11. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU” / 11TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY” FINALNI PROGRAM / FINAL PROGRAM

naslovna WEB

Četvrtak / Thursday

25. oktobar / 25 October 2018

 

Registracija učesnika simpozija / Registration of the symposium participants

Od 9,00 h / From 9,00 h

 

Muzikologija 1. sjednica / Musicology 1st session

10,00–11,00 h

Soba / Room 2

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator / Chair: Fatima Hadžić

Senka Hodžić: Muzička infrastruktura Sarajeva u prvim decenijama nakon Drugog svjetskog rata u kontekstu kulturnih strategija socijalističke Jugoslavije

Miloš Marinković: Jugoslovenska elektroakustička muzika pre sedamdesetih: Produkcija i promocija na Muzičkom bijenalu Zagreb i na Jugoslavenskoj muzičkoj tribini

Ira Prodanov: Delatnost maestra Mladena Jagušta na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu

 

Muzikologija 2. sjednica / Musicology 2ndsession

11,30–12,30 h

Soba / Room 2

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator/ Chair: Ira Prodanov

Bogdan Đaković: Problem repertoara amaterskih horova u Srbiji u poslednje tri decenije – odnos između duhovnog i svetovnog žanra

Dina Vojvodić: Muzikološki portret Petra Bingulca

Ivana Nožica: Recepcija savremene muzike u časopisu Zvuk – Sarajevski period (1967–1986)

 

Muzička teorija i pedagogija 1. sjednica / Music theory and pedagogy 1st session

10,00–11,00 h

Soba / Room 10

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator / Chair: Amra Bosnić

Senad Kazić: Improvizacija u muzičkoj pedagogiji, povijesna paradigma ili povijesni paradoks?

Refik Hodžić: Harmonija između teorije i prakse

Jelica Valjalo Kaporelo / Blaženko Juračić: Melodijske i ritamske permutacije gregorijanskog korala u skladbi Messa da RequiemMarina Santora (1754. – 1823.): glazbeno-analitički ocrt nepoznatog djela izdubrovačke glazbene baštine

 

Muzikologija 3. sjednica / Musicology 3rd session

13,00–14,00 h

Soba / Room 2

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator/ Chair:Senka Hodžić

Monika Jurić Janjik: (Ne)važnost glazbe u djelu Ragion di stato talijanskog mislioca Giovannija Botera (oko 1544 – 1617)

Ivana Tomić Ferić/Maja Milošević Carić: Glazbeni klasicizam u Dalmaciji: Julije Bajamonti (1744.-1800.) i Josip Raffaelli (1767.-1843.) u ogledalu korespondencije i uzajamnih odnosa

Katica Burić ĆenanNobile teatro – sjećanja na ‘zlatno doba’ zadarske glazbene prošlosti

 

Muzička teorija i pedagogija –Panel / Music theory and pedagogy – Panel

11,30–12,30 h

Soba / Room 10

Panel na b/h/s jeziku / Panel in B/C/S Language

Korelacija predmeta iz oblasti muzičke teorije i pedagogije na primjeru Ludwiga van Beethovena

Nerma Hodžić Mulabegović, Naida Hukić, Amra Bosnić

 

Muzička teorija i pedagogija 2. sjednica / Music theory and pedagogy 2ndsession

13,00–14,00 h

Soba / Room 10

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator / Chair: Valida Tvrtković Akšamija

Tatjana Krkeljić: Muzički pedagozi iz SSSR-a i istočnoevropskih zemalja na crnogorskoj Muzičkoj akademiji od njenog osnivanja do danas

Majda Milinović: Zborska natjecanja kao motivacijski čimbenik za sudjelovanje učenika u pjevačkom zboru

Naka Nikšić: Prepoznavanje muzički darovitih pojedinaca i pružanje podrške njihovom razvoju i obrazovanju

 

Koncertna dvorana Muzičke akademije / Concert Hall, Academy of Music

Od / From 18,00 h

SVEČANO OTVARANJE / OPENING CEREMONY

 

UVODNO PREDAVANJE / INAUGURAL LECTURE:

Dr. Harry White, MRIA (University College Dublin)

Ireland in the European Ear: Historical Conceptions and Misconceptions of Irish Music

 

KONCERT BH UMJETNIČKE MUZIKE / CONCERT  OF BH ARTISTIC MUSIC

 

Petak / Friday

26. oktobar / 26 October

 

Muzikologija 4. sjednica / Musicology 4th session

10,00–11,00 h

Soba / Room 2

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator/ Chair:Ivana Tomić Ferić

Melita Milin: Prepiska Josipa Slavenskog kao izvor za proučavanje njegove stvaralačke poetike

Stanislav Tuksar: Franjo Ksaver Kuhač u mreži svojih kontakata na projektu “Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild” (1888.-1902.)

Sara Ries: Franjo Ksaver Kuhač u ogledalu svoje korespondencije (1864-1874)

 

Etnomuzikologija 1. sjednica / Ethnomusicology 1stsession

11,00–12,00 h

Soba / Room 9

Sjednica na engleskom jeziku / Session in English Language

Moderator / Chair:Jasmina Talam

Drago Kunej: Digitization and Interpretation of Ethnomusicological Audio Material in Digital Format

Aleksandar Dimitrijevski: Connecting Music Tradition and Contemporary Mass Media: The Macedonian Music Folklore on Internet

Hedy Hurban: The Dervish Sound Dress; a Garment Using Sensors that Emit Sound and Haptic Feedback

 

Muzička teorija i pedagogija 3. sjednica / Music theory and pedagogy 3rd session

10,00–11,20 h

Soba / Room 10

Sjednica na engleskom jeziku / Session in English Language

Moderator / Chair:Amila Ramović

Marko Milenković: Uticaj zvučne plastike teksta na vokalni govor u muzičkoj drami Koštana Petra Konjovića

Miloš Zatkalik: Music as Ruled by Primary Processes: Fragmentation

Srđan Teparić: Architextuality as a Factor in the Construction of the Genre of “Musical Fairytale” in the Composition Extraordinary scenes from Homer’s grave in Smyrna – New Additions for Hans Christian Andersen by Ivana Stefanović

João C. R. Cunha: From Orff-Schulwerk Approach to Longlife Music Education: Prespectives Based on Flow Theory

 

Muzikologija 5. sjednica / Musicology 5thsession

11,30–12,50 h

Soba / Room 2

Sjednica na b/h/s i engleskom jeziku / Session in B/C/S and English Language

Moderator/ Chair:Vjera Katalinić

Sanja Majer-Bobetko: Hrvatska glazbena historiografija od početka 20. stoljeća do 1945. godine. Kratak pregled

Gorana Doliner: Historiografija crkvene i folklorne glazbe u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Izvor: Glazbeni časopis Sveta Cecilija (1907-1045)

Leon Stefanija: Critical Strategies: Concept-Analysis of Slovenian Orchestral Music 1918–1945

Fatima Hadžić/Lana Paćuka: Prilog poznavanju života i djela Abrahama Suzina

 

Muzička teorija i pedagogija – Radionica (na engleskom jeziku) / Music theory and pedagogy – Workshop (in English)

12,30–13,30 h

Soba / Room 10

Moderator / Chair:Amra Bosnić

João C. R. Cunha

Developing Social Skills in Music Education: Music and Movement Experiences Based on the Orff-Schulwerk Approach

 

Etnomuzikologija 2. sjednica / Ethnomusicology 2ndsession

13,00–14,00 h

Soba / Room 9

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator / Chair:Drago Kunej

Kovač Mirza: Blago sa magnetofonskih traka – privatni snimci Himze Polovine

Bogdan Dražeta: Narativi o muzici u savremenoj gradskoj kulturi stanovništva Sarajeva i Mostara

Vesna Ivkov: Muzika “drugih” u praktičnoj nastavi Etnomuzikologije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu

 

Muzikologija 6. sjednica / Musicology 6thsession

13,00–14,00 h

Soba / Room 2

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator/ Chair:Stanislav Tuksar

Vjera Katalinić: Težnje i prepreke u institucionalizaciji nacionalne opere u Zagrebu 1860-ih godina

Marija Cestarić: Napisi o glazbi iz Hemeroteke Dragutina Aranya kao prilog poznavanju opernog repertoara Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu za vrijeme Kraljevine SHS

Zdravko Drenjančević: Prisutnost slavonske tradicijske glazbe u operi Ero s onoga svijeta skladatelja Jakova Gotovca

 

Muzička teorija i pedagogija 4. sjednica / Music theory and pedagogy 4thsession

13,45–14,45 h

Soba / Room 10

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator / Chair:Refik Hodžić

Valida Tvrtković –Akšamija: Metode aktivnog učenja u nastavi muzike

Merima Čaušević: Muzičke preferencije studenata nastavničkih fakulteta

Ana Čorić: Razvoj građanske kompetencije glazbenih pedagoga kroz interdisciplinarni pristup u visokoškolskom obrazovanju

 

Svečana sala Univerziteta u Sarajevu / Ceremonial Hall, University of Sarajevo[1]

Od / From 18,00 h

UVODNO PREDAVANJE / INAUGURAL LECTURE

Dr. Razia Sultanova (University of Cambridge)

Non-Russian Face of Russia: Music, Youth and Migration in Post-Soviet State

 

KONCERT TRADICIONALNE BH MUZIKE / CONCERT OF TRADITIONAL BH MUSIC

 

Subota / Saturday

27. oktobar / 27 October

 

Muzikologija 7. sjednica / Musicology 7th session

10,00–11,00 h

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Soba / Room 2

Moderator/ Chair:Ognjen Tvrtković

Ognjen Tvrtković: Povijest popularne glazbe u socijalističkoj Jugoslaviji – problemi i dileme

Siniša Škarica: Bijelo dugme: rock-folk ili folk-rock?

Aldo Foško: Pojava gypsy jazza u Hrvatskoj

 

Muzička teorija i pedagogija 5. sjednica / Music theory and pedagogy 5thsession

10,00–11,00 h

Soba / Room 10

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator / Chair:Nerma Hodžić Mulabegović

Danijela Zdravić Mihailović: Estetsko vaspitanje i stručno muzičko obrazovanje ‒ prilog proučavanju kompetencija učenika

Lejla Kasumagić – Islambegović/Lejla Džambazov: Primjena integriranog kurikuluma i muzike kao sredstva za cjeloživotno učenje u inkluzivnoj grupi predškolskog uzrasta. Primjer iz prakse

Jasna Šulentić Begić/Amir Begić: Didaktički aspekti interkulturalnog pristupa u nastavi glazbe[1] Univerzitet u Sarajevu. Adresa: Obala Kulina Bana 7/II

Nove aktivnosti i nova uprava Muzikološkog društva FBiH

 

Na godišnjoj skupštini Muzikološkog društva Federacije BiH, koja je, nakon četiri godine ujedno bila i izborna, pored usvajanja godišnjih izvještaja izabrana je i nova uprava Društva.

U narednom četverogodišnjem mandatu predsjednica Društva bit će dr. Amila Ramović, docentica na Odsjeku za Muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije i na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, a potpredsjednik profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu i osnivač i prvi predsjednik Muzikološkog društva FBiH dr. Ivan Čavlović.

Članovi Upravnog odbora, uz Predsjednika Skupštine prof. dr. Senada Kazića, dekana Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, bit će prof. dr. Merima Čaušević s Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mr. Maja Baralić-Materne, etnomuzikologinja i muzička urednica na BH Radiju 1, doc. dr. Lana Paćuka, docentica na Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu i urednica časopisa Muzika, te mr. Nerma Mulabegović-Hodžić, viša asistentica na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije u Sarajevu.

U narednom mandatu korektnost rada Društva kontrolisat će Nadzorni odbor u sastavu dr. Jasmina Talam, predsjednica Odbora, profesorica na Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju na Muzičkoj akademiji u Sarajevu i dr. Amra Bosnić, docentica na Odsjeku na muzičku teoriju i pedagogiju, mr. Alma Ferović-Fazlić, saradnica na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu i producentica mjuzikla. Vijeće časti vodit će dr. Refik Hodžić, profesor na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije u Sarajevu, dr. Tamara Karača-Beljak, profesorica na  Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju u Sarajevu, te kompozitor i kontrabasist Živko Ključe. Tajnica/tajnik Društva bit će izabran/a na konstituirajućoj sjednici novog Upravnog odbora.

Članovi izabrani na nove funkcije preuzimaju rukovodstvo od prethodne Uprave koju su činili Predsjednica Dr. Fatima Hadžić, s članovima Upravnog odbora – predsjednicom Skupštine Brankom Vidović, potpredsjednikom dr. Senadom Kazićem, sekretarkom mr. Esmom Sulejmanagić, mr. Boškom Jovićem, dr. Lanom Paćuka, dr. Amilom Ramović i dr. Jasminom Talam, uz članove Nadzornog odbora mr. Mirelom Šečić, dr. Merimom Čaušević i mr. Majom Baralić-Materne, te članove Vijeća časti dr. Ivana Čavlovića, dr. Refika Hodžića i dr. Miradeta Zulića.

Uz potvrdu Skupštine, Muzikološko društvo FBiH nastavit će biti posvećeno ostvarenju svojih ciljeva, a to su: poticanje razvoja muzikološke nauke, poticanje istraživanja muzičke baštine, tradicionalne i savremene muzike, afirmacija umjetničke muzike i muzikologije, te razvoja različitih aspekata muzičke kulture u BiH. Nova predsjednica, dr. Ramović, istakla je je da će u narednom mandatu Društvo nastojati da održi kontinuitet uspješnog dvadesetogodišnjeg djelovanja, kroz kontinuitet organizacije Međunarodnog simpozija Muzika u društvu, izdavanje časopisa “Muzika”, izdavanja zbornika, knjiga, CD-ova i publikacija, te organizaciju koncerata umjetničke i tradicijske muzike. Pored navedenih, slijede i nove aktivnosti na proučavanju mjesta, uloge, karaktera i perspektiva muzike u savremenom bosanskohercegovačkom društvu uz radna osnaženju vezanog javnog diskursa i njegovih kritičkih aspekata.

 

IMG_20180627_183940

Redovna izborna skupština Muzikološkog društva, 27. juni 2018. u 18,00 h

P O Z I V

Poštovane/i članice/ovi,
Pozivamo Vas da prisustvujete redovnoj godišnjoj izvještajnoj i izbornoj Skupštini Muzikološkog društva FBiH koja će se održati u srijedu, 27. 06. 2018. u 18 sati u maloj sali Muzičke akademije u Sarajevu.

DNEVNI RED:

I dio – redovne izvještajne aktivnosti

1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ predsjednice Skupštine
2. Pozdravna riječ gostiju
3. Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva
4. Izvještaj o finansijskom poslovanju Društva
5. Izvještaj Nadzornog odbora
6. Izvještaj Vijeća časti
7. Izvještaj o članstvu Društva i prijem novih članova

 

II dio – Odluke i izbori novih organa MD

8. Upoznavanje, diskusija i usvajanje liste prijedloga
9. Donošenje odluke o načinu glasanja za izbor novih upravnih i drugih tijela MD (tajno ili javno prebrojavanjem glasova; u slučaju tajnog glasanja formiraće se Izborna komisija)
10. Izbori – glasanje i proglašenje rezultata glasanja
11. Plan rada Društva za 2018/2019. godinu
12. Prijedlog izmjene čl. 22 Statuta MDFBIH

 

III

Prigodno druženje uz koktel.

 

IV

Pozivamo vas da u 19,30 prisustvujete koncertu Ansambla aMAS u završnici partnerske Koncertne sezone MAS 2017/2018, a koji će se održati u velikoj sali Muzičke akademije. Na programu: W. A. Mozart Kvintet za klarinet i gudački kvartet A-dur K.581 i C. Debussy Gudački kvartet op. 10, g-mol L. 85. Ansambl čine članice Gudačkog kvarteta aMAS Tamara Arsovski – violina, Ilma Hodović – violina, Aida Dajić – viola, Belma Alić – violončelo, uz Branka Mlikotu – klarinet.

Predsjednica skupštine

Branka Vidović

11. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU” / 11TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY” PRELIMINARNI PROGRAM / PRELIMINARY PROGRAM

SARAJEVO, 25 – 27. 10. 2018.

 

Četvrtak / Thursday

25. oktobar / 25 October

 

Od 9,00 h / From 9,00 h

Registracija učesnika simpozija / Registration of the symposium participants

…………………………………………………………………………………………………………………………………

10,00–11,40 h

Muzikologija 1. sjednica / Musicology 1st session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Senka Hodžić: Muzička infrastruktura Sarajeva u prvim decenijama nakon Drugog svjetskog rata u kontekstu kulturnih strategija socijalističke Jugoslavije

Miloš Marinković: Jugoslovenska elektroakustička muzika pre sedamdesetih: Produkcija i promocija na Muzičkom bijenalu Zagreb i na Jugoslavenskoj muzičkoj tribini

Ira Prodanov: Delatnost maestra Mladena Jagušta na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu

Bogdan Đaković: Problem repertoara amaterskih horova u Srbiji u poslednje tri decenije – odnos izmedju duhovnog i svetovnog žanra

Dina Vojvodić: Muzikološki portret Petra Bingulca

………………………………………………………………………………………………

10,00–11,30 h

Muzička teorija i pedagogija 1. sjednica / Music theory and pedagogy 1st session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Senad Kazić: Improvizacija u muzičkoj pedagogiji, povijesna paradigma ili povijesni paradoks?

Refik Hodžić: Harmonija između teorije i prakse

Marko Milenković: Uticaj zvučne plastike teksta na vokalni govor u muzičkoj drami Koštana Petra Konjovića

Jelica Valjalo Kaporelo / Blaženko Juračić: Melodijsko-ritamske permutacije gregorijanskih korala u glazbenom stvaralaštvu sakralne provenijencije: glazbeno-analitički uvid u (nepoznate) rukopisne muzikalije iz dubrovačke glazbene baštine

………………………………………………………………………………………………

13,30–14,30 h

Muzikologija 2. sjednica / Musicology 2nd session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Monika Jurić Janjik: (Ne)važnost glazbe u djelu Ragion di stato talijanskog mislioca Giovannija Botera (oko 1544 – 1617)

Ivana Tomić Ferić/Maja Milošević Carić: Glazbeni klasicizam u Dalmaciji: Julije Bajamonti (1744.-1800.)  i Josip Raffaelli  (1767.-1843.) u ogledalu korespondencije i uzajamnih odnosa

Katica Burić Ćenan: Nobile teatro – sjećanja na ‘zlatno doba’ zadarske glazbene prošlosti

………………………………………………………………………………………………

12,00–13,00 h

Muzička teorija i pedagogija –Panel / Music theory and pedagogy – Panel

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Korelacija predmeta iz oblasti muzičke teorije i pedagogije na primjeru Ludwiga van Beethovena

Nerma Hodžić Mulabegović, Naida Hukić, Amra Bosnić

………………………………………………………………………………………………

16,00–17,30 h

Muzička teorija i pedagogija 2. sjednica / Music theory and pedagogy 2nd session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Tatjana Krkeljić: Muzički pedagozi iz SSSR-a i istočnoevropskih zemalja  na crnogorskoj Muzičkoj akademiji od njenog osnivanja do danas

Majda Milinović: Zborska natjecanja kao motivacijski čimbenik za sudjelovanje učenika u pjevačkom zboru

Naka Nikšić: Prepoznavanje muzički darovitih pojedinaca i pružanje podrške njihovom razvoju i obrazovanju

………………………………………………………………………………….

Od / From 18,00 h

Koncertna dvorana Muzičke akademije / Concert Hall of the Academy of Music

SVEČANO OTVARANJE / OPENING CEREMONY

UVODNO PREDAVANJE / INAUGURAL LECTURE

Dr. Harry White, MRIA (University College Dublin)

Ireland in the European Ear: Historical Conceptions and Misconceptions of Irish Music

KONCERT / CONCERT

………………………………………………………………………………………………

Petak / Friday

26. oktobar / 26 October

 

10,00–11,00 h

Muzikologija 3. sjednica / Musicology 3rd session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Melita Milin: Prepiska Josipa Slavenskog kao izvor za proučavanje njegove stvaralačke poetike

Stanislav Tuksar: Franjo Ksaver Kuhač u mreži svojih kontakata na projektu “Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild” (1888.-1902.)

Sara Ries: Franjo Ksaver Kuhač u ogledalu svoje korespondencije (1864-1874)

………………………………………………………………………………………………

11,00–12,30 h

Etnomuzikologija 1. sjednica / Ethnomusicology 1st session

Sjednica na engleskom jeziku / Session in English Language

Gerda Lechleitner: Archives for Modern Memory?

Drago Kunej: Digitization and Interpretation of Ethnomusicological Audio Material in Digital Format

Aleksandar Dimitrijevski: Connecting Music Tradition and Contemporary Mass Media: The Macedonian Music Folklore on Internet

Hedy Hurban: The Dervish Sound Dress; a Garment Using Sensors that Emit Sound and Haptic Feedback

………………………………………………………………………………………………

10,00–11,00 h

Muzička teorija i pedagogija 3. sjednica / Music theory and pedagogy 3rd session

Sjednica na engleskom jeziku / Session in English Language

Miloš Zatkalik: Music as Ruled by Primary Processes: Fragmentation

Srđan Teparić: Architextuality as a Factor in the Construction of the Genre of “Musical Fairytale” in the Composition Extraordinary scenes from Homer’s grave in Smyrna – New Additions for Hans Christian Andersen  by Ivana Stefanović

João C. R. Cunha: From Orff-Schulwerk Approach to Longlife Music Education: Prespectives Based on Flow Theory

………………………………………………………………………………………………

11,30–12,50 h

Muzikologija 4. sjednica / Musicology 4th session

Sjednica na b/h/s  i engleskom jeziku / Session in B/C/S and English Language

Sanja Majer-Bobetko: Hrvatska glazbena historiografija od početka 20. stoljeća do 1945. godine. Kratak pregled

Gorana Doliner: Historiografija crkvene i folklorne glazbe u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Izvor: Glazbeni časopis Sveta Cecilija (1907-1045)

Leon Stefanija: Critical Strategies: Concept-Analysis of Slovenian Orchestral Music 1918–1945

Fatima Hadžić/Lana Paćuka: Prilog poznavanju života i djela Abrahama Suzina

………………………………………………………………………………………………

11,30–12,30 h

Muzička teorija i pedagogija – Radionica (na engleskom jeziku) / Music theory and pedagogy – Workshop (in English)

João C. R. Cunha

Developing Social Skills in Music Education: Music and Movement Experiences Based on the Orff-Schulwerk Approach

………………………………………………………………………………………………

13,00–14,00 h

Etnomuzikologija 2. sjednica / Ethnomusicology 2nd session

Sjednica na b/h/s  jeziku / Session in B/C/S Language

Kovač Mirza: Blago sa magnetofonskih traka – privatni snimci Himze Polovine

Bogdan Dražeta: Narativi o muzici u savremenoj gradskoj kulturi stanovništva Sarajeva i Mostara

Vesna Ivkov: Muzika “drugih” u praktičnoj nastavi Etnomuzikologije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu

………………………………………………………………………………………………

13,00–14,00 h

Muzikologija 5. sjednica / Musicology 5th session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Vjera Katalinić: Prema institucionalizaciji nacionalne opere: Zagreb na karti putujućih opernih družina 1860-ih godina

Marija Cestarić: Napisi o glazbi iz Hemeroteke Dragutina Aranya kao prilog poznavanju opernog repertoara Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu za vrijeme Kraljevine SHS

Zdravko Drenjančević: Utjecaj slavonske tradicijske glazbe u operi Ero s onoga svijeta skladatelja Jakova Gotovca

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13,00–14,30 h

Muzička teorija i pedagogija 4. sjednica / Music theory and pedagogy 4th session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Valida Tvrtković –Akšamija: Metode aktivnog učenja u nastavi muzike

Merima Čaušević: Muzičke preferencije studenata nastavničkih fakulteta

Ana Čorić: Razvoj građanske kompetencije glazbenih pedagoga kroz interdisciplinarni pristup u visokoškolskom obrazovanju

………………………………………………………………………………………………………………………

Od / From 15,00 h

Zajednički ručak učesnika simpozija / Lunch for symposium participants

…………………………………………………………………………………..

Od / From 18,00 h

UVODNO PREDAVANJE / INAUGURAL LECTURE

Dr. Razia Sultanova (University of Cambridge)

Non-Russian Face of Russia: Music, Youth and Migration in Post-Soviet State

KONCERT / CONCERT

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Subota / Saturday

27. oktobar / 27 October

 

10,00–11,30 h

Muzikologija 6. sjednica / Musicology 6th session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Ognjen Tvrtković: Povijest popularne glazbe u socijalističkoj Jugoslaviji – problemi i dileme

Siniša Škarica: Bijelo dugme: rock-folk ili folk-rock?

Aldo Foško: Pojava gypsy jazza u Hrvatskoj

………………………………………………………………………………………………

10,00–11,30 h

Muzička teorija i pedagogija 5. sjednica / Music theory and pedagogy 5th session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Danijela Zdravić Mihailović: Estetsko vaspitanje i stručno muzičko obrazovanje ‒ prilog proučavanju kompetencija učenika

Lejla Kasumagić – Islambegović/Lejla Džambazov: Primjena integriranog kurikuluma i muzike kao sredstva za cjeloživotno učenje u inkluzivnoj grupi predškolskog uzrasta. Primjer iz prakse

Jasna Šulentić Begić/Amir Begić: Didaktički aspekti interkulturalnog pristupa u nastavi glazbe

Marija Polić i Marina Bazina: Doživljaj i osvještavanje harmonije, polifonije i glazbenih oblika u nastavi solfeggia

Dr. Razia Sultanova (University of Cambridge), drugi uvodničar 11. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”

Muzikološko društvo FBiH sa posebnim zadovoljstvom objavljuje da će drugi uvodničar 11. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”  biti ugledna etnomuzikologinja dr. Razia Sultanova (University of Cambridge).

Dr. Sultanova će održati uvodno predavanje na temu:

Non-Russian face of Russia: music, youth and migration in post-soviet state

Dr Razia Sultanova Biographical note

Abstract

 

11. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu“, Sarajevo, 25-27. oktobar 2018. PRELIMINARNA LISTA UČESNIKA

Organizatori:

Muzikološko društvo Federacije Bosne  i Hercegovine

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Mjesto održavanja:

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo

 

Preliminarna lista učesnika

Akšamija-Tvrtković, Valida (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Bazina, Marina (Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru – Studij glazbena umjetnost, Bosna i Hercegovina)

Begić, Amir (Umjetnička akademija u Osijeku, Hrvatska)

Bosnić, Amra (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Burić Ćenan, Katica (Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i antropologiju, Hrvatska)

Cestarić, Marija (Hrvatska)

Cunha,  João C. R. (University of Aveiro, INET-md, Portugal)

Čaušević, Merima (Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Čorić, Ana (Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska)

Dimitrijevski, Aleksandar (Univerzitet “Sv.Kiril i Metodij” Skopje, Fakultet za muzicka Umetnost, Makedonija)

Doliner, Gorana (Hrvatska)

Dražeta,  Bogdan (Institut za etnologiju i antropologiju, Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Srbija)

Drenjančević, Zdravko (Umjetnička akademija u Osijeku, Hrvatska)

Džambazov, Lejla (U.G. “Creativus” , Udruženje mladih za komunikaciju i kreativno učenje, Sarajevo, Bosna i Hercegovina)

Đaković, Bogdan (Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija)

Foško, Aldo (Hrvatska)

Hadžić, Fatima (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Hodžić Mulabegović, Nerma (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Hodžić, Refik (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Hodžić, Senka (Osnovna škola “Kladanj” Kladanj – Odjeljenje muzičke škole, Bosna i Hercegovina)

Hukić, Naida (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Hurban, Hedy (Plymouth University, U.K.)

Ivkov, Vesna (Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Srbija)

Juračić, Blaženko (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Hrvatska)

Jurić Janjik, Monika (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska)

Kasumagić – Islambegović, Lejla (U.G. “Creativus”, Udruženje mladih za komunikaciju i kreativno učenje, Sarajevo, Bosna i Hercegovina)

Katalinić, Vjera (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest hrvatske glazbe, Hrvatska)

Kazić, Senad (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Kovač, Mirza (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Krkeljić, Tatjana (Univerzitet Crne Gore – Muzička akademija, Crna Gora)

Kunej, Drago (Institute of Ethnomusicology ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenija)

Lechleitner, Gerda (Phonogrammarchiv/Austrian Academy of Sciences, Vienna, Austria)

Majer-Bobetko, Sanja (Odsjek za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatska)

Marinković, Miloš (Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, Srbija)

Milenković, Marko (Fakultet umetnosti u Nišu, Srbija)

Milin, Melita (Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), Srbija)

Milinović, Majda (Umjetnička akademija u Osijeku, Hrvatska)

Milošević Carić, Maja (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Hrvatska)

Nožica, Ivana (Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija)

Nikšić, Naka (Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, Srbija)

Paćuka, Lana (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Polić,  Marija (Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru – Studij glazbena umjetnost, Bosna i Hercegovina)

Prodanov, Ira (Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Srbija)

Ries, Sara (Hrvatska)

Stefanija, Leon (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo, Slovenija)

Škarica, Siniša (Hrvatska)

Šulentić Begić, Jasna (Umjetnička akademija u Osijeku, Hrvatska)

Teparić, Srđan (Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, Srbija)

Tomić Ferić, Ivana (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Hrvatska)

Tuksar, Stanislav (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska)

Tvrtković, Ognjen (Bosna i Hercegovina)

Valjalo Kaporelo, Jelica (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Hrvatska)

Vojvodić, Dina (Muzička škola “dr Miloje Milojević” Kragujevac, Srbija)

Zatkalik, Miloš (Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti, Srbija)

Zdravić Mihailović, Danijela (Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu, Srbija)

Profesor Harry White, MRIA (University College Dublin), uvodničar 11. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”

Muzikološko društvo FBiH u saradnji sa Ambasadom Irske (Ljubljana, Slovenija), sa posebnim zadovoljstvom objavljuje da će uvodničar 11. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” biti istaknuti irski muzikolog profesor Harry White, MRIA (University College Dublin).

Dr. White će održati uvodno predavanje na temu:

“Ireland in the European Ear: Historical Conceptions and Misconceptions of Irish Music” (Irska u evropskom uhu: historijske koncepcije i zablude o irskoj muzici)

Dr Harry White Bigraphical note

Abstract

 

11. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo, 25-27. oktobar 2018. P O Z I V Z A R A D O V E

Organizatori:

Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Mjesto održavanja:

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu jedanaesti put organizuju Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”. Kao i prethodnih godina, simpozij želi ponuditi zajedničku platformu za što veći broj naučnika posvećenu savremenim diskursima o raznim pitanjima muzike iz raznih aspekata.

Programski odbor poziva sve zainteresirane da šalju svoje prijave koje će biti organizirane prema ponuđenim oblastima i temama:

 

Muzikologija

Nova historiografska istraživanja

Muzikologija i mediji

Aplikativna muzikologija

 

Etnomuzikologija

Etnomuzikološki arhivi – izazovi novog doba

Etnomuzikologija i mediji

Aplikativna etnomuzikologija

 

Muzička teorija i pedagogija

Problemi i perspektive muzičke teorije i pedagogije

Istraživanja na polju muzičke teorije i pedagogije: novi impulsi

Interdisciplinarni pristup u sistemu muzičkog odgoja i obrazovanja

Potrebe i kompetencije u muzičkom odgoju i obrazovanju

Muzika i obrazovanje

 

Programski odbor

Dr. Harry White, School of Music, University College Dublin

Dr. Razia Sultanova, Faculty of Music, University of Cambridge

Dr. Leon Stefanija, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dr. Fatima Hadžić, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Dr. Lana Paćuka, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Dr. Jasmina Talam, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Dr. Tamara Karača Beljak, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Dr. Amra Bosnić, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Dr. Valida Akšamija-Tvrtković, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Jezici simpozija su bosanski/hrvatski/srpski i engleski.

Recenzirani radovi biće objavljeni u Zborniku radova 11. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu“  tokom 2020. godine (engleska i b/h/ verzija).

Kotizacija iznosi 30 € i uključuje programsku knjižicu i druge materijale, kao i zajednički ručak/večeru učesnika simpozija.

Organizatori ne snose troškove putovanja i smještaja učesnika.

 

Prijave slati na priloženom obrascu do 31. marta 2018. na e-mail adresu:

info@muzikolosko-drustvo.ba

musicology.bosnia@yahoo.com

 

Programski odbor će konačnu odluku o odabranim  radovima objaviti do 10. aprila na web stranici Muzikološkog društva FBiH (www.muzikolosko-drustvo.ba).

Informacije o programu, registraciji, putovanju i smještaju biće objavljeni nakon ovog datuma.

Za dodatne informacije molim kontaktirajte: info@muzikolosko-drustvo.ba

 

PRIJAVNI OBRAZAC

POZIV PDF

 

Svečana skupština povodom 20-godišnjice Muzikološkog društva FBiH

Poštovani članovi/ce MDFBiH,

Pozivamo Vas da u petak 26. januara s početkom u 18,30h prisustvujete svečanoj skupštini povodom 20 godina postojanja našeg društva.

Nakon svečane skupštine, u 19,30h, slijedi koncert djela prof. dr. Čavlovića “U čast 20-godišnjice Muzikološkog društva FBiH”.

Srdačan pozdrav,

Programski odbor proslave