sarajevo: Muzikološko društvo, Muzička akademija, 2016: 11–28; Nada Ludvig-Pečar. Prilog istraživanju kompozitorstva žena u Bosni i Hercegovini / Nada Ludvig-Pečar/A contribution to the research into women’s composing in Bosnia and Herzegovina, u/in: Jasmina Talam i Tamara Karača-Beljak (ur./eds.), Zbornik radova Proslava 110 godina rođenja prve bosanskohercegovačke etnokoreologinje Jelene Dopuđe/The collection of papers celebrating 110 years of the birth of Jelena Dopuđa, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu/University of Sarajevo, Muzička akademija u Sarajevu/Academy of music in Sarajevo, Muzikološko društvo FBiH/Musicological society of FBiH, ICTM Nacionalni komitet FBiH/ICTM National committee of Bosnia and Herzegovina, 2014: 192–207; Umjetnička muzika u Bosni I Hercegovini u stanju tranzicije: Fragmenti, u: Žarko Mirković, Sonja Marinković, Vesna Ivanović, Muzika regiona u uslovima tranzicije (1990–2010). Radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 25. I. 2013, Podgorica: CANU, 2015: 75–82; Predgovor/Preface, u/in: Ivan Čavlović (ur./ed.), 60 godina Muzičke akademije u Sarajevu (2005–1915). Deset novih godina/60 Anniversary of the Academy of music in Sarajevo (205–2105). Ten new years, Sarajevo: Muzička akademija/ Academy of music, 2016: 9–11; 60 godina Muzičke akademije u Sarajevu. Ko smo? Kuda idemo?/60 years of the Academy of music in Sarajevo. Who are we? Where are we going?,  u/in: Ivan Čavlović (ur./ed.), 60 godina Muzičke akademije u Sarajevu (2005–1915). Deset novih godina/60 Anniversary of the Academy of music in Sarajevo (205–2105). Ten new years, Sarajevo: Muzička akademija/Academy of music, 2016: 31–56; Muzička pedagogija u okviru nedovršenog društva, u: Refik Hodžić (ur.), Zbornik radova povodom jubileja 60 godina Muzičke akademije u Sarajevu. Naučni skup „Muzička pedagogija u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 10–11. XII. 2015, Sarajevo: Muzička akademija u Sarajevu, Mnuzikološko društvoFBiH, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju, 2016: 11–20; Vojin Komadina – Povodom 20 godina od smrti. Skica za stvaranje, Simposion, 9. II. 2017; Avdo Smailović Musica ad hominem, u: Lana Paćuka (ur.), Zbornik radova u povodu 100. godišnjice rođenja bosanskohercegovačkog kompozitora Avde Smailovića, Sarajevo: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Institut za muzikologiju, Muzikološko društvo FbiH, 2018: 11–19.

Enciklopedijski članci: Članci za enciklopediju The New Grove Dictionary of Music and Musicians – Grove Music Online, 1998. (ukupno 14 članaka); 2015. (ukupno 16 članaka).

Naučno-istraživački projekti: Kompozitori Bosne i Hercegovine: Obrada podataka, SOKOJ, 1985–1989; Fundamentalna istraživanja za muziku u BiH (FIHM BiH 2010), koautor, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (1990), Muzikološko društvo (1997), Muzika, I, 3, 1997: 127–133; Leksikon muzičara u BiH, Muzikološko društvo, 1998, Muzika, III, 1(9), 1999: 75–86; Abecedarij Leksikona muzičara u Bosni i Hercegovini – umjetnička muzika, gl. i odg. ur., Sarajevo: Muzička akademija – Institut za muzikologiju, 2010.

Urednički radovi: Muzika, Sarajevo: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu. Muzikološko društvo FBiH, 1997–2004; Hodžić, Refik, Muzički život u Sjeverozapadnoj Bosni od 1878–1992, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, 2004; Zbornici radova I–III. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, 1999–2002; Bosanskohercegovačka muzika – koncertni zapisi, kompakt disk,  Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, 2002; Antologija muzike za klavir u BiH, kompakt disk, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, 2003; 50 godina Muzičke akademije u Sarajevu, glavni i odgovorni urednik, Sarajevo: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, 2006; 60 godina Muzičke akademije u Sarajevu. Deset novih godina, glavni i odgovorni urednik, Sarajevo: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, 2015; Majske muzičke svečanosti, knjižice festival, Sarajevo: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, 2008–2016; Dokumenti Muzičke akademije vezani za Bolonjsku reformu, izvještajne evaluacije, strategiju razvoja i sl. (2005–2016); Sarajevo Chamber Music Festival 2012, knjižica festivala, kourednik, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, 2013–2015.

Recenzije, prikazi, predgovori, promocije: Čarls Rosen ,,Klasični stil“, Zvuk, 1981, 3; Muzika i emocije. Derik Kuk: “Jezik muzike”, Nolit, Beograd, 1982, Oslobođenje. KUN, XL/V, 12640/114, 31. VIII. 1983: 7. Oslobođenje. KUN, XL, 12627, 19. VIII. 1983: 7; Raspoloženja i konotacije. L. B. Meyer „Emocija i značenje u muzici“, Odjek, XL, 21, 1–15. X. 1987: 22; Prikaz knjige „Pojmovni vodič kroz glazbu 20. stoljeća“, autor Nikša Gligo, Matica Hrvatska, Zagreb, 1995, Muzika, I, 2, 1997: 113; Predgovor za knjigu „Bosanska trilogija“ Gojka Bjelca, Sarajevo: Compact, 1999:  7–10; Recenzija knjige „Kreativnost dirigentske prakse Teodora Romanića“, Sarajevo: Sarajevo publishing, 2001; Takođe: Muzika, V, 2(18), 2001: 106–107; Gudački kvartet Kamernog teatra 55. Trideset godina umjetničkog djelovanja. Promocija dvostrukog kompakt diska, Kamerni teatar 55, 16. 2. 2001, Muzika, V, 1(17), 2001: 166–167; Promocija izdanja ,,Amilinih 20 godina pjevanja“, Narodno pozorište, 6. 5. 2001, Muzika, V, 1(17), 2001: 168–169; Recenzija knjige ,,Muzika u Sarajevu (sjećanja neposrednog učesnika) Teodora Romanića“, Sarajevo: Rabic, 2002. Promocija: Narodno pozorište, 16. II. 2002; Takođe: Oslobođenje, LIX, br. 19767, 28. II. 2002: 2; Muzika, VI, 1(19), 2002: 167–169; Recenzija knjige „Vlado S. Milošević – etnomuzikolog“ Milorada Kenjalovića, Banja Luka: Akademija umjetnosti Banja Luka, 2002, Muzika, VI, 1(19), 2002: 170–171; Promocija Zbornika radova III. Međunarodnog simpozija ,,Muzika u društvu“, Muzika, VII, 1(21), 2003: 139; Trilogija kao dramska/dramatska paradigma Bosne, recenzija/promocija knjige ,,Hodočasnik – kazališni scenariji“ Gojka Bjelca, Sarajevo: Prosperitet, 2004. Promocija 24. 5. 2004; Recenzija knjige ,,Muzički život u Sjeverozapadnoj Bosni od 1878–1992“ Refika Hodžića, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, 2004. Promocija: Bihać 2004; Recenzija kompakt diska ,,Dani Vlade Miloševića II“, Banja Luka, 15. 4. 2004. Promocija: Banja Luka 2004; Recenzija knjige ,,Muzički stilovi Dejana Despića“, Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srpsko Sarajevo, 2004. Promocija: Srpsko Sarajevo 15. 11. 2004,  Muzika, VII, 1(21), 2003: 139; Promocija knjige ,,Ivica Šarić – od Kraljeve Sutjeske do pozornica svijeta“ Gradimira Gojera, Mostar: Hotel Lero, 18. III. 2010; Recenzija knjige ,,Harmonija“ Refika Hodžića. Promocija: Dubrovnik, januar 2011; Recenzija monografije ,,50 godina Muzičke škole u Tuzli Miradeta Zulića“. Promocija: Tuzla, april 2011; Recenzija knjige ,,Portret misli estetičara Ivana Fochta. Filozofija i estetika pred tajnom umjetničkog bića“ Fatime Lačević, Sarajevo: Filozofski fakultet u Sarajevu, 2012. Elektronsko izdanje; Recenzija članka Ingrid Pustijanec Prostori zvuka.Uloga boje u gradnji glazbenog oblika u odabranim djelima Marka Ruždjaka, u: Zbornik radova Nagnuće tišini – Marko Ruždjak, skladatelj, Zagreb: Muzikološko društvo Hrvatske, 2017; Recenzija članka O ritamskoj strukturiranosti skladbi Notturno, Frottola i Bordone Marka Ruždjaka Davorke Radice, u: Zbornik radova Nagnuće tišini – Marko Ruždjak, skladatelj, Zagreb: Muzikološko društvo Hrvatske, 2017;   Recenzija članka Echoes of (Post)Modernism Marko Ruždjak’s Symphonic Works, u: Zbornik radova Nagnuće tišini – Marko Ruždjak, skladatelj, Zagreb: Muzikološko društvo Hrvatske, 2017; Recenzija članka Tomasa Olivera Marko Ruždjak – poetika tišine, u: Zbornik radova Nagnuće tišini – Marko Ruždjak, skladatelj, Zagreb: Muzikološko društvo Hrvatske, 2017.

Publicistički radovi: Muzika traži publiku. 16. Tribina muzičkog stvaralaštva Jugoslavije u Opatiji, Lica, 1–2, 1980: 113–116; Varnice “Masmantre”. XVIII Tribina muzičkog stvaralaštva Jugoslavije u Opatiji, Odjek, XXXV, 23, 1–15. XII, 1981: 24; Profiliranje dolazećeg. XIX Tribina muzičkog stvarlaštva u Opatiji, Odjek, XXXV, 23, 1–15. XII. 1981: 24; Umjetnost pod znakom pitanja, Prosvjetni list, 15. 12. 1982; Sigurna stvaralačka budućnost. Mladen Miličević, mladi kompozitor za produkcijsko-stvaralačku osnovu svog izraza ne uzima samo prepoznatljivo oblikovanje zvučnog materijala, klasične koncertante izvođačke aparate itd. nego sve to obogaćeno i sintetizovano eletroakustičkim putem, Oslobođenje. KUN, XL, 12524, 8. V. 1983: 6; Potvrda muzičkog identiteta. Uključujući se u izuzetnu kulturnu manifestaciju, koja se država povodom 300-godišnjice rođenja Baha, Hendla i Skarlatija, naša zemlja priređuje niz sadržaja širokog duhovnog raspona, Oslobođenje. KUN, XLI/VI, 12930/156, 20. VI. 1984: 9; Mijenjanje iz djela u djelo. Intervju s Vojinom Komadinom, Odjek, XXXVII, 12, 15–30. VI. 1984: 9; Pluralizam stilova i izraza, 21. Tribina muzičkog stvaralaštva Jugoslavije, Odjek, XXXVII, 23, 1–15. XII. 1984: 17; Dani Muzičkog stvaralaštva BiH, Bilten, br. 5 DMS, Jajce, oktobar 1985; Bogati stvaralački opus. Uz 85. godišnjicu života Vlade Miloševića, Bilten, br. 1, DMS, Sarajevo: UKBiH, januar-mart 1986; In memoriam Artur Klementi, Bilten, br. 1, DMS, Sarajevo: UKBiH, januar-mart 1986; Razgovor s Vojinom Komadinom, Bilten, 4, DMS, Tuzla, 1986; Zlatna plaketa SOKOJ-a Vladi Miloševiću, Bilten, br. 4, Sarajevo: UKBiH, oktobar-decembar 1986; In memoriam Dragoje Đenader, Bilten, br. 4, Sarajevo: UKBiH, oktobar-decembar 1986; U znaku komorne muzike. II. Dani muzičkog stvaralaštva BiH, Tuzla 24–26. X. 1986, Muzička kultura, 4–5, 1986: 23; Dani Muzičkog Stvaralaštva BiH 1985, br. 3–4, 1986: 104–107 Muzička kultura, br. 1–2, 1987: 4; Sarajevska zima, Muzička kultura, 1–2,1987: 16; Čekajući jesen. Koncerti protekle sezone, Muzička kultura, br. 3–4, 1987; Sinteza dvaju zvukovnih medija. Intervju sa kompozitorom Josipom Magdićem, Oslobodjenje, 6. I. 1988; Dani Muzičkog Stvaralaštva BiH 1987, Odjek, XLI, 1, 1–15. I. 1988: 22; Igra ljubavi. Satie – Nuić, Odjek, XLI, 17, 1–15. IX. 1988: 22; Mladost u Šumanovoj muzici. Sarajevske večeri muzike, Odjek, XLII, 7, 1–15. IV. 1989: 17; Umjetnik i vrijeme: Vlado Milošević (1901–1990). Ekspresivan muzički govor, koautor, Oslobođenje. KUN, XLVII/IX, 14958/426, 10. II. 1990: 25; In memoriam Vojin Komadina, Muzika, I, 2, 1997: 117–118; Fragmenti o nacionalnom u muzici BiH, Oslobođenje, 1997; San ili what’sthe Music in War, Muzika, 1, 3, 1997: 97; Teodor Romanić – njim samim. Povodom 45 godina umjetničkograda, Muzika, II, 1(5), 1998; In memoriam Matusja Blum, Oslobođenje, 5. IV. 1998: 6; Muzika, II, 1(5), 1998: 94–96; Beethovenova Deveta simfonija. Predpremijerno izvodjenje, Oslobodjenje, 14. 7. 1998: 3; Takođe: Programska knjižica izvodjenja; Takođe: Dnevnik Devete i Čarobne, Muzika, II, 2(6), 1998: 74–79; Dnevnik simpozija, Muzika, III, 4(8), 1998: 109–112; In memoriam Milan Jeličanin, Muzika, III, 1(9), 1999: 66–68; Izvještaj o radu Muzikološkog društva za 1997/98, Muzika, III, 1(9), 1999: 75–79; Plan rada za 1999, Muzika, III, 1(9), 1999: 80–81; Pjevanje je moj životni credo. Razgovor s Amilom Bakšić povodom 20 godina umjetničkog rada, Muzika, III, 2(10), 1999: 52–62; Naša muzička scena danas. Uvod u razgovor, Muzika, III, 2(10), 1999: 89–91; Vijesti iz Muzikološkog društva i Muzičke akademije, Muzika, III, 2(10), 1999: 102; Međunarodna glazbena tribina, Muzika, III, 4(12), 1999: 100–103; Dnevnički zapisi o muzici, Muzika, III, 4(12), 1999: 105–110; Vijesti iz… Muzika, IV, 1–2(13–14), 2000: 104–107: Dnevnički zapisi o muzici, Muzika, IV, 1–2(13–14), 2000: 110–113; Dnevnički zapisi o muzici, Muzika, IV, 3–4(15–16), 2000: 142–144; Gudački kvartet kamernog teatra 55. Promocija dvostrukog CD-a. Kamerni teatar 55, 16. II. 2001. Muzika, V, 1(17), 2001: 166–167; Amilinih 20 godina pjevanja, Muzika, V, 1(17), 2001: 168–169; BOMUZ, Bošnjački institut, 10–14. 9. 2001, Muzika, V, 2(18), 2001: 116–117; Dnevnički zapisi o muzici, Muzika, V, 2(18), 2001: 131–133; Umjetnost flaute Bećira Drnde. Uz 40 godinaumjetnostisviranja, Muzika, V, 2(18), 2001: 95–97; Teodor Romanić: Muzički život u Sarajevu, Muzika, VI, 1(19), 2002: 167–169; Dani Vlade Miloševića, Banja Luka, 10-11. 4. 2002, Muzika, VI, 1(19), 2002:  175; Takođe: Krajina, I, 3, 2002: 243–245; In memoriam Radan Aleksije, Muzika, VI, 1(19), 2002: 179–180; Dnevnik 3. Međunarodnog simpozija ,,Muzika u društvu“, Muzika, VI, 2(20), 2002: 158–152; Sonemus – između savremenosti i modernosti. Razgovor s Ališerom Sijarićem, Muzika, VI, 2(20), 2002: 130–136; BOMUZ 2002 – Dani bih. muzike, Muzika, VI, 2(20), 2002: 146–149; RBH1, decembar 2002; Zapis nakon … Ivo Pogorelić, Muzika, VI, 2(20), 2002: 150–152; Okrugli stol: Mjesto muzičkog stvaralaštva i kompozitora umjetničke muzike u BiH, Uvod u diskusiju, Muzika, VII, 1(21), 2003: 100–114; Vijesti iz Muzikološkog društva, Muzika, VII, 1(21), 2003: 144–147; ,,Kultura je luksuz“? Zapis povodom jedne izjave, Muzika, VII, 2/22, 2003: 6–8; O muzičkoj kritici na drugačiji način. O dirigentovoj kritičarskoj invenciji. (U povodu teksta Teodora Romanića o operi atrakcija “Srebreničanke” objavljena 21. 10. 2004. u prilogu KUN, izvedene 15. 10. 2004. u Narodnom pozorištu i nezamjećivanju postmoderne dekonstruktivne metode, odnosno o namjernoj upotrebi minimalističkih sredstava za postizanje što snažnijeg izraza), Oslobođenje. KUN, LXI, 20747, 4. XI. 2004: 34; Odgovor Ivana Čavlović Teodoru Romaniću. Zaista je značajnije od polemike. Ako tragedija žena Srebrenice nije i ne bude zadugo prisutna u našoj svijesti, za sebe barem kažem, ne treba niti da postojim na ovome svijetu… Naš muzički kritičar savjetuje da se to zaobiđe jer, eto, treba to ostaviti prošlosti, Oslobođenje. Kultura, LXI, 20767, 25. XI. 2004: 34; Forsiranje ,,talenata“ kao zamjena za kulturnu konzistenciju, Muzika, VIII, 1(23), 2004: 47–48; 23; Muzički Biennale Zagreb. ISCM svjetski dani muzike – Zagreb, 15–24. 4. 2005, Muzika, IX, 1/25, 2005: 54–58; Materijali sa Skupštine, Muzika, IX, 1(25), 2005: 61–66; In memoriam Gojko Bjelac, Muzika, IX, 1(25), 2005: 67–69; 50 godina Muzičke akademije u Sarajevu u 2005/06, Muzika, IX, 2(26), 2005: 113–115; Dva nova znaka, Muzika, X, 1(27), 2006: 106–112; ,,Prefinjenost i razumijevanje“ interpretacije duhovne muzike. Kompakt disk AKCUS-a ,,Slobodan Princip Seljo“, Muzika, X, 2(28), 2006: 93–94; De/konstruiranje stvarnosti. Sevdah opera ,,Differences in demolition“. Muzika: Nigel Osborne, libreto: Goran Simić, režija: Lenka Udovički. Sarajevo, Narodno pozorište, 16/17. 6. 2007, Muzika, XI, 1(29), 2007: 77–80; In memoriam Nada Ludvig-Pečar, Muzika, XII, 1, 2008: 104–106; Memento mori: Nada Ludvig Pečar. Prva žena akademski kompozitor u BiH. Njena životna filozofija bila je proći kroz život u tragovima stvaranja i ostaviti zrnce kreacije na tragovima velike muzičke prošlosti, Oslobođenje. Kultura, LXV, 22071, 20. VI. 2008: 34; „Ustvari“, radi se o plagijatu, pa i u muzici! Osvrt na članak ,,Muzička umjetnost u Bosni i Hercegovini u 19. i 20. stoljeću“, Pregled, 2, 2010: 125–139, Pregled, 3, 2010: 301–308; In memoriam Miljenko Grgić, Muzika, XV, 1(37), 2011: 124–126; Sarajevo Chamber Music Festival. Gudački kvarteti Dmitrija Šostakoviča, Oslobođenje, LXVIII, br. 23204, 28. 7. 2011, str. 34; Franz Schubert (1797–1828): Rani romantičar u blizini tradicije, Knjižica SCMF 2012, Sarajevo: Muzička akademija, 2012: 10–11; Antonin Dvorak (1841–1904): Tradicija iz/nova, Knjižica SCMF 2012, Sarajevo: Muzička akademija, 2012: 12–13; Dah Mozarta i Brahmsa među nama, Knjižica SCMF 2013, Sarajevo: Muzička akadmeija, 2013: 10–13; Beethoven u nama: Četvrti Sarajevo Chamber Music Festival, Knjižica SCMF 2014, Sarajevo: Muzička akademija, 2014: 10–15; Naš put u budućnost: Peti Sarajevo Chamber Musivc Festival, Knjižica SCMF 2015, Sarajevo: Muzička akademija, 2015: 11–12; Home and Music: Šesti Sarajevo Chamber Music Festival, Knjižica SCMF 2016, Sarajevo: Muzička akademija, 2016: 9–11.

Radio emisije i kritike: Dani Muzičkog Stvaralaštva Jajce 1985. Radio Sarajevo: Muzikološka tribina III programa, 13. XI. 1985, 19 h; Leonard B. Meyer: Emocija i značenje u muzici, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 7. VI. 1987; Godišnjice – Kompozitor Josip Magdić, Radio Sarajevo: Muzikološka tribina, 7. X. 1987; Vlado Milošević – Desanka Maksimović, Vokalnost zasnovana na strukturnim slojevima pjesničkog predloška, Radio Sarajevo III program, 9. XII. 1987; Kritika koncerta Sarajevskog baroknog trija (Dom Armije 17. III. 1988), Radio Sarajevo: Muzički magazin, 19. II. 1988; Kritika koncerta orkestra opera (dirigent M. Homen), Radio Sarajevo: Muzički magazin, 2. IV. 1988; Kritika koncerta Sarajevske filharmonije (dirigent Uroš Lajovic), Radio Sarajevo: Muzički magazine, 2. IV. 1988; Kritika koncerta Damira Huljeva, Esme Pašić i Sanje Daniš, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 27. IV. 1988; Kritika baletne predstave Satie – Nuić, Radio Sarajevo: Treći program, maj 1988; Kritika operske predstave Ljubavni napitak, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 7. I. 1988; Balet na simfonijsku muziku, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 29. I. 1989; Vojislav Ivanović: Balada za klavir i orkestar, Radio Sarajevo: Treći program, Ciklus Nova djela,  23. I. 1989; Josip Magdić: De profundis, Radio Sarajevo: Treći program, Ciklus Nova djela, 29. I. 1989; Vojin Komadina: Koncert za flautu i gudače, Radio Sarajevo: Treći program, Ciklus Nova djela, 5. II. 1989; Rada Nuić: Tokata za kapljice, Četiri skice za miješanu elektroniku, Radio Sarajevo: Treći program, Ciklus Nova djela,  12. II. 1989; SVEM 1989, Radio Sarajevo: Muzički magazin, mart 1989; SVEM 1989. Razgovor s Radom Nuić, Radio Sarajevo: Treći program, mart 1989; Nada Ludvig Pečar: II Gudački kvartet Reminiscences, Radio Sarajevo: III program Ciklus Nova djela, 19. II. 1989; Mali dimnjačar Benjamina Brittena, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 20. V. 1989; DMS 1989, Radio Sarajevo: Treći program, 20. V. 1989; Umjetnička transpozicija muzičkog folklora u opusu Vlade Miloševića, Radio Sarajevo: Treći program, 4. II. 1990; Daphnis et Chloé (koreograf Drago Boldin), Radio Sarajevo: Muzički magazin, april 1990; Carmen G. Bizeta, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 11. V. 1990; Derviš i smrt Vojina Komadine, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 29. X. 1990; Derviš i smrt. Razgovor s autorom, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 9. II. 1991; MBZ 91, Radio Sarajevo: Treći program, 27. IV. 1991; MBZ 91, TV Sarajevo: Vivo vivace, 8. V. 1991; Miris kiše nad Balkanom Igora Kuljerića, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 20. V. 1991; Koncert Aleksandre Toman i Esme Pašić, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 16. III. 1991; Madame Butterfly Giacoma Puccinija, Radio Sarajevo: Muzički magazin, april 1991; Tosca Giacoma Puccinija, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 23. IX. 1991; Gostovanje na Radio BH1 (urednik: Jasmin Ferović), 21. 6. 2005; Pet emisija za Radio BH1 o velikanima svjetske muzike: Uvodna emisija, Bach, Beethoven, Wagner, Schönberg, 2006; Radio emisija o Vladi Miloševiću, 16. 3. 2010. Urednica Rada Nuić; Sekulić Mirela, T(r)ajna veza društva i muzike, Intervju, Oslobođenje, 21.X.2016: 32–33.

Javni nastupi, predavačka djelatnost: Muzičko stvaralaštvo BiH na TMSJ 1984, voditelj razgovora, Sarajevo: Đuro Đaković, 14. I. 1985; Veče Scarlattija, Dom mladih SKCS, 16. V. 1985. Čembalo Ljiljana Pećanac; Razgovor s Avdom Smailovićem, Sarajevo: UKBiH, 1980; Razgovor s Vojinom Komadinom povodom 30 godina umjetničkog rada. Sarajevo: Udruženje kompozitora BiH, maj 1985. Klavir Dunja Košanin, violina Faruk Sijarić i drugi; Kompozitor Josip Magdić, Muzikološka tribina UKBiH, oktobar 1987; Vlado Milošević – Desanka Maksimović, Vokalnost zanovana na strukturnim slojevima pjesničkog predloška, Muzikološka tribina DMS, Sarajevo, 26. XI. 1987; Okrugli stol ,,Zeničko proljeće” 12. IV. 2003. Tema: ,,Mjesto muzičkog stvaralaštva i kompozitora umjetničke muzike u BiH danas”; Praizvedba Svite za violončelo i klavir, Bošnjački institut Adil Zulfikarpašić, 16. II. 2004. Belma Alić – violončelo, Ivan Čavlović – klavir; Svita za violončelo i klavir, III, I, Finale, 29. XI. 2005. Violončelo – Miran Zrimšek, klavir – Ivan Čavlović; Predavanje o Bolonjskoj reformi, Seminar muzičkih pedagoga, Dubrovnik 16/17. I. 2005; TV BH1, Emisija o umjetničkim djelima posvećenim Srebrenici (urednica Emina Hrenovica), juni 2005; Seminar muzičkih pedagoga BiH. Dubrovnik, januar 2006. Teme predavanja: Muzički oblici u nastavi muzike u osnovnim školama; Bolonjska reforma na Muzičkoj akademiji u Sarajevu; TV BH1, u: Emina Hrenovica (ur.), Emisija Svakodnevica – Kič, 13. 2. 2007; Predavanja o Bolonjskoj reformi, Srednje muzičke škole FBiH, 29. XI. 2006–15. III. 2007; Prezentacija na Savjetovanju o Bolonjskoj reformi Univerziteta u Sarajevu, 24. II. 2007. (Hotel Radon Plaza); Gost profesor na Odsjeku za muzikologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani, 21. XII. 2007. Teme predavanja: Muzika u Bosni i Hercegovini; Slovenski muzičari u Bosni i Hercegovini; Seminar muzičkih pedagoga BiH. Medena, 17–20. I. 2008. Tema predavanja: Bolonjska reforma na Muzičkoj akademiji u Sarajevu i njena refleksija na muzičko školstvo u BiH; Seminar muzičkih pedagoga BiH. Dubrovnik, 16–24. I. 2009. Tema predavanja:  Bolonjski zahtjevi za osiguranje kvaliteta i monitoring. Primjer Muzičke akademije u Sarajevu; Hommage Mladen Pozajić i Mladen Stahuljak, Narodno pozorište, 14. XII. 2009; Seminar muzičkih pedagoga BiH. Dubrovnik, 20. I. 2010. Istraživanje u umjetnosti i budućnost Bolonjskog procesa na umjetničkim akademijama Univerziteta u Sarajevu. Istraživanje u umjetnosti/muzici: stanje, problemi, perspektive, Saopšteno na: V. Savjetovanje Univerziteta u Sarajevu, 15. IV. 2011; Istraživanje u umjetnosti i budućnost Bolonjskog procesa na Muzičkoj akademiji u Sarajevu; Seminar muzičkih pedagoga 21. XI. 2011. Bolonjska reforma muzičkog školstva šta dalje? Promjena curriculuma prema Bolonjskoj reformi na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Aspekti promjene u oblasti muzičkih oblika; Savjetovanje o reformi visokog obrazovanja, Sarajevo, 13. i 14. IV. 2012; Doktorski studij na umjetničkim akademijama – da ili ne, Saopšteno na Simpoziju ,,40 godina ALU“, 30. X. 2012; Seminar muzičkih pedagoga FBiH. Dubrovnik, 19. i 20. I. 2012. Historija muzike u Bosni i Hercegovini autorska prezentacija; Seminar muzičkih pedagoga FBiH. Dubrovnik, 26. I. 2013. Muzički oblici versus muzički stilovi; Uvodno predavanje SCMF: Franz Schubert, SCMF 2012; Sarajevo, Muzička akademija, 26. VIII. 2012; Uvodno predavanje SCMF: W. A. Mozart, SCMF 2012; Sarajevo, Muzička akademija, 27. VIII. 2012; Uvodno predavanje SCMF: W. A. Mozart, SCMF 2012; Sarajevo, Muzička akademija, 28. VIII. 2012; Uvodno predavanje: Antonin Dvorak, SCMF 2012; Sarajevo, Muzička akademija, 30. VIII. 2012; Uvodno predavanje SCMF: Mozart & Brahms, SCMF 2013; Sarajevo, Muzička akademija, 25. VIII. 2013; Uvodno predavanje: Beethoven, Kvarteti br. 1, 9, 16, SCMF 2014; Sarajevo, Dom Oružanih snaga BiH, 29. VIII. 2014; Uvodno predavanje: Beethoven, Kamerna muzika,  SCMF 2014; Sarajevo, Dom Oružanih snaga BiH, 2. IX. 2014; Uvodno predavanje: Beethoven, Walsh, SCMF 2015; Sarajevo, Dom Oružanih snaga BiH, 26. VIII. 2015; Uvodno predavanje: Berg, Elgar, Schumann, SCMF 2015; Sarajevo, Dom Oružanih snaga BiH, 31. VIII. 2015; Uvodno predavanje: Biber, Vivaldi, Bach, Respighi, Part, Karača, SCMF 2016; Sarajevo, Dom Oružanih snaga BiH, 31. VIII. 2016; Uvodno predavanje: Vivaldi, Mozart, Prebanda, Piazzola, SCMF 2016; Sarajevo, Dom Oružanih snaga BiH, 3. IX. 2016; Vojin Komadina – Povodom 20 godina od smrti. Skica za stvaranje, Muzička akademija: Simposion, 9. II. 2017.

Kompozitorski radovi, orkestarska muzika: Šest žalobnih intermezza za gudački orkestar, 23. XII. 2016; Koncert za Belmu Š-N. za accordion i gudače, 13. III–6. IV. 2017;  Koncert za klavir i gudače br. 1, 14/27. IV. 2017; Gudački okrestar MAS, koncert u čast 20 godna MD FBiH; Koncert za Tatjanu za flautu, violončelo i gudače, 13–21. V. 2017; Koncert za BelmuA za violončelo i gudače, 1. II–20. III. 2018; Simfonija br. 1 “Žrtvena”, 7. VI–29. VII. 2018; Koncert za klavir i orkestar br. 2, 27. X–23. XI. 2018.

Kamerna muzika: Svita za violončelo i klavir, Slike za Petra. Svitne minijature za klavir/harmoniku, 18. XI. 2016; Zvona fantazija za klavir četveroručno, 25. XI–8. XII. 2016; Monolog I. za solo falutu, 19–20. II. 2107; Dvije dodekafonske svite sa dva hladna komada između, 1974/2017; Monolog II. za BelmuA. Za violončelo solo, 26–27. IV. 2017; Monolog III. Fantazija za harmoniku solo, 23–30. III. 2018; Tri scene Gabrijelova sna – preludij, tokata, fuga za klavir, 5–14. IV. 2018; Sonata Tamara za violinu i klavir, 14–28. IV. 2018; Gabrijelovi snovi. Fragmeniti za gudački kvartet, 28. IV–9. V. 2018; Kontrasti. Elegični rondo za violu i klavir, 12–20. V. 2018; Četiri eseja: I. Smijeh, II. Iščekivanje, III. Igra, IV. Dolazak  za kvintet harmonke, 2–10. VI. 2018: Dijalog I. za violinu i violončelo, 17. VII–23. VIII. 2018: Sonata glosa sinfonica za violončelo i klavir, 9–23. IX. 2018; Šest preludija i jedna fuga za klavir, 25–30. IX. 2018; Bartolomejevo putovanje, 1–5. X. 2018; Sonata za klavir br. 1, 1–13. X. 2018; Trio za klavir, violinu i violončelo, 18 – 26. X. 2018; Dijalog II za trubu i klavir, 10–22. XII. 2018; Zimski uzdasi za flautu, klarinet, harmoniku, violinu i violu, 26–31. XII. 2018; Sevdalinka za harmoniku, 11–12. I. 2018; Četiri minijature za hor flauta, 28. I–6. II. 2019; Sonata za klavir br. 2, 11. II–1. III. 2019.

Solo pjesme: Modra rijeka za sopran i klavir, Tekst Mak Dizdar, 28. XII. 2016; Uspavanka za Petra kantata za glas i klavir, Tekst Mak Dizdar, 29. XII. 2016–7. I. 2017; Voćka poslije kiše za sopran i klavir, Tekst Dobriša Cesarić, 15. I. 2017; Život ljubavi. Godišnja doba Halila Džubrana, za bas, klavir i gudački orkestar, II. 2017; Sedam ukora Halila Džubrana, za bas, flautu, clarinet in B, alt saxofon, klavir, harmoniku i violončelo, 9–16. III. 2017; Tri soneta Sendera Kulenovića: Tarih II, Pratnja, Krik za sopran, bas, timpane, tom-tom, klavir i kvintet harmonika, 11–30.V. 2018; Molitva moru Khaleda Hosseinia, za bas/baritone, obou, clarinet in B, fagot, hornu in F, timpane i klavir, 27. XI–11. XII. 2018.

Muzika za pozorišne predstave i film: „Pred penzionisanjem“, režija Gojko Bjelac, Sarajevo: Kamerni teatar, 1979; „Divlje meso“, režija Gojko Bjelac, Sarajevo: Kamerni teatar, 1980; „Tamo-amo“, režija Gojko Bjelac, Sarajevo: Narodno pozorište,1982; ,,Play Kočić”, Banja Luka: Narodno pozorište, 1989; “La strada”, režija Gojko Bjelac, Sarajevo: Narodno pozorište – mala scena, 1999; Muzika za dokumentarni TV film ,,Hronika bešćutnosti”, režija Gojko Bjelac, Sarajevo: FTV, 13. II. 2001; ,,Samoubojice”, režija Gojko Bjelac, Sarajevo: Akademija scenskih umjetnosti, 25. V. 2003.

Muzički teatar: Opera atrakcijâ Srebreničanke, Sarajevo: Narodno pozorište, Premijera 15. X. 2004.