Zbornik radova “Muzika u društvu”, 2012

8. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ
“MUZIKA U DRUŠTVU”
Sarajevo, 8–11. novembar 2012.

“MUZIKA U DRUŠTVU”
ZBORNIK RADOVA

ISSN 2303-5722

Izdavač: Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija u Sarajevu

Sarajevo, 2014.

Urednik:
Fatima Hadžić

Uredništvo:
Tamara Karača Beljak
Senad Kazić

 

 

SADRŽAJ

UVODNA RIJEČ / 7

MUZIKA MALIH NARODA NA PRIMJERU BOSNE I HERCEGOVINE
Ivan Čavlović / 9

ŽENE U PROŠLOSTI BOSANSKOHERCEGOVAČKE UMJETNIČKE MUZIKE – PERIOD AUSTRO-UGARSKE UPRAVE
Lana Paćuka / 21

DRUŠTVENI KONTEKST DJELOVANJA SARAJEVSKE FILHARMONIJE U PERIODU IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA
Fatima Hadžić / 41

PRINOS FRANJEVACA BOSANSKOHERCEGOVAČKOJ (ETNO) MUZIKOLOGIJI
Mirna Marić / 58

SIMFONIJSKI ORKESTAR U TUZLI I NJEGOV ZNAČAJ U RAZVOJU MUZIČKOG ŽIVOTA U SJEVEROISTOČNOJ BOSNI
Miradet Zulić / 78

SHIRA U’TFILA.RAZMIŠLJANJA O TRANSFORMACIJI SEKULARNE I PARALITURGIJSKE SEFARDSKE GLAZBE U IZAZOVIMA DANAŠNJICE
Jasmina Huber / 92

DISKURSI O TEORIJI MAKAM MUZIKE
Belma Kurtişoğlu / 106

MUZIČKE STRUKTURE: DVOTAKTI I STROFE U TRADICIONALNIM IGRAMA
Lázár Katalin / 116

FENOMEN SIMFONIZMA U BOSANSKOHERCEGOVAČKOM KOMPOZITORSTVU
Amra Bosnić / 129

UTJECAJ NEOKLASICIZMA SERGEJA PROKOFJEVA NA HARMONIJSKI JEZIK DVIJU TOKATA MILANA JELIČANINA
Naida Hukić / 146

TEORIJSKE PRETPOSTAVKE STVARANJA SMJERNICA USUSTAVLJENJA GLAZBENOG MATERIJALA KAO POLAZIŠTA KREATIVNOG KOMPOZICIJSKOG TRANSFERA
Davorka Radica, Mirjana Siriščević / 161

MOGUĆNOST PRIMJENE HARMONIJSKOG JEZIKA BOSANSKOHERCEGOVAČKIH KOMPOZITORA U ANALITIČKOJ HARMONIJI
Refik Hodžić / 189

MJUZIKL KAO SREDSTVO INTEGRATIVNE NASTAVE U MUZIČKOJ PEDAGOGIJI
Milena Petrović, Vera Milanković, Gordana Ačić / 206

AUTORI / 216