Mr. Nerma Hodžić-Mulabegović

Mr. Nerma Hodžić-Mulabegović

nerma.hodzic-mulabegovic@mas.unsa.ba

 

Mr. Nerma Hodžić-Mulabegović, pedagoginja i teoretičarka muzike, dirigentica.

U Zenici je završila općeobrazovnu osnovnu školu i Osnovnu muzičku školu, Odsjek za harmoniku, a zatim je 1996. završila Odsjek za solo harmoniku i Teoretski odsjek u Srednjoj muzičkoj školi Zenica. Diplomirala  na Odsjeku za dirigovanje (2001) u klasi prof.  Teodora Romanića i na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju (2006) u klasi prof. Senada Kazića na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Magistrirala s temom Tretman modalnih pojava u nastavi solfeggia pod mentorstvom prof. Senada Kazića (2014). Trenutno je  studentica Trećeg ciklusa studija u oblasti Muzičke teorije i pedagogije – Solfeggio na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu.

Usavršavala se na seminarima za muzičke pedagoge u Dubrovniku, na Savjetovanju “Reforma visokog obrazovanja i primjena Bolonjskog procesa na Univerzitetu u Sarajevu” u Sarajevu, na stručnim skupovima za profesore glazbeno-teorijskih predmeta na Glazbenom učilištu Elly Bašić (Zagreb), na TRAIN programu Univerziteta u Sarajevu. Učestvovala je u radu Istraživačke grupe za cjeloživotno učenje u muzici na Prince Claus Conservatoire (Groningen, Holandija, januar, juni 2017. i maj 2018).

Od 1999. do 2006. radila je kao nastavnica i profesorica u Srednjoj muzičkoj školi u Zenici gdje je predavala predmete Gudački/mješoviti orkestar, Dirigovanje, Mješoviti hor, Solfeggio, Harmonika uporedni, Kamerna muzika harmonika, Klavir obligatni i Sviranje horskih partitura. Na takmičenjima učenika i studenata FBiH sa učenicima osvajala prve nagrade u disciplini Gudački/mješoviti orkestar i bila članica stručnog žirija u disciplini Orkestri. Od 2006. djeluje kao asistentica za predmet Solfeggio i Metodika solfeggia i praktikum na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, a trenutno djeluje kao viša asistentica.

Od 2003. do 2006. bila je jedna od osnivača i članica Vokalnog okteta Iskorak u Zenici. U periodu od 1999. do 2007. djelovala kao dirigentica i umjetnička rukovoditeljica Kamernog mješovitog orkestra i Kamernog mješoviteg hora u Zenici. Kao članica ovih ansambala imala je brojne cjelovečernje koncerte u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj.

Kao pedagoginja i teoretičarka u oblasti solfeggia nastupala je na seminarima Muzičkih/glazbenih pedagoga u Dubrovniku (2015. i 2017), Stručnom skupu Glazbenog učilišta Elly Bašić u Zagrebu (mart 2019), na 12. Danima teorije muzike u Sesvetama (Hrvatska, oktobar 2016), 9. Međunarodnom simpoziju Muzika u društvu, Sarajevo, MDFBiH (2014). S kolegicama Dr. Amrom Bosnić i Dr. Naidom Hukić ostvarila je nekoliko zajedničkih nastupa iz oblasti primjenjene muzičke teorije (2016. i 2017: Srednje muzičke/glazbene škole Zenica, Novi Travnik, Bihać; Stručni skupovi / Seminari: Dubrovnik, Zagreb). Zajedno su, pri Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu i Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju inicijatorice i organizatorice projekta Ciklus radionica Podijelimo znanje (2017, 2018, 2019) Od osnivanja Centra za muzičku edukaciju na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu aktivno je uključena u njegov rad, djeluje i na području Lifelong Learning-a za nastavnike srednjih muzičkih škola, organizacionih odbora i radnih grupa Naučnog skupa „Muzička pedagogija u BiH“ (2015), ICTM-a, radne grupe za izradu monografije 60 godina Muzičke akademije u Sarajevu (2005–2015) – „Deset novih godina“, 9, 10. i 11. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“ (2014, 2016, 2018). Učestvovala je na Međunarodnom forumu studenata scenskih umetnosti u Beogradu (septembar 2018).

Objavila je tri naučna, stručna članka u časopisu Muzika i  Zborniku radova Muzika u društvu, MDFBiH.

Povodom 60 godina Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu dobitnica je priznanja za najperspektivniju saradnicu za šk. 2014/2015. godinu.

Članica uredničkog odbora časopisa Muzika, MDFBiH (2014).