K PRVOM BROJU ČASOPISA “MUZIKA”

MUZIKA_br.1

Odavno se, na kulturnom prostoru Bosne i Hercegovine, osjećala potreba za listom ili časopisom u kojem bi se iznosili rezultati istraživanja, ukrštavala mišljenja, te pisalo i raspravljalo o muzici i svemu Sto je vezano zanju. Visoki stepen stručnog promišljanja o fenomenu muzike i značajno iskustvo umjetničke prakse, kao posljedice višedecenijskog organizovanog i osmišljenog muzičkog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, stvorili su uslove da se pristupi osnivanju ovog časopisa o muzici.

Po prirodi stvari, pokazalo se da je najplodonosije okruženje za ovakav naučni i stručni poduhvat, upravo Muzička akademija u Sarajevu, kao najznačajnije središte teoretske misli i umjetničke prakse u cijeloj Bosni i Hercegovini. Zbog toga je Muzička akademija i uzela na sebe odgovoran i smion zadatak da pokrene časopis “Muzika”, na ovim prostorima prvi, ovakve vrste.

Naša je nada i želja da ovaj časopis doprinese razvoju i proučavanju muzičke kulture u Bosni i Hercegovini, da upozna svijet sa našim dostignućima i da nas obavijesti o onome šta se dogada drugdje. lzazov koji ‘Muzika” pruža budućim autorima je nemjeriv, jer malo je prostora na svijetu kao što je ovaj bosanskohercegovački gdje je ukupna kultura pa i muzička, bila toliko mnogo lzložena uticajima sa svih strana i u svim vremenima, gdje se toliko toga događalo i događa, a gdje je sve to nedovoljno istraženo i objašnjeno. Doista, od ovog časopisa treba očekivati da na polju muzičke kulture istraži neistraženo, objasni neobjašnjeno, razagna nedoumice i pruži meritoran sud.

Tako se nadamo, a vrijeme će pokazati.

 Dekan Muzičke akademije

red. prof. mr. Faruk Sijarić


Download pdf