Prof. Dr. Senad Kazić

Prof. dr. Senad Kazić

senad.kazic@mas.unsa.ba

 

1. Biografija
Senad Kazić je rođen 11. 05. 1965. godine u Zenici, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Muzičku akademiju u Sarajevu, Teoretsko – pedagoški odsjek završio je 1988. godine. Postdiplomski studij na Muzičkoj akademiji u Sarajevu završio je 2001. godine odbranom magistarske teze iz oblasti solfeggia (Tretman i interpolacija kreativnih oblika u solfeggiu, mentor dr. Vinko Krajtmajer), što je ujedno i prvi magistarski rad iz ove oblasti u BiH. Na istoj Akademiji i sa istim mentorom je 2007. godine odbranio doktorsku disertaciju (Muzička improvizacija u edukativnom procesu) i stekao naučnu titulu doktora nauka. 2002. i 2003. godine bio je u kraćim studijskim posjetama na Royal College of Music, Stockholm. 2012. godine završio je edukativni program i stekao Certifikat Ekonomskog fakulteta u Sarajevu: Osiguranje i upravljanje kvalitetom u visokoškolskim ustanovama.
2. Nastavna djelatnost / zaposlenje
Od 1985. godine angažiran je honorarno u Osnovnoj muzičkoj školi u Zenici, od 1988. godine stalno je zaposlen u Srednjoj muzičkoj školi u Zenici. Od 2001. godine bio je angažiran u Srednjoj glazbenoj školi u Novom Travniku. Od školske 2000/2001. godine angažiran je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu kao predavač za Solfeggio. Senad Kazić je 2002. godine izabran na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u zvanje višeg asistenta u punom radnom vremenu za predmet Solfeggio. 2008. godine izabran je u nastavno zvanje docenta, a 2013. godine u nastavno zvanje vanrednog profesora za predmete Solfeggio i Metodika solfeggia. Od 2008. godine je bio prodekan za nastavu, naučnoistraživački rad i izdavačku djelatnost, a od 01. 06. 2016. godine je dekan Muzičke akademije u Sarajevu.
3. Naučna i stručna djelatnost
Senad Kazić je aktivni član i jedan od osnivača Muzikološkog društva u FBiH (1997). 2003. godine izabran za sekretara, a 2005. godine i za predsjednika Društva, te je tako uključen u sve projekte Društva, posebno kao predsjednik organizacionog odbora Međunarodnih muzikoloških simpozija “Muzika u društvu” za taj period. Od 2014. godine je dopredsjednik Društva.
Drugi dio naučnog angažmana ostvaruje kao nastavnik Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju, u okviru rada Instituta za muzikologiju kao i Centra za muzičku edukaciju Muzičke akademije u Sarajevu.
Do sada je učestvovao na 19 međunarodnih simpozija i foruma i 3 domaća naučna skupa. Objavio je jednu knjigu i jednu monografiju, više publikacija, te 26 naučnih radova različito kategoriziranih koji su uglavnom indeksirani u bazama podataka, takođe i jedan broj eseja, osvrta, recenzija, i sl. Član je ITCM Nacionalnog komiteta BiH. Član je predsjedništva Društva za promicanje Funkcionalne muzičke pedagogije (Hrvatska). Član je programskih/ znanstvenih odbora Međunarodnih muzikoloških simpozija “Muzika u društvu” u Sarajevu, Međunarodnih znanstvenih simpozija glazbenih pedagoga u Hrvatskoj, Naučnog i umetničkog simpozijuma u Novom Sadu i časopisa Muzika. Recenzent je za radove koji se objavljuju u zbornicima pomenutih simpozija, kao i za radove u časopisu Muzika.
Do sada je održao oko 70 gostujućih predavanja, radionica i seminara u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, ali i u drugim zemljama; između ostalih predavanja i radionice na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, Muzičkim akademijama u Zagrebu i Puli, te Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Autor je 4 udžbenika za Muzičku / Glazbena kulturu za osnovnu školu.
2
4. Objavljene publikacije:
[2008] Zenica: MONOGRAFIJA: 30 godina Srednje muzičke škole u Zenici (autor)
[2009] Sarajevo, Muzička akademija: Informativni paket za I. ciklus studija (priređivač i urednik)
[2009] Sarajevo, Muzička akademija: Informativni paket za II. ciklus studija (priređivač i urednik)
[2011] Sarajevo, Muzička akademija: Informativni paket za I. ciklus studija (priređivač i urednik)
[2012] Sarajevo, Muzička akademija: Priručnik kvalitete (autor)
5. Objavljena knjiga
[2013] Sarajevo, Muzička akademija: SOLFEGGIO: historija i praksa
6. Recentni radovi
[2014] Sarajevo, Muzika 41/42: Značenje i značaj postojanja i rada Muzikološkog društva u Bosni i Hercegovini
[2014] Sarajevo, ITCM, Zbornik radova u čast 110-godišnjice rođenja prve bosanskohercegovačke etnokoreologinje Jelene Dopuđe: Doprinos i značaj Elly Bašić razvoju muzičke pedagogije i etnomuzikologije (1945 – 1990)
[2015] Sarajevo, Zbornik IX. Međunarodnog muzikološkog simpozija “Muzika u društvu”: Utjecaj metodičara njemačkog govornog područja početkom 20. stoljeća na razvoj muzičke teorije i pedagogije u BiH (i šire)
[2016] Split, Zbornik 4. međunarodnog znanstvenog simpozija glazbenih pedagoga: Solfeggio kao sinteza tradicionalnog i suvremenog u nastavi 21. stoljeća
7. Recentna priznanja
[2016] Sarajevo, Priznanje Nastavno-umjetničkog vijeća Muzičke akademije u jubilarnoj godini — Najbolji nastavnik