news 2_vijest 2

8. Internacionalni simpozij ‘’Muzika u društvu’’

Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine i Muzička akademija u Sarajevu je organizirala 8. Internacionalni simpozij ‘’Muzika u društvu’’, od 8.-11. novembra 2012. godine. Kao i proteklih godina, sesije su bile raspoređene prema oblastima: Muzikologija, Etnomuzikologija i Muzička pedagogija. Jezici simpozija bili su engleski, bosanski, hrvatski i srpski.

 

Teme su bile sljedeće:

1. Muzikologija

Muzika u društvu: Aspekti istraživanja muzike malih naroda

2. Etnomuzikologija

Muzika u društvu: Etnomuziloški pristup

3. Muzička pedagogija

Kreativni tranfer u savremenom muzičkom obrazovanju

 

In memoriam ddr. ZIJA KUČUKALIĆ (Sarajevo, 25. II. 1929–Amsterdam, 18. III. 2020)

In Memoriam

Ddr. Zija KUČUKALIĆ

(Sarajevo, 25. II. 1929–Amsterdam, 18. III. 2020)

U završnici pripreme za izdavanje Zbornika radova za Ziju Kučkalića, koji je posvećen 90-toj godišnjici života i rada, saznali smo da je prof. Kučukalić premio u bolnici u Amsterdamu. Smrću prof dr. Zije Kučukalića bosanskohercegovačka muzikologija je izgubila najznačajniju ličnost u svojoj historiji. Oprostili smo se od njega, od javnosti gotovo zaboravljen, od struke uvažavan i cijenjen kao osnivač institucionalne muzikologije na čiji će se pisani opus ugledati svaki današnji i budući ozbiljan muzikolg, naprosto zato jer je, pogotovo u nekim oblastima, neprevaziđen i zadugo nenadoknadiv.

Muzikom se počinje baviti već u toku Drugog svjetskog rata (1944) učeći svirati na gitari i harmonici. Nakon završetka rata upisao je novoosnovanu Državnu srednju muzičku školu (1945) gdje uči klarinet i teoretske predmete. Tri razreda Srednje muzičke škole završio je u Sarajevu (1947), a kako je nakon gimnazije počeo studirati Historiju umjetnosti i kulture, četvrti razred je završio u Zagrebu. Završava studij na Filozofskom fakultetu (1953), a na Muzičkoj akademija Sveučilišta u Zagrebu, Historijsko-teoretski odsjek, diplomira  u klasama prof. Josipa Andreisa i dr. Krešimira Kovačevića s temom Franjo Maćejovski, život i djelo (1954). Za diplomski rad dobio je nagradu Hrvatskog glazbenog zavoda “Dr. Pavao Markovac”.

Doktorat nauka iz oblasti muzikologije temom Razvojne karakteristike i dostignuća srpske romantične solo pjesme stekao je (1969) u klasi prof. Dragotina Cvetka na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Drugi doktorat s radom pod naslovom Die Struktur des Kunstwerks: Mit besonderer Berücksichtigung der Musik (Struktura umjetničkog djela s posebnim osvrtom na muziku) stekao je (1987) na Interdisciplinarnom fakultetu u Amsterdamu u klasi Jana Alera. Usavršavao se na studijskim boravcima u Münchenu, Beču, Darmstadtu, Kölnu, Parizu, Utrechtu, Sieni i Amsterdamu.

Nakon diplomiranja postaje urednikom muzičkog programa na Radio-stanici Sarajevo (1954–1963), a istovremeno počinje predavati Historiju muzike i druge teoretske predmete u Srednjoj muzičkoj školi u Sarajevu i na Muzičkoj akademiji, najprije kao honorarni asistent (1957) i predavač (1961), a zatim u stalnom radnom odnosu, prolazeći kroz  akademska zvanja docenta (1965), vanrednog profesora (1970) i redovnog profesora (1975). Predavao je Opštu istoriju muzike, Istoriju jugoslovenske muzike, Istoriju likovne umjetnosti i Muzičku estetiku. Historiju muzike predavao je na  Višoj pedagoškoj školi – muzička grupa (1956–1964) i na Odjeljenju Muzičke akademije u Tuzli (1982–1987). Predavao je obligatnu historiju muzike na Akademiji umetnosti – Departman muzičke umetnosti u Novom Sadu (od 1978) i značajno je pridonio osnivanju njene Katedre za muzikologiju (1989).

Uređivao je časopis Zvuk (1967–1986), a objavljivao je i u bh. i jugoslavenskim listovima Savremeni akordi, Pro musica, Pregled, Svijet, Odjek, Borba, Politika, Muzikološki zbornik (Ljubljana), International Review of the Aestetics and Sociology of Music (Zagreb), Nuova rivista musicale italiana (Italija), Česka hudbni společnost (Češka). Dugi niz godina objavljivao je muzičke kritike u sarajevskom dnevnom listu Oslobođenje. Pisao je i komentare za muzičke emisije na Radio Sarajevu i surađivao s programima Radio Beograda, Zagreba, Ljubljane i Skoplja. Sarađivao je u izdanjima Leksikografskog zavoda Hrvatske (Muzička enciklopedija, Leksikon jugoslavenske muzike, Enciklopedija Jugoslavije) s natuknicama iz područja muzike u Bosni i Hercegovini.

Bio je predavač na katedrama Narodnog i Radničkog univerziteta, te sarađivao sa Društvom prijatelja muzike i Muzičkom omladinom. Držao je predavanja u Ljubljani, Beču, Amsterdamu, Utrechtu i Bruxellesu. Od 1987. živio je u Amsterdamu u slobodnoj profesiji gostujućeg predavača u oblasti teorije umjetnosti i sistematske muzikologije. U tom periodu posebno se bavi istraživanjem na području fenomenologije i fenomenološke interpretacije muzike. Učestvovao je na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

 

Bio je dekan Muzičke akademije u Sarajevu (1981–1983), predsjednik UKBiH u nekoliko mandata, član Upravnog odbora SOKOJ-a, voditelj Festivala narodnih pjesama i igara „Ilidža” (1964–1967),  član brojnih stručnih komisija u BiH i Jugoslaviji.

 

Dobitnik je niza nagrada i priznanja od muzičkih institucija u Bosni i Hercegovini (Nagrada UKBiH za knjigu Razvoj muzike, 1966; za istraživanje bh. muzike, 1974; spomen diploma, 1980; Povelja Narodnog pozorišta u Sarajevu, 1971), jugoslavenskih institucija (Medalja „Vatroslav Lisinski”, 1970; Zlatna medalja SOKOJ-a, 1971; Plaketa Muzičke akademije u Zagrebu, 1981; diploma o počasnom članstvu Udruženja muzičkih pedagoga Jugoslavije, 1986) i društvenih organizacija (Spomen plaketa grada Sarajeva, 1966; Orden rada sa srebrnim vijencem, 1971; nagrada Republičke zajednice za kulturu za knjigu Srpska romantična solo pjesma, 1975; Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima, 1980; Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva, 1982; nagrada „Veselin Masleša” za muzikologiju i muzičku publicistiku, 1986).

 

Penzioniran je kao redovni profesor na Muzičkoj akademiji (1. II. 1991).

Osnovna djelatnost ddr. Zije Kučukalića je muzička pedagogija u kojoj se pojavljuje kao osnivač institucionalne muzikologije u Bosni i Hercegovini od 1957. kada postaje asistentom na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Pedagoški rad ddr. Kučukalića imao je dva smjera. Jedan je predavačko-odgojiteljski na Muzičkoj akademiji, drugi autorski koji se opredmećuje muzičkom publicistikom, prije svega u pisanju udžbenika za muzičku kulturu u osnovnim i srednjim školama. U njegovoj pedagoškoj radionici odškolovani su brojni bosanskohercegovački muzikolozi, među kojima su Milorad Milić, Bojan Bujić, Dujka Smoje, Slobodan Špirić, koji čine tzv. zlatnu četvorku Sivecovih i Kučukalićevih studenata. Gorana Doliner-Čaldarović, Ljiljana Ivanović i Željka Stijačić bile su i njegove asistentice, u početku akademske karijere i Bojan Bujić, a brojne njegove studentice poput Mirne Marić-Krešić, Aleksandre Wagner, Eme Uzunović-Stojanović, Ubavke Prusine, Vesne Andree i danas su aktivne u svojoj ili nekoj drugoj profesiji. Ovom nabrajanju moram dodati i imena njegovih preminulih studentica Mirjane Dizdarević i Željke Kordić, koje su ostvari(va)le muzikološku karijeru na Radio Sarajevu kao priznate muzičke urednice.

Većina pobrojanih muzikologa izašlih iz Kučukalićeve škole su danas, osim u malobrojnim slučajevima, odsutni i žive i djeluju u drugim sredinama Engleskoj (dr. Bojan Bujić do penzionisanja), Kanadi (dr. Dujka Smoje), SAD-u (dr. Aleksandra Wagner), Hrvatskoj (dr. Gorana Doliner-Čaldarović – 7. VIII. 1945–8. III. 2020, dr. Mirna Marić-Krešić) i drugdje. Danas u Bosni i Hercegovini djeluje mali broj aktivnih muzikologa poteklih iz pedagoške škole ddr. Zije Kučukalića, poput Branke Bošnjak-Glumac (16. IV. 1941–26. II. 2020), Eme Uzunović-Stojanović, mr. Mirele Šečić-Miličević, Ubavke Prusine, Vesne Andree-Zaimović.

Nezaboravljena imena su i nekada aktivne muzikologinje, muzičke spisateljice, saradnice u institutu, urednice na radiju, uz već spomenute, Željka Kordić i  Mirjana Dizdarević, mr. Polomik Tünde, Vesna Stanivuković, ali i svi diplomirani studenti prof. Kučukalića koji su radili u medijima, školama i na drugim mjestima u svojim životnim sredinama širom Bosne i Hercegovine i socijalističke Jugoslavije, a danas i širom svijeta.

Kod prof. Kučukalića je diplomiralo ukupno 48 studenata, magistriralo 11 i doktoriralo 4. No, treba reći da nisu svi njegovi studenti bili iz Bosne i Hercegovine. Bilo je i studenata sa Kosova, iz Vojvodine, Dalmacije i iz drugih područja koja su gravitirala prema Sarajevu kao akademskoj prijestolnici Bosne i Hercegovine i jednoj od nekolicine u socijalističkoj Jugoslaviji. Svi ti studenti dolazili su u Sarajevo na studij muzikologije iz nekoliko razloga od kojih je najvažniji bio studij muzikologije upravo kod profesora Kučukalića.

Širina tematskog obuhvata završnih radova kod prof. Kučukalića je prilično obuhvatna i tematski i formalno. Upravo na četiri doktorske disertacije kojima je prof. Kučukalić bio mentor može se zorno pokazati naznačeni obuhvat: domaća muzika (dr. Hranislav Đurić Muzika Srba u prvoj polovini XIX veka u svetlu novijih istraživanja), struktura muzičkog djela domaće muzike (dr. Toma Prošev Kompoziciono-tehnička i stilska opedjeljenja savremene makedonske muzike), jedan važan historijski formalni obrazac (dr. Dragoljub Katunac Scarlatijeva sonata) i jedna savremena estetika muzike (dr. Tarik Muranović Tokovi dostignuća polifonije XX stoljeća). U diplomskim i magistarskim studentskim radovima prof. Kučukalić je posebno insistirao na bosanskohercegovačkim temama.

Drugi segment pedagoškog djelovanja prof. Kučukalića jeste muzička udžbenička publicistika. Njegovi pisani radovi u oblasti muzičke pedagogije se odnose na pisanje udžbenika za  gimnazije i radove opšteg pedagoškog karaktera. U opusu udžbeničke literature izdvajaju se Osnovi muzičkog obrazovanja za prvi razred gimnazije (1963) i Razvoj muzike za II razred gimnazije (1965). Obje knjige su historiografske kompilacije razvoja muzike onako kako to tretiraju svi dobri udžbenici muzike u gimnazijama. Od radova iz opšte muzičke pedagogije najvažniji je Kučukalićev rad Muzika i škola. U ovoj knjizi je priručnički obuhvaćeno sažeto znanje o muzici iz raznih aspekata metodom praktički uobličene didaktičke potrebe za „brzim i neposrednim uvidom u probleme“ (str. 3) koji su trenutno zanimljivi za nastavnika muzike. Ti su aspekti pedagoški, historijski, izražajni, estetski, sociološki i sl., u kojima vlada jedna osnovna teza sublimirana u samom predgovoru: „muziku učimo muzikom“.

Prof. Kučukalić je pedagoškim djelovanjem razvio školu bosanskohercegovačkih  muzikologa, ali je i vlastitim istraživačkim zanimanjima odredio neke od smjernica daljeg razvoja muzikologije u Bosni i Hercegovini. Muzikološka područja koja je zacrtao svojim radovima su: historija južnoslavenske muzike, historija muzike u Bosni i Hercegovini, muzička estetika i muzička publicistika i kritika. U području južnoslavenske muzike najrelevantniji je njegov rad Srpska romantična solo pjesma (1975), a iz područja historije muzike u Bosni i Hercegovini diplomski rad (1954) i napis o Franji Matějovskom (Zvuk, 1965), zatim Likovi savremenih bosanskohercegovačkih kompozitora (1961) i kraća studija The development of musical culture in Bosnia and Herzegovina (1967), čiji je sažetak objavljen i na njemačkom jeziku kao Die Tonkunst Bosniens und Herzegovina in Vergangenheit und Gegenwart (Zvuk, l967). U knjizi Likovi savremenih bosanskohercegovačkih kompozitora ddr. Kučukalić monografski obrađuje 20 kompozitorskih likova i tri muzikologa s potpunim biografskim i bibliografskim podacima koji su danas dragocjeni za proučavanje muzičkog stvaralaštva u Bosni i Hercegovni poslije Drugog svjetskog rata. Druga važna knjiga ddr. Kučukalića iz područja historije muzike u Bosni i Hercegovini je The development of musical culture in Bosnia and Herzegovina (1967). I ona je nevelikog obima od 65 stranica i nevelikog formata. Knjiga tretira historiju muzike u Bosni i Hercegovini po periodima: „period srednjovjekovne Bosne, period turske vladavine, period Austro-Ugarske okupacije, period između dva svjetska rata, savremeno doba.“ (str. 11)

Navedeni i izdvojeno kratko opisani radovi su samo knjiški radovi za koje se može vezati stroga autorska istraživačka nakana i sigurna muzikološka vrijednost. Ddr. Kučukalić je iz oblasti južnoslavenske i bosanskohercegovačke muzike napisao i niz članaka koji imaju karakter ozbiljnog naučnog opisa neke institucije povodom godišnjice postojanja, kompozitora i njegova djela s analitičkim postupcima koji otkrivaju kompoziciono-tehničke i stilske karakteristike, neke kompozitorske godišnjice, ili naprosto enciklopedijskog članka i sl.

Estetika muzike bila je zastupljena u Kučukalićevom kritičarsko-publicističkom radu, a posebno u studiji Die Struktur des Kunstwerks mit besonderer Berücksichtigung der Musik (Struktura muzičkog djela s posebnim osvrtom na muziku, 1987), što je njegov drugi doktorat odbranjen u Holandiji pod mentorstvom prof. Jana Alera. Autor naglašava važnost ove knjige u njegovom spisateljskom opusu i kaže: „Ovdje priložena umjetničko-filozofska rasprava o strukturi umjetničkog muzičkog djela predstavlja teorijski zaključak moje životne aktivnosti kao muzičara, muzikologa i muzičkog kritičara.“ Autor u ovoj knjizi temeljito obrađuje probleme oko fenomenološkog tumačenja muzičkog djela kao muzičke strukture, uvodeći u istraživački problem fenomene iz filozofije, estetike, historije, muzičke teorije i muzičke analize, da bi došao do zaključka da u umjetničkoj muzici struktura djeluje kao sinteza forme i sadržaja. Rad se bavi fenomenološkim pristupom muzičkom djelu kao muzičkoj esenciji, supstituciji i konvenciji, a koji se ispoljava u zapisanom tekstu kao interpretiranom zvuku, slušno u subjektivnoj svijesti izvođača i memorisano u subjektivnoj svijesti nakon izvođenja. Kučukalić u svom fenomenološkom istraživanju koristi ideje Edmunda Husserla, Nicolaia Hartmanna i Romana Ingardena kao filozofe fenomenološke orijentacije, zatim Johanna Friedricha Herbarta i Eduarda Hanslicka kao začetnike ontološkog tumačenja muzičkog djela, Augusta Halma, Hansa Mersmanna, Heinricha Schenkera, pa i Igora Stravinskog kao estetičare, muzičke teoretičare i muzičare s novim idejama kako fenomenološkom metodom redukcije dovesti muzičko djelo do osnovne linije, ideje, misli, energije, kompozitorskog izbora i sl. Koristi također i ideje Arnolda Schönberga, Feruccia Bussonija, zatim Theodora Adorna i Carla Dahlhausa, Zofie Lisse, Borisa Asafjeva i drugih, kako bi dokazao i fundirao svoje ideje o suštini muzičkog djela kroz raspravu o muzičkoj strukturi. Osnovna ideja je da se muzičko djelo posmatra slojevito kao struktura jedinstva dijelova i cjeline kroz pojave osnovne ideje koja je često neodgonetljiva, ali strukturno moguće predstavljiva kroz ritam kao horizontalnu strukturu, melodiju kao dvodimenzionalnu strukturu i harmoniju kao vertikalnu organizaciju, i samu strukturu koja je uvijek jedinstvo forme i sadržaja. Parametre strukture tumači kao cjelinu muzičkog djela, odnosno muzičko djelo tumači kao sadržajno-formalnu strukturu.

Posebna oblast Kučukalićevog rada čvrsto u vezi s njegovim muzikološkim likom je primijenjena muzikologija, muzičko uredništvo i specijalno muzička kritika. Urednički rad u muzičkoj redakciji Radio Sarajeva (1954–1963) je bio naročito zanimljiv, najprije zbog toga jer je radio na sasvim novom poslu za koji se nije školovao na studiju u Zagrebu, a koji je bio nadasve dinamičan i zahtjevan, pun novih obaveza, brojnih poznanstava s domaćim i stranim umjetnicima, a naročito zbog toga jer je taj posao omogućavao punu slobodu u oblikovanju emisija i pisanju tekstova stručnog i edukativnog karaktera. Radio je na oblikovanju emisija iz oblasti klasične muzike, a vrlo često i kao urednik emisija narodne muzike. Tu je upoznao tadašnje značajne izvođače narodne muzike i melografe koji su u studijima Radio Sarajeva snimali izvođače izvorne narodne muzike, npr. Vladu Miloševića čiji je povremeni rad na Radio Sarajevu intenzivno pratio i s kojim je sarađivao kao urednik muzičkih emisija. Od obaveznih uredničkih radova značajna je njegova emisija “Kompozitor nedjelje”. Uređivao ju je od 1956. do 1960. u udarnim terminima ponedjeljkom u 18,45 ili u 21 sat, isključivo s domaćim kompozitorima ondašnje Jugoslavije.

U vrijeme rada na Radio Sarajevu potrebno je naglasiti da je ddr. Kučukalić jedan od osnivača Kamernog orkestra Radio Sarajeva koji će 1962. prerasti u Simfonijski orkestar Radio Sarajeva i biti jednim od tri simfonijska orkestra u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Također je važno da je ddr. Kučukalić bio i dirigentom nekoliko koncerata s Kamernim orkestrom.

Drugi važan segment njegova uredničkog rada jeste djelatnost na uređivanju časopisa Zvuk. Zvuk je izlazio je od 1932. sve do 1990, a njegov najduži period od 1967. do 1986, bio je u Sarajevu pod uredništvom ddr. Zije Kučukalića. Časopis je izlazio svakog mjeseca ili četiri puta godišnje kako je izlazio sve do kraja sarajevskog, ali i kratkog zagrebačkog perioda. Zvuk je danas nezaobilazan za svakog istraživača muzičkog života tokom postojanja socijalističke Jugoslavije jer je sadržajem obuhvatao sva njena područja muzičkog života i jer su o tome pisali istaknuti muzički pisci, a mnogi mlađi su dobijali šansu da objave svoj rad, naravno, ako je zadovoljio poprilično stroge kriterije jugoslavenskog uredništva i samog urednika ddr. Kučukalića. Ddr. Kučukalić ne samo da je uređivao dugi niz godina časopis Zvuk, već je u njemu objavio svoje brojne izvorne radove, ali još češće one publicističkog tipa.

Glavni aspekt Kučukalićevog publicističkog rada bilo je intenzivno bavljenje muzičkom kritikom. Bez ikakve glorifikacije može se reći da je najznačajniji muzički kritičar u historiji muzičke kritike u Bosni i Hercegovini bio upravo ddr. Zija Kučukalić. Ddr. Kučukalić je bio profesionalni muzički kritičar koji je sustavno pratio muzičke događaje i objavljivao muzičke kritike u dnevnim novinama i stručnim časopisima. Kučukalić se prihvatio pisanja muzičke kritike kao sastavnog dijela svoje ukupne muzičke i muzikološke djelatnosti. Naprosto je prigrlio taj zadatak kao muzikološku sudbinu u vrijeme kada nije bilo diplomiranih muzikologa, a niti redovne stručne muzičke kritike. Treba samo prelistati izdanja Oslobođenja, Odjeka, Zvuka i drugih bosanskohercegovačkih i jugoslavenskih novinskih izdanja iz 50-tih, 60-tih, 70-tih i 80-tih godina prošlog stoljeća i vidjeti visoki stručni i literarni nivo Kučukalićevih muzičkih kritika u kojima je izražavao svoje mišljenje koje nije baš uvijek išlo u prilog umjetnicima kada bi koncertno prezentirali muzička djela.

Prof. Kučukalić je obavljao mnoge dužnosti, među kojima su neke u ono vrijeme bile jako važne za funkcioniranje muzičkog života u Bosni i Hercegovini. Jedna od tih dužnosti je vođenje Udruženja kompozitora Bosne i Hercegovine (1963–1972). Udruženje je bilo veoma važna cehovska institucija koja je okupljala kompozitore, muzikologe i muzičke pisce da bi zajednički radili na propagiranju i zaštiti stvaralačkog dijela muzičkog života, kompozitorstva i pisanja o muzici.

Ono što se mora spomenuti u biografiji prof. Kučukalića jeste njegovo bavljenje filatelijom. Taj je njegov hobi nakon odlaska u Amsterdam dignut na profesionalni nivo. U toj novoj životnoj sredini prof. Kučukalić je u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, prije nego što će konačno dobiti svoju zasluženu penziju, živio od filatelije, razmjenjujući ili prodavajući markice. Filatelijom se prema vlastitom iskazu počeo baviti kada je imao 5–6 godina. Evo kako prof. Kučukalić objašnjava svoje filatelističke nakane u sklopu objavljivanja nekih svojih udžbenika: „Ovaj udžbenik je ilustrovan slikama muzičkih instrumenata, folklornih igara i istaknutih kompozitora s poštanskih maraka raznih zemalja. Pored grafičke vrijednosti, one govore i o tome koliko se u cijelom svijetu cijeni muzička kultura i njeni nosioci i s kolikom se pažnjom izdaju prigodne marke njima posvećene. Time filatelija postaje pomoćno sredstvo u spoznavanju, sagledavanju i doživljavanju muzičke kulture, njenih vrijednosti i njenih predstavnika.“

Na kraju ovog podsjećanja posvećenog jednom od najvažnijih likova muzičke prošlosti u Bosni i Hercegovini, može se reći da je u oblasti muzikologije lik ddr. Zije Kučukalića nezamjenjiv i najvažniji od kada se može govoriti o početku muzikologije, odnosno muzičke nauke u Bosni i Hercegovini. Značaj ddr. Kučukalića je prije svega u osnivanju institucionalne muzikologije u Bosni i Hercegovini kao djelatnosti koja će opredmetiti potrebu muzičke nauke i društva u cjelini za novim stepenom razvoja, jer bez stalno novih istraživačkih pogleda na prošlost i sadašnjost, muzika kao sveopšte važna ljudska djelatnost nema razvoja niti društvo u kojem se ona razvija nema napretka u kulturno-historijskom pogledu. Upravo tu kariku između muzikoloških pokušaja i muzičke nauke kao etablirane pojave u jednoj kulturnoj sredini, ispunjava dolazak ddr. Kučukalića na muzičku scenu u Bosni i Hercegovini. Nakon završetka studija u Zagrebu vraća se u Sarajevo i njegova početna svestrana angažovanost na više polja muzikološke djelatnosti, počevši od uredničke uloge na Radio Sarajevu do predavačke djelatnosti na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, između kojih se u metodološkom smislu popunjava polje djelatnosti osnivača muzičkih institucija i organizatora muzičkih događaja, istraživača muzičke prošlosti i sadašnjosti i pisca nekoliko značajnih studija o muzici u Bosni i Hercegovini. Tako širokom djelatnošću bavi se samo stručnjak koji ima pouzdanja u svoje sposobnosti, koji je svjestan potreba za razvoj djelatnosti koji dižu nivo muzičkog života sredine u kojoj živi i stvara. Po tome je ddr. Kučukalić značajan kao muzički, ali i društveni lik, i to svakako treba imati na umu kod ugledanja i traženja uzora savremenika u prošlosti i kod svakih pa i budućih istraživanja muzičke i kulturne prošlosti Bosne i Hercegovine.

 

Dr. Ivan Čavlović, prof. emeritus

SPRAT-I-20190506110228

Poziv za radove: 12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu objavljuju poziv za radove na 12. Međunarodnom simpoziju „Muzika u društvu“

 

12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Sarajevo, 27-30.10.2020.

Poziv za radove

 

 

Organizatori

Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Mjesto održavanja

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

 

Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu objavljuju poziv za radove na 12. Međunarodnom simpoziju „Muzika u društvu“. Simpozij tradicionalno okuplja muzikologe, etnomuzikologe, teoretičare, muzičke pedagoge i stručnjake iz srodnih oblasti u istraživanju akutnih pitanja muzike i muzikologije. Načelna tema “Muzika u društvu” označava interes za uvid u višedimenzionalni, diversificirani i transdisciplinarni diskurs savremene nauke o muzici te nudi platformu za razmjenu rezultata recentnih istraživanja.

 

Jezici simpozija su bosanski/hrvatski/srpski i engleski.

Kotizacija iznosi 30 € i uključuje programsku knjižicu i druge materijale, kao i zajednički ručak/večeru učesnika simpozija.

Organizatori ne snose troškove putovanja i smještaja učesnika.

Recenzirani radovi biće objavljeni u Zborniku radova 12. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu“ tokom 2022. godine (engleska ili b/h/s verzija), koji je indeksiran u bazama RILM i EBSCO.

 

Prijave slati na prijavnom obrascu do 10. aprila 2020. na e-mail adresu info@muzikolosko-drustvo.ba.  Prijavni obrazac možete preuzeti u .doc i .pdf formatu.

Cjelokupan poziv također možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

 

Programski odbor će konačnu odluku o odabranim radovima objaviti do 1. maja 2020. na web stranici Muzikološkog društva FBiH (www.muzikolosko-drustvo.ba). Informacije o programu, registraciji, putovanju i smještaju bit će objavljene nakon ovog datuma.

 

Za dodatne informacije molimo kontaktirajte nas na info@muzikolosko-drustvo.ba ili putem telefona +387 62 971 174.

Molimo Vas da ovaj poziv proslijedite zainteresiranim kolegama i nadamo se da ćemo se sresti u Sarajevu u oktobru!

 

 

PROGRAMSKI ODBOR

Dr. Valida Akšamija-Tvrtković, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Zdravko Blažeković, The Graduate Center, City University of New York

Dr. Amra Bosnić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Naila Ceribašić, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb

Dr. David Clampitt, School of Music, Ohio State University

Dr. Merima Čaušević-Purić, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Ivan Čavlović, prof. emer, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Snježana Dobrota, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu

Akademik Nikša Gligo, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Dr. Fatima Hadžić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Nerma Hodžić-Mulabegović, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Naida Hukić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Tamara Karača Beljak, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Lana Paćuka, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Amila Ramović, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Branka Rotar Pance, Akademija za glasbo, Univerzitet u Ljubljani

Dr. Leon Stefanija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Ljubljani

 

 

ORGANIZACIONI ODBOR

Dr. Valida Akšamija-Tvrtković, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Mr. Ena Brdar Plakalo, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Maja Baralić Materne, Javni RTV servis BIH

Dr. Ivan Čavlović, prof. emer, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Fatima Hadžić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Refik Hodžić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Mr. Lamija Hasković, Osnovna muzička škola Mladen Pozajić

Dr. Nerma Hodžić-Mulabegović, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Mr. Mirza Kovač, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Naida Kuljuh, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Lana Paćuka, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Mr. Nermin Ploskić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Amila Ramović, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu, Predsjednica OO

 

 

Informacije o Simpoziju redovno ćemo ažurirati na našim zvaničnim kanalima:

Zvanična stranicaFacebookTwitterInstagram

 

 

B5 Ai

 

 

 

POZIV ZA RADOVE: Časopis za muzičku kulturu Muzika

Redakcija Časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima.

Prijave uključuju Kompletan rad popraćen Prijavnim pismom (dvojezični naziv teme, ime i prezime autora, kontakt informacije: email i poštanska adresa), Kratkom dvojezičnom biografijom (ca. 150-200 riječi), Ključnim riječima (dvojezično, 3-5 riječi), Kratkim abstractom (dvojezično, ca. 100 riječi), Rezimeom (dvojezično do 500 riječi) i Bibliografijom izvora korištenih u tekstu.

Rukopise je potrebno dostaviti elektronskim putem na adresu Uredništva: muzika@muzikolosko-drustvo.ba, najkasnije do 15. marta 2020. godine.

Sve potrebne informacije o izradi i pripremi teksta pogledati na: http://muzika.mas.unsa.ba/bs/tehnicko-uputstvo-autorima-za-izradu-teksta/

 

Muzikološko društvo FBiH

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

ISSN: 1512-5297 (print)

ISSN: 2490-2489

Promocija knjige “Ženski identiteti u muzičkom životu austrougarskog Sarajeva” autorice dr. Lane Paćuka

5dbac86e-458c-4b71-9a2c-7b820a0a0a78-knjiga-zenski-identiteti-u-muzickom-zivotu-austrougarskog-sarajeva-preview

Stranice Ženskih identiteta, čije su publiciranje podržali Austrijski kulturni forum te Institut za muzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu, daju uvid u jedno od kulturološki najdinamičnijih razdoblja u historiji BiH ukazujući da su žene bile glavne nositeljice muzičke prakse pristigle s dolaskom austrougarske uprave.

Promocija knjige Ženski identiteti u muzičkom životu austrougarskog Sarajeva autorice dr. Lane Paćuka bit će održana u utorak, 5.11.2019. godine u Bošnjačkom institutu – Fondacija Adila Zulfikarpašića s početkom u 19 časova. Knjiga zasnovana na primarnim muzikološkim izvorima te istraživanjima sprovedenim u arhivima u BiH, Hrvatskoj, Austriji i Mađarskoj, ubraja se u prvu domaću muzikološku publikaciju koja se bavi položajem, značajem i ulogom žena u razvoju muzičkog života Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

Autorica knjige, dr. Lana Paćuka, pripada mlađoj generaciji bosanskohercegovačkih muzikologa, a do sada je objavila preko 20 naučno-istraživačkih radova, izloženih na simpozijima i naučnim konferencijama u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Austriji, Mađarskoj i Češkoj. Godine 2014. imenovana je za glavnu i odgovornu urednicu Časopisa za muzičku kulturu Muzika, jedinog indeksiranog muzikološkog časopisa u BiH. Trenutno djeluje kao profesorica i šefica Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.

Promocija knjige “Ženski identiteti u muzičkom životu austrougarskog Sarajeva autorice dr. Lane Paćuka

Utorak, 5. novembar 2019. u 19.00 sati

Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašića

Učestvuju:
dr. Tamara Karača Beljak
dr. Jasmina Talam
dr. Fatima Hadžić
dr. Lana Paćuka
Maja Ačkar Zlatarević, klavir

Promocija knjige, plakat_1

POZIV ZA RADOVE: Časopis za muzičku kulturu Muzika

Redakcija Časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima.
Prijave uključuju Kompletan rad popraćen Prijavnim pismom (dvojezični naziv teme, ime i prezime autora, kontakt informacije: email i poštanska adresa), Kratkom dvojezičnom biografijom (ca. 150–200 riječi), Ključnim riječima (dvojezično, 3-5 riječi), Kratkim abstractom (dvojezično, ca. 100 riječi), Rezimeom (dvojezično do 500 riječi) i Bibliografijom izvora korištenih u tekstu.
Rukopise je potrebno dostaviti elektronskim putem na adresu Uredništva: muzika@muzikolosko-drustvo.ba,  najkasnije do 15. oktobra 2019. godine.
Sve potrebne informacije o izradi i pripremi teksta pogledati na: http://muzika.mas.unsa.ba/bs/tehnicko-uputstvo-autorima-za-izradu-teksta/
Repost: http://muzika.mas.unsa.ba/bs/vijesti/

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA MUZIKOLOŠKOG DRUŠTVA

Godišnja skupština Muzikološkog društva održana je u srijedu, 22. maja 2019, s početkom u 18 sati, u Maloj sali Muzičke akademije UNSA. Sjednicu je vodio predsjedavajući dr. Senad Kazić.

Na Skupštini su jednoglasno usvojeni izvještaji o radu i finansijskom poslovanju koje je predstavila predsjednica Društva dr. Amila Ramović, praćeni pozitivnim izvještajem Nadzornog odbora, koji nije utvrdio nepravilnosti u radu Društva u protekloj godini, koji je iznijela predsjednica Odbora dr. Jasmina Talam. Predsednik Vijeća časti dr. Refik Hodžić izvijestio je Skupštinu da se Vijeće časti nije susretalo u protekloj godini jer nisu utvrđene povrede Kodeksa časti.

Izvještajni dio sjednice, koji je primarno bio vezan uz aktivnosti oko održavanja 11. Međunarodnog simpozija Muzika u društvu (25-28. 10. 2019), praćen je i svečanim dijelom u kojem su predstavljena recentna izdanja Društva. Novi broj Časopisa za muzičku kulturu Muzika (I/2018) predstavila je urednica dr. Lana Paćuka. Zbornike 10. Međunarodnog simpozija Muzika u društvu, objavljenog na bosanskom i engleskom jeziku, predstavile su dr. Amra Bosnić i dr. Naida Hukić, urednice izdanja. Dekan Muzičke akademije UNSA Senad Kazić istakao je značaj i zadovoljstvo zbog kontinuiteta saradnje Akademije i Društva u produciranju ovih izdanja.

U drugom dijelu zasjedanja predsjednica Društva dr. Ramović predstavila je smjernice za srednjeročno djelovanje društva (Linije djelovanja 2019-2022), u kojem su se, pored dugoročnih strateških projekata kakvi su Simpozij, Muzika i Zbornik, mapirale trase za nove redovne aktivnosti koje će se odvijati u skladu s ostvarenim uslovima. Među njima fokus je stavljen na proširenje programske, izdavačke i produkcijske djelatnosti, te snažnije involviranje članstva u radu u radnim sekcijama. U ovom kontekstu data je najava za predstojeće naučne skupove posvećene muzikologu ddr. Ziji Kučukaliću i bosanskohercegovačkom kompozitoru Ališeru Sijariću. Najavljena je i promocija knjige dr. Fatime Hadžić “Muzičke institucije u Sarajevu (1918–1941): Oblasna muzička škola i Sarajevska filharmonija” objavljene u izdanju Institut za muzikologiju Muzičke akademije UNSA 2018. godine.

Na sjednici je jednoglasno prihvaćena i inicijativa potpredsjednika Društva prof. emer. dr. Ivana Čavlovića za pokretanje godišnje nagrade Muzikološkog društva za posebna ostvarenja u muzikologiji, te je shodno usvojen i Pravilnik o godišnjoj nagradi “Ddr. Zija Kučukalić”.

U završnom dijelu sjednice, imenovana je potpredsjednica Skupštine društva prof. Branka Vidović, a, uz usvojeni Pravilnik, imenovana je i Komisija za izdavaštvo Muzikološkog društva u sastavu dr. Valida Akšamija, dr. Ivan Čavlović (predsjednik)  i dr. Lana Paćuka.

Na ovoj sjednici Društva, članstvu se priključilo pet članova – članstvo je obnovila mr. Vesna Andree Zaimović, a novi članovi su mr. Ena Brdar-Plakalo, dr. Hanan Hadžajlić, mr. Nermin Ploskić i dr. Dino Rešidbegović.

Zapisnik sjednice vodila je Sekretarka Društva Lamija Hasković.

1a

24566c7

Godišnja skupština MDFBIH | Poziv članstvu

Redovna godišnja izvještajna skupština Muzikološkog društva FBIH će se održati u srijedu, 22.05.2019. s početkom u 18 sati u Maloj sali Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Pozivaju se članovi Muzikološkog društva FBiH da učestvuju u radu Skupštine.

Nakon sjednice slijedi koncert Odsjeka za solo pjevanje Muzičke akademije UNSA, organiziran u okviru Koncertne sezone MAS 2018/2019, u velikoj sali Muzičke akademije, s početkom u 20 sati.

POZIV ZA RADOVE: Časopis za muzičku kulturu Muzika

Redakcija Časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima.

Prijave uključuju Kompletan rad popraćen Prijavnim pismom (dvojezični naziv teme, ime i prezime autora, kontakt informacije: email i poštanska adresa), Kratkom dvojezičnom biografijom (ca. 150–200 riječi), Ključnim riječima (dvojezično, 3-5 riječi), Kratkim abstractom (dvojezično, ca. 100 riječi), Rezimeom (dvojezično do 500 riječi) i Bibliografijom izvora korištenih u tekstu.

Rukopise je potrebno dostaviti elektronskim putem na adresu Uredništva: muzika@muzikolosko-drustvo.ba,  najkasnije do 25. aprila 2019. Godine.

Sve potrebne informacije o izradi i pripremi teksta pogledati na: http://muzika.mas.unsa.ba/bs/tehnicko-uputstvo-autorima-za-izradu-teksta/  

Repost: http://muzika.mas.unsa.ba/bs/vijesti/

naslovna WEB

Održan 11. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”

Muzikološko društvo Federacije BiH i Muzička akademija u Sarajevu realizirali su u Sarajevu od 25. do 27. oktobra 2018. godine 11. izdanje Međunarodnog muzikološkog simpozija “Muzika u društvu”, kao najznačajniji ovogodišnji projekt između dvije institucije u saradnji koja traje dvije decenije.

Simpozij je ove godine okupio 55 učesnika iz 9 zemalja na 18 sesija, a predstavio je istraživanja iz oblasti muzikologije, etnomuzikologije, muzičke teorije i pedagogije, u kontinuitetu stalne misije sistemskog i kritičkog promišljanja pitanja muzike u društvu.

Uz radne sesije, predavanja, radionice, koje su održane na Muzičkoj akademiji, Muzikološko društvo organiziralo je i tri koncerta kojim su predstavljena ostvarenja stvaralačke prakse bosanskohercegovačke muzike.

Prvi od njih bio je solo recital novoizabrane asistentice na Odsjeku za kompoziciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, kompozitorice i flautistice Hanan Hadžajlić, predstavnice najnovije generacije bh. kompozitora. Recital za ozvučenu flautu/basflautu, traku i TransFlute modularne sisteme, naslovljen Flutrification, održan je na Otvorenoj sceni Obala Akademije scenskih umjetnosti u srijedu 24. oktobra.

Drugi je koncert bio je posvećen bh. kompozitorstvu 21. stoljeća, kojim se po prvi put umjesto historijskog pogleda fokus stavio na aktuelno stvaralaštvo, to jest djelovanje autora koji su “među nama”. Koncert Inter nos predstavio je djela savremenih bh. kompozitora, mahom profesora Akademije, među kojima su Belma Bešlić-Gal, Ivan Čavlović, Hanan Hadžajlić, Asim Horozić, Igor Karača, Živko Ključe, Dino Rešidbegović, Ališer Sijarić i Dario Vučić. Ovaj koncert održan je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u srijedu, 25. oktobra, a nastupili su Suzana Bevanda-Sijarić (klavir), Hanan Hadžajlić (flauta), Sakib Lačević (flauta), Azra Medić (klavir), Mirna Mlikota (flauta), Dragan Opančić (klavir), Sonja Radojković (klavir), Dino Rešidbegović (modularni sintetizator zvuka), Belma Šarančić-Nahodović (harmonika), i Vedran Tuce (klarinet).

Koncert je bio zaključak večeri svečanog otvorenja, budući da je neposredno prije njega održano predavanje irskog akademika Harryja Whitea (University College Dublin) naslovljeno Irska u europskom uhu: historijske koncepcije i miskoncepcije irske muzike.

Posljednji koncert Simpozija bio je posvećen je bh. tradicijskoj muzici: Ansambl Etnoakademik predstavio je ostvarenja bh. muzičke tradicije u Svečanoj dvorani Rektorata u Sarajevu u petak, 26. 10. 2018. Ovaj koncert slijedio je nakon predavanja ugledne etnomuzikologinje Razie Sultanove, profesorice na Cambridge University, naslovljeno Ne-rusko lice Rusije: muzika, omladina i migracije u post-sovjetskoj državi koji je bio finale simpozijskog programa (program simpozija dostupan je online:
https://issuu.com/mdfbih/docs/mdfbih_booklet_2018_final_za_web_pa).

Održavanje simpozija ostvareno je uz podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta, Ministarstva za kulturu, sport i mlade Kantona Sarajevo, Ambasade Irske, te Univerziteta u Sarajevu i Akademije scenskih umjetnosti.INTER NOS (8) INTER NOS (10) INTER NOS (11) INTER NOS (18) PRVI DAN (3) PRESS (17) INTER NOS (29) INTER NOS (26) INTER NOS (22) PRVI DAN (8) PRVI DAN (15) PRVI DAN (44) RAZIA SULTANOVA (10) Screenshot 2018-11-08 at 23.16.34 DRUGI DAN (15) FLUTRIFICATION (22) FLUTRIFICATION (33) HARRY WHITE (18) TRECI DAN (5)-min ETNOAKADEMIK (10)-min(1) ETNOAKADEMIK (16) ETNOAKADEMIK (2) DRUGI DAN (59) DRUGI DAN (36)

11. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU” / 11TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY” PROGRAMSKA KNJIŽICA / PROGRAM BOOKLET