Nikša Gligo

Nikša Gligo rođen je u Splitu 6. travnja 1946. U rodnom je gradu 1964. maturirao na Klasičnoj gimnaziji „Natko Nodilo“ te završio Srednju glazbenu školu „Josip Hatze“. Na Filozofskom je fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1969. diplomirao komparativnu književnost i engleski jezik i književnost. Iste godine postaje voditelj Muzičkog salona Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu, gdje ostaje do 1986. Muzički je salon njegovim nastojanjima postao jednim od središta glazbenog života Zagreba toga vremena, promovirajući prije svega suvremenu glazbu. S diplomom studija muzikologije, koji je 1973. godine završio u klasi Andreja Rijavca na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, djeluje na raznim funkcijama pri Muzičkom biennalu Zagreb, međunarodnom festivalu suvremene glazbe. Istovremeno započinju njegova usavršavanja u inozemstvu: zahvaljujući stipendiji DAAD-a odlazi na Odjel za muzikologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Kölnu (1972/1973), potom u Salzburg na Seminar in American Studies: American 20th Century Music (1976) te na poziv State Departmenta na jednomjesečno studijsko putovanje po Sjedinjenim američkim državama (1979). Od 1975. do 1977. je programski tajnik, a od 1977. do 1979. umjetnički direktor Muzičkog biennala, a u organizaciji toga festivala sudjelovat će sve do 1991 (od 1983. do 1989. kao programski tajnik, od 1989. do 1991. kao direktor programa) te ponovno u razdoblju od 2002. do 2007. godine (voditelj službe za odnose s medijima).

Godine 1981. stekao je pod mentorstvom Koraljke Kos na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu stupanj magistra znanosti iz područja muzikologije radom Razvojni kontinuitet u skladateljskom opusu Natka Devčića: Prilog istraživanju kontinuiteta u posli-jeratnom razvoju hrvatske glazbe (objavljeno kao knjiga pod naslovom Varijacije razvojnog kontinuiteta: skladatelj Natko Devčić, 1985), a tri godine kasnije obranio je pod mentorstvom Andreja Rijavca i doktorat iz muzikologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani tezom Problemi Nove glazbe 20. stoljeća: teorijske osnove i kriteriji vrednovanja (objavljeno 1987). Obje knjige donijet će mu godišnju nagradu “Josip Andreis” Društva skladatelja Hrvatske (1985, 1987). Stipendija DAAD-a za znanstvene programe omogućava mu boravak u Zapadnom Berlinu 1983/1984, a Zaklada Alexander von Humboldt dodijelila mu je stipendiju za studijsku godinu 1985/1986 u Freiburgu i.B., gdje je istovremeno bio i gostujući predavač pri Muzikološkom seminaru Sveučilišta ”Albert Ludwig”.

Pedagoškim radom počeo se baviti 1981. godine, kada postaje honorarni asistent na Odjelu za muzikologiju i glazbenu publicistiku Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, gdje je tijekom proteklih 30 godina (od 1998. u zvanju redovnog profesora u trajnom zvanju) obnašao i funkciju prodekana Akademije (1991–1993) te u dva navrata pročelnika Odsjeka za muzikologiju (1998–1991, 1998–2004). Predavao je i izvan Zagreba: kao nastavnik na poslijediplomskom studiju informacijskih znanosti na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu u Varaždinu (1996–2001), kao gostujući profesor na Odjelu za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu (1998–2011) i kao nastavnik na poslijediplomskome studiju na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci (2005–2007).

Tijekom rada na projektu Hrvatska glazbena terminologija boravio je uz pomoć stipendije Zaklade Alexander von Humboldt 1993/1994. u Freiburgu i.B., gdje nastaje Pojmovni vodič kroz glazbu 20. stoljeća s uputama za pravilnu uporabu pojmova. Istoimena knjiga, objavljena 1996, dobila je Godišnju državnu nagradu za znanost, područje: humanističke znanosti (1997), dok je sljedeća Gligova knjiga, Zvuk – znak – glazba: Rasprave oko glazbene semiografije (1999) dobila nagradu “Josip Juraj Strossmayer” Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Zagrebačkog velesajma za humanističke znanosti te “Josip Andreis” Hrvatskog društva skladatelja.

Nikša Gligo postao je 1992. član-suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, već sljedeće godine preuzeo je dužnost voditelja Zavoda za povijest hrvatske glazbe HAZU (do 1996). U razdoblju od 1998. do 2004. bio je član Odbora za međunarodnu suradnju HAZU; 2006. postao je redoviti član HAZU, a od 2010. je član Predsjedništva HAZU. Također je od 2014. i član Academie europaee u Londonu.

Obnašao je i niz funkcija u strukovnim udruženjima: od samog osnutka bio je član upravnog odbora Hrvatskog muzikološkog društva (1992–1998), istovremeno i član upravnog odbora Hrvatskog društva skladatelja (1992–1994), a od 1989. do 1994. član Izvršnog odbora Europske konferencije promotora Nove glazbe (ECPNM). Osobito se ističe njegova djelatnost povezana sa semiotičkim istraživanjima: od 1994. član je Izvršnog odbora Međunarodnog udruženja za semiotičke studije (IASS/AIS), od 1994. do 1996. bio je podpredsjednik Sekcije za semiotiku pri Hrvatskom udruženju za društvene i humanističke znanosti, od 1996. do 1999. član Središnjeg odbora Hrvatskog semiotičkog društva. Zajedno s Vladimirom Bitijem, Nenadom Ivićem, Hrvojem Turkovićem i Josipom Užarevićem bio je voditelj znanstvenoistraživačke radionice Znakovi povijesti u Hrvatskoj pri Hrvatskom semiotičkom društvu (1995–1998). Od 1998. do 2001. bio je član Upravnog odbora Kluba hrvatskih humboldtovaca.

U njegovoj bogatoj bibliografiji valja istaknuti suradnju u glazbenim enciklopedijama New Grove’s Dictionary of Music and Musicians (od 1997) i Musik in Geschichte und Gegenwart (od 1998) te u Hrvatskoj enciklopediji (1998–2004), kao i brojne prijevode znanstvenih radova sa stranih jezika, među njima i knjige Charlesa Rosena (Arnold Schönberg, 2003) i Hermanna Danusera (Glazba 20. stoljeća, 2007). Bio je član uredništava glazbenih časopisa: Zvuk (1989–1990), International Review of Aesthetics and Sociology of Music (od 1992), Arti musices (1992–1996), Muzika (od 2002), a od 1993. godine član je uredničkog savjeta časopisa MusikTexte.

Nikša Gligo sudjelovao je u radu niza tijela s područja kulture i znanosti. Bio je tako član Kulturnog vijeća za glazbu pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske (2001–2003), član odbora Nagrade „Vladimir Nazor“ (2002–2003), predsjednik Kulturnog vijeća za glazbu pri Ministarstvu kulture (2003–2004), član Područnoga vijeća za humanističke znanosti pri Nacionalnom vijeću za znanost (od 2010), član Odbora za doktorske programe Sveučilišta u Zagrebu (od 2011), član Centra za promicanje znanosti i kritičkog mišljenja Hrvatske (od 2012) i član stručnoga povjerenstva za humanističke znanosti pri Odboru za podjelu državnih nagrada za znanost (2012).

Za svoj je rad dobio niz priznanja: Orden viteza u redu umjetnosti i književnosti francuskoga Ministarstva kulture (1992), Odlikovanje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1997) te hrvatsku diskografsku nagradu “Porin” za komentare uz kompaktnu ploču Zagreb 900 (1994) i autorski CD Anđelka Klobučara (2012) a istu nagradu dobio je 2015. i za životno djelo. Godine 2006. dobio je Plaketu Muzičke akademije u Sarajevu za uspješan doprinos razvoju Muzičke akademije, muzičke umjetnosti, nauke i pedagogije u Bosni i Hercegovini. Također je dobitnik nagrade Sedam sekretara SKOJ-a za glazbenu kritiku (1969). Godine 2006. postao je počasni član Hrvatskog društva glazbenih teoretičara a 2015. i Muzikološkog društva FBIH.

POPIS ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA

A. ZNANSTVENI RADOVI

A.1 Knjige

Vrijeme glazbe, Zagreb: Studentski centar, 1977, 111 stranica

Varijacije razvojnog kontinuiteta: Skladatelj Natko Devčić, Zagreb: MIC KDZ, 1985, 208 stranica (s tabli­cama i notnim prim­jerima)

Problemi Nove glazbe 20. stoljeća: Teorijske osnove i kriteriji vrednovanja, Zagreb: MIC KDZ, 1987, 285 stranica (s tabli­cama i notnim primjerima)

Pojmovni vodič kroz glazbu 20. stoljeća s uputama za pravilnu uporabu pojmova, Zagreb: MIC KDZ – MH, 1996,  XXXV + 377 stranica (s ilustracijama i notnim primjerima)

Zvuk – znak – glazba. Rasprave oko glazbene semiografije. Zagreb: MIC KDZ, 1999, 248 stranica s primjerima

Pojmovnik glazbe 20. stoletja, urednik slovenske izdaje: Leon Stefanija [prijevod knjige: Pojmovni vodič kroz glazbu 20. stoljeća s uputama za pravilnu uporabu pojmova], Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2012.

A.2 Prinosi u časopisima i zbornicima

Perspektive glazbenog smisla, Pitanja, 1970, 9, str. 736-767

Prostor i pokret u imanenciji glazbe, Zvuk, 1971, 111-112, str. 46-58

Novotnost glazbe i suvremenost senzibiliteta. Afirmativnost negatorskog u glazbi našega vremena (1970), u: SELEM, P. (ur.), Novi zvuk. Izbor tekstova o suvremenoj glazbi, Zagreb: Nakladni zavod MH, 1972, str. 49-61

Milko Kelemen: “Passionato” für Flöte und gemischten Chor. Voraussetzungen für eine mögli­che Ana­lyse, Zeitschrift für Musiktheorie, 6, 1975, 2, str. 71-75

Odnos “angažmana” i “sredine”: hrvatski skladatelj Silvio Foretić, Zbornik III. programa Ra­dio Zagreba, 1979, 3, str. 413-422

Razvojni kontinuitet u skladateljskom opusu Branimira Sakača. Prilog istraživanju kontinuiteta u posli­jeratnom razvoju hrvat­ske glazbe, I. dio: Zvuk, 1979, 3, str. 33-49; II. dio: Zvuk, 1979, 4, str. 33-46; III. dio: Zvuk, 1980, 1, str. 17-27

Vokalnost u opusu Natka Devčića, I. dio: AM, 11, 1980, 2, str. 33-46.; II. dio: AM, 12, 1981, 1-2, str. 2-26

On the activities of the Music salon at the Zagreb university student centre: An anti-institutional creative freedom for the composer today?, Journal of New Music Research 12, 1983, str. 121-126.

Kulturna funkcija nosilaca zvuka – okvir za teze pro et contra; Diskografija u Hrvatskoj – ozbiljna glazba, u: FRANIČEVIĆ, N. – BOŠNJAKOVIĆ, M. (ur.), Diskografija u Hrvatskoj (= Studije i dokumenti, X.), Zagreb: Zavod za kulturu Hrvatske, 1984, str. 43-50

Glazbenost Nove glazbe 20. stoljeća, Muzikološki zbornik (Ljubljana), 21, 1984, str. 75-100

Suvremeno hrvatsko pjesništvo i njegova glazba, AM, 15, 1984, 2, str. 133-169

Fenomen “povratka” kao stanje skladateljske svijesti u aktualnom trenutku hrvatske Nove glazbe, Muzička kultura, 4, 1986, 1-3, str. 4-10

Družbenopolitične implikacije eksperimentalne glazbe 20. stoletja, u: KREFT, L. (ur.), Umet­nost ob koncu tisočletja, Ljub­ljana: Komunist, 1986, str. 66-84

Was für ein Werk stellt “A Collection of Rocks” von John Cage dar? Ein Beitrag zur Werkde­termination in der experimentel­len Musik, referat na simpoziju Grenzen der Gattungen – Ent­grenzungen der Gat­tungen, Graz, 25. i 26. listopada 1985; obj. u: KOLLERITSCH, O. (Hrsg.), Entgrenzungen der Gattungen (= Studien zur Wertungsforschung, Bd. 18.), Wien – Graz: UE, 1989, str. 83-103

Schrift ist Musik? Ein Beitrag zur Aktualisierung eines nur anscheinend veralteten Wider­spruchs, I. dio: IRASM, 18, 1987, 1, str. 145-162; II. dio: IRASM, 19,1988, 1, str. 75-115

“Structure, un des mots de notre epoque.” – Die Komponistentheorie als notwendiger Beitrag zum Ver­ständnis der Neuen Musik, referat na simpoziju Verbalisierung und Sinngehalt. Über neue sematische Tendenzen im Denken über Musik, Graz, 23. do 25. listopada 1987; obj. u: KOLLERITSCH, O. (Hrsg.), Verbalisierung und Sinngehalt. Über semantische Tendenzen in und über Musik heute (= Studien zur Wertungsforschung, Bd. 21), Wien – Graz, 1989, str. 83-103

O “avangardnosti” “nacionalnih škola” u glazbi prve polovine 20. stoljeća. Pokušaj određenja mjesta Krste Odaka u hrvatskoj glazbenoj kulturi, referat na simpoziju o K. Odaku, Zagreb, 20-22. listopada 1988, obj. u: SEDAK, E. (ur.), Krsto Odak. Život i djelo, Zagreb: Hrvatsko muz­ikološko društvo – Hrvatski glazbeni zavod, 1997, str. 93-111

O nekim aspektima interpretacijskog rizika. Neke odlike glazbeničkog habitusa I. Pogorelića, konkretnim povodom, Zbornik III. programa Radio Zagreba, 1988, 21-22, str. 400-410

Die musikalische Avantgarde als ahistorische Utopie: die gescheiterten Implikationen der ex­peri­men­tellen Musik, AMl, 61, 1989, 2, str. 217-237

Nova glazba u postmodernom dobu? Doprinos produbljenju jedne moderne kontroverze, Muz­ikološki zbornik (Ljubljana), 26, 1989, str. 29-39

Luigi Nono – ein kämpfender Musiker, referat na simpoziju Die Musik Luigi Nonos, Graz, 5. do 7. lis­topada 1990; obj. u: KOLLERITSCH, O. (Hrsg.), Die Musik Luigi Nonos (= Studien zur Wertungsfor­schung, Bd. 24), Wien – Graz: UE, 1991, str. 91-114

On Semiographic Problems in the 20th Century Musik, u: BERNARD, Jeff (ed.), Semiotics of Cul­ture in Eastern Central Europe and East Europe (obj. u pripremi)

Hrvatska glazbena terminologija. Prolegomena jednom istraživačkom projektu, AM, 23, 1992, 1, str. 34-46

Über die Wissenschaftlichkeit der Musikwissenschaft: die Analyse als ihre Gewährleistung, IRASM, 23, 1992, 2, str. 189-206

Atonalitet (ogledna pojmovna monografija u projektu Hrvatska glazbena terminologija), AM, 23, 1992, 1, str. 101-112

Integration vs. Assimilation: European “Musics” Do Exist!, prinos u radionici European Music: Fact Or Fiction, III. konferen­cija Međunarodnog društva za proučavanje europskih ideja (ISSEI), Aalborg (Dan­ska), 24. do 29. kolovoza 1992, obj. u: History of European Ideas. Of­ficial Jour­nal of the ISSEI, 20, 1995, 1-3, str. 477-481

DEVČIĆ, Natko, u: MACAN, T. (ur.), Hrvatski biografski leksikon, III, Zagreb: Leksik­ograf­ski zavod “Mi­roslav Krleža”, 1993, str. 345-348

Text als Musik – Text als Literatur? Ansätze zu einer musikalischen “Intertextualität”, referat na među­narodnom kongresu Društva za istraživanje glazbe (Gesellschaft für Musikforschung), Freiburg i.B., 27. rujna do 1. listopada 1993; obj. u DA­NUSER, H. – PLEBUCH, T. (ur.), Musik als Text. Bericht über den Internationalen Kongreß der Gesellschaft für Musikfor­schung, Freiburg i.B. 1993, Kassel: Bärenreiter, 1998, str. 11-14

Agregat, pojmovna monografija (projekt: Hrvatska glazbena terminologija), AM, 26, 1995, 1, str. 119-129

Integration vs assimilation: European “musics” do exist!, History of European Ideas, 20, 1995, 1-3, str. 477-481

Matačićeve interpretacije hrvatske glazbe. Prilog istraživanju fiziognomije interpreta s obzirom na inter­pretaciju nestereotipnih modela, u: SEDAK, E. (ur.), Matačić, Zagreb: Fond Lovro & Lilly Matačić – AGM, 1996, str. 233-238

Graphic Notation/Musical Graphics: the Non-notational Sign Systems in the New Music and Its Multime­dial, Intermedial, Extended-Medial, and Mixed-Medial Character, referat na sim­poziju Semiotics of the Media, Kassel, 20. do 23. ožujka 1995, obj. u: NÖTH, W. (ed.), Semiotics of the Media. State of the Art, Projects, and Perspectives, Bln – NY: Mouton de Gruyter, 1997, str. 741-754

Die Zeit als ein beitragendes Element zur Werkdetermination in der Neuen Musik. Ansatz zu einem Aspekt der musi­kalischen Chronemik, referat na 7. međunarodnom kongresu Nje­mačkog društva za semiotiku (Deutsche Gesellschaft für Semiotik), Tübingen, 4. do 7. listo­pada 1993; obj. u proširenoj ver­ziji u IRASM, 28, 1997, 1, str. 19-36

Avangarda – ideologija – ekstemporacija. Ekstempore Silvija Bombardellija 23 godine poslije, referat na simpoziju Između moderne i avangarde. Hrvatska glazba 1910-1960, Zagreb, 13. i 14. prosinca 1996, obj. u zborniku simpozija pod istim naslovom (ur. Eva Sedak), Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2004, str. 85-90

Ein Mittel zur Kontrolle des Prozesses der musikalischen Semiose in einem non-verbalen Zeichen­sys­tem: Reiner Wehingers Hörpartitur zu Ligetis Artikulation, Semiotische Berichte, 21, 1997, 2,  str. 109-122

Glazba kao tekst. O nekim dodirima i mimoilaženjima teorije jezika, znanosti o književnosti i znanosti o glazbi, u: KATALINIĆ, V. – BLAŽEKOVIĆ, Z. (ur.), Glazba, riječi i slike. Svečani zbornik za Koraljku Kos, Zagreb. Hrvatsko muzikološko društvo, 1999, str. 375-393

Zašto volimo “Simfonijsko kolo”? Prinos istraživanju artikulacije nacionalnog kolorita preko idioma koji se temelje na folkloru, u: ČAVLOVIĆ, I. (ur.), I. međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo, 29-30.10.1998 – Zbornik radova, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, 1999, str. 82-94; na engl.: Why Do We Like Symphonic Kolo? National Coloring and Its Articulation Through Folklore-based Idioms, The World of Music, 40, 1998, 3, str. 99-111

Musical Notation – Graphic  Notation – Musical Graphics: The Degrees of Notationality in Referential Frame of Notational System and New Relations between Composing, Performing and Listening in New Music, referat na simpoziju Multimedija i zvuk u sklopu manifestacije Media-scape 7 i XX. Muzičkog bien­nala Zagreb, 19. i 20. travnja 1999. godine (obj. u pripremi)

The Performer as Composer’s Double: the “Otherness” of Authorship in Aleatory Music, referat na 7. međunarodnom kongresu Međunarodnog udruženja za semiotičke studije (IASS/AIS) na temu Sign Pro­cesses in Complex Systems, Dresden, 3-6. listopada 1999 (obj. u pripremi)

Neki problemi hrvatskog glazbenog nazivlja, Theoria, 1, 1999, 1, str. 11-14

Između suvremenosti i avangarde. Muzički biennale Zagreb, međunarodni festival suvremene glazbe, i profiliranje nove hrvatske glazbe, u: KRPAN, E. (ur.), Muzički biennale Zagreb. Međunarodni festival su­vremene glazbe 1961 – 2001, Zagreb: Hrvatsko društvo skladatelja, 2000, str. 20-40

Klang – Zeichen – Wert. Die musikalische Semiotik und ästhetische Wertung, referat na 14. međunarod­nom kongresu za estetiku na temu Estetika kao filozofija, Ljubljana, 1. do 5. rujna 1998, obj. u IRASM, 31, 2000, 2, str. 185-202

Historija – povijest – slušanje/izvođenje, Theoria, 2, 2000, 2, str. 11-13

O glazbenom (neo)nacionalizmu još jednom: Stravinski kao glazbeni nacionalist. Bilješke uz čitanje Taruskinovog “životopisa” Stravinskievih djela od Mavre, u: ČAVLOVIĆ, I. (ur.), II. međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo, 27-28.10. 2000 – Zbornik radova, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH – Muzička akademija u Sarajevu, 2001, str. 44-56

Social and/or Educational Aspects of Pierre Schaeffer’s musique concrète. On the Utopian Fate of Music as a Project, referat na međunarodnom kolokviju Zeichen, Musik, Gesellschaft, Beč, 12. do 14. ožujka 1999; obj. u European Journal for Semiotic Studies, 14, 2002, 1-2, str. 149-163

Divota arhivske prašine (esej kao skica za studiju), obj. u Glazba i baština. Zbornik u čast Lovri Župano­viću (ur. E. Stipčević), Šibenik: Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, 2002, str. 11-28

Pisanje povijesti kao pisanje pripovijesti: spas u književnosti u bijegu od znanosti?, Muzika (Sarajevo), 6, 2002, 2, str. 64-75

Ciklična forma (u rubrici “Terminološke dileme”), Theoria, 5, 2003, 5, str. 35-36

Musicology: Doubts about its Subject(s) and its Pedagogical Function(s). Some Deeply Personal Re­marks, referat na simpoziju Musicology as a National Discipline in the European and Global Integrational Processes povod 40. godišnjice Odsjeka za muzikologiju na Filozofskome fakultetu u Ljubljani i 10. godišnjice osnutka Slovenskog muzikološkog društva, Ljubljana, 5. studenoga 2002, Muzikološki zbornik (Ljubljana), 39, 2003, 1-2, str. 25-29

“Strano” i “domaće”: o problemu asimilacije stranoga nazivlja u hrvatsku glazbenu terminologiju (u rubrici “Terminološke dileme”), Theoria, 6, 2004, 6, str. 34-35

Red iz prožimanja strukturnih i psiholoških akcija (uz glazbu Rubena Radice), Bašćinski glasi. Južnohrvatski etnomuzikološki godišnjak, 8, 2004, str. 23-30

Pluralism of Styles and Techniques. Croatian Contemporary Music: An Insight, World New Music Magazine, 2005, 15 (travanj), str. 19-32

What is Music? Some Contemporary Views on an Old Terminological Dilemma, u: ČAVLOVIĆ, I. (ed.), 4th International Symposium “Music in Society”, Sarajevo, October 28-30. 2004 – Collection of Papers, Sarajevo: Musicological society of FBiH – Academy of Music Sarajev, 2005, str. 11-19

Puhači – duhači, puhački – duhački, puhaći – duhaći… ? (u suradnji s Josipom Silićem u rubrici “Terminološke dileme”), Theoria, 7, 2005, 7, str. 25

Izvođač kao skladateljev dvojnik. O drugosti autorstva u aleatoričkoj i nedeterminiranoj glazbi, Rad HAZU 455 (Muzikologija, knjiga VII), Zagreb: HAZU, 2005, str. 203-218

Zašto je Mozart vječan?, Republika, 62, 2006, 1, str. 58-64

Forma i/ili vrsta i/ili žanr? (u rubrici “Terminološke dileme”) Theoria, 8, 2006, 8, str. 29-31

Aporije hrvatske glazbene avangarde, u: MAKOVIĆ, Z. – MEDIĆ, A. (ur.), Avangardne tendencije u hrvatskoj umjetnosti (katalog izložbe), Zagreb: Klovićevi dvori, 2007, str. 231-241

Dilema nema? O skrivanju iza strukovnoga autoriteta (u rubrici “Terminološke dileme”) Theoria, 9, 2007, 9, str. 14-15

Što je zapravo suzvuk ili: zašto ne zvuk (umjesto akorda)? (u rubrici “Terminološke dileme”) Theoria, 10, 2008, 10, str. 26-27

Brkanovićev Ekvinocij između glazbene drame i književne opere, u: GLIGO, N. (ur.), Generacija 1906. Zbornik radova s muzikološkog simpozija održanog u povodu 100. obljetnice rođenja Ivana Brkanovića, Mila Cipre i Borisa Papandopula. Zagreb 17.-18. studenoga 2006., Zagreb: HAZU, 2008,str. 113-125

Stanko Horvat, u: KOS, K. (ur.), Stanko Horvat 1930.-2006. Spomenica posvećena pre­minulom akademiku Stanku Horvatu, redovitom članu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Spo­menica preminulim akademicima, sv. 145), Zagreb: HAZU, 2008, str. 9-20 (s kronološkim popisom djela)

Odnos prema tekstu (u okviru projekta Plavi jahač u Klubu Hrvatskoga glazbenog zavoda), Zagreb: HGZ, 2005/2006; proširena verzija u: SEDAK, E. – BAČIĆ, M. (ur.), Plava konjica. Almanah Plavi jahač i projekt Plavi jahač Hrvatskoga glazbenoga zavoda, Zagreb: HGZ, 2009, str. 201-219.

Skladba kao kritika skladbe: Le marteau sans maître vs. Pierrot lunaire. O nekim specifičnim funkcijama skladateljske teorije u glazbi 20. stoljeća, u: GLIGO, N. – DAVIDOVIĆ, D. – BEZIĆ, N. (ur.), Glazba prijelaza. Svečani zbornik za Evu Sedak, Zagreb: Artresor naklada – HRT – Hrvatski radio, 2009,str. 110-118.

U potrazi za metodom. O historiografskom pristupu Josipa Andreisa, Arti musices, 40, 2009, 1-2, str. 21-49.

Suvremena hrvatska glazba. Pokušaj estetičkog određenja, u: Zednik, Vesna (ur.), Hrvatska glazba u XX. stoljeću, Zagreb: Matica hrvatska, 2009, str. 9-23.

European Radio Soundscape, referat na hrvatsko-slovenskome simpoziju “Slušna mjesta stranosti”, Zagreb, 4. listopada 2012, obj. u pripremi.

Nužna interdisciplinarnost muzikologije i problem različitosti i superspecijalizacije, Theoria, 14, 2012, 14, str. 22-26.

Simfonizam kod “posljednjeg velikog simfoničara”. Mahlerov položaj na sjecištu Brahmsove i Wagnerove tradicije, Gordogan, 9, 2012, 23-26, str. 82-83.

Muzički salon SC – nedovršeni projekt, u: VUKIĆ, F. (ur.), Savska 24. Arheologija modernosti u prostoru Studentskog centra, Zagreb: SC Sveučilišta u Zagrebu, 2014, str. 154-162.

Ruždjak i tekst. Višejezičnost Trois Chansons de Geste (Chanson rouge, Chanson blanche, Chanson bleu), za baritona, orkestar i vrpcu (1971), Arti musices, 45, 2014, 1, str. 33-40.

B. STRUČNI RADOVI

Skladba i njena realizacija, Telegram, br. 428 od 12. srpnja 1968, str. 14-18

Relativizam vrijednosti i kritičarsko vrednovanje, Razlog, 1967, 52-53, str. 58-74

Glazbena kritika – kuda i kako?, Kritika, 1968, 3, str. 320-325

Suvremena glazba – ključ novog humanizma?, Kultura, 1969, 5-6, str. 94-106

Potrebitost jednog etabliranja. Što nam danas znače iskustva poljske avangarde?, Kolo, 1970, 9, str. 1086-1099

Hrvatska stara glazba (Motovunjanin, Bosanac, Cechini, Jelić, Lukačić), komentar uz diskograf­sko izdanje LSY-63024, Zagreb: Jugoton (Fonoars), 1972

The Position of the “New Art” In the So-Called “Small Cultural Surroundings”. An Example: the New Mu­sic In Croatia After 1950, referat na simpoziju The Arts Towards the Year of 2000, Is­tanbul, 24. do 28. listopada 1977, obj. u ÇUBUK, M. (ed.), The Arts Towards the Year of 2000, Istanbul: The State Acad­emy of Fine Arts, 1977, nepag.

Boris Papandopulo: Muka gospodina našeg Isukrsta, oratorij za sole muški zbor i orkestar, komentar uz diskografsko izdanje LSY-69017/18 FA/Stereo, Zagreb: Jugoton, 1978.

Boris Ulrich, komentar uz autorsku ploču u seriji “Suvremeni hrvatski skladatelji” LSY-61217, Zagreb: Jugoton, b. g.

Struktura – akcija – vrijeme – konstanta. Neke napomene uz Radičinu Barocchianu, referat na među­narodnom simpoziju Skladateljske sinteze osamdesetih godina, Muzički biennale Zagreb, 22. do 24. trav­nja 1985, obj.  u: SEDAK, E. (ur.), Skladateljske sinteze osamdesetih godina, Zagreb: MBZ – MIC KDZ, 1986, str. 39-42

Nova glazba danas zna što je u njoj (bilo?) Novo – znamo li to mi?, Muzička kultura, 5, 1987, 1, str. 30

The Impact of John Cage On European Culture, prilog na okruglom stolu na istu temu u okviru simpozija John Cage at Wesleyan, Wesleyan University, Middletown, CT, 22. do 27. veljače 1988, neobj.

Music & Graphic. Organ Improvisations. Hommage à Cage, Haubenstock-Ramati, Ligeti, Mat­sushita, Vetter, komentar za CD s improvizacijama Z. Szathmarya, WERGO Schallplat­ten, Mainz, WER 60119-50, 1988.

Neka leti Ariel! Pismo Branimiru Sakaču, privatno. Zvuk, 1989, 1, str. 7-12

Les recherches musicologiques en Croatie, referat na simpoziju La Recherche musicale en Europe, Gif-sur-Yvette (Francuska), 11. do 13. svibnja 1992, obj. u zborniku simpozija, Paris: SACEM-UNESCO, 1993., str. 20-21

Paradoxien [uz smrt Johna Cagea], Musik­texte, 1992, 46-47, str. 119-120

Die kroatische Klaviermusik aus dem 18. und 19. Jahrhundert, komentar u programu kon­certa Vladimira Krpana, Frank­furter Hof, Mainz, 13. siječnja 1993.

Z in “MBZ” is for Zagreb! Zagreb as the Centre of Contemporary Music, obj. u: VUKIĆ, F. (ur.),  Modern Zagreb (katalog festivala New Europe, Kopenhagen, 1993), Zagreb: Hrvatski in­stitut za ples i pokret, 1993, str. 80-85

Die Ausbildung der Musikwissenschaftler in Zagreb, referat na simpoziju Musikerziehung als kultureller Indikator in Wien und in mitteleuropäischen Zentren 1850-1930 und heute, Beč, 19. do 21. listopada 1994, obj. u: Grenzloses šsterreich. Workshops 1994., Wien: Bun­desmi­niste­rium für Wissenschaft, For­schung und Kunst, 1995, str. 83-84

Boulez, Pierre (1925-). Granice Nove glazbe, u: VINCE, R. (ur.), Velikani naše epohe. Ličnosti i djela druge polovice XX. stoljeća, Zagreb: Hrvatski radio, 1994, str. 86-90

Cage, John (1912-1992). Glazbene igre bez namjere, u: VINCE, R. (ur.), Velikani naše epohe. Ličnosti i djela druge polovice XX. stoljeća, Zagreb: Hrvatski radio, 1994, str. 108-111

Muzikologija kao paraznanost? Dokazi o suvišnosti znanstvene refleksije o današnjoj glazbi, Vi­jenac, 3, 1995., 48, str. 24

Devčić, Natko; Foretić, Silvio; Jezovšek, Janko; u: VUJIĆ, A. (ur.), Hrvatski leksikon, I (A-K), Zagreb: Naklada Leksikon, 1996, str. 245, 356, 545; Muzički biennale Zagreb (MBZ); Sakač, Branimir; Suvre­mena umjetnost – glazba; Ulrich, Boris; u: VUJIĆ, A. (ur.), Hrvatski leksikon, II (L-Ž), Zagreb: Naklada Leksikon, 1997, str. 145-146, 396, 500-501, 605

Esej nakon rječnika. In memoriam: za Natka Devčića. Vijenac, 5, 1997, 97, str. 7

Umro je profesor! In memoriam Natko Devčić (1914-1997), Cantus, 93, 1997 (listopad), str. 18-19

Natko Devčić – In memoriam, u: BEZIĆ, J. (ur.), Natko Devčić 1914.-1997. Spomenica posvećena pre­minulom akademiku Natku Devčiću, redovitom članu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Spo­menica preminulim akademicima, sv. 86), Zagreb: HAZU, 1999, str. 9-23

Glazba opterećena neprimjerenim joj zadacima? (Olivier Messiaen), u: KRPAN, E. (ur.), 20. Muzički bi­ennale Zagreb, međunarodni festival suvremene glazbe (katalog), Zagreb: HDS – MBZ, 1999, str. 285-287

Nakon sabranih sjećanja. Primožu Ramovšu u spomen, Muzikološki zbornik (Ljubljana), XXXV, 1999, str. 5-10

Etnophonia, komentar za CD Ethnophonia. Ratko Vojtek & Cubismo percussion section, Croatia Records, CD 5243496, 1999, nepag.

Stanko Horvat 1930-2000, komentar u programskoj brošuri za autorski koncert Stanka Horvata u povodu 70. rođendana skladatelja i njegova primanja u redovito članstvo HAZU, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Hrvatsko društvo skladatelja – Koncertna direkcija Zagreb, 11. ožujka 2000, nepag.

Tko je Esther Meynell?, pogovor hrvatskom izdanju Malog ljetopisa Anne Magdalene Bach, Zagreb: Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, 2000, str. 90-91

Primož Ramovš (1921-1999), Ljetopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za godinu 1999. (knj. 103), Zagreb: HAZU, 2000, str. 391-392

Komentar za CD Kaskade Zagrebačkog kvarteta saksofona, Croatia Records, CD 5362173, 2000, nepag.

Ruben Radica 1931-2001, komentar u programskoj brošuri za autorski koncert Rubena Radice u povodu 70. rođendana skladatelja i njegova primanja u redovito članstvo HAZU, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Koncertna direkcija Zagreb – Hrvatsko društvo skladatelja, 5. lipnja 2001, nepag.

Komentar za CD Silvio Foretić: Valse macabre, Cantus, CD 988 984 957 92, 2001, str. 4-8

Komentar u programskoj brošuri za autorski koncert Anđelka Klobučara u povodu 70. rođendana skladatatelja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Koncertna direkcija Zagreb – Hrvatsko društvo skladatelja, 14. prosinca 2001, str. 6-8

Komentar za CD Zagrebački duo kontrabasista, Tutico Classic, 2001, nepag.

Glazba iz prava na snove (zabilješke uz Sanjače Mladena Tarbuka), Cantus, 114, 2002 (svibanj), str. 36-37

Zagrebačka saksofonistička škola, tekst u programskoj knjižici koncerta 25 godina saksofona na Muzičkoj akademiji, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, 5. listopada 2002, nepag.

The Music Biennale Zagreb, tekst u brošuri uz CD-ROM Exat 51 & New Tendencies. Avant-garde and International Events in Croatian Art in the 1950s and 1960s, Zagreb: Muzej suvremene umjetnosti, 2002, str. 143-144

Mnoga lica interpretacije, Cantus, 117/118, 2002 (prosinac), str. 63-64

“Obrazom uz obraz” Juana Trigosa: posljedice spajanja nespojivog”, Cantus, 120, 2003 (travanj), str. 25-26

Duhovnost kao izvor zaokružene fragmentarnosti. Zabilješke uz Ordinarium missae, latinsku misu za mješoviti zbor i deset instrumenata (1967-1995) Silvia Foretića, Cantus, 121, 2003 (lipanj), str. 36-38

Cantus u Visu, Cantus, 122, 2003 (rujan), str. 17-19

Zagreb kao centar suvremene glazbe, u: VUKIĆ, F. (ur.), Modernost i grad, Zagreb: AGM – Zagreb Film Festival, 2003, str. 246-267

Komentar za CD s glazbom Mladena Tarbuka u seriji Hrvatski suvremeni skladatelji, Cantus, CD 988 984 9531 2, 2003, str. 4-20

Komentar za CD s glazbom Igora Kuljerića u seriji Hrvatski suvremeni skladatelji, Cantus, CD 988 984 9630 2, 2003, str. 3-10

Tradicija koja obvezuje budućnost. 40. međunarodna glazbena tribina u Puli, 5. do 8. studenoga 2003, Cantus, 124, 2003 (prosinac), str. 24-27

Avangarda kao nostalgija. Jugoslavenska glazbena avangarda od 1918. do 1991. s motrišta Mirjane Veselinović-Hofman, Cantus, 125, 2004 (veljača), str. 70-73

Komentar za CD s glazbom Stanka Horvata u seriji Hrvatski suvremeni skladatelji, Cantus, CD 989 052 0191 2, 2004, str. 4-13

Samotnjak iz “srednje struje”? Uz 90. godišnjicu rođenja skladatelja Natka Devčića, Cantus, 129, 2004 (studeni), str. 19-21

Komentar za CD Trianglemetre – Futurisia II Antuna Tonija Blažinovića, Arion 0401, 2004, str. 1

Grafička notacija → glazbena grafika, uvodni tekst u katalogu izložbe Tuned Graphics (autori: Nikša Gligo, Heiko Daxl, Ingeborg Fülepp), Galerija Rigo, Novigrad – Cittanova, 17. do 24. lipnja 2005, Novigrad: Pučko otvoreno učilište Novigrad – Cittanova, 2005, nepag.

Nemogućnost usustavljenja, u: Meštrović, Matko (ur.), Ako je škola život… Mišljenje obrazovnih djelatnika o stanju u hrvatskom školstvu, Zagreb: Ekonomski institut Zagreb, 2005, str. 44-49

Komentar za CD s glazbom Srđana Dedića u seriji Hrvatskisuvremeniskladatelji, HDS – Cantus, CD 989 052 0610 2, Zagreb, 2006, str. 3-13

Predstavljamo članove Društva. Dr. sc. Josip Silić, prof. emeritus Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, počasni član Hrvatskoga društva glazbenih teoretičara (u suradnji s Tihomirom Petrovićem), Theoria, 9, 2007, 9, str. 39-42

Deset godina bez Natka. Natku Devčiću in memoriam, Cantus, 146, 2007 (rujan), str. 8

Komentar za CD IvanBrkanović – Zoromoja, nesvićimirano. Zborske skladbe 1932.-1943., HDS – Cantus CD 989 052 07262, Zagreb, 2007, str. 5-12

Post scriptum, u: Dražen, Vrdoljak, Moje brazde, Zagreb: VBZ, 2008, str. 229-230

Komentar za CD Cute, Play Goodman, Vesna glazba, Zagreb, 2008, nepag., bez broja CD

Komentar za CD Massimo da camera. Skladbe za komorne sastave Massima Brajkovića, HDS – Cantus CD 989 052 09242, Zagreb, 2009, str. 7-11

Komentar za CD Moj treći CD (Željko Brkanović), HDS – Cantus CD 989 052 09552, Zagreb, 2009, nepag.

Samo tako dalje… , uvodnik uz deset godina časopisa WAM, 11, 2009, 40, str. 9

Komentar za CD Contessa. Glazba Dore Pejačević, u izvedbi Trija Matije Dedića, KDZ – MIC –Cantus CD 988 984 90432, Zagreb, 2010, nepag.

Tonski sustavi (u rubrici “Terminološke dileme”), Theoria, 12, 2010, 12, str. 51.

Komentar za autorski CD Anđelka Klobučara u nizu Suvremeni hrvatski skladatelji, Cantus – HDS – HRT CD 98898490742, Zagreb, 2011, str. 6-15.

Komentar za autorski CD Zlatka Tanodija Electronica u nizu Suvremeni hrvatski skladatelji, Cantus – HDS CD 98898493402, Zagreb, 2011, str. 3-13.

Stanko i MBZ, u: HORVAT, N. (ur.), Stanko Horvat, Zagreb: Cantus-HDS, 2011, str. 29-33.

Komentar uz jubilarni koncert Mladena Tarbuka povodom 50. godišnjice života, Muzej Mimara, 23. listopada 2012, Zagreb: Cantus-HDS, str. 9-11.

Popis djela Marka Ruždjaka, u: Gligo, Nikša (ur.), Marko Ruždjak (1946.-2012) (= Spomenica preminulim akademicima, sv. 182), Zagreb: HAZU, 2013 str. 21-33.

Dah odškrinutih prozora. Uz 50. rođendan skladatelja i dirigenta Mladena Tarbuka, Cantus, 179, 2013 (ožujak), str. 8.

Komentar uz partituru, CD i grafičku mapu Les Nuits Berislava Šipuša, Zagreb: Cantus, 2013, nepag.

Komentar uz jubilarni koncert Srećka Bradića povodom 50. godišnjice života, Muzej Mimara, 6. studenoga 2013, Zagreb: Cantus-HDS, str. 9-11.

KASP-ov pokret – KASP-ova glazba, Kretanja. Časopis za plesnu umjetnost, 2013, 19-20, str. 21-24.

Komentar za CD Canto peregrino Danija Bošnjaka, HDS – Cantus, 98898490052, Zagreb, 2014, str. 6-13.

Komentar uz jubilarni koncert povodom 100. godišnjice rođenja Natka Devčića, Glina, Hrvatski dom, 9. lipnja 2014, str. 2-13.

Komentar uz jubilarni koncert povodom 100. godišnjice rođenja Natka Devčića, Zagreb, Muzej Mimara, 10. lipnja 2014, str. 6-14.

Govor promotora na proglašenju Milka Kelemena počasnim doktorom Zagrebačkoga sveučilišta (26. rujna 2014, aula Rektorata Sveučilišta u Zagrebu), obj. u: KRAMAR, Sandra – PRPIĆ, Katarina (ur.), Milko Kelemen. Doctor honoris causa, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2014. str. 17-20.

Predgovor Glazbenoj trilogiji Dalibora Cikojevića, Zagreb: Leykam International, 2014, str. 3-5.

C. PRIJEVODI

Humpert, H.U., 40 Jahre elektronischer Musik. Anthologie (1948-1988) (40 godina elek­tro­fonske glazbe. Antologija…), u: Humpert, H.U. – Radovanović, V., 40 godina elektro­fonske glazbe, Zagreb: MBZ – MIC KDZ, 1989, str. 15-89

Adorno, Th. W., On the Problem of Musical Analysis (O problemu glazbene analize), Zvuk (Zagreb), 1989, 3, str. 29-40

Eggebrecht, H. H., Zur Methode der musikalischen Analyse (O metodi glazbene analize), Muzika (Sara­jevo), 3, 1999, 4, str. 25-44

Barthes, R., Musica practica, Theoria, 4, 2002, 4, str. 21-22

Eggebrecht, H. H., Rezeption [der Kunst der Fuge] (Recepcija [Umijeća fuge]), Theoria, 5, 2003, 5, str. 28-31

Rosen, Ch., Arnold Schoenberg (Arnold Schönberg), Zagreb: Matica hrvatska, 2003.

Eggebrecht, H. H., Bachs “Kunst der Fuge”. Erscheinung und Deutung (Bachovo “Umijeće fuge”. Pojava i tumačenje), Zagreb: Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, 2005.

Danuser, H., Die Musik des 20. Jahrhunderts (Glazba 20. stoljeća), Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2007.

Jenkins, D. J. “Atonal” Motives, the Presentation of the Musical Idea, and Historically Sensitive Analysis (“Atonalitetni” motivi, predstavljanje glazbene ideje i povijesno osjetljiva analiza), Theoria, 12, 2010, 12, str. 16-20.

Koslovsky, John, Hold that Note! Teaching the Pedal Point (Drži taj ton! Poučavanje pedalnoga tona), Theoria, 14, 2012, 14, str. 30-34.

D. RECENZIJE

Recenzija knjige: Floros, Constantin, Musik als Botschaft, Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1989, IRASM, 23, 1992, 1, str. 101-102

Recenzija knjige: Music and Text: Critical Inquiries (ed. by S.P. Scher), Cambridge: Cambridge University Press, 1992, IRASM, 23, 1992, 1, str. 102-105

Recenzija knjige: Nicholls, David, American Experimental Music, 1890-1940, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, IRASM, 23, 1992, 1, str. 105-106

Recenzija knjige: Balaban, Mira – Ebcioglu, Kemal – Laske, Otto (eds.), Understanding Music with AI: Perspectives on Music Cognition, Cambridge, Mass. – Menlo Park – London: The AAAI Press – The MIT Press, 1992, IRASM, 24, 1993, 2, str. 184-185

Recenzija knjige: Eggebrecht, H. H. (Hrsg.), Handwörterbuch der musikalischen Terminologie, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 22. Auslieferung, Sommer 1994: MASSOW, A. v., Absolute Musik, MASSOW, A. v., Autonome Musik, SCHIMA, C., Estampie, MASSOW, A. v., Funktionale Musik, SCHMUSCH, R., Klangfarbenmelodie, BANDUR, M., Neoklassizismus, BEICHE, M., Polytonalität, IRASM, 26, 1995, 2, str. 260-262

Izdavačka recenzija članka Mirjane Paladin Ciklus emisija Hrvatskog radija: ZA VAŠU NAJBOLJU STE­REO DISKOTEKU – uspio primjer medijske selektivne pozornosti, recepcije i retencije – za časopis Medi­jska istraživanja, 1996.

Recenzija knjige: Tarasti, Eero (ed.), Musical Signification. Essays in the Semiotic Theory and Analysis of Music (= Approaches to Semiotics, 121, ed. by Thomas A. Sebeok, Roland Posner and Alain Rey), Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1995, IRASM, 28, 1997, 1, str. 124-129

Izdavačka recenzija knjige: Svanibor Pettan (ur.): Music, Politics, and War: Views from Croatia, Zagreb: Zavod za etnologiju i istraživanje folklora, 1998.

Izdavačka recenzija udžbenika za glazbenu umjetnost u IV. razredu gimnazije Nataše Perak-Lovričević, Ljiljane Ščedrov I Ružice Ambruš-Kiš pod naslovom Glazbeni susreti 4. vrste, Zagreb: Profil, 1999.

Izdavačka recenzija članka Michaela Webera: The “Nockalm Quintett” as a Representative of Folkloristic Music in Austria za časopis Narodna umjetnost, 1999.

Recenzija CD-a: Béla Bartók: 1. i 2. sonata za violinu i klavir (Sz 75 i 76); Kontrasti (Sz 111); György Pauk, violina, Jenő Jandó, klavir, Kálmán Berkes, klarinet; NAXOS 8.550749, DDD, 1994, trajanje: 75’04″, WAM, I, 1999, 1, str. 48

Recenzija CD-a: Maurice Ravel: Daphnis i Chloé (integralna verzija); Bostonski simfonijski orkestar i New England Conservatory and Alumni Chorus (zborovođa: Robert Shaw), dirigent: Charles Munch; RCA Victor (Living Stereo)/BMG 09026 61846 2, ADD, 1993 (reedicija iz 1955), trajanje: 54’27″, WAM, I, 1999, 1, str. 57

Recenzija CD-a: Mauricio Kagel: Music for Renaissance Instruments (Collegium instrumentale, dirigent: Mauricio Kagel) 1898 (ad hoc ansambl od 11 solista, dirigenti: Silvio Foretić i Mauricio Kagel), DGG 459 570-2 (1998. godina), WAM, I, 1999, 1, str. 51-53

Recenzija CD-a: Karol Szymanowski: Stabat Mater, op. 53; Veni Creator, op. 57; Litanija Djevici Mariji, op. 59; Demeter, op. 37b; Penthesilea. op. 18; razni vokalni solisti, Poljski državni filharmonijski zbor i orkestar (Katowice), dirigent: Karol Struja; NAXOS 8.553687, DDD, 1996, trajanje: 62’22, WAM, I, 1999, 1, str. 57-58

U čemu se sve modeliraju povijest i kultura? (rec. zbornika Modellierung von Geschichte und Kul­tur/Modelling History and Culture, ur. J. Bernard, P. Grzybek, G. Withalm, Beč: ÖGS, 2000), Vijenac, 8, 164 (15. lipnja 2000), str. 14

Recenzija CD-a: John Cage: Music for Eight, Five, Aria, String Quartet in Four Parts, Salome Kammer, ansambl Avantgarde, Lajpciški gudački kvartet, Enogard, MDG Scene 613 0784, WAM, II, 2000, 5, str. 61

Recenzija knjige: Buckland, Sidney – Chimènes, Myriam (eds.), Francis Poulenc. Music, Art and Literature, Aldershot – Brookfield USA – Singapore – Sydney: Ashgate Publishing Ltd., IRASM, 31, 2000, 1, str. 95-97; AM, 30, 1999, 1, str. 241-243

Recenzija knjige: Berger, Karol, A Theory of Art, NY – Oxford: OUP, 2000, IRASM, 31, 2000, 2, str. 203-206

Recenzija knjige: Dale, Catherine, Schoenberg’s Chamber Symphonies: the Crystallization and Rediscovery of a Style, Aldershot etc.: Ashgate, 2000, IRASM, 31, 2000, 2, str. 209-213; AM, 32, 2001, 1, str. 138-142

Postmoderni jazz kao dezideologizirana revolucija. CD Avanti! Giovanni Mirabassi, Piano solo, Sketch Studio (SKE 333015), Pariz, 2001, Vijenac, IX, 185 (5. travnja 2001), str. 30

Recenzija CD-ROMa: Schlüter, Bettina, ‘Hugo Distler’. Musikwissenschaftliche Untersuchungen in sys­temtheoretischer Perspektivierung (= Monolithographien I, CD-ROM), Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2000, AM, 32, 2001, 1, str. 142-145; IRASM, 33, 2002, 2, str. 203-207

Recenzija knjige: Emmerson, Simon (ed.), Music, Electronic Media and Culture, Aldershot – Burlington, Vt: Ashgate Publishing Company, 2000, AM, 32, 2001, str. 147-152; IRASM, 33, 2002, 2, str. 207-212

Recenzija knjige: Beyer, Anders, The Voice of Music. Conversations with Composers of Our Time,  Aldershot – Burlington, Vt: Ashgate Publishing Company, 2000, AM, 32, 2001, 1, str. 145-147; IRASM, 33, 2002, 2, str. 201-203

Recenzija knjige: Zon, Bennett, Music and Metaphor in Nineteenth-Century British Musicology, Aldershot etc: Ashgate, 2000, AM, 32, 2001, 2, str. 281-285; IRASM, 33, 2002, 2, str. 197-201

Recenzija knjige: Etter, Brian K., From Classicism to Modernism. Western Musical Culture and the Metaphysics of Order, Aldershot etc: Ashgate, 2001, AM, 32, 2001, 2, str. 285-288; IRASM, 33, 2002, 1, str. 116-120

Recenzija knjige: Riethmüller, Albrecht (Hrsg.), Handwörterbuch der musikalischen Terminologie, Stutt­gart: Franz Steiner Verlag,dreissigste Auslieferung, Sommer 2000: Misch, Imke, Minimal music; Bandur, Markus, Musica poetica; Hentschel, Frank, Sonus, Beiche, Michael, Trias, Dreiklang, IRASM, 33, 2002, 1, str. 113-116

Recenzija knjige: Misch, Imke – Bandur, Markus (Hrsg.), Karlheinz Stockhausen bei den Internationalen Ferienkurse in Darmstadt 1951-1996, Dissonanz, # 80 (April 2003), str. 44-45; IRASM, 34, 2003, 1, str. 93-95

Recenzija knjige: Barbo, Matjaž, Pro musica viva. Prispevek k slovenski moderni po II. svetovnoj vojni, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001, AM, 33, 2002, 2, str. 261-262

Recenzija knjige: Nicholls, David (ed.), The Cambridge Companion to John Cage, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, IRASM, 34, 2003, 1, str. 71-79

Recenzija knjige: Nauck, Gisela, Dieter Schnebel. Lesegänge durch Leben und Werk, Mainz: Schott, 2001, IRASM, 34, 2003, 1, str. 88-93

Recenzija knjige: Clayton, Martin – Herbert, Trevor – Middleton, Richard (eds.), The Cultural Study of Music. A Critical Introduction, New York – London: Routledge, 2003, ISBN 0-415-93845-7, Frankfurter Zeitschrift für Musikwissenschaft (www.fzmw.de), 7, 2004, str. 93-104; IRASM, 35, 2004, 1, str. 104-117

“Moći jezika”; recenzija knjige Bačić, Marcel, Carmina figurata. Likovno čitanje muzike, Zagreb: Horetzky, 2004, Cantus, 131, 2005 (ožujak), str. 56

“Vrijedan poticaj oslobađanju dječje kreativnosti”; recenzija knjige Happ, Elvira i Renato Skočizvuk. Glazbomipokretomdocjeloviteličnosti, Zagreb: NAJ-DOMUS – Happah, 2004, Cantus, 131, 2005 (ožujak), str. 58-59

Recenzija knjige: Katharine Norman, Sounding Art. Eight Literary Excursions through Electronic Music, Aldershot – Burlington, Vt: Ashgate Publishing Company, 2004, ISBN 0 7546 0426 8 (with CD), IRASM, 36, 2005, 2, str. 301-303

Recenzija knjige: Michael Custodis: Die soziale Isolation der neuen Musik. Zum Kölner Musikleben nach 1945 (= Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft, Bd. 54), Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2004, ISBN 3-515-08375-8, IRASM, 36, 2005, 2, str. 303-305

Recenzija knjige: Rafferty, Pauline – Hidderley, Rob, Indexing Multimedia and Creative Works. The Problems of Meaning and Interpretation, Aldershot – Burlington (VT): Ashgate Publishing, 2005, ISBN 0 7546 3254 7, IRASM, 36, 2005, 2, str. 313-315

Recenzija tematskoga časopisa: Franklin, Paul B. (ed.), Étant donné Marcel Duchamp 6 (2005): Marcel Duchamp & John Cage, Paris: Association pour l’Étude de Marcel Duchamp, 2005, Music in the Arts. International Journal for Music Iconography, 30, 2005, 1-2, str. 229-230

Recenzija knjige: Michael Beiche – Albrecht Reithmüller (Hg.), Musik –  Zu Begriff und Konzepten. Berliner Symposion zum Andenken an Hans Heinrich Eggebrecht, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2006, IRASM, 38, 2007, 1, str. 114-120

Recenzija knjige: Mungen, Anno, “BilderMusik”. Panoramen, Tableaux vivants und Lichtbilder als multimediale Darstellungsformen in Theater- und Musikaufführungen vom 19. bis zum frühen 20. Jahrhundert (zwei Bänder), Remscheid: Gardez! Verlag, 2006, Music in the Arts. International Journal for Music Iconography, 32, 2007, 1-2, str. 225-227

Recenzija knjige: Theophil Antonicek – Gernot Gruber (Hrsg.), Musikwissenschaft als Kulturwissenschaft damals und heute. Internationales Symposion (1998) zum Jubiläum des Institutsgründung and der Universität Wien vor 100 Jahren, Tutzing: Schneider, 2005, IRASM, 38, 2007, 2, str. 243-249

Recenzija knjige: Heile, Björn, The Music of Mauricio Kagel, Hampshire and Burlington: Ashgate, 2006 (ISBN-10: 0-7546-3523-6; ISBN-13: 978-07546-3523-9), IRASM, 39, 2007, 2, str. 261-265

Recenzija knjige: Matjaž Barbo: Izbrana poglavja iz estetike glasbe, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani – Oddelek za muzikologijo, Ljubljana 2007, 117 str., ISBN-10 961-237-186-5 + ISBN-13 978-961-237-186-9, Arti musices, 38, 2007, 2, str. 274-277

Ali (slovenska) glasba ve, kaj je? (recenzija knjige Slovenska glasba v evropskem okviru. Izabrani spisi Ivana Klemenčića, Celje – Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba, 2008), Ampak. Mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo (Ljubljana), 10, 2009, 7-8, 72-73.

Recenzija knjige: Davorka Radica, Ritamska komponenta u glazbi 20. stoljeća, Split: Umjetnička akademija, 2011. Theoria, 14, 2012, 14, str. 40.

Recenzija knjige: Stephen Chase – Philipp Thomas (eds.), Changing the System: The Music of Christian Wolff, Burlington (VT) – Farnham (GB): Ashgate, 2010, IRASM, 43, 2012, 1, str. 249-255.

Recenzija knjige: Stephen Downes, Hans Werner Henze: Tristan (1973) (Landmarks in Music Since 1950 series), Burlington (VT) – Farnham (GB): Ashgate, 2011, IRASM, 43, 2012, 2, str. 453-455.

Recenzija knjige: Tatjana Čunko, Hrvatska glazba i Hrvatski radio, Hrvatski radio – Treći program, Zagreb, 2012, Arti musices, 44, 2013, 1, str. 126-128

Recenzija knjige: Dave Collins (ed.), The Act of Musical Composition. Studies in Creative Process (=SEMPRE Studies in the Psychology of Music), Burlington, VT: Ashgate, 2012, IRASM, 44, 2013, 1, str. 193-198.

Recenzija knjige: Simon Shaw-Miller, Eye hEar. The Visual in Music. Burlington, VT: Ashgate, 2013, IRASM, 45, 2014, 1, str. 191-195.

E. REDAKTORSKI POSLOVI

Petrović, T., Nauk o glazbi, Zagreb: Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, 2005 (savjetnik za stručno nazivlje)

Michels, U., Atlas glazbe 2: povijest glazbe od baroka do danas (prijevod s njem. D. Puhovski), Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2006 (stručna redakcija)

Petrović, T., Nauk o kontrapunktu, Zagreb: Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, 2006 (savjetnik za stručno nazivlje)

Kunze, S., Wolfgang Amadeus Mozart: Simfonija u g-molu, KV 550 (prijevod s njem. i obrada B. Ivanković), Zagreb: Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, 2006 (urednik i savjetnik za stručno nazivlje)

Prautzsch, L., Ovime stupam pred Prijestolje tvoje. Figure i simboli u posljednjim djelima Johanna Sebeastiana Bacha (prijevod s njem. Irena Horvatić Čajko), Zagreb: Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, 2007 (urednik i savjetnik za stručno nazivlje)

Petrović, Tihomir, Od Arcadelta do Tristanova akorda. Nauk o harmoniji – dijatonika, kromatika i enharmonijske pojave (drugo, promijenjeno i dopunjeno izdanje), Zagreb: Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, 2008 (urednik za stručno nazivlje)

Generacija 1906. Zbornik radova muzikološkog simpozija održanog povodu 100. obljetnice rođenja Ivana Brkanovića, Mila Cipre Borisa Papandopula. Zagreb 17.-18. studenoga 2006., Zagreb: HAZU, 2008 (urednik)

Dahlhaus, Carl – Eggebrecht, Hans Heinrich, Štojeglazba?, Zagreb: Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, 2009 (urednik)

Glazbaprijelaza. SvečanizbornikzaEvuSedak, Zagreb: Artresor naklada – HRT – Hrvatski radio, 2009 (urednik zajedno s D. Davidovićem i N. Bezić)

Petrović, Tihomir, Nauk o glazbenim oblicima, Zagreb: Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, 2010 (urednik i savjetnik za stručno nazivlje)

Pierre Schaeffer: mediArt, zbornik sa međunarodnoga znanstvenog skupa posvećenog 100. godišnjicu rođenja Pierrea Schaeffera, Rijeka, 5-7. listopada 2010, Rijeka: Muzej moderne i suvremene umjetnosti, 2011 (urednik zajedno s D. Davidovićem, S. Midžić, D. Teruggiem i J. Ziherl).

Kiš-Žuvela, Sanja, Zlatni rez i Fibonaccijev niz, Zagreb: Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, 2011 (urednik, recenzent i urednik za stručno nazivlje).

Milićević, Mladen, Mozak i glazba u 2011, Theoria, 14, 2012, 14. str. 27-29 (urednik).

Kovač, Ivana, Debussyev glazbeni jezik, Theoria, 14, 2012, 14. str. 35-38 (urednik).

Marko Ruždjak (1946.-2012) (= Spomenica preminulim akademicima, sv. 182), Zagreb: HAZU, 2013 (urednik)

MENTORSTVA

1. na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu/ at the Musicology Department of the Music Academy of the University of Zagreb

1.1. po predbolonjskom programu studija / under the pre-Bologna study programme

Diplomski radovi / Diploma theses

Bobinsky, Alenka: ”Novi val” u jugoslavenskom rocku: Analiza jednog specifičnog fenomena, 1985.

Knežević, Raul: Jazz kao glazba dvadesetog stoljeća, 1985.

Šimundža, Mirjana: Indijska klasična teorija ritma i skladateljsko mišljenje Oliviera Messiaena, 1985.

Frankl, Karmen: Instumentalni teatar kao “Glazba u bijegu od sebe”, 1986.

Polzović, Mirna: Struktura: Pojmovna monografija, 1990.

Pintar, Marijana: Josip Vrhovski (1902-1983): Djelo i djelovanje u svijetlu pisane riječi, 1991.

Breko (Kustura), Hana: Kompozicijsko-tehničke značajke skladbi za orgulje Anđelka Klobučara, 1993. (mentori Nikša Gligo i Koraljka Kos)

Gaćeša, Tatjana: Glazbeno vrijeme i notni zapisi u glazbi 20. stoljeća, 1993.

Merkaš, Davor: Glazbena proza: Pojmovna monografija, 1993.

Paulus, Irena: Uloga glazbe u klasičnom holivudskom filmu: Funkcije glazbe u filmu Casablanca, 1994. (mentor Nikša Gligo, komentor Hrvoje Turković)

Davidović, Dalibor: Znakovi… Fragmenti…: Opaske uz glazbu Mila Cipre,1995. (mentorica Eva Sedak, komentor Nikša Gligo)

Haluza, Jana: Vrste semantičnosti u skladbama koje avangardno tretiraju vokalnost, 1999.

Puclin (Merkaš), Lana: Život kao umjetnost: Neki aspekti skladateljskih nazora Johna Cagea, 2000.

Plećaš (Kalebota), Bojana: Recepcija glazbe Georgea Gershwina (1898.-1937.) kroz napise u zagrebačkom tisku od 1950. do 2000., 2002.

Čakara (Juras), Iva: Važnost vizualnog elementa u eksperimentalnom glazbenom teatru druge polovine 20. stoljeća, 2003.

Benić (Zovko), Marija: Dvanaesttonska tehnika i njezine forme: Varijacijske tehnike u Varijacijama za orkestar op. 31 (1928) Arnolda Schönberga, 2004.

Pupovac (Bušić), Dina: Funkcija tekstovnih preložaka u Schönbergovoj atonalitetnoj fazi, 2004.

Tanodi, Jana: Internet i glazba, 2004. (mentor Nikša Gligo, komentor Krešimir Seletković)

Ćurković, Ivan: “Noćna glazba” u opusu Béle Bartóka: Elementi izvanglazbenoga u pojedinim instrumentalnim skladbama – neka interpretacijska proturječja, 2005.

Markulin (Konfic), Lucija: Ostavština Tihomila Vidošića, 2005. (mentorica Vjera Katalinić, komentor Nikša Gligo)

Špoljarić, Mirta: Instrumentalni teatar Silvija Foretića, 2005.

Blažanović, Marta: Nova elektronička glazba: Estetički i društveni konteksti popularno-glazbene avangarde devedesetih godina, 2006.

Morić (Boras), Marija: Glazbeni minimalizam: Njegov nastanak kroz djelatnost La Monte Younga, Terryja Rileyja, Stevea Reicha i Philipa Glassa, 2006.

Štefančić, Ema: Novoklasicizam: Pokušaj određenja pojma u okviru postmodernog diskurza, 2006.

Jukić, Nina: Popularna glazba i postmodernizam: Analiza postmodernističkih elemenata u stvaralaštvu “Radioheada”, 2010.

Mach (Fauković), Svjetlana: Gudački kvartet u Drugoj bečkoj školi s aspekta dvanaesttonske tehnike, 2010.

Magistarski radovi / M.A. theses

Davidović, Dalibor: Istraživanja recepcije u muzikologiji i njihovi izgledi, 1998. (mentor Nikša Gligo, komentor Vladimir Biti)

Kiš Žuvela, Sanja: Načelo zlatnog reza kao izvor sustavnosti u glazbi 20. stoljeća: Neki primjeri, 2009.

Doktorski rad / Dissertation

Radica, Davorka: Ritamska komponenta u glazbi 20. stoljeća, 2006. (mentori Nikša Gligo i Mirjana Babić-Siriščević)

1.2. po bolonjskom programu studija / under the Bologna study programme

Završni radovi / Baccalaureate theses

Tutavac, Marina: Glazbena kritika Žige Hiršlera, 2011.

Širović, Karmen: Muzika za orgulje i orkestar Anđelka Klobučara, 2012.

Diplomski rad / M.A. theses

Jurenec, Ivana: Klasična glazba u oglašavanju: Rezultati anketnog eksperimentalnog istraživanja, 2012.

2. na Odsjeku za glazbenu pedagogiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu / at the Music Teaching Department of the Music Academy of the University of Zagreb

2.1. po predbolonjskom programu studija / under the pre-Bologna study programme

Diplomski rad / Diploma theses

Mladinić, Igor: Rock muzika sedamdesetih i osamdesetih godina: Analiza stila, 1992.

3. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu / at the Faculty of Philosophy of the University of Zagreb

Magistarski rad / M.A. theses

Paulus, Irena: Glazbena komponenta u filmovima Stanleya Kubricka, 2008. (mentor Ante Peterlić, komentor Nikša Gligo)

Doktorski radovi / Dissertations

Siriščević (Babić), Mirjana: Teorija intervalskih napetosti i njihova primjena na modalnu, tonalitetnu i harmoniju sastavljenih modusa, 1996.

Paulus, Irena: Glazba kao komponenta filmskog zvuka: Teorijski aspekti, 2010. (mentor Nikica Gilić, komentor Nikša Gligo)

4. na Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Sarajevu / at the Musicology and Ethnomusicology Department of the Music Academy of the University of Sarajevo

Magistarski radovi / M.A. theses

Ramović, Amila: Forma u postmodernoj muzici: Estetske i druge osnove konstrukcije postmodernog muzičkog djela, 2006.

Vuletin, Vladan: Glazbena kultura u Kaštelima od 1860. do 1918., 2012.

Doktorski rad / Dissertation

Čavlović, Ivan: Kompoziciono-tehničke i stilske karakteristike stvaralačkog opusa Vlade S. Miloševića, 1991.

5. na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu / at the Faculty of Organisation and Information Science in Varaždin of the University of Zagreb

Magistarski rad / M.A. theses

Jarmić, Tomislav: Aspekti zvuka u odnosu na medije i multimedijske sadržaje na digitalnom mnogostrukom disku (DVD), 2004. (mentor Nikša Gligo, komentor Boris Aurer)