Muzika 2014/2

MUZIKA / MUSIC

ČASOPIS ZA MUZIČKU KULTURU / MAGAZINE FOR MUSIC CULTURE

godina / year XVIII • broj / number 2 • Sarajevo 2014.

 

UDK /UDC: 78:781 (05)

ISSN: 1512-5297

 

SADRŽAJ – CONTENTS

Uvodna riječ / Introductory Note 5

 

NAUČNI ČLANCI – SCIENTIFIC PAPERS

Predrag I. KOVAČEVIĆ: Ples mitova. Arijadna i Don Juan u plesu za život. Opera u operi i tonska poema Richarda Straussa 7–34

Summary: The dance of the myths. Ariadne and Don Juan dancing for life. Opera in opera and tone poem by Richard Strauss 35

Vesna IVKOV: Stanje i tendencije novokomponovane muzike i muzičara u Srbiji 36–45

Summary: Status and trends of Newly-composed music and musicians in Serbia 45

Jelena MARTINOVIĆ-BOGOJEVIĆ – Vedrana MARKOVIĆ: Razina poznavanja građe iz područja muzičkog folklora učenika gimnazijskog usmjerenja u Crnoj Gori 46–61

Summary: Knowledge and perception of musical folklore among high school students in Montenegro 61

 

STRUČNI ČLANCI – EXPERT PAPERS

Esma SULEJMANAGIĆ: The Figurations of Kolo on Stecaks, the Medieval Tombstones 63–77

Rezime: Prikazi kola na stećcima, srednjovjekovnim spomenicima 77

Biljana SMAILAGIĆ: Prvi Gudački kvartet Vlade S. Miloševića: novi pogledi na oblik i strukturu 78–87

Summary: Vlado S. Milosevic’s First String Quartet: The new perspectives on the form and structure 88

 

SAŽECI RADOVA PRIZNANJA – SUMMARIES OF ACKNOWLEDGEMENT PAPERS

Ivana TOMIĆ OBRDALJ: Tematizam u Sonatama za klavir br. 6, 7 i 8 Sergeja Prokofjeva / Thematism in Piano sonatas No. 6, 7 and 8 by Sergei Prokofiev 89–98

Nanarela BAJO: Kanonski postupak u glazbenoj edukativnoj praksi / Canon treatment in music education practice 99–103

 

PUBLICISTIKA – JOURNALISM

Nice Fracile: Tragom antičkih metričkih stopa – komparativna etnomuzikološka proučavanja, Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad 2014, str. 238, ISBN 978-86-88191-36-4 (Jasmina TALAM) 104–105

CD: Kratka muzička biografija Bosne i Hercegovine (1878–1918), Muzička akademija u Sarajevu, Sarajevo 2014 (Senka HODŽIĆ) 106–107

Deset godina Napretkovog trija “Magis”. Razgovor sa Dariom Vučićem (Fatima HADŽIĆ) 108–110

Moralo je biti! Osvrt na sarajevo Chamber Music festival 2014! (Senka HODŽIĆ) 111–113

9. Međunarodni simpozij Muzika u društvu, 23–26. oktobar 2014. (Esma SULEJMANAGIĆ) 114–115

Hronika muzičkog života u Sarajevu. Juli–Decembar 2014. (Senka HODŽIĆ) 116–124

Hronika muzičkog života u Zenici. Juli–Decembar 2014. (Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ) 125–127

 

AUTORI – CONTRIBUTORS 128–132