Zbornik radova “Muzika u društvu”, 2006.

5. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Sarajevo, 26-28. oktobar 2006.

“MUZIKA U DRUŠTVU”
ZBORNIK RADOVA

ISBN 978-9958-9591-8-9

Izdavači: Muzikološko društvo FBiH
Muzička akdemija u Sarajevu

Sarajevo, 2007.

Glavni urednik:
Ivan Čavlović

 

Urednici:

Refik Hodžić, Jasmina Talam, Fatima Hadžić

 

SADRŽAJ

UVODNA RIJEČ / 7

Muzikologija

FILOZOFSKE ODREDBE MODERNE SUBJEKTIVNOSTI I U ESTETICI MUZIKE ISKAZANA SUBJEKTIVIZACIJA SVIJETA. MUZIKA U DRUŠTVU LUDILA PRINCIPA STVARANJA Fatima Lačević / 9

O PROBLEMU ESTETSKOG VREDNOVANJA POSTMODERNE MUZIKE Amila Ramović / 18

MUZIČKE PRIKAZE. TRAGOVI U SEĆANJU: MUZIČKE I VERBALNE VARIJACIJE LAWRENCA KRAMERA Tijana Popović-Mlađenović / 27

MUZIKA POČETKA VEKA / MUZIKA KRAJA POSTMODERNE: SONATA QUASI UNA FANTASIA ZORANA ERIĆA Vesna Mikić / 36

VIŠESLOJNOST DRAMATURŠKOG I KONSTRUKTIVNOG PLANA RAVELOVOG KLAVIRSKOG KONCERTA ZA LEVU RUKU I ORKESTAR Danijela Ilić / 41

PRISUTNOST BOSANSKIH NARODNIH NAPJEVA U MUZICI SLOVENSKOG KOMPOZITORA ALOJZA AJDIČA Franc Križnar / 52

“MUZIKA JE NAČIN IZRAŽAVANJA NAJVEĆE LJUBAVI – LJUBAVI PREMA BOGU”. PARERGON O MUZICI I RELIGIJI Ivan Čavlović / 65

TOMA CECCHINI I IVAN MARKO LUKAČIĆ U SPLITU Miljenko Grgić / 75

MUZIKA IZMEĐU IDEOLOGIJE I RELIGIJE – SLUČAJ SLAVENSKI Ira Prodanov-Krajišnik / 88

IZMEĐU ZNANOSTI, IDEOLOGIJE I ARTIZMA: TRIPTIH O SOCIJALNOJ POVIJESTI GLAZBE 20. STOLJEĆA U SPLITU Ivana Tomić-Ferić / 93

MUSLIMANSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO GAJRET Mirsad Pinjo / 109

 

Etnomuzikologija

PRILIKE I OPASNOSTI ZA AUDIO MATERIJALE DUGOROČNO ARHIVIRANIH ANALOGNIH TONSKIH DOKUMENATA U AUSTRIJSKOJ NACIONALNOJ BIBLIOTECI Michaela Brodl / 129

KAKO SE OBLIKOVAO REFREN (NA PRIMERU SRPSKIH PČELSKIH PESAMA) Dimitrije O. Golemović / 135

TRADICIONALNO I SAVREMENO U BOGOMOLJAČKIM PESMAMA Dragan Ašković / 148

“SUSRETI SELA”: POLITIKE REPREZENTACIJE MUZIČKIH PRAKSI NIŠKOG POLJA (SRBIJA) Ana Hofman / 162

SISTEMATIZACIJA TRADICIONALNIH NARODNIH MUZIČKIH INSTRUMENATA U BOSNI I HERCEGOVINI Jasmina Talam / 172

“NA BAS” PJEVANJE U OKOLINI CAZINA Dženana Hadžisadiković / 178

FOLKLORNA MUZIČKA I NOVOKOMPONOVANA NARODNA MUZIKA U SUVREMENOM DRUŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE Miroslava Fulanović-Šošić / 183

UTJECAJ ELEKTRONSKIH MEDIJA NA MUZIČKE PREFERENCIJE PUBLIKE Sanja Raljević / 187

 

Muzička pedagogija

MULTIKULTURALNO MUZIČKO OBRAZOVANJE U OBRAZOVNOM PROCESU: ISTRAŽIVANJE MEĐU AUSTRIJSKIM, ITALIJANSKIM, MAĐARSKIM I SLOVENSKIM UČENICIMA Inge Breznik / 193

OPISNO OCJENJIVANJE U MUZICI I OSTALIM NASTAVNO-OBRAZOVNIM OBLASTIMA Barbara Sicherl-Kafol / 206

IDEOLOGIZACIJA GLAZBENOG OBRAZOVANJA Snježana Dobrota / 224

MUZIKA I NJEN UTICAJ NA SPOZNAJE U TEHNICI I MATEMATICI Selma Ferović / 232

MUZIČKA TAKMIČENJA I NJIHOVA ULOGA I ZNAČAJ U DRUŠTVU Miradet Zulić / 244

IMPLEMENTACIJA BOLONJSKOG PROCESA NA FAKULTETU MUZIČKE UMETNOSTI U BEOGRADU Sonja Marinković / 249

SAVREMENI OSNOVNOŠKOLSKI UDŽBENIK I NASTAVA MUZIKE. ANALIZA DIDAKTIČKO METODIČKE APARATURE Slavica Stefanović / 255

MOGUĆNOSTI PREZENTACIJE MULTIMEDIJALNIH SADRŽAJA NA DVD U NASTAVI MUZIKE Valida Tvrtković-Akšamija / 271

METODIKA MUZIČKE NASTAVE U PRVOJ TRIJADI REFORMISANE DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE S OSVRTOM NA PRATEĆE UDŽBENIKE Refik Hodžić / 275

MUZIČKA MEMORIJA U NASTAVI SOLFEĐA Slobodan Kodela / 285