Muzika 41-42

ČASOPIS ZA MUZIČKU KULTURU MUZIKA

God. XVII, br. 1/2 (41/42), januar- decembar 2013.

UDK/UDC : 78: 781 (05)

ISSN: 1512- 5297

Izdavači:

MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU

MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:

dr. Tamara KARAČA BELJAK (gl. i odg. urednica), Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ (zamjenica gl. i odg. urednice), dr. Nikša GLIGO, dr. Ivan ČAVLOVIĆ, Lana PAĆUKA

 

SADRŽAJ

O muzici u Muzici/ 7

 

TEORIJA MUZIKE

Refik HODŽIĆ Harmonijski slog u polifonom izrazu Johanna Sebastiana Bacha – analitički pristup/ 9

Gordana GRUJIĆ Tumačenje pojma hibridne teme u studijama Viljema Keplina/ 23

 

MUZIKOLOGIJA

Senad KAZIĆ Značenje i značaj postojanja i rada Muzikološkog društva u Bosni i Hercegovini/ 32

Lejla DŽAMBAZOV Kulturno-prosvjetna djelatnost muzičke sekcije Sokolskog društva na području Visokog (1909 – 1941)/ 59

Snježana ŠUŠNJARA Aktivnosti središnje uprave HKD Napredak(1996-2000)/ 68

 

MUZIČKA PEDAGOGIJA

Igor KARAČA Jazz pedagogija: Harmonijski koncepti/ 71

Sabina VIDULIN/Lada DURAKOVIĆ Korisnost uporabe multimedije pri prijenosu metodičkih i muzikoloških znanja/ 80

Lejla ŠEHIĆ Primjena mentalnih tehnika slušanja tona u profesionalnim muzičkim interpretacijama/ 95

Goran SUČIĆ/Andrea ŠUŠNJARA Razvoj glazbenih sposobnosti kod predškolskog djeteta/ 115

 

PRIJEVOD

Tia DeNora Muzička praksa i društvena struktura: alat (Senka HODŽIĆ)/ 130

 

OBLJETNICE, SVEČANI SKUP POVODOM OBILJEŽAVANJA ZNAČAJNIH JUBILEJA BOSANSKOHERCEGOVAČKE MUZIKOLOGIJE I ETNOMUZIKOLOGIJE, ANUBIH

10 godina Instituta za muzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu (Jasmina TALAM)/ 152

Razvoj bosanskohercegovačke muzikologije od 1955. do danas (Fatima HADŽIĆ/Lana PAĆUKA)/ 157

Natuknice o bosanskohercegovačkoj etnomuzikologiji (Tamara KARAČA BELJAK)/ 163

Nacionalni komitet ICTM-a za Bosnu i Hercegovinu (Amra TOSKA)/ 166

Pozdravna pisma/ 169

 

STUDENTSKI RADOVI

Žene narodni svirači – na primjeru Marice Filipović (Kristina ČUSTONJIĆ)/ 174

Transformacija ilahija i njihova percepcija u suvremenom bosanskohercegovačkom društvu (Mirza KOVAČ)/ 189

Flautizam u Bosni i Hercegovini (Esma SULEJMANAGIĆ)/ 194

Ostavština Miroslava Špilera – pregled, klasifikacija, sistematizacija (Senka HODŽIĆ)/ 205

Primjena Orffovog kreativnog koncepta u nastavi solfeggia (Marija ČOLAK)/ 215

 

INTERVJUI, PRIKAZI, OSVRTI, ….

Skupština Muzikološkog društva FBiH. Sarajevo, 29. 03. 2013. (Fatima HADŽIĆ)/ 224

April 2013. u znaku Sarajevo International Guitar Festivala (Esma SULEJMANAGIĆ)/ 226

Majske muzičke svečanosti 2013. (Esma SULEJMANAGIĆ/ Senka HODŽIĆ)/ 228

Novo na Muzičkoj akademiji u Sarajevu – Sarajevo Sonic Studio (Esma SULEJMANAGIĆ)/ 232

SCMF 2013: boca kisika za bh. kulturu (Senka HODŽIĆ)/ 234

Festival Muzika na žici2013. (Senka HODŽIĆ)/ 237

ANUBiH, Sarajevo, 14. 11. 2013. (Fatima HADŽIĆ)/ 239

Zenički muzičari – Maestro Emil Jekauc (Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ)/ 241

 

IN MEMORIAM

In memoriam – Fuad Ahmetspahić (Senad KAZIĆ)/ 246

 

KRONIKE

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Senka HODŽIĆ)/ 250

Kronika muzičkog života u Zenici (Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ)/ 271

Kronika muzičkog života u Tuzli (Miradet ZULIĆ)/ 276