Zbornik radova “Muzika u društvu”, 2008.

6. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Sarajevo, 28-30. oktobar 2008.

“MUZIKA U DRUŠTVU”
ZBORNIK RADOVA

ISBN 978-9958-689-02-4

Izdavači: Muzikološko društvo FBiH
Muzička akdemija u Sarajevu

Sarajevo, 2009.

Urednik:
Jasmina Talam

Redakcija: Valida Akšamija-Tvrtković, Fatima Hadžić, Lana Šehović-Paćuka

 

SADRŽAJ
UVODNA RIJEČ / 7

Muzikologija

REVOLUCIJA UKUSA U KULTURI DEMOKRATSKOG DRUŠTVA I POSTMODERNO BIĆE MUZIKE Fatima Lačević / 9

VOJNA MUZIKA IZMEĐU TRADICIJE I UPRAVLJANJA SUKOBOM U MODERNOM DRUŠTVU Manfred Heidler / 21

(RE)KONSTRUISANJE MUZIKOLOGIJE: DISKURS O MUZICI IZMEĐU MUZIKOLOGIJE I SOCIOLOGIJE MUZIKE Ana Petrov / 34

POSTMODERNI NEOKLASICIZAM / NEOKLASICIZAM POSTMODERNE Vesna Mikić / 45

IZVOĐENJE FEMINIZMA U MUZIKOLOGIJI Sanela Radisavljević / 53

TRANZICIJSKA MUZIKOLOGIJA ILI O MUZICI U DOBA ZABAVE Ivan Čavlović / 67

OSMANLIJSKA MUZIKA U HABZBURŠKOJ BOSNI I HERCEGOVINI (1878–1918) Risto Pekka Pennanen / 81

ULOGA I ZNAČAJ ČEHA U RAZVOJU MUZIČKE KULTURE U BOSNI I HERCEGOVINI Fatima Hadžić / 92

BOSANSKOHERCEGOVAČKI MUZIČARI U SLOVENIJI  Franc Križnar / 106

 

Etnomuzikologija

NOVI VAL PROMICANJA NACIONALNE BAŠTINE: UNESCO-VA “KONVENCIJA O OČUVANJU NEMATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE” I NJEZINA IMPLEMENTACIJA Naila Ceribašić / 122

RAZVOJ I PRIMJENA ETNOKOREOLOGIJE U HRVATSKOJ Tvrtko Zebec / 136

GLAZBA SELA I GRADA ISTRE NA PRIJELAZU IZ 19. U 20. STOLJEĆE TE NJEN UTJECAJ NA DANAŠNJU UMJETNIČKU GLAZBU ISTARSKIH SKLADATELJA Ivana Paula Gortan-Carlin / 151

MUZIČKE PERCEPCIJE TURAKA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE: ETNOMUZIKOLOŠKA MOLBA ZA INKLUZIVNOST Svanibor Pettan / 163

PROMJENE U MUZIČKOJ PRAKSI BOŠNJAKA U TURSKOJ Belma Kurtişoğlu / 175

ODJECI ZABORAVLJENOG VREMENA – BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA MUZIČKA PRAKSA Tamara Karača-Beljak, Jasmina Talam / 182

FENOMEN BOSANSKE PESME U MUZIČKOJ TRADICIJI VOJVODINE Vesna Ivkov / 194

IZMEĐU TRADICIJE I MODERNITETA, IZMEĐU ISTOKA I ZAPADA: ISKUSTVO SA MUZIKOTERAPIJOM U SRI LANKI Lasanthi Manaranjanie Kalinga Dona / 206

“KALEDONIJA” ZOVE: DISKURSI NACIONALNOG I GLOBALNOG U SAVREMENOJ NARODNOJ MUZICI U ŠKOTSKOJ Katarina Juvančič / 218

DAJMO IM PJESMU: MOĆ PJESME ZA “NAS” I “DRUGE” Vojko Veršnik / 229

PERCEPCIJE O “DRUGIM AUSTRIJANCIMA”: RAZNE MARKETINŠKE MOGUĆNOSTI MUZIČKE PRODUKCIJE TURSKOJ DIJASPORI U BEČU Hande Sağlam / 242

 

Muzička pedagogija

GLAZBA I SOLFEGGIO Davorka Radica / 253

MUZIČKA EDUKACIJA NA RAZMEĐI AUDITIVNOG I GRAFIČKOG Senad Kazić / 261

HARMONIJA U MUZIČKOJ EDUKACIJI U BOSNI I HERCEGOVINI – PROBLEMI I PERSPEKTIVE Refik Hodžić / 279

MJESTO UČITELJA U PROCESU MUZIČKE EDUKACIJE Merima Čaušević / 286

ULOGA I ZNAČAJ DIGITALNO-EDUKATIVNOG SREDSTVA U NASTAVI MUZIKE Valida Akšamija-Tvrtković / 290

PREDLOG KONCEPTA PREDŠKOLSKOG MUZIČKOG OBRAZOVANJA: INTEGRATIVNI PRISTUP Milena Petrović, Gordana Ačić / 296