Zbornik radova “Muzika u društvu”, 2000.

2. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Sarajevo, 27-28. oktobar 2000.

“MUZIKA U DRUŠTVU”
ZBORNIK RADOVA

ISBN 9958-9591-1-9

Izdavači: Muzikološko društvo FBiH

Muzička akademija u Sarajevu
Sarajevo, 2001.

Urednik:
Ivan Čavlović

 

SADRŽAJ
UVODNA RIJEČ / 9

MUZIČKA PREDAJA ISPRAVNA SPOZNAJA ILI BITI U DOGAĐANJU PREDAJE Fatima Lačević / 11

MUZIKA I IDEOLOGIJA. NEKA FRAGMENTARNA PROPITIVANJA O LACANOVSKIM KONCEPCIJAMA IDEOLOGIJE, BARTHESOVOJ ZAMISLI GOVORA IDEOLOGIJE I ALTHUSSEROVOJ TEORIJI IDEOLOŠKIH APARATUSA Miško Šuvaković / 21

SABLASTI AUTONOMIJE Dalibor Davidović / 30

O GLAZBENOM (NEO)NACIONALIZMU JOŠ JEDNOM: STRAVINSKI KAO GLAZBENI NACIONALIST. BILJEŠKE UZ ČITANJE TARUSKINOVOG “ŽIVOTOPISA” STRAVINSKIEVIH DJELA DO MAVRE Nikša Gligo / 44

GLAZBENA PUBLICISTIKA KAO GLAZBENO-HISTORIOGRAFSKI I GLAZBENO-POVIJESNI IZVOR. PRIMJERI IZ HRVATSKE Sanja Majer-Bobetko / 57

HISTORIOGRAFIJA FOLKLORNE GLAZBE Gorana Doliner / 67

OBRAZI GLASBENE POSTMODERNE NA SLOVENSKEM? Leon Stefanija / 76

PRIJEDLOG ZA VREDNOVANJE HARMONIJSKE KOMPONENTE U OKVIRU ATONALITETNE GLAZBE XX. STOLJEĆA Mirjana Siriščević / 93

TRAGOM PROŠLOSTI CRKVENE GLAZBE U SPLITU Miljenko Grgić / 106

ISTORIJSKI ASPEKT ARHAIČNOG FOLKLORNOG VIŠEGLASJA BALKANSKOG KULTURNOG PROSTORA Dragoslav Dević / 133

ODNOS FUNKCIJE I FORME U NARODNOM PEVANJU Dimitrije Golemović / 140

VOKALNA MUZIČKA TRADICIJA VOJVODINE U SVETLU KOMPARATIVNIH ISTRAŽIVANJA Nice Fracile / 153

ISUKRSTU SLAVU DAJMO, ALILUJA PEVAJMO. NARODNO PEVANJE I CRKVENO POJANJE U TRADICIONALNOJ OBREDNOJ PRAKSI DONJEG BANATA Selena Litvinović / 164

FOLKLORNA MUZIČKA ISTRAŽIVANJA I NACIONALIZAM U BUGARSKOJ: PRELIMINARNA ANALIZA Risto Pekka Pennanen / 173

VOKALNA GLAZBA NA SVETKOVINU TIJELOVA U DRVENIKU VELOM, BOŽJI DAN, 2.6.1994. Nikola Buble / 183

PLURALIZAM SAVREMENE MUZIKE U BIH. RASKORAK IZMEĐU PRAKSE I TEORIJE Ivan Čavlović / 211

OGRANIČENJA I SLOBODE U ODNOSU NARODNA MUZIKA I DRUŠTVO U BOSNI I HERCEGOVINI Miroslava Fulanović-Šošić / 219

NARODNA GLAZBA NA SMOTRAMA SELJAČKE SLOGE 1930-TIH GODINA: IZVEDBE BOSANSKOHERCEGOVAČKIH OGRANAKA Naila Ceribašić / 226

ZAJEDNIČKI ELEMENTI U MUZIČKIM TRADICIJAMA NARODA BOSNE I HERCEGOVINE Maja Baralić-Materne / 235

GLAZBA U FUNKCIJI VJERSKOG OBREDA DERVIŠKOG REDA MEVLEVIJA U SARAJEVU U DOBA OTOMANSKE UPRAVE Alma Zubović / 240

SEVDALINKA – ŠTA JE TO? Tamara Karača / 247

NOVOKOMPONIRANA POPULARNA MUZIKA U BOSNI I HERCEGOVINI – POP I FOLK ŽANROVI – GENEZA, SLIČNOSTI I RAZLIKE Sanja Raljević / 251

MJESTO I ULOGA NOVOKOMPONOVANE NARODNE PJESME U BOSANSKOHERCEGOVAČKOM DRUŠTVU Jasmina Berberović-Talam / 255

LJUDSKA GLASBA KOT IDENTITETA IN KOT EKSOTIKA Marko Terseglav / 258

UMJETNOST ESENCIJALNA ILI SPOREDNA AKTIVNOST – ŠKOLA I DRUŠTVO Selma Ferović / 267

MJESTO I ULOGA ŽENE KOMPOZITORKE U BOSNI I HERCEGOVINI Merima Purić-Čaušević / 275

WORLD FUSION – JEDAN PRILOG DISKUSIJI O GLOBALIZACIJI MUZIKE Amila Ramović / 280

MUZIKE SVIJETA I SVJETSKA MUZIKA: OD KULTURNOG ALTRUIZMA KA PROFITU I NAZAD Vesna Andree-Zaimović / 285

GLAZBE SVIJETA U ODGOJU I OBRAZOVANJU: MOGUĆNOSTI I ISKUSTVA Svanibor Pettan / 291

AUTORI / 299