news 2_vijest 2

8. Internacionalni simpozij ‘’Muzika u društvu’’

Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine i Muzička akademija u Sarajevu je organizirala 8. Internacionalni simpozij ‘’Muzika u društvu’’, od 8.-11. novembra 2012. godine. Kao i proteklih godina, sesije su bile raspoređene prema oblastima: Muzikologija, Etnomuzikologija i Muzička pedagogija. Jezici simpozija bili su engleski, bosanski, hrvatski i srpski.

 

Teme su bile sljedeće:

1. Muzikologija

Muzika u društvu: Aspekti istraživanja muzike malih naroda

2. Etnomuzikologija

Muzika u društvu: Etnomuziloški pristup

3. Muzička pedagogija

Kreativni tranfer u savremenom muzičkom obrazovanju

 

Naučni skup u povodu 100-godišnjice rođenja bh kompozitora Avde Smailovića PROGRAM

Petak, 13. oktobar 2017. godine

Mala sala Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu

 

 

PROGRAM

Registracija učesnika 10.00–11.00h

RETROSPEKTIVA LIKA I DJELA AVDE SMAILOVIĆA

Govore: van. prof. dr. Senad Kazić (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu); Vildana Repše (Glazbeni atelje Tartini Ljubljana), Rada Nuić (kompozitorka, muzička urednica), Maja Baralić Materne (BHRT)

Moderatorica skupa: doc. dr. Lana Paćuka

 

Sesija I

LIK I DJELO AVDE SMAILOVIĆA: HISTORIJSKI, DRUŠTVENI I SOCIOLOŠKI KONTEKSTI

 

Avdo Smailović: Musica ad Hominem

emeritus prof. dr. Ivan Čavlović, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Estetika i etika Avde Smailovića

Bosiljka Perić Kempf, historičarka muzike, neovisna publicistkinja

 

 „Radnik – muzički kompozitor“: društveno-sociološki diskursi lika i djela Avde Smailovića

doc. dr. Lana Paćuka, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Kafe pauza (12.50–13.10h)

 

Sesija II 

NOVI PRISTUPI ISTRAŽIVANJU OPUSA AVDE SMAILOVIĆA

 

Odnos forme i sadržaja u djelima Avde Smailovića

doc. dr.  Amra Bosnić, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Klavirski koncert Panta rhei Avde Smailovića – harmonijski aspekti u savremenom bosanskohercegovačkom djelu

doc. dr. Naida Hukić, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

 

Sesija III 

AVDO SMAILOVIĆ U KONTEKSTIMA VIŠESTRUKE MUZIČKE DJELATNOSTI

 

Avdo Smailović: od autodidakta do univerzitetskog nastavnika

van. prof. dr. Merima Čaušević, Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu

 

Kritički osvrt na značaj i ulogu Avde Smailovića u savremenoj pedagogiji nacionalne historije muzike Bosne i Hercegovine

Amna Kruhović, Srednja muzička škola Sarajevo

 

Finalna diskusija: 15.30h

Redovna godišnja izvještajna skupština MDFBIH IZVJEŠTAJ

Ovogodišnja Skupština Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine održana je 31.05.2017. godine u prostorijama Muzičke akademije u Sarajevu.

U prvom dijelu sjednice, prisutnima se sa par riječi dobrodošlice obratila predsjednica Skupštine Branka Vidović. Nakon što je usvojen dnevni red, predsjednica Muzikološkog društva FBiH, Fatima Hadžić je podnijela izvještaj o radu organa društva. Istaknula je da je plan rada za 2016/2017. godinu upotpunosti ostvaren, izdvojivši izdavanje Časopisa “Muzika”, organiziranje 10. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” i dva koncerta u sklopu istog, zatim izdavanje engleske verzije Zbornika radova 9. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” i ciklus održanih tribina. Nakon čitanja izvještaja o članstvu uslijedila je kratka diskusija. Predloženo je da se nekoliko članova društva koji nisu ispunjavali osnovne obaveze članstva, plaćanje članarine i prisustvo skupštinama, budu isključeni iz članstva. Nakon glasanja, prijedlog da se njihova imena brišu iz članstva je jednoglasno usvojen. Prisutnima se obratila Mirela Šečić Milićević, predsjednica Nadzornog odbora, koja je predstavila izvještaj o dosadašnjem radu i pozitivan izvještaj Nadzornog odbora. Izvještaj Nadzornog odbora je jednoglasno usvojen

U drugom dijelu sjednice predstavljen je plan rada za 2017/2018 godinu. Fokus je kao i svake godine na održavanju kontinuiteta stalnih aktivnosti od kojih su najznačajniji štampanje časopisa “Muzika” i zbornika “Muzika u društvu”, te pripreme za naredni 11. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”. S obzirom da se u narednoj godini obilježava 20 godina Muzikološkog Društva, Fatima Hadžić je inicirala organiziranje jubileja. Nakon što su se svi prisutni složili, predloženo je da Organizacioni odbor čine: Fatima Hadžić, Lana Paćuka, Amila Ramović, Nerma Mulabegović-Hodžić, Naida Hukić, Amra Bosnić i Mirza Kovač. Prisutni su se složili da se o sastavu počasnog odbora diskutuje na sastancima programskog odbora, koji će biti formiran u narednom periodu. Fatima Hadžić je pozvala sve one koji su zainteresovani da budu dio organizacionog odbora da se priključe. Ivan Čavlović je povodom organiziranja jubileja predložio priključivanje drugih institucija, saradnju sa Sarajevskom Filharmonijom i izdavanje posebnog velikog izdanja zbornika. S obzirom da se u narednom periodu obilježava i 100 godina od rođenja bosanskohercegovačkog kompozitora Avde Smailovića, te su planirane razne aktivnosti povodom toga, Lana Paćuka je predložila da se ovaj projekat priključi jubileju. Skupština se složila da konačni program obilježavanja 20 godina Muzikološkog Društva Federacije Bosne i Hercegovine donese programski odbor.

Tamara Karača-Beljak je naglasila da će se u narednoj godini nastaviti realizacija projekta “Kreativni razgovori” koji je prethodno započet. Izdvojila je rad ansambla “Etnoakademik” i predložila da koncert ansambla u okviru proslave bude svečanog karaktera za što bi se trebala obezbijediti i adekvatna finansijska podrška. Ivan Čavlović je inicirao organiziranje tribina pod nazivom “Javne tribine o muzici”, koje bi se održavale jedno mjesečno u prvoj polovini godine. Nakon predstavljanja svih ideja kao mogućih projekata Muzikološkog društva, te jedne kraće diskusije o sredstvima finansiranja istih, predsjedavajuća Skupštine, Branka Vidović je zaključila skupštinu. Uslijedilo je druženje i razgovor uz prigodan koktel.

Lejla Čaušević

Naučni skup “Muzičko nasljeđe Bosne i Hercegovine” POZIV ZA RADOVE

Naučni skup u povodu 20 godina od osnivanja Muzikološkog društva i pet godina od osnivanja ICTM Nacionalnog komiteta u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 3. april 2018.

Muzikološko društvo FBiH i ICTM Nacionalni komitet u Bosni i Hercegovini organiziraju naučni skup pod nazivom “Muzičko nasljeđe Bosne i Hercegovine” u povodu 20 godina od osnivanja Muzikološkog društva FBiH i pet godina od osnivanja ICTM Nacionalnog komiteta u Bosni i Hercegovini.

Naučni skup ima za cilj da okupi mlade istraživače koji će prezentirati nova terenska i arhivska istraživanja iz oblasti muzikologije i etnomuzikologije. Teme simpozija su:

- Historijski izvori i istraživanja bosanskohercegovačke muzike;

- Promocija, korištenje i očuvanje nematerijalnog nasljeđa kao razvojnog resursa;

- Nova terenska i arhivska istraživanja.

Sažetak do 300 riječi, kontakt informacije i CV (do 150 riječi) slati na email bihictm@gmail.com najkasnije do 1. novembra 2017. godine. Programski odbor konferencije će poslati obavijest o prihvaćenim radovima najkasnije do 1. decembra 2017. godine.

Naučni skup u povodu 100-godišnjice rođenja bh kompozitora Avde Smailovića POZIV ZA RADOVE

Naučni skup u povodu 100. godišnjice rođenja bosanskohercegovačkog kompozitora Avde Smailovića

Sarajevo, 13. oktobar 2017. godine

 

Institut za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i Muzikološko društvo FBiH pozivaju Vas na naučni skup u povodu 100. godišnjice rođenja bosanskohercegovačkog kompozitora Avde Smailovića (1917–1984). Naučni skup podstaknut je potrebom da se putem sistematičnog istraživanja šira naučna te kulturna javnost upoznaju sa značajem lika i djela jednog od najistaknutijih kompozitora u BiH – Avde Smailovića.  Javni govor o kompozitorskom stvaralaštvu na temeljima naučne akribije od izuzetnog je značaja, ne samo u slučaju ovog kompozitora, nego i cjelokupne muzičke nauke u BiH.  Organiziranje naučnog skupa dešava se u godini kada Muzikološko društvo FBiH proslavlja 20 godina svoga postojanja,  čime ovaj događaj daje doprinos razvoju muzikološke misli u BiH.

Naučni skup osmišljen je u sljedećim tematskim oblastima

1. Lik i djelo Avde Smailovića

-          historijski, društveni i sociološki konteksti

 

2. Kompozitorski rad

-          novi pristupi istraživanju Smailovićevog opusa; proučavanje intra i intrageneracijskih srodnosti i razlika u lokalnim, regionalnim i širim evropskim okvirima

 

3. Višestruke muzičke aktivnosti

-         pedagoški rad, širenje muzičke kulture, recepcija stvaralaštva

 

Cilj naučnog skupa jeste da se u okviru predloženih tematskih okvira upotpune znanja o djelovanju Avde Smailovića u kontekstima njegovog vremena, ali i da se revalorizuju ranija tumačenja Smailovićevog djelovanja s nakanom uspostavljanja temeljite baze za savremena muzikološka istraživanja stvaralaštva ovog umjetnika.

 

Tehničke informacije

Zvanični jezici simpozija su B/H/S jezici. Predviđeno vrijeme izlaganja je 20 minuta.

Prijave tema sa naslovom, sažetkom rada (200 – 400 riječi), biografijom autora (do 200 riječi), uz obavezno navođenje afilijacije, treba dostaviti u formatu MS Word na elektronsku adresu Muzikološkog društva i dr. Lane Paćuka (lana_sehovic@yahoo.com), najkasnije do 15. jula 2017. godine.

Informacije o prihvatanju tema biti će objavljene do 20. jula na zvaničnim stranicama Muzikološkog društva i Instituta za muzikologiju.

Planirano je da se recenzirani prilozi sa naučnog skupa objave u zasebnom izdanju Muzikološkog društva FBiH i Instituta za Muzikologiju do kraja 2017. godine.

Za učešće na naučnom skupu nije predviđena kotizacija. Troškove putovanja i smještaja snose učesnici.

Voditeljica projekta

dr. Lana Paćuka

Časopis Muzika POZIV ZA RADOVE

Redakcija Časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima.

Prijave uključuju Kompletan rad popraćen Prijavnim pismom (dvojezični naziv teme, ime i prezime autora, kontakt informacije: email i poštanska adresa), Kratkom dvojezičnom biografijom (ca. 150–200 riječi), Ključnim riječima (dvojezično, 3 – 5 riječi), Kratkim abstractom (dvojezično, ca. 100 riječi), Rezimeom (dvojezično do 500 riječi) i Bibliografijom izvora korištenih u tekstu.

Rukopise je potrebno dostaviti elektronskim putem na adresu Uredništva: muzika@muzikolosko-drustvo.ba., najkasnije do 01. marta 2017. godine.

Sve potrebne informacije o izradi i pirpremi teksta pogledati na: http://muzika.mas.unsa.ba/bs/tehnicko-uputstvo-autorima-za-izradu-teksta/

10. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU” / 10TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY” FINALNI PROGRAM / FINAL PROGRAM KORIGOVAN / CORRECTED

plakat muzika u društvu 2016Četvrtak / Thursday

20. oktobar / 20 October 2016

Od 9,30h / From 9,30h

Registracija učesnika simpozija / Registration of the symposium participants

Soba / Room 12

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Soba / Room 10

10,00–12,00h

Muzikologija 1. sjednica / Musicology 1st session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language[1]

Moderator: Lana Paćuka

10,00–11,00

Fatima Lačević: Filozofija muzike u svijetu moderne umjetnosti. Muzika i temporalnost u knjizi Masimo Dona Filozofija muzike

Hrvoje Beban: Posebnosti srednjovjekovnih liturgijsko-glazbenih izvora dominikanske provenijencije sačuvanih na području Dalmacije s posebnim osvrtom na dominikanski antifonarij

Lucija Konfic: Sedmi harmonik u glazbeno-teorijskom sustavu Giuseppea Michelea Stratica

11,20–12,00h

Monika Jurić Janjik: Nikola Vitov Gučetić (Nicolò Vito di Gozze, 1549–1610) i uloga glazbe u renesansnome Dubrovniku

Vjera Katalinić: Modeli koncertiranja putujućih virtuoza u razdoblju klasicizma: Jarnović u Stockholmu

………………………………………………………………………………………………

Soba / Room 2

10,00–11,00h

Muzička teorija i pedagogija 1. sjednica / Music theory and pedagogy 1st session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator: Nerma Hodžić-Mulabegović

Senad Kazić: Značaj i utjecaj spoljnih faktora na formiranje i oblikovanje individualnog / subjektivnog muzičkog mišljenja u sferi elementarne muzičke teorije

Amra Bosnić: Tretman teksta u vokalnim djelima bosanskohercegovačkih kompozitora

Sanda Dodik: Neobjavljeni horovi iz posthumne zaostavštine Josipa Slavenskog

………………………………………………………………………………………………

Soba / Room 9

12,00–13,00h

Radionica (na engleskom jeziku) / Workshop (in English)

Moderator: Tamara Karača Beljak

Lasanthi Manaranjanie Kalinga Dona: Sri Lankan Sing Along Workshop

………………………………………………………………………………………………

Soba / Room 10

12,30–13,30h

Muzikologija 2. sjednica / Musicology 2nd session

Sjednica na b/h/s i engleskom jeziku / Session in B/C/S and English Language

Moderator: Lada Duraković

Vito Balić: Poznati skladatelji nepoznate glazbe: splitski kapelnici 18. i 19. stoljeća

Jernej Weiss: Between the Provincial and the Cosmopolitan: Musical Life in Maribor in the First Half of the 19th Century

Marijana Kokanović Marković: Salonska muzika u ogledalu srpske štampe 19. veka: pro et contra

………………………………………………………………………………………………

Soba / Room 9

13,30–14,30h

Etnomuzikologija 1. sjednica / Ethnomusicology 1st session

Sjednica na engleskom jeziku / Session in English Language

Moderator: Federico Spinetti 

Guido Raschieri: Inside and outside, here and there: Music from Bosnian Posavina to Zagreb

Rimantas Sliužinskas: Folklore Life in Multicultural Klaipėda City (1990–2015)

Slobodan Dan Paich: Music as Defining Moment. Tangible and Intangible Influences in Ottoman Culture

………………………………………………………………………………………………

Soba / Room 2

13,30–14,30h

Muzička teorija i pedagogija 2. sjednica / Music theory and pedagogy 2nd session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator: Amra Bosnić

Nerma Hodžić-Mulabegović: Akustika u solfeggiu – utjecaj i ishodi u edukativnoj praksi

Tihana Škojo: Nastavničke kompetencije za realizaciju početničkog solfeggia

Sanja Nuhanović / Alma Ferović-Fazlić: Doprinos međunarodne kulturne suradnje popularizaciji glazbenog obrazovanja na primjeru glazbeno-scenskog projekta „Prljavi ples“

………………………………………………………………………………………………

Od / from 18,00h

Koncertna dvorana Muzičke akademije / Concert Hall of the Academy of Music

 

SVEČANO OTVARANJE / OPENING CEREMONY

 

UVODNO PREDAVANJE / INAUGURAL LECTURE:

 

 World Music or Regionality? A Fundamental Question of Music History

 

Prof. Dr. Helmut Loos

(Fakultät Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften, Universität Leipzig)

 

KONCERT BOSANSKE TRADICIJSKE MUZIKE / CONCERT OF TRADITIONAL BOSNIAN MUSIC

………………………………………………………………………………………………

 Petak / Friday

21. oktobar / 21 October 2016

 

Soba / Room 10

10,00–11,00h

Muzikologija 3. sjednica / Musicology 3rd session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator: Jernej Weiss

Dušan Mihalek: Jevrejski muzičari između Izraela, Bosne i okruženja

Stanislav Tuksar: Neka djela s glazbenom tematikom pisaca 16. i 17. stoljeća podrijetlom iz Hrvatske nedavno pronađena u poljskim knjižnicama

Lana Paćuka / Fatima Hadžić: Ostavštine bosanskih kompozitora u arhivu Instituta za muzikologiju

………………………………………………………………………………………………

Soba / Room 9

10,00–12,30h

Etnomuzikologija 2. sjednica / Ethnomusicology 2nd session

Sjednica na engleskom jeziku / Session in English Language

Moderator: Klaus Näumann

10,00–10,40h

Halyna Pshenichkina: Singing Folklore Features from Dnipro River Middle Part Region: Crossroad of Local Traditions

Tamara Karača Beljak / Jasmina Talam: Cultural Engagement in Applied Ethnomusicology: examples from Bosnia and Herzegovina

11.00–12,30h

Federico Spinetti: The Enemy – A Partisan Hymnbook (a documentary film by Federico Spinetti. 80 min., color. Production: Lab 80 film. Distribution: Universal Music Italy. Language: Italian, English subtitles)

………………………………………………………………………………………………

Soba / Room 2

10,00–11,20h

Muzička teorija i pedagogija 3. sjednica / Music theory and pedagogy 3rd session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator: Refik Hodžić

Merima Čaušević: Ocjenjivanje u nastavi muzičke kulture

Sabina Vidulin: Uvjeti i metodički aspekti realizacije aktivnosti sviranja u redovitoj nastavi glazbene kulture

Nikolina Matoš / Ana Čorić: Razine vrednovanja glazbenog djela kao izazov za kurikulum nastave glazbe

Valida Tvrtković-Akšamija: Online nastava muzičke kulture u Moodle LMS-u

………………………………………………………………………………………………

Soba / Room 10

11,15–12,15h

Muzikologija 4. sjednica / Musicology 4th session

Sjednica na b/h/s i crnogorskom jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator: Stanislav Tuksar

Lada Duraković: Iz glazbenih arhiva u Hrvatskoj. Slavko Zlatić (1910–1993): glazbenik, ideolog, agitator

Senka Hodžić: Zaboravljamo (li) Miroslava Špilera(?): U prilog 110. godišnjice kompozitorovog rođenja

Ana Perunović Ražnatović: Opera Balkanska carica – od nastanka do savremenog izvođenja

………………………………………………………………………………………………

Soba / Room 10

12,30–13,30h

Muzikologija 5. sjednica / Musicology 5th session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator: Senka Hodžić

Andrea Stojilkov: Intertekstualnost i intermedijalnost: jugoslovenska muzika u postjugoslovenskoj popularnoj književnosti / Intertextuality and Intermediality: Yugoslav Music in Post-Yugoslav Literature

Dina Vojvodić: Tematsko-kritički prikaz jugoslovenskog časopisa Muzika (1948–1951)

Ognjen Tvrtković: Kako je nastala jazz skladba „Banja Luka“ ili rani dolasci čuvenih jazz glazbenika u Jugoslaviju

………………………………………………………………………………………………

Soba / Room 9

14,00–15,00h

Etnomuzikologija 3. sjednica / Ethnomusicology 3rd session

Sjednica na engleskom jeziku / Session in English Language

Moderator: Amra Toska

Klaus Näumann: ”After you’ve gone”: Emergence, demise and revival of the Jazz Manouche

Jelka Vukobratović: Doing ethnomusicological research beyond the urban/rural dichotomies

Evrim Hikmet Öğüt: A new Research Area for Ethnomusicology: Musical Practices in Transit Migration

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Od / From 15,00h

Restoran / Restaurant “Lovac”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zajednički ručak učesnika simpozija / Lunch for symposium participants

19,30h

Bošnjački institut Adil Zulfikarpašić / Bosniak Institute Adil Zulfikarpašić

Koncert bosanske umjetničke muzike / Concert of Bosnian art music

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Subota / Saturday

22. oktobar / 22 October 2016

 

Soba / Room 10

10,00–11,00h

Muzikologija 6. sjednica / Musicology 6th session

Sjednica na engleskom jeziku / Session in English Language

Moderator: Fatima Hadžić

Nico Schüler: Current Research Methodologies for Rediscovering Forgotten Composers: Using Commercial Genealogy and Newspaper Databases

Miloš Zatkalik: Music as Ruled by Primary Processes: Condensation

Marie-Agnes Dittrich: How to split the Heritage when Inventing a Nation? Germany`s Political and Musical Divisions

………………………………………………………………………………………………

Soba / Room 9

10,30–12,30h

Etnomuzikologija 4. sjednica / Ethnomusicology 4th session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator: Jasmina Talam

10,30–11,30h

Rašid Durić: Sevdalinka u muzikološkom i estetičkom etabliranju od Ludviga Kube preko Vlade Miloševića do Esada Bajtala

Lidija Vladić-Mandarić: Nematerijalna glazbena tradicija – ganga u kontekstu na slična tradicionalna pjevanja u Bosni i Hercegovini

Vesna Ivkov: Bajram u Srbiji – primer tradicije i inovacije

11,50–12,30h

Vladan Vuletin: Dječja klapa kao nova glazbena pojava

Nice Fracile: Multikulturalnost dečijeg folklora u Vojvodini

………………………………………………………………………………………………

[1] Sjednica na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku / Session in Bosnian/Croatian/Serbian Language

Časopis Muzika POZIV ZA RADOVE

Redakcija Časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima.

Prijave uključuju Kompletan rad popraćen Prijavnim pismom (dvojezični naziv teme, ime i prezime autora, kontakt informacije: email i poštanska adresa), Kratkom dvojezičnom biografijom (ca. 150–200 riječi), Ključnim riječima (dvojezično, 3 – 5 riječi), Kratkim abstractom (dvojezično, ca. 100 riječi), Rezimeom (dvojezično do 500 riječi) i Bibliografijom izvora korištenih u tekstu.

Rukopise je potrebno dostaviti elektronskim putem na adresu Uredništva:

muzika@muzikolosko-drustvo.ba, najkasnije do 01. oktobra 2016. godine.

Sve potrebne informacije o izradi i pirpremi teksta pogledati na:

http://muzika.mas.unsa.ba/wordpress/bs/tehnicko-uputstvo-autorima-za-izradu-teksta/  

Redovna godišnja izvještajna Skupština Muzikološkog društva FBiH Sarajevo, 06.05.2016. IZVJEŠTAJ

U petak, 06.05.2016. održana je redovna godišnja izvještajna sjednica Skupštine Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine. Pored redovnih izvještajnih aktivnosti, svečani dio sjednice bio je rezervisan za promocije novih izdanja Društva, upotpunjen nastupom studentice druge godine Odsjeka za klavir Muzičke akademije u Sarajevu u klasi doc. mr. Dragana Opančića, Zerine Šabotić.

Skupština je otvorena uvodnim riječima predsjednice Skupštine Branke Vidović, koja je napomenula da se ovogodišnja Skupština održava u okviru same završnice svečanog obilježavanja 60 godina Muzičke akademije u Sarajevu, dugogodišnjeg partnera Muzikološkog društva. Minutom šutnje odala se počast preminulim članovima i saradnicima Društva mr. Miroslavi Fulanović Šošić, dr. Munibu Maglajliću i pravnici Svjetlani Hasanagić. Prvi dio sjednice započeo je Izvještajem o radu Muzikološkog društva FBiH i Finansijskim izvještajem koje je prezentirala predsjednica Društva dr. Fatima Hadžić. Dr. Hadžić istakla je nekoliko vrlo značajnih aktivnosti Društva u protekloj godini. Redovni rad na časopisu Muzika, predvođen urednicom dr. Lanom Paćuka, ove godine uključio je i pristup međunarodnoj bazi podataka ERIH +. Časopis Muzika dobio je i svoju web-stranicu, a očekuje se i stjecanje online ISSN broja. Objavljen je Zbornik radova 9. simpozija Muzika u društvu na bosanskom jeziku, a englesku verziju Zbornika objavit će izdavačka kuća Cambridge Scholar Publishing, za što posebne zasluge pripadaju glavnoj urednici Zbornika, dr. Fatimi Hadžić. Istaknuto je i da je uspješno organizovan simpozij Muzička pedagogija u Bosni i Hercegovini, te da je objavljen i Zbornik simpozija. Kao naredni cilj navedena je uspješna organizacija 10. međunarodnog simpozija Muzika u društvu koji će biti održan u oktobru 2016. godine za koji već teku pripreme. Društvo je, naročitim zaslugama mr. Amre Toska i dr. Tamare Karača-Beljak, organizovalo seriju tribina i predavanja pod nazivom Kreativni razgovori koji su članovima i studentima Muzičke akademije u Sarajevo predstavili niz zanimljivih aktera muzičke i kulturne scene Bosne i Hercegovine. Dr. Hadžić istakla je da je ostvareno i više od planom predviđenih aktivnosti Društva, a Izvještaj o radu jednoglasno je usvojen. Potom je uslijedilo prezentiranje Finansijskog izvještaja za 2015/2016. godinu koji je Društvu predočila Predsjednica dr. Fatima Hadžić, a sastavila računovodkinja Nermina Bešić. Finansijski izvještaj, kao i izvještaji o dosadašnjem radu Nadzornog odbora koji je predstavila mr. Mirela Milićević Šečić, te Vijeća časti koji je predstavio dr. Ivan Čavlović, jednoglasno su usvojeni. Izvještaj o članstvu predstavila je mr. Esma Sulejmanagić, sekretar Društva. Društvu je pristigla molba članice Vesne Ciković za prelazak iz redovnog u pridruženo članstvo zbog promjene države prebivališta i nemogućnosti aktivnijeg učešća u radu Društva. Molba je jednoglasno usvojena. Sekretar, te Predsjednica Društva obavijestile su Skupštinu da se provodi procedura revizije članstva u Društvu na osnovu prisustva Skupštinama i redovnog plaćanja članarina. Ove aktivnosti izazvale su mnogo reakcija, pa se razvila rasprava na kraju koje je zaključeno da je potrebno dati ovlaštenje Upravnom odboru Društva za sve dalje aktivnosti u ovom pravcu, da je potrebno utvrditi rok za izmirenje svih dugovanja po pitanju članarina, te da je potrebno uvesti reduciranu cijenu članarine za nezaposlene članove Društva. Ovi prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

Drugi dio sjednice Skupštine bio je rezervisan za svečanu promociju novih izdanja Društva. Muzičku introdukciju u promociju dala je studentica druge godine Odsjeka za klavir u klasi doc. mr. Dragana Opančića, Zerina Šabotić, koja je izvela Reflets dans l’eau iz prve sveske Images Claudea Debussyja. Moderatorica dr. Tamara Karača Beljak riječ je predala dr. Fatimi Hadžić i autoru dr. Ivanu Čavloviću koji su predstavili novu knjigu pod nazivom Eseji o muzici ili nacrt za socijalnu historiju muzike u Bosni i Hercegovini. Riječ je o zanimljivom izdanju koje se bavi specifičnim fenomenima bh muzike, a autor je istakao da trenutno radi na još dvije knjige koje će uz Eseje o muzici biti korisna literatura studentima Muzičke akademije. U ulozi promotora, dr. Čavlović je uz autora dr. Refika Hodžića predstavio Društvu knjigu Harmonija, koja uz mnoštvo primjera daje vrlo jasan uvid u osnove klasične harmonije. U tom smislu namijenjena je studentima, a objavljena je kao kruna desetogodišnjeg rada dr. Hodžića na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Zbornik radova simpozija Muzička pedagogija u Bosni i Hercegovini predstavio je dr. Senad Kazić, te je istakao da su objavljeni kvalitetni radovi, među kojima su se našla i istraživanja tri profesorice i asistentice umjetničkih odsjeka Muzičke akademije u Sarajevu.Sekretar Društva mr. Esma Sulejmanagić predstavila je Zbornik radova 9. simpozija Muzika u društvu na bosanskom jeziku. Istakla je da je objavljeno 37 kvalitetnih radova podijeljenih u tri poglavlja, te da se do kraja godine očekuje objavljivanje verzije Zbornika na engleskom jeziku u izdanju Cambridge Scholar Publishinga. Dr Tamara Karača Beljak je na samom kraju predstavila novi broj časopisa Muzika, nakon čega su uslijedili razgovor i druženje uz prigodan koktel.

 

                                                                                                                     Mr. Esma Sulejmanagić,

tajnica Muzikološkog društva FBiH

Kreativni razgovori: Japanska tradicijska muzika, 3. juni 2016. u 10h.

U okviru obilježavanja godine japanske kulture u BiH biće održana radionica pod nazivom „Japanska tradicijska muzika“. Pozivaju se članovi/ce Muzikološkog društva da prisustvuju radionici koja će biti održana u petak, 3. juna u 10h u maloj sali Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.