Izvještaj o radu za 2014. godinu

IZVJEŠTAJ O RADU MUZIKOLOŠKOG DRUŠTVA FBIH ZA PERIOD 30.05.2014 – 08.05.2015.

Izvještaj o radu Društva obuhvata period između dvije Skupštine. Upravni odbor je radio u novom sazivu: Fatima Hadžić, predsjednica, Senad Kazić, dopredsjednik, Jasmina Talam, Lana Paćuka, Amila Ramović, Boško Jović članovi, Branka Vidović predsjedavajuća Skupštine. Sekretar Društva je Esma Sulejmanagić.

Upravni odbor je održao četiri sjednice, a aktivnosti Društva u navedenom periodu su bile slijedeće:

 

1. Časopis Muzika

S ciljem uvrštavanja Časopisa za muzičku kulturu Muzika u referentne baze podataka strukturirana je nova Redakcija časopisa koju čine:

Glavna i odgovorna urednica: Lana Paćuka (BiH)

Zamjenica glavne i odgovorne urednice: Fatima Hadžić (BiH)

Urednički odbor: Ivan Čavlović – počasni član (BiH), Igor Karača (BiH/USA),  Jasmina Talam (BiH), Refik Hodžić (BiH), Senad Kazić (BiH), Tamara Karača-Beljak (BiH), Valida Tvrtković-Akšamija (BiH), Naida Hukić (BiH), Nerma H. Mulabegović (BiH), Amra Bosnić (BiH)

Međunarodni urednički savjet: Bruno Nettl (USA), Gerda Lechleitner (Austrija), Jim Samson (Velika Britanija), Larry Francis Hilarson (Singapure), Lujza Tary (Mađarska), Nico Schüler (USA), Nikša Gligo (Hrvatska), Svanibor Pettan (Slovenija), Tijana Popović-Mlađenović (Srbija), Zdravko Blažeković (USA), Sabina Vidulin (Hrvatska)

Sekretar: Senka Hodžić (BiH)

Informacije o strukturi časopisa, kontinuitetu izlaženja, Instrukcije za autore te Poziv za radove, objavljeni su na zvaničnoj web stranici Muzikološkog društva FBiH: www.muzikolosko-društvo.ba. Pozivi za radove (br. 43 i 44) direktno su upućeni svim članovima Muzikološkog društva.

Završena je korespondencija i potpisan ugovor sa predstavnicima RILM-a, na osnovu kojeg je Muzika pristupila u online bazu podataka RILM-Full Text Music Journals Collection. Namjera Uredništva je časopis Muzika uvrstiti i u citatne baze podataka, na čemu će Uredništvo raditi u narednom periodu.

Prikupljen je i pripremljen za objavu sadržaj brojeva 43 i 44.

2. Zbornik radova 8. međunarodnog simpozija Muzika u društvu.

Zbornik je objavljen, kao i do sada, na b/h/s jezicima i engleskom jeziku. S obzirom da je Međunarodni muzikološki simpozij koji se održava svake druge godine u organizaciji našeg Društva postao značajan regionalni naučni događaj, uvidjeli smo značaj svrstavanja ove publikacije u referentne naučne baze podataka. Urednik izdanja dr. Fatima Hadžić je uspjela zbornik ubaciti u dvije baze: EBSCO i RILM-Full Text Music Journals Collection. Namjera Uredništva je Zbornik Muzika u društvu uvrstiti i u citatne baze podataka, na čemu će Uredništvo raditi u narednom periodu.

3. Organizacija 9. međunarodnog Simpozija Muzika u društvu

Organizacija 9. međunarodnog Simpozija Muzika u društvu bio je najvažniji projekt Društva u 2014. godini. U periodu koji je prethodio simpoziju održanom od 23. do 26. oktobra 2014. Programski i Organizacioni odbor, kao i Radna grupa Simpozija održali su niz sastanaka. Zahvaljujući razumijevanju i podršci Dekanata Muzičke akademije uspjeli smo da realiziramo sve predviđene simpozijske aktivnosti. Simpozij je okupio 56 stručnjaka iz muzikologije, etnomuzikologije i muzičke teorije i pedagogije iz BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Njemačke, Italije, Turske i Austrije. Prema reakcijama učesnika i gostiju simpozija možemo sa zadovoljstvom zaključiti da je ovo bio jedan od najboljih simpozija do sada.

4. Organizacija koncerta

U okviru simpozija održana su dva izuzetno uspješna koncerta, koncert ansambla Etnoakademik Zvuci i odjeci ženskog pjevanja pod vodstvom dr. Tamare Karače Beljak i Branke Vidović i koncert bh. muzike Kratka muzička biografija Bosne i Hercegovine (1878-1918) kojeg je pripremila i moderirala dr. Lana Paćuka. Nastupile su mr. Maja Ačkar Zlatarević klavir i Selma Droce glas. Drugi koncert, Kratka muzička biografija Bosne i Hercegovine (1878-1918) je snimljen i objavljen na nosaču zvuka.

5. Izdavanje CD-a

CD pod nazivom Kratka muzička biografija Bosne i Hercegovine (1878-1918) objavljen je zahvaljujući sredstvima TEMPUS projekta Muzičke akademije u Sarajevu.

6. Konkurs za nova djela horske muzike – saradnja sa KUD “Grmeč” i iz Bosanske Krupe

Društvo je u saradnji sa Udruženjem KUD “Grmeč” iz Bosanske Krupe početkom septembra 2013. godine raspisao Konkurs za nova djela horske muzike bosanskohercegovačkih autora. Konkursna komisija u sastavu dr. Ivan Čavlović, dr. Refik Hodžić i dr. Senad Kazić je zaprimila ukupno 4 rada, a odlučila da 3 rada uputi na žiriranje: “Gluho” Glamočko kolo (šifra “Kompozitor”), Ciklus pjesama Ljubovanje (šifra “Ljubovanje”) i Mala moja iz Bosanske krupe (šifra “1808”)

Konkursni žiri u sastavu: red. prof. Rešad Arnautović, dirigent, van. prof. Ališer Sijarić, kompozitor, doc. Dino Rešidbegović, kompozitor donijela je odluku da je dobitnik 2. nagrade za pjesmu Prošeta se mlado momče iz ciklusa Ljubovanje (autor Ramiz Tahiri, Berlin), dobitnik 3. nagrade za kompoziciju “Gluho” Glamočko kolo (autor Ado Klobodanović, Zenica). Posebno priznanje za učešće na konkursu za kompoziciju Mala moja iz Bosanske krupe dodijeljeno je autoru Toniju Toplanu (Sarajevo). Prva nagrada nije dodijeljena.

7. Proslava 110 godina rođenja prve bosanskohercegovačke etnokoreologinje Jelene Dopuđe

U saradnji sa Institutom za muzikologiju Muzičke akademije u sarajevu i ICTM Nacionalnim komitetom za Bosnu i Hercegovinu, Društvo je učestvovalo u projektu Proslava 110 godina rođenja prve bosanskohercegovačke etnokoreologinje Jelene Dopuđe. Objavljen je istoimeni Zbornik radova, (urednice Jasmina Talam i Tamara Karača Beljak), a Društvo je, uz navedene institucije, jedan od izdavača.[1]

Smatram da je 2014. godina za Muzikološko društvo FBiH bila vrlo uspješna s obzirom da smo uspjeli ostvariti sve aktivnosti planirane Planom rada za 2014. godinu, pa čak i nekoliko projekata koji nisu bili uvršteni u Plan rada.

Zahvaljujemo Muzičkoj akademiji kao najvažnijem partneru Društva. Uz muzičke akademiju, naziru se i drugi vrlo važni partneri kao što je ICTM Nacionalni komitet za BiH za koji vjerujem da će biti jedan od najvažnijih partnera Društva u budućnosti.

Zahvaljujem se svim članovima i simpatizerima Društva koji su na neki način u proteklom periodu bili aktivni. Posebno zahvaljujem kolegama iz Upravnog odbora za učešće u radu i konstruktivne prijedloge.

 

Predsjednica Muzikološkog društva FBiH

dr. Fatima Hadžić


[1] Iscrpan izvještaj o toku i rezultatima konkursa načinio je dr. Senad Kazić koji je objavljen u časopisu Muzika i na web stranici Muzikološkog društva FBIH.