Refik Hodžić

Van. prof. dr. Refik Hodžić

 

BIOGRAFIJA

Dr. sci. Refik Hodžić rođen je u Bihaću 13. 09. 1957.  Nakon završene Srednje muzičke škole, upisuje se na Muzičku akademiju u Sarajevu – Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju. Studij završava 1980. u redovnom roku i kao jedan od najboljih studenata svoje generacije dobija nagradu – zlatnu značku fonda «Hasan Brkić» Univerziteta u Sarajevu.  Godine 1983. uspješno brani magistarsku tezu pod naslovom «Formalna obilježja bosanskohercegovačke kantate inspirisane NOB-om», pod mentorstvom kompozitorke prof. Nade Ludvig Pečar. U vrijeme agresije na BiH bio je aktivno uključen i u oružane snage ARBiH. Ratne 1993. jedan je od osnivača Pedagoške akademije u Bihaću.  Još tokom studija počeo se baviti stručnim i teorijskim istraživačkim radom s temama različitog usmjerenja i zanimanja.  Tako je 2002. uspješno  odbranio  doktorsku tezu pod nazivom „Muzički život u Sjeverozapadnoj Bosni od 1878 – 1992“ pod mentorstvom red. prof. dr. Ivana Čavlovića i stekao naziv doktora muzikoloških nauka.

Pedagoško-stručni rad

Nakon završenog studija 1980. Refik Hodžić biran je za asistenta na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu. Naredne godine  prelazi u Bihać na mjesto profesora muzičko-teoretskih predmeta u Srednjoj muzičkoj školi. Usput obavlja i dužnost stručnog saradnika za kulturu pri tadašnjem SIZ-u Kulture općine Bihać, vodeći dugi niz godina veliki narodni orkestar KUD-a «Krajina». Od 1993. povremeno (kako su to dozvoljavali ratni uvjeti) radi kao predavač na predmetu Muzička kultura i Metodika nastave muzičke kulture  na Odsjeku  razredna nastava bihaćke Pedagoške akademije. Nakon završetka rata  nastavlja rad u Srednjoj muzičkoj školi Bihać na predmetima Harmonija i Muzički oblici, a zatim i kao direktor Umjetničke škole (1997.-2004.) u koju je uključena i Osnovna i Srednja muzička škola. Od 1998. biran  je za saradnika na novoosnovanom Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u svojstvu predavača.

Član je Muzikološkog društva FBiH od njegova osnivanja (1997), a od 2003. i član njegovog Upravnog odbora. Od 1998.- 2003. bio je predsjednik Bošnjačke zajednice kulture «Preporod» Bihać.

Novembra 2003. pokrenuo je rad «Muzičke omladine» Bihać, gdje je biran i za prvog predsjednika. Jedan je od osnivača Mješovitog kamernog orkestra Umjetničke škole i Muzičke omladine.

Od 2004. prelazi na Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću u stalni radni odnos. Na istom od 2005. do 2007. obavlja dužnost dekana. Zajedno sa svojim saradnicima radi na reformi ove visokoškolske ustanove i uspostavljaju nastavu usklađenu s bolonjskim principima.

Novembra 2006. izabran je za docenta na predmetima Harmonija i Harmonijska analiza na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Od 2008. – 2010. zbog nedostatka kadra angažiran je i na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu, dodiplomski i postdiplomski studij, odsjeci Razredna nastava i Predškolski odgoj.

Trenutno obavlja dužnost voditelja Odsjeka za Muzičku teoriju i pedagogiju na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.

 

Izbori u zvanja

 • Na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu   biran je 1980. u zvanje asistenta   za predmete Muzička kultura i Metodika nastave muzičke kulture;
 • Na Pedagoškoj akademiji u Bihaću   biran je 1993. u zvanje predavača za predmete Muzička kultura i Metodika nastave muzičke kulture.
 • Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću biran je 2002. u zvanje docenta za predmete Muzička kultura / Muzički odgoj i Metodika nastave muzičke kulture na odsjecima Razredna nastava i Predškolski odgoj. Na istom fakultetu biran je 2005. u zvanje vanrednog profesora, a 2011. u zvanje redovnog profesora za iste predmete.
 • Na Muzičkoj akademiji u Sarajevu biran je 2006. u zvanje docenta za predmete Harmonija i Harmonijska analiza, a 2011. u zvanje vanrednog profesora za predmete Harmonija I-VIII.

 

Naučno-istraživački rad 

Učešće na domaćim i međunarodnim skupovima: konferencije – seminari 

 • Priprema nastavnika muzičke kulture za rukovođenje školskim horovima – izbor horskih kompozicija. Seminar za nastavnike muzike u USK, Velika Kladuša i Sanski Most, 1998.
 • Razvoj muzičkog života u općini Bihać. Naučni skup u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ Bihać, 2000.
 • Metodologija naučno-istraživačkog rada s osvrtom na istraživanje muzičke historije sjeverozapadne Bosne. Seminar za nastavnike muzike u organizaciji Udruženja muzičkih pedagoga FBiH, Dubrovnik, 2002.
 • Aspekti muzičkog života u Sjeverozapadnoj Bosni u vrijeme Austrougarske uprave 1878-1918. III Međunarodni simpozij Muzika u društvu u organizaciji Muzikološkog društva FBiH, Sarajevo 2002.
 • Muzička kultura u razrednoj nastavi. Predavanje na seminaru za nastavnike razredne  nastave u FBiH. Udruženje muzičkih pedagoga FBiH, Dubrovnik, 2003.
 • Nove metode rada s učenicima prvog razreda  devetogodišnje osnovne škole na predmetu Muzička kultura. Seminar za nastavnike razredne nastave u gradovima Unsko-sanskog kantona, 2004.
 • Pjevačka društva u Bosanskoj krajini. IV Međunarodni simpozij  Muzika u društvu u organizaciji Muzikološkog društva FBiH, Sarajevo, 2004.
 • 50 godina Muzičke škole u Bihaću. Tribina: Muzikološko društvo Muzičkoj akademiji,  Sarajevo, 2005.          
 • Metodika muzičkog odgoja u predškolskim ustanovama. Predavanje i promocija knjige –  Metodika muzike, Simpozij za odgajatelje u predškolskim ustanovama FBiH, Fojnica (hotel Reumal), januara 2006.
 • Metodika muzičke nastave u prvoj trijadi devetogodišnje osnovne škole. V Međunarodni simpozij Muzika u društvu u organizaciji Muzikološkog društva FBiH, Sarajevo, oktobra 2006.
 • Prikaz sevdalinke kroz djelovanje bošnjačkih kulturnih društava u razdoblju između dva svjetska rata. Međunarodni naučni skup u organizaciji Bošnjačke lige u Sarajevu, Sarajevo (Bošnjački institut), marta 2008.
 • Harmonija u muzičkoj edukaciji- problemi i perspektive. VI Međunarodni simpozij  Muzika u društvu u organizaciji Muzikološkog društva FBiH, Sarajevo, oktobra 2008.
 • Sudjelovanje u radu Prvog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga, Pula. 25.i 26. 09. 2009.
 • Percepcija udžbenika iz harmonije, kreativno – metodički aspekti. VII Međunarodni simpozij  Muzika u društvu u organizaciji Muzikološkog društva FBiH, Sarajevo, oktobra, 2010.
 • Mogućnost primjene harmonijskog jezika BiH kompozitora u analitičkoj harmoniji. VIII  Međunarodni simpozij  Muzika u društvu u organizaciji Muzikološkog društva FBiH, Sarajevo, oktobra, 2012.
 • Harmonijski aspekti stvaralaštva Vojina Komadine u sarajevskom periodu (koautor Naida Hukić). VIII Međunarodni naučni skup „Srpski jezik, književnost, umetnost“. Filološko-umetnički fakultet Kragujevac, oktobar 2013. Muzičko školstvo u Sjeverozapadnoj Bosni za vrijeme austrougarske uprave.  IX Međunarodni simpozij  Muzika u društvu u organizaciji Muzikološkog društva FBiH, Sarajevo, oktobra, 2014.

 

Predavanja

 • Predavač na postdiplomskom studiju Muzičke akademije u Sarajevu,
 • Predavač na postdiplomskom studiju, Pedagoški fakultet u Sarajevu (2008, 2009),
 • Predavač na dodiplomskom studiju, Pedagoški fakultet u Bihaću (2007 -2014),
 • Predavač na Seminaru – školi folklora u organizaciji Saveza KUD FBiH i Muzičke akademije u Sarajevu (januar, 2009),
 • Predavanje iz oblasti harmonije učenicima i nastavnicima Srednje glazbene škole Novi Travnik (2009),
 • Predavanje iz oblasti harmonije učenicima i nastavnicima Umjetničke škole Bihać (2010)
 • Predavanje iz oblasti harmonije učenicima i nastavnicima Srednje muzičke škole Mostar (2010).
 • Predavanje za profesore srednjih muzičkih/glazbenih škola u FBiH (stručno usavršavanje – organizator Tempus projekat) oblast- Analitička harmonija. Sarajevo  2013.
 • Predavanje iz oblasti Harmonije  na internacionalnom seminaru muzičkih pedagoga, Dubrovnik,  2014.

 

Naučni i stručni radovi        

 • Kompoziciono-tehničke karakteristike oblika kantate BiH kompozitora. Muzika, časopis za muzičku kulturu, god. II, br.3.(str.56). Muzikološko društvo FBiH, Sarajevo, 1998.
 • 45 godina Muzičke škole u Bihaću. Muzika, časopis za muzičku kulturu, god. IV, br.3-4. (str.74). Muzikološko društvo FBiH, Sarajevo, 2000.
 • Muzički život u Sjeverozapadnoj Bosni 1878-1992. Muzika, časopis za muzičku kulturu, god. VI, br.1. (str.137). Muzikološko društvo FBiH, Sarajevo, 2002.
 • Aspekti muzičkog života u Sjeverozapadnoj Bosni u vrijeme Austrougarske uprave 1878-1918. Zbornik radova s trećeg međunarodnog simpozijuma Muzika u društvu. Izdavač: Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija Sarajevo, 2002. (str.91).
 • Tamburaško-pjevačko društvo Krajišnik i hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Napredak u Bihaću. Muzika, časopis za muzičku kulturu, god. VII, br.2. (str. 38). Muzikološko društvo FBiH, Sarajevo, 2003.
 • Sloga – prvo muslimansko pjevačko društvo u Banjoj Luci. Muzika, časopis za muzičku kulturu, god.VIII, br.1.(str. 29). Muzikološko društvo FBiH, Sarajevo, 2004.
 • Pjevačka društva u Bosanskoj krajini. Zbornik radova s četvrtog Međunarodnog simpozijuma Muzika u društvu. Izdavač: Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija  Sarajevo, 2004., (str.124.).
 • 50 godina Muzičke škole u Bihaću. Muzika, časopis za muzičku kulturu, god.X, br.1. (str. 47). Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija, Sarajevo, 2006.
 • Počeci horskog muziciranja na području Sjeverozapadne Bosne. Novi zvuk, časopis za muziku, br.28, (str. 60), Beograd,  decembar 2006.
 • Tri stoljeća i nešto više klasičnog harmonijskog jezika. Muzika, časopis za muzičku kulturu, god. XI, br.1. (str. 10).  Muzikološko društvo FBiH, Sarajevo, 2007.
 • Metodika muzičke nastave u prvoj trijadi reformisane devetogodišnje osnovne škole s osvrtom na prateće udžbenike. V Međunarodni simpozij Muzika u društvu, Zbornik radova, izdavač: Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija u Sarajevu, Sarajevo, 2007. (str. 58).
 • Prikaz sevdalinke kroz djelovanje bošnjačkih kulturnih društava u razdoblju između dva svjetska rata. Rukopis u pripremi za štampu a objavljen na Međunarodnom naučnom skupu u organizaciji Bošnjačke lige u Sarajevu, Sarajevo (Bošnjački institut), marta 2008.
 • Osobenosti harmonijskog izraza u muzici XX stoljeća.  Muzika, časopis za muzičku kulturu, god. XII, br.1. (str. 37). Muzikološko društvo FBiH, Sarajevo, 2008.
 • Harmonija u muzičkoj edukaciji u Bosni i Hercegovini – problemi i perspektive. VI Međunarodni simpozij Muzika u društvu, Zbornik radova, izdavač: Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija u Sarajevu, Sarajevo, 2009.(str. 279).
 • O modulacijiprilog za bolje razumijevanje harmonijske analize. Muzika, časopis za muzičku kulturu, god. XIII, br.1. (str. 11). Muzikološko društvo FBiH, Sarajevo, 2009.
 • O fenomenu harmonijske kadence u bosansko-hercegovačkoj narodnoj pjesmi gradske tradicije. Muzika, časopis za muzičku kulturu, god. XIII, br.2. (str. 26). Muzikološko društvo FBiH, Sarajevo, 2009.
 • Kromatski i neki neuobičajeni akordi u muzičkoj literaturi. Muzika, časopis za muzičku kulturu, god. XV, br.2. (38), (str. 27-35). Muzikološko društvo FBiH, Sarajevo, 2011.
 • Harmonijski slog u polifonom izrazu  Johanna Sebastiana Bacha – analitički pristup.  Muzika, časopis za  muzičku kulturu, god. XVII, br.1/2 (41/42/, januar-decembar 2013 (str. 9). Muzička akademija Sarajevo, Muzikološko društvo FBiH, Sarajevo, 2013.
 • „Bihać – muzički život“, članak za Grove Music Online  – Published by Oxford University Press USA, decembar, 2013.
 •  Mogućnost primjene harmonijskog jezika BiH kompozitora u analitičkoj harmoniji. Zbornik radova Muzika u društvu sa 8. Međunarodnog simpozija. Izdavač: Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija  Sarajevo, 2014.
 • Harmonijski aspekti stvaralaštva Vojina Komadine u sarajevskom periodu (koautor Naida Hukić). VIII Međunarodni naučni skup „Srpski jezik, književnost, umetnost“. Filološko-umetnički fakultet Kragujevac, 2014.
 • Razvoj harmonijskog doživljaja i mišljenja kod djece u osnovno-školskom muzičkom obrazovanju, Didaktički putokazi, časopis za nastavnu teoriju i praksu, god. XX, br. 69, Pedagoški zavod i Filozofski fakultet u Zenici, august, 2014.

 

Objavljene knjige/udžbenici, monografije

 •  Osnovi muzike – za pedagoške akademije. Izdavač: Pedagoška akademija u  Bihaću, 1994.
 • 45 godina Muzičke-umjetničke škole Bihać. (koautor Bužimkić Dž.), monografija. Izdavač: Umjetnička škola Bihać, 2000.
 • Muzički život u Sjeverozapadnoj Bosni od 1878-1992. Izdavač: Muzikološko društvo FBiH, biblioteka Musica historica, Sarajevo, 2004.
 • Metodika muzike. Univerzitetska knjiga. Izdavač: Grafičar, Bihać, 2005.
 • Harmonija. Univerzitetski udžbenik. Izdavač: Muzička akademija, Biblioteka Musica teoretica, Sarajevo, 2010.

 

Pedagoško-metodička literatura (školski udžbenici)

 • Hodžić, R., Polić A., Muzička / glazbena kultura za prvi razred devetogodišnje osnovne škole. Izdavač: Nam, Tuzla i Vrijeme, Zenica, 2006.
 • Hodžić, R., Polić A., Muzička / glazbena kultura za drugi razred devetogodišnje osnovne škole. Izdavač: Nam, Tuzla i Vrijeme, Zenica, 2006.
 • Hodžić, R., Muzička / glazbena kultura za treći razred devetogodišnje osnovne škole. Izdavač: Nam, Tuzla i Vrijeme, Zenica, 2006.
 • Hodžić, R., Muzička / glazbena kultura za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole. Izdavač: Nam, Tuzla i Vrijeme, Zenica, 2007.
 • Hodžić, R., Muzička / glazbena kultura za peti razred devetogodišnje osnovne škole. Izdavač: Nam, Tuzla i Vrijeme,  Zenica, 2008.
 • Hodžić, R., Muzička / glazbena kultura za šesti razred devetogodišnje osnovne škole. Izdavač: Nam, Tuzla, Vrijeme,  Zenica, 2009.
 • Hodžić, R., Muzička / glazbena kultura za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole. Izdavač: Nam, Tuzla, Vrijeme,  Zenica, 2010.
 • Hodžić, R., Muzička / glazbena kultura za osmi razred devetogodišnje osnovne škole. Izdavač: Nam, Tuzla, Vrijeme,  Zenica, 2011.
 • Hodžić, R., Muzička / glazbena kultura za deveti razred devetogodišnje osnovne škole. Izdavač: Nam, Tuzla, Vrijeme,  Zenica, 2012.   

 

RADOVI U PODRUČJU KOMPOZICIJE

 • Veliki broj horskih obrada za troglasni ženski i četveroglasni mješoviti hor;
 • Veći broj dječijih pjesama od kojih je deset (10) ušlo u programske sadržaje (prva i druga trijada) devetogodišnje osnovne škole na nivou FBiH. To su: Đak veseljak, Mali kauboj, Dječiji snovi, Rođendan u šumi, Svemirac, Tri ciklame, Trčimo za suncem, Uspavanka za  jednu lutku, Djeca se igraju hvatača i Pijetao i sat.
 • Muzika i aranžman za prvu singl ploču o rijeci Uni, (izdanje Diskoton Sarajevo)  Vraćam se Uno tebi, 1979
 • Bosanska svita, za orkestar (rukopis), praizvedba u Tuzli 1997. (kompozicija ušla u program takmičenja učenika i studenata FBiH)
 • Krajiški pastoralle, za kamerni mješoviti orkestar (rukopis), praizvedba u Bihaću 2004.

                

OSTALO

Mentorstvo

 • Mentor dvoje magistranata i troje polaznika drugog – master ciklusa studija (Muzička    akademija u Sarajevu),
 • Mentor 18 diplomskih radnji na Muzičkoj akademiji u Sarajevu,
 • Mentor jednog doktoranta na Pedagoškom fakultetu u Bihaću,
 • Mentor jednog doktoranta na Muzičkoj akademiji u Sarajevu,
 • Komentor 10 studenata drugog ciklusa studija na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.

Članstvo u komisijama

 • Član doktorskog vijeća Muzičke akademije u Sarajevu,
 • Član Muzikološkog društva FBiH,
 • Član Udruženja muzičkih pedagoga FBiH,
 • Član komisije za polaganje stručnih ispita Kantona Sarajevo,
 • Član komisije za odbranu doktorske disertacije – dva kandidata,
 • Član komisije za odbranu magistarskih radova – četiri kandidata,
 • Član ili predsjednik komisije za odbranu radova na II ciklusu studija – 8 kandidata,
 • Član komisije za odbranu diplomskih radova na odsjeku MTP – preko 40 odbranjenih radova.

 

 Projekti/uredništvo

 • Član projekta Fundametalna istraživanja za muziku u Bosni iHerecegovini,
 • Član komisije za izraduinovaciju nastavnih planova i programa Muzičke akademije u Sarajevu,
 • Kourednik projekta Leksikon muzičara u Bosni i Herecegovini,
 • Urednik  Zbornika radova V Međunarodnog simpozija Muzika u društvu, Sarajevo, 2007.
 • Kourednik  Zbornika radova VII međunarodnog simpozija Muzika u društvu, Sarajevo2011.
 • Učešće u okviru Tempus projekta, 2013,
 • Uredništvo Zbornika radova IX Međunarodnog simpozija Muzika u društvu, Sarajevo, 2014.
 • Ostali projekti: Federalno ministarstvo obrazovanja, Ministarstvo kulture kantona Sarajevo i sl.

 

Recenzije/promocije

 • Recenzija udžbenika iz muzičke/glazbene kulture za prvi, drugi i treći razred osnovne škole,
 • Recenzija stručnih i naučnih radova za časopis Muzika, Izdanje Muzikološkog društva FBiH,
 • Recenzija knjige Razvoj muzičkog školstva u općini, Bihać autor J. Hošić, (2010),
 • Promocija univerzitetske knjige Metodika muzike, autor R. Hodžić, (Fojnica, 2006.),
 • Promocija univerzitetskog udžbenika Harmonija, autor R. Hodžić, (Dubrovnik, 2011.)
 • Recenzija knjige dr. Senada Kazića: Solfeggio – historija i praksa. Izdavač: Muzička akademija u Sarajevu, 2013.
 • Recenzija knjige dr. Ivana Čavlovića: Muzički oblici i stilovi: Analiza muzičkog djela. Izdavač: Muzička akademija u Sarajevu, 2014.