Ivan Čavlović

Red. prof. dr. Ivan Čavlović

icavlov@bih.net.ba

 

BIOGRAFIJA

Ivan Čavlović je rođen u Kruharima-Sanski Most 20. VIII. 1949. Prve poduke iz oblasti muzičke teorije i sviranja na crkvenom harmoniju imao je od oca Ante i fra Alojzija Atlije, a zatim od školskih nastavnika muzike Sergeja Beljajeva i Stjepana Matanovića. Tokom osnovnoškolskog i gimnazijskog školovanja aktivno je učestvovao u radu zabavnog orkestra KUD-a “Grmeč” gdje je svirao trubu i kontrabas, a u VIS-ima Boemi iz Sanskog Mosta i Procol ferrum iz Prijedora svirao je bas gitaru. Studirao je na Pedagoškoj akademiji u Puli i diplomirao 1972. na Odsjeku za muzički odgoj. Na Muzičkoj akademiji u Sarajevu je diplomirao 1977. na Teoretsko-pedagoškom odsjeku s odličnim uspjehom te je dobio Zlatnu značku “Hasan Brkić” Univerziteta u Sarajevu. Godine 1979. završio je i dvogodišnji studij klavira na Odsjeku za klavir u klasi prof. Matusje Blum.

Godine 1978. izabran je za asistenta-pripravnika na predmetima Analiza muzičkih oblika i Analiza polifonih oblika u klasama prof. Vojina Komadine i prof. Nade Ludvig-Pečar. Postdiplomski studij je završio na Muzičkoj akademiji u Sarajevu 28. III. 1983, odbranivši magistarski rad pod naslovom: Sonatnost u djelima J. S. Bacha i primjena njenih principa u klavirskim sonatama D. G. Scarlattija (mentorica: red. prof. mr. Nada Ludvig-Pečar). Stepen doktora muzičkih nauka je stekao takođe na Muzičkoj akademiji u Sarajevu 7. VI. 1991. odbranom doktorske disertacije pod naslovom: Kompoziciono-tehničke i stilske karakteristike stvaralačkog opusa Vlade S. Miloševića (mentor: red. prof. dr. Nikša Gligo, Muzička akademija u Zagrebu. Članovi komisije: doc. dr. Eva Sedak, Muzička akademija u Zagrebu i akademik prof. Vlastimir Nikolovski, Akademija nauka i umjetnosti Makedonije).

Ivan Čavlović je aktivan u istraživanju historije muzike u BiH, kao muzički pisac i  organizator muzičkih projekata i manifestacija, te kao kompozitor muzike za pozorište. Objavio je preko 200 napisa o muzici različitog sadržaja i karaktera. Od kompozitorskih radova najznačajanija je opera atrakcijâ Srebreničanke (2004).

Jedan je od osnivača Muzikološkog društva FBiH (1997) i pokretač časopisa za muzičku kulturu Muzika (1998). Od 1998. godine zajedno sa saradnicima u Muzikološkom društvu pokreće Međunarodni simpozij “Muzika u društvu” koji se održava biennalno. Od 1985–1989. bio je nositeljem projekta Kompozitori Bosne i Hercegovine: Obrada podataka pri SOKOJ-u. S dr. Ankicom Petrović 1990/91. za ANU BiH izradio je projekt Fundamentalna istraživanja za historiju muzike u BiH (FIHM BiH 2010), koji je 1997. prenešen u Muzikološko društvo, a 2004. na Institut za muzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu. Takođe je pokrenuo i projekt Leksikon muzičara u BiH (1999) i bio glavnim i odgovornim urednikom objavljenog Abecedarija Leksikona (2010). Jedan je od inicijatora osnivanja Instituta za muzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu (2004). Godine 2013. inicirao je osnivanje Centra za muzičku edukaciju pri Muzičkoj akademiji, a 2014. i Agencije za podršku razvoju akademske karijere studenata i nastavnika pri Centru.

Od 2008. pokrenuo je Majske muzičke svečanosti Muzičke akademije u Sarajevu, a od 2011. zajedno s Dinom Mulićem i Crisom Finkelom pokrenuo je Sarajevo Music Chamber Festival, koji organiziraju Muzička akademija u Sarajevu i Manhattan String Quartet iz New Yorka.

Intenzivno je radio na uvođenju studija prema zahtjevima Bolonjske reforme na Muzičkoj akademiji od školske 1995/96. godine. Od kraja 70-tih i tokom 80-tih godina prošlog stoljeća bio je aktivan u radu UK BiH, a od 1989. i u radu Univerziteta u Sarajevu.

Od 28. V. 1992. do 21. XI. 1995. bio je pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine.

 

KRETANJE U SLUŽBI

 • nastavnik muzičkog odgoja u Osnovnoj školi u Starom Majdanu kod Sanskog Mosta (1972–1973),
 • nastavnik gitare u Osnovnoj muzičkoj školi u Vogošći (1976–1978),
 • asistent pripravnik na Muzičkoj akademiji u Sarajevu (1978–1985),
 • asistent na Muzičkoj akademiji u Sarajevu (1985–1991),
 • honorarni saradnik na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu (1986),
 • docent za predmete Analiza muzičkih oblika i Analiza polifonih oblika (od 1991),
 • povjereno vođenje nastave na Odsjeku za muzikologiju (od šk. god. 1995/96),
 • vanredni prof. za predmete Analiza muzičkih oblika i Analiza polifonih oblika (od 1998),
 • honorarni profesor na predmetu Muzika na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu (od šk. 2004/05),
 • redovni prof. za predmete Analiza muzičkih oblika i Analiza polifonih oblika (od 2005).
 • redovni prof. za predmete Muzički oblici i stilovi I-VI, Analiza muzičkog djela I-IV, od 2010.

 

DJELATNOSTI

A) IZDAVAČKA DJELATNOST

Knjige:

 1.  Muzički oblici, Sarajevo: Univerzitetska knjiga, 1998.
 2.  Dirigent Teodor Romanić, Sarajevo: Bosanska knjiga, 1998.
 3.  Vlado Milošević – kompozitor, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, 2001. Promocije/prikazi: Selma Ferović, Riječ urednice; Milorad Milić, Riječ promotora, Ivan Čavlović, Riječ autora, u: Muzika,V, 2001, 1(17), str. 173-180. Recenzije/prikazi: Milica Gajić, Ivan Čavlović: Vlado Milošević – kompozitor, u: Novi Zvuk, 20, 2002., str. 128-130; Joško Ćaleta, Ivan Čavlović, Vlado Milošević: kompozitor, Arti musices, 33, 2002, 1, str. 89-91.
 4.  20 godina umjetnosti pjevanja. Primadona Amila Bakšić, Sarajevo: Sarajevo Art, 2001.
 5.  Umjetnost flaute Drnde Bećira. Uz 40 godina umjetnosti sviranja, Sarajevo, 2001. Objavljeno i u: Muzika, V/2(18), 2001: 95–98.
 6.  Uvod u muzikologiju i metodologija naučno-istraživačkog rada, Sarajevo: Muzička akademija, 2004. Drugo dopunjeno izdanje 2012.
 7.  Historija muzike u Bosni i Hercegovini, Sarajevo: Muzička akademija – Institut za muzikologiju, 2011.
 8.  Muzički oblici i stilovi. Analiza muzičkog djela, Sarajevo: Muzička akademija, 2014.

 

Skripte:

 1. Elementi muzičkih oblika, 1984. rkp.
 2. Uvod u muzikologiju. Metodologija muzikološkog istraživanja“, 1997, rkp.
 3. Muzička publicistika i kritika, 1997, rkp.
 4. Historija muzike u Bosni i Hercegovini. Građa, 2003, rkp.
 5. Muzički oblici i stilovi, 2005.

 

Naučno-istraživački i stručni radovi:

 1. Sonatnost u djelima J.S.Bacha i primjena njenih principa u klavirskim sonatama D. G. Scarlattija (mag. rad), 1983.
 2.  Vojin Komadina – u povodu trideset godina umjetničkog rada, Zvuk, br. 4, 1984: 76–90.
 3. 30 godina Muzičke akademije, Sarajevo: Muzička akademija, 1985.
 4. Kompozitor Josip Magdić, Muzikološka tribina Udruženja kompozitora BiH, 1987; Muzikološka tribina III programa Radio Sarajeva, 07.10.1987, rkp. 12 stranica,
 5. Muzika zvučnih boja. Kompozitorski rad Josipa Magdića, Odjek, 1–15. X 1987., br. 19.
 6. Vlado Milošević-Desanka Maksimović: Krvava bajka-Vokalnost zasnovana na strukturalnim slojevima originalnog pjesničkog predloška, Muzička tribina DMS BiH, 1986. Prezentirano na III programu Radio Sarajeva 09.12.1987. Zbornik radova Muzičke akademije u Sarajevu, knjiga I, 1989: 69–79.
 7. „Šest soneta“ Vlade Miloševića. Primarnost tekstualnog predloška, Muzikološka tribina DMS BiH, 1987. Prezentirano na III programu Radio Sarajeva, 1989, rkp. 24 stranice.
 8. Umjetnička transpozicija muzičkog folklora u opusu Vlade S. Miloševića, Tribina DMS, Sarajevo, 25. X. 1989; Zbornik radova II. Simpozija „Umjetnička transformacija folklora“, Beograd, 24–26.10. 1989. Takodjer objavljeno i u engleskom izdanju istog zbornika pod naslovom: The art transpositions of musical folklore in the works of Vlado Milošević,
 9. Horska muzika Vlade Miloševića. Pregled i sistematizacija, Muzikološka tribina DMS BiH 1990. Objavljeno u: Zbornik radova Muzičke akademije u Sarajevu, knjiga II, 1991: 71–110.
 10. Kompoziciono-tehničke i stilske karakteristike stvaralačkog opusa Vlade S. Miloševića (dok. disertacija), 1991.
 11. Vlado Milošević, prospekt-knjižica, Udruženje kompozitora BiH, 1991.
 12. Josip Magdić, prospekt-knjižica, Udruženje kompozitora BiH, 1991.
 13. Nada Ludvig-Pečar, prospekt-knjižica, Udruženje kompozitora BiH, 1991.
 14. Kompozitor Vlado Milošević. Stilske odrednice stvaralačkog opusa, Narodni almanah (Sarajevo), Prosvjeta, 1996: 147.
 15. Analiza muzičkog djela. Izrada seminarskog rada, Muzika (Sarajevo), I/1, 1997:  69–83.
 16. Fragmenti o nacionalnom u muzici BiH. Saopšteno na Muzikološkoj tribini povodom 40 godina Muzičke akademije u Sarajevu, Objavljeno u: Muzika, I/1, 1997: 29–37.
 17. Miroslav Špiler. Nacrt za životopis, Muzika, I/2, 1997: 7–51.
 18. Simfonijski orkestar RTV Sarajevo u svjetlu dokumentarne gradje, Muzika, I/3,  1997: 25–85.
 19. Umjetnička transformacija folklora u djelima Vlade Miloševića, Muzika, I/4, 1997: 29–39.
 20. Neki problemi muzike u BiH. Saopšteno na I. Medjunarodnom simpoziju „Muzika u društvu“, Sarajevo, 29–30. 10. 1998. Objavljeno u: Zborniku I. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”, 29–30. 1998, mart 1999: 53–62.
 21.  Sevdalinka u kompozitorskom opusu Vlade Miloševića, Muzika, II/2(6), 1998: 4–19.
 22.  Sadržajna bibliografija napisa o muzici u časopisu „Odjek“, Muzika, II/2(6), 1998: 81–110. (prvi nastavak)
 23. Nada Ludvig-Pečar. Povodom životnog i stvaralačkog jubileja, Muzika, II/3, 1998: 44–55.
 24. Članci za enciklopediju The New Grove Dictionary of music and musicians, 1998. (ukupno 14 članaka)
 25. Sadržajna bibliografija napisa o muzici u časopisu „Odjek“, Muzika, II/4(8), 1998, 131–144. (drugi nastavak)
 26. Nacionalno u muzici BiH. Saopšteno na I. Internacionalnoj konferenciji “Bosanska paradigma”, Sarajevo, 18. XI 1998., rkp.
 27. 40 godina Muzičke omladine omladine BiH, Muzika, II/4(8), 1998: 17–25.
 28. Sadržajna bibliografija napisa o muzici u časopisu „Odjek“, Muzika, III/1(9), 1999: 93–116. (treći nastavak)
 29. Hedonističko uho: Muzika kao pragmatično sredstvo političkog djelovanja. Kritika kritičnog stanja, Muzika, III/1(9), 1999: 27–41.
 30.  Muzički događaj: Publicistika-novinarstvo-kritika, Muzika, III/4(12), 1999: 6–25.
 31. Vlado Milošević: Počeci, poticaji i stilski okviri stvaralačkog opusa, Banja Luka: Tribina povodom 99 godina od rođenja Vlade Milošević, 11. V 2000. Objavljeno u: Muzika, IV/1–2(13–14), 2000: 35–41.
 32. Musical life in B-H during the 1990s, Budimpešta: Kongres IMS, august 2000. Objavljeno u: Muzika, V/1(17), 2001: 43–48.
 33.  Pluralizam savremene muzike u BiH: Raskorak između teorije i prakse. Saopšteno na 2. Međunarodnom simpoziju “Muzika u društvu”, 27–28. X. 2000. Objavljeno u: Zbornik radova 2. Međunarodnog simpozija “Muzika u duštvu”, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija u Sarajevu, 2001: 211–219.
 34. Muzikološka analiza i kritička interpretacija. Historijsko-teorijsko-praktičke postavke, Muzika, IV/3–4(15–16), 2000: 24–42.
 35. Analiza muzičkog djela. Izrada seminarskog rada (teorijski dio), Muzika, V/2(18), 2001: 10–22.
 36. Analiza muzičkog djela. Izrada seminarskog rada (praktični dio). Sonata za klavir op. 13 L. van Beethovena, Muzika, VI/1(19), 2002: 55–74.
 37. Ugodno i prilagodljivo. Tranzicijsko stanje u bih. muzičkoj praksi i teoriji, 3. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo, 24–26. X. 2002. U: Zbornik radova. 3. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo: Muzikološko društvo, Muzička akademija, 2003: 132–140.
 38. Je li estetika muzike uistinu mrtva?, Saopšteno na 4. Međunarodnom simpoziju “Muzika u društvu”, Sarajevo 28–30. X. 2004, Zbornik radova 4. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”, Sarajevo: Muzikološko društvo, Muzička akademija, 2005.
 39. Muzičke institucije i njihov značaj u razvoju kulturnog života. Prolegomena kulturološkim istraživanjima odnosa muzike i društva u Bosni i Hercegovini, Muzika, IX/2(26), 2005: 25–37.
 40. Muzičko/glazbeno obrazovanje u BiH: problemi i perspektive, Muzika, XI, 2(30), 2007: 78–85.
 41. Muzičko obrazovanje i Bolonjska reforma. Iskustva Muzičke akademije u Sarajevu, Zbornik radova I. Savjetovanja Reforma visokog obrazovanja – primjena Bolonjskih principa, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, 2007: ? – ?; Muzika, XI, 1(29), 2007: 29–34.
 42. “Muzika je način izražavanja najveće ljubavi – ljubavi prema Bogu”. Parergon o muzici i religiji (“Music is a way to express the greatest love – love for God”. A parerga on music and religion, u: Hodžić, Refik i ostali (ur.), Zbornik radova. 5. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo, 26–28. X. 2006, Sarajevo: Muzikološko društvo  FBiH, Muzička akademija u Sarajevu, 2007: 65–75.
 43. Hrvatski skladatelji u dijaspori kao historiografski problem: Korpus hrvatskih skladatelja u Bih. glazbenoj kulturi 20 stoljeća, Simpozij: XX stoljeće – Hrvatska glazba, Zagreb: Matica hrvatska, 22–24. XI. 2007. Objavljeno: Hrvatska glazba u XX. stoljeću. Zbornik, Zagreb: Matica Hrvatska, 2009.
 44. Tranzicijska muzikologija ili o muzici u doba zabave, u: Jasmina Talam i ostali (ur.), Zbornikradova. 6. MeđunarodnisimpozijMuzikaudruštvu, Sarajevo, 28–30. X 2008, Sarajevo: Muzikološko društvo  FBiH, Muzička akademija u Sarajevu, 2009: 67–81.
 45. II Savjetovanje Reforma visokog obrazovanja – primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu. Tema: Bolonjski zahtjevi za osiguranje kvaliteta i monitoring. Primjer Muzičke akademije u Sarajevu. Objavljeno: Muzika, XII/1, 2008: 78–90;  Zbornik radova IISavjetovanjeReformavisokogobrazovanjaprimjenaBolonjskihprincipanaUniverzitetuuSarajevu, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, 2008: 237–248.
 46. Muzika u kontekstu – ekskluzivno i stvarno ili Muzika u BiH u vrijeme austro-ugarske uprave, 7. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo, 28–30. X. 2010.
 47. Historija muzike u Bosni i Hercegovini (vrijeme, ljudi, događaji, institucije…), Muzika, XV, 1(37), 2011: 18–29.
 48. Kompozitorstvo u Bosni i Hercegovini, Muzika, XV, 2(38), 2011: 36–54.
 49. Istraživanje u umjetnosti i budućnost Bolonjskog procesa na umjetničkim akademijama Univerziteta u Sarajevu. Istraživanje u umjetnosti/muzici: stanje, problemi, perspektive, V. Savjetovanje Univerziteta u Sarajevu, 15. IV. 2011.
 50. Položaj akademija u Bolonjskom procesu / The place of Academies in Bologna Process, Zbornik radova 6. Savjetovanja o reformi visokog obrazovanja „Kontinuitet eforme visokog obrazovanja“, Sarajevo, 13. i 14. april 2012.
 51. Doktorski studij na umjetničkim akademijama – da ili ne, Simpozij 40 godina ALU, 30. X. 2012.
 52. Muzika malih naroda na primjeru BiH, 8. Međunarodni simpozij „Muzika u društvu“, 8–12. XI. 2012.
 53. Muzička akademija u Sarajevu. U susret šestoj deceniji, Saopštenje na naučnom skupu Jubileji bosanskohercegovačke muzikologije i enotmuzikologije, ANUBiH, Sarajevo, 14. XI. 2013.
 54. Stotinu godina tišine. Nacrt za socijalnu historiju muzike u Bosni i Hercegovini, Uvodni referat u IX. međunarodni simpozij Muzika u društvu, 23. X. 2014.
 55. Nada Ludvig Pečar. Prilog istraživanju kompozitorstva u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova: Proslava 110 godina rođenja prve bosanskohercegovačke etnokoreologinje Jelene Dopuđe, Muzička akademija, 2014.

 

Publicistički radovi:

 1. Muzika traži publiku. 16. Tribina muzičkog stvaralaštva Jugoslavije u Opatiji, Lica, 1–2, 1980: 113–116.
 2. Varnice “Masmantre”. XVIII Tribina muzičkog stvaralaštva Jugoslavije u Opatiji, Odjek, 1981, 23.
 3. Profiliranje dolazećeg. XIX Tribina muzičkog stvarlaštva u Opatiji, Odjek, 1982, 23.
 4. Umjetnost pod znakom pitanja, Prosvjetnilist, 15. XII. 1982.
 5. Sigurna stvaralačka budućnost: Mladen Miličević, Oslobođenje, 8. V. 1983.
 6. Mijenjanje iz djela u djelo. Intervju s Vojinom Komadinom, Odjek, 1984, br. 12.
 7. Potvrda muzičkog identiteta. Evropska Godina Muzike – 1985, Oslobođenje, 20 VI. 1984.
 8. Pluralizam stilova i izraza, 21. Tribina muzičkog stvaralaštva Jugoslavije, Odjek, 1984, 23.
 9. Dani Muzičkog stvaralaštva BiH, Biltenbr. 5 DMS, Jajce, oktobar 1985.
 10.  Bogati stvaralački opus, Uz 85. godišnjicu života Vlade Miloševića, Biltenbr. 1 DMS, Sarajevo: UKBiH, januar-mart 1986.
 11.  In memoriam Artur Klementi, Bilten br. 1, Sarajevo: UKBiH, januar-mart 1986.
 12.  Razgovor s Vojinom Komadinom, Bilten br. 4 DMS, Tuzla, 1986.
 13.  Zlatna plaketa SOKOJ-a Vladi Miloševiću, Biltenbr. 4, Sarajevo: UKBiH, oktobar-decembar 1986.
 14.  U znaku komorne muzike. II. Dani muzičkog stvaralaštva BiH, Tuzla 24-26. 10. 1986, Muzička kultura, br. 4–5, 1986: 23.
 15.  Dani Muzičkog Stvaralaštva BiH 1985, Zvuk, br. 3–4, 1986: 104–107.
 16.  In memoriam Dragoje Đenader (s popisom djela), Bilten br. 4, Sarajevo: UKBiH, oktobar-decembar 1986; Muzička kultura, br. 1–2, 1987: 4.
 17.  Sarajevska zima, Muzička kultura, 1–2,1987: 16.
 18.  Čekajući jesen. Koncerti protekle sezone, Muzička kultura, br. 3–4, 1987.
 19.  Sinteza dvaju zvukovnih medija. Intervju sa kompozitorom Josipom Magdićem, Oslobodjenje, 06. 01.1988.
 20.  Dani Muzičkog Stvaralaštva BiH 1987, Odjek, 1988, br. 1.
 21.  Igra ljubavi. Satie – Nuić, Odjek, 1988, br. 17.
 22.  Muzika mladosti. SVEM 1989, Odjek, 1989.
 23.  Ekspresivni muzički govor. Povodom smrti Vlade Miloševića, Oslobođenje, 10. II 1990.
 24.  In memoriam Vojin Komadina, Muzika, I/2, 1997: 117–118.
 25.  O nacionalnom u muzici BiH, Oslobođenje, 1997.
 26.  San ili what’s the Music in the War, Muzika, 1/3, 1997: 97.
 27.  Teodor Romanić – njim samim. Povodom 45 godina umjetničkog rada, Muzika, II/1(5), 1998.
 28.  In memoriam Matusja Blum, Oslobođenje, 5. IV. 1998; Muzika, II/1(5), 1998: 94–96.
 29.  Beethovenova Deveta Simfonija. Pred premijerno izvodjenje, Oslobodjenje, 14. VII. 1998: 3 (Isto i u programskoj knjižici izvodjenja).
 30.  Dnevnik Devete i Čarobne, Muzika, II/2(6), 1998: 74–79.
 31.  Dnevnik simpozija, Muzika, III/4(8), 1998: 109–112.
 32.  In memoriam Milan Jeličanin, Muzika, III/1(9), 1999: 66–68.
 33.  Izvještaj o radu Muzikološkog društva za 1997/98, Muzika, III/1(9), 1999: 75–79.
 34.  Plan rada za 1999, Muzika, III/1(9), 1999: 80–81.
 35.  MuzičkaomladinaSarajevo, propagandna knjižica, Sarajevo: Sarajevo art, 1999.
 36.  Pjevanje je moj životni credo. Razgovor s Amilom Bakšić povodom 20 godina umjetničkog rada, Muzika, III/2(10), 1999: 52–62.
 37.  Naša muzička scena danas. Uvod u razgovor, Muzika, III/2(10), 1999: 89–91.
 38.  Vijesti iz Muzikološkog društva i Muzičke akademije, Muzika, III/2(10), 1999: 102.
 39.  Međunarodna glazbena tribina, Muzika, III/4(12), 1999: 100–103.
 40.  Dnevnički zapisi o muzici, Muzika, III/4(12), 1999: 105–110.
 41.  Vijesti iz… Muzika, IV/1–2(13–14), 2000: 104–107.
 42.  Dnevnički zapisi o muzici, Muzika, IV/1–2(13–14), 2000: 110–113.
 43.  Dnevnički zapisi o muzici, Muzika, IV/3 – 4(15–16), 2000: 142–144.
 44.  Gudački kvartet kamernog teatra 55. Promocija dvostrukog cd-a. Kamerni teatar 55, 16. II. 2001. Muzika, V, 1(17), 2001: 166–167.
 45.  Amilinih 20 godina pjevanja, Muzika, V, 1(17), 2001: 168–169.
 46.  BOMUZ, Bošnjački institut, 10–14. IX. 2001, Muzika, V/2(18), 2001: 116–117.
 47.  Dnevnički zapisi o muzici, Muzika, V/2(18), 2001: 131–133.
 48.  Umjetnost flaute Bećira Drnde. Uz 40 godina umjetnosti sviranja, Muzika, V, 2(18), 2001: 95–97.
 49.  Teodor Romanić: Muzički život u Sarajevu, Muzika, VI, 1(19), 2002: 167–169.
 50.  Dani Vlade Miloševića, Banja Luka, 10-11. IV. 2002, Muzika, VI/1(19), 2002:  175. Proširena verzija u: Krajina, I/3, 2002: 243–245.
 51.  In memoriam Radan Aleksije, Muzika, VI/1(19), 2002: 179–180.
 52.  Dnevnik 3. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”, Muzika, VI/2(20), 2002: 158–152.
 53.  Sonemus – između savremenosti i modernosti. Razgovor s Ališerom Sijarićem, Muzika, VI/2(20), 2002: 130–136.
 54.  BOMUZ 2002 – Dani bih. muzike, Muzika, VI/2(20), 2002: 146–149; RBH1, decembar 2002.
 55.  Zapis nakon … Ivo Pogorelić, Muzika, VI/2(20), 2002: 150–152.
 56.  Okrugli stol: Mjesto muzičkog stvaralaštva i kompozitora umjetničke muzike u BiH, Uvod u diskusiju, Muzika, VII/1(21), 2003: 100–114.
 57.  Vijesti iz Muzikološkog društva, Muzika, VII/1(21), 2003: 144–147.
 58.  ”Kultura je luksus”? Zapis povodom jedne izjave, Muzika, VII, 2/22), 2003: 6–7.
 59.  O kritičarskoj invenciji bivšeg dirigenta. Odgovor na pisanije Teodora Romanića, Oslobođenje, 21. X. 2004. Kratka polemika s još po jednim prilogom između autora i T. Romanića povodom praizvedbe opere atrakcija Srebreničanke.
 60.  Forsiranje “talenata” kao zamjena za kulturnu konzistenciju, Muzika, VIII, 1(23), 2004: 47–48.
 61.  23. Muzički Biennale Zagreb. ISCM svjetski dani muzike – Zagreb, 15–24. IV 2005, Muzika, IX, 1/25, 2005: 54–58.
 62.  Dva nova znaka, Muzika, X/1(27), 2006: 106–112.
 63.  ”Prefinjenost i razumijevanje” interpretacije duhovne muzike. Kompakt disk AKCUS-a “Slobodan Princip Seljo”, Muzika, X/2(28), 2006: 93–94.
 64.  De/konstruiranje stvarnosti. Sevdah opera Differences in demolitions. Muzika: Nigel Osborne, libreto: Goran Simić, režija: Lenka Udovički. Sarajevo, Narodno pozorište, 16/17. VI. 2007, Muzika, XI/1(29), 2007: ???
 65.  In memoriam Nada Ludvig-Pečar, XII/1, 2008: 104–106.
 66.  ”Ustvari”, radi se o plagijatu, pa i u muzici! Osvrt na članak “Muzička umjetnost u Bosni i Hercegovini u 19. i 20. stoljeću”, Pregled, 2, 2010: 125–139, u: Pregled, 3, 2010: 301–308. Kritički osvrt na plagijarizam Saše Salihovića.
 67.  In memoriam Miljenko Grgić, Muzika, XV, 1(37), 2011: 124–126.
 68.  Sarajevo Chamber Music Festival. Gudački kvarteti Dmitrija Šostakoviča, Oslobođenje, LXVIII, br. 23204, 28. 7. 2011, str. 34.
 69.  Franz Schubert (1797–1828): Rani romantičar u blizini tradicije, Knjižica SCMF 2012, Sarajevo: Muzička akademija, 2012: 10–11.
 70.  Antonin Dvorak (1841–1904): Tradicija iz/nova, Knjižica SCMF 2012, Sarajevo: Muzička akademija, 2012: 12–13.
 71.  Beethoven u nama, Knjižica SCMF 2014, Sarajevo: Muzička akademija, 2014: 11–15.
 72.  Novi kreativni diskurs in continuo, Programska knjižica Sarajevo Sonic Studio – Peter Ablinger, 27. X–7. XI. 2014.
 73.  60. Godina Muzičke akademije u Sarajevu, Programska knjižica 60. godina Muzičke akademije u Sarajevu, 23. X. 2014.
 74.  Novi kreativni diskurs in continuo, Programska knjižica Sarajevo Sonic Studio – Vinko Globokar, 26–30. XI. 2014.

 

Recenzije, prikazi, predgovori, promocije:

 1. Čarls Rosen, Klasični stil, Zvuk, 1981, 3.
 2. Muzika i emocije. Derik Kuk: Jezik muzike, Oslobođenje, 31. VIII. 1983.
 3. Raspoloženja i konotacije. L. B. Meyer: Emocija i značenje u muzici, Odjek, 1987, br. 21.
 4. Prikaz knjige „Pojmovni vodič kroz glazbu 20. stoljeća“, autor Nikša Gligo, Matica Hrvatska, Zagreb, 1995., Muzika, I/2, 1997: 113.
 5. Predgovor za knjigu Bosanska trilogija Gojka Bjelca, Sarajevo: Compact, 1999:  7–10.
 6. Recenzija knjige Kreativnost dirigentske prakse Teodora Romanića, Sarajevo: Sarajevo publishing, 2001.  Objavljeno u: Muzika, V/2(18), 2001: 106–107.
 7. Gudački kvartet Kamernog teatra 55. Trideset godina umjetničkog djelovanja. Promocija dvostrukog kompakt diska, Kamerni teatar 55, 16. II. 2001, u: Muzika, V/1(17), 2001: 166–167.
 8. Promocija izdanja: Amilinih 20 godina pjevanja, Narodno pozorište, 6. V. 2001, u: Muzika, V/1(17), 2001: 168–169.
 9. Recenzija knjige Muzika u Sarajevu (sjećanja neposrednog učesnika), Sarajevo: Rabic, 2002. Promocija: Narodno pozorište, 16. II. 2002. Objavljeno u: Oslobođenje, KUN, LIX, br. 19767, 28. II. 2002: 2; Muzika, VI/1(19), 2002: 167–169.
 10. Recenzija knjige Vlado S. Milošević – etnomuzikolog Milorada Kenjalovića, Banja Luka: Akademija umjetnosti Banja Luka, 2002. Objavljeno u: Muzika, VI/1(19), 2002: 170–171.
 11. Promocija Zbornika radova III. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”, Muzika, VII/1(21), 2003: 139.
 12.  Trilogija kao dramska/dramatska paradigma Bosne, recenzija/promocija knjige Hodočasnik – kazališni scenariji Gojka Bjelca, rkp., Sarajevo: Prosperitet, 2004. Promocija 24. V. 2004.
 13.  Recenzija knjige Muzički život u Sjeverozapadnoj Bosni od 1878–1992. Refika Hodžića, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, 2004. Promocija Bihać 2004.
 14.  Recenzija kompakt diska, Dani Vlade Miloševića II, Banja Luka, 15. IV. 2004, rkp. Promocija Banja Luka 2004.
 15.  Recenzija knjige Muzički stilovi Dejana Despića, Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srpsko Sarajevo, 2004. Promocija: Srpsko Sarajevo 15. XI. 2004. U: Muzika, VII/1(21), 2003: 139.
 16.  Promocija knjige Gradimira Gojera: Ivica Šarić – od Kraljeve Sutjeske do pozornica svijeta, Mostar: Hotel Lero, 18. III. 2010.
 17.  Recenzija knjige Harmonija Refika Hodžića. Promocija: Dubrovnik, januar 2011.
 18.  Recenzija monografije 50 godina Muzičke škole u Tuzli Miradeta Zulića. Promocija: Tuzla, april 2011.
 19.  Recenzija knjige Fatime Lačević, Portret misli estetičara Ivana Fochta. Filozofija i estetika pred tajnom umjetničkog bića, Sarajevo: Filozofski fakultet u Sarajevu, 2012. Elektronsko izdanje.
 20.  Promocija Zbornika radova povodom 110 godina rođenja Jelene Dopuđe, Sarajevo: 27. XI. 2015.
 21.  Uvodna riječ povodom Simpozija Žene nositeljice narodne muzićčke prakse u Bosni i Hercegovini, Sarajevo: Muzička akademija, 30. I. 2015.

 

Radio emisije i kritike:

 1. Dani Muzičkog Stvaralaštva Jajce 1985. Radio Sarajevo: Muzikološka tribina III programa, 13. XI. 1985, 19 h.
 2. Leonard B. Meyer: Emocija i značenje u muzici, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 7. VI. 1987.
 3. Godišnjice – Kompozitor Josip Magdić, Radio Sarajevo: Muzikološka tribina, 7. X. 1987, 20h.
 4. Vlado Milošević – Desanka Maksimović, Vokalnost zasnovana na strukturnim slojevima pjesničkog predloška, Radio Sarajevo III program, 9. XII. 1987, 20h.
 5. Kritika koncerta Sarajevskog baroknog trija (Dom Armije 17. III. 1988), Radio Sarajevo: Muzički magazin, 19. II. 1988, 18h.
 6. Kritika koncerta orkestra opera (dirigent M. Homen), Radio Sarajevo: Muzički magazine, 2. IV. 1988, 18h.
 7. Kritika koncerta Sarajevske filharmonije (dirigent Uroš Lajovic(, Radio Sarajevo: Muzički magazine, 2. IV. 1988.
 8. Kritika koncerta Damira Huljeva, Esme Pašić i Sanje Daniš, Radio Sarajevo: Muzički magazine, 27. IV. 1988.
 9. Kritika baletne predstave Satie – Nuić, Radio Sarajevo: Treći program, maj 1988.
 10.  Kritika operske predstave Ljubavni napitak, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 7. I. 1988.
 11.  Balet na simfonijsku muziku, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 29. I. 1989.
 12.  Vojislav Ivanović: Balada za klavir i orkestar, Radio Sarajevo: Treći program, Ciklus Nova djela,  23. I. 1989.
 13.  Josip Magdić: De profundis, Radio Sarajevo: Treći program, Ciklus Nova djela, 29. I. 1989.
 14.  Vojin Komadina: Koncert za flautu i gudače, Radio Sarajevo: Treći program, Ciklus Nova djela, 5. II. 1989.
 15.  Rada Nuić: Tokata za kapljice, Četiri skice za miješanu elektorniku, Radio Sarajevo: Treći program, Ciklus Nova djela,  12. II. 1989.
 16.  SVEM 1989, Radio Sarajevo: Muzički magazin, mart 1989.
 17.  SVEM 1989. Razgovor s Radom Nuić, Radio Sarajevo: Treći program, mart 1989.
 18.  Nada Ludvig Pečar: II Gudački kvartet Reminiscences, Radio Sarajevo: III program Ciklus Nova djela, 19. II. 1989.
 19.  Mali dimnjačar Benjamina Brittena, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 20. V. 1989.
 20.  DMS 1989, Radio Sarajevo: Treći program, 20. V. 1989.
 21.  Umjetnička transpozicija muzičkog folklore u opusu Vlade Miloševića, Radio Sarajevo: Treći program, 4. II. 1990.
 22.  Dafnis i Cloe (koeograf Drago Boldin), Radio Sarajevo: Muzički magazin, april 1990.
 23.  Carmen G. Bizeta, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 11. V. 1990.
 24.  Derviš i smrt Vojina Komadine, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 29. X. 1990.
 25.  Derviš i smrt. Razgovor s autorom, Radio Sarajevo: Muzički magzin, 9. II. 1991, 21h.
 26.  MBZ 91, Radio Sarajevo: Treći program, 27. IV. 1991.
 27.  MBZ 91, TV Sarajevo: Vivo vivace, 8. V. 1991.
 28.  Miris kiše nad Balkanom Igora Kuljerića, Radio Sarajevo: muzički magazin, 20. V. 1991.
 29.  Koncert Aleksandre Toman i Esme Pašić, Radio Sarajevo: Muzički magazine, 16. III. 1991.
 30.  Madame Butterfly Giacoma Puccinija, Radio Sarajevo: Muzički magazine, april 1991.
 31.  Tosca Giacoma Puccinija, Radio Sarajevo: Muzički magazine, 23. XI. 1991.
 32.  Gostovanje na Radio BH1 (urednik: Jasmin Ferović), 21. VI. 2005.
 33.  Pet emisija za Radio BH1 o velikanima svjetske muzike: Bach, Beethoven, Wagner, Schoenberg, 2006.
 34.  Radio emisija o Vladi Miloševiću, 16. III. 2010. Urednica Rada Nuić.

 

Javni nastupi, predavačka djelatnost:

 1. Muzičko stvaralaštvo BiH na TMSJ 1984, voditelj razgovora, Sarajevo: Đuro Đaković, 14. I. 1985.
 2. Veče Scarlattija, Dom Mladih SKCS, 16. V. 1985. Čembalo Ljiljana Pećanac.
 3. Razgovor s Vojinom Komadinom povodom 30 godina umjetničkog rada. Sarajevo: Udruženje kompozitora BiH, maj 1985. Klavir Dunja Košanin, violina Faruk Sijarić i ostali?
 4. Kompozitor Josip Magdić, Muzikološka tribina UKBiH, oktobar 1987.
 5. Vlado Milošević – Desanka Maksimović, Vokalnost zanovana na strukturnim slojevima pjesničkog predloška, Muzikološka tribina DMS, Sarajevo, 26. XI. 1987.
 6. Okrugli stol “Zeničko proljeće” 12. IV 2003., 16h. Tema: “Mjesto muzičkog stvaralaštva i kompozitora umjetničke muzike u BiH danas”.
 7. Praizvedba Svite za violončelo i klavir, Bošnjački institute Adil Zulfikarpašić, 16. II. 2004. Belma Alić – violončelo, Ivan Čavlović – klavir.
 8. Svita za violončelo i klavir, III, I, Finale, 29. XII. 2005. Violončelo – Miran Zrimšek, klavir – Ivan Čavlović.
 9. Predavanje o Bolonjskoj reformi, Seminar muzičkih pedagoga, Dubrovnik 16/17. I. 2005.
 10.  TV BH1, Emisija o umjetničkim djelima posvećenih Srebrenici, (urednica Emina Hrenovica), juni 2005.
 11.  Seminar muzičkih pedagoga BiH. Dubrovnik, januar 2006. Teme: Muzički oblici u nastavi muzike u osnovnim školama; Bolonjska reforma na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.
 12.  TV BH1, Emisija Svakodnevica – Kič, (urednica Emina Hrenovica), 13. II. 2007.
 13.  Predavanja o Bolonjskoj reformi, Srednje muzičke škole FBiH, 29. XI. 2006–15. III. 2007.
 14.  Prezentacija na Savjetovanju o Bolonjskoj reformi Univerziteta u Sarajevu, 24. II. 2007. (Hotel Radon Plaza).
 15.  Gost profesor na Odsjeku za muzikologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani, 21. XII. 2007. Teme: Muzika u Bosni i Hercegovini; Slovenski muzičari u Bosni i Hercegovini.
 16.  Seminar muzičkih pedagoga BiH. Medena, 17–20. I. 2008. Tema predavanja: Bolonjska reforma na Muzičkoj akademiji u Sarajevu i njena refleksija na muzičko školstvo u BiH.
 17.  Seminar muzičkih pedagoga BiH. Dubrovnik, 16–24. I 2009. Tema predavanja:  Bolonjski zahtjevi za osiguranje kvaliteta i monitoring. Primjer Muzičke akademije u Sarajevu.
 18.  Hommage Mladen Pozajić i Mladen Stahuljak, Narodno pozorište, 14. XII. 2009, 20h.
 19.  Seminar muzičkih pedagoga BiH. Dubrovnik, 20. I. 2010. Istraživanje u umjetnosti i budućnost Bolonjskog procesa na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.
 20. Seminar muzičkih pedagoga 21. XI 2011. Bolonjska reforma muzičkog školstva šta dalje? Promjena curriculuma prema bolonjskoj reformi na muzičkoj akademiji u sarajevu. Aspekti promjene u oblasti muzičkih oblika.
 21. 6. Savjetovanje o reformi visokog obrazovanja, Sarajevo, 13. i 14. IV. 2012,
 22.  Seminar muzičkih pedagoga FBiH. Dubrovnik, 19. i. 20. 2012, 14h. Historija muzike u Bosni i Hercegovini autorska prezentacija.
 23.  Seminar muzičkih pedagoga FBiH. Dubrovnik, 26. I. 2013. Muzički oblici versus muzički stilovi.
 24.  Okrugli sto CANU: Muzika regiona u uslovima tranzicije (1990–2010). Podgorica, 25. I. 2013. Muzika u Bosni i Hercegovini u stanju tranzicije: Fragmenti.
 25.  Uvodno predavanje za koncert 29. VIII. 2014, SCMF 2014. O Beethovenovim gudačkim kvartetima op. 18, br. 6, op. 59, br. 3, op 135.

 

Urednički radovi:

 1. Časopis Muzika od 1997.
 2. Knjiga Muzički život u Sjeverozapadnoj Bosni od 1878–1992. dr. Refika Hodžića.
 3. Zbornik radova I. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, 1999.
 4. Zbornik radova II. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, 2000.
 5. Zbornik radova I. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, 2002.
 6. Kompakt disk Bosanskohercegovačka muzika – koncertni zapisi, Muzikološko društvo, mart 2002.
 7. Kompakt disk Antologija muzike za klavir u BiH, Muzikološko društvo, 2003.
 8. Knjižice Festivala Majske muzičke svečanosti Muzičke akademije (od 2008–2011).

 

B) NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

 1. Kompozitori Bosne i Hercegovine: Obrada podataka, SOKOJ, 1985–1989.
 2. Fundamentalna istraživanja za muziku u BiH (FIHM BiH 2010) (koautor), Muzikološko društvo,1997. Objavljeno u: Muzika, I/3, 1997: 127–133.
 3. Leksikon muzičara u BiH, Muzikološko društvo, 1998. Objavljeno u: Muzika, III/1(9), 1999: 75–86.
 4. Abecedarij Leksikona muzičara u Bosni i Hercegovini – umjetnička muzika (gl. i odg. ur.), Sarajevo: Muzička akademija – Institut za muzikologiju, 2010.

 

C) MENTORSTVO U IZRADI MAGISTARSKIH RADOVA

 1. Alma Zubović: Muzika kod Bošnjaka u vrijeme turske uprave u BiH. Odbrana, 1999.
 2. Merima Purić Čaušević: Klavirske kompozicije bosanskohercegovačkih kompozitora – pregled, analiza, sistematizacija. Odbrana, 2002
 3. Vesna Andree Zaimović: Muzički izrazi bosanske dijaspore u zapadnoevropskoj kulturi.  Odbrana, 2003.
 4. Mirsad Pinjo: Sarajevska filharmonija u periodu 1923–2000. Odbrana, 2003.
 5. Amila Ramović: Forma u muzičkom postmodernizmu (Komentor dr. Nikša Gligo). Odbrana, 2006.
 6. Fatima Hadžić: Uloga čeških muzičara u razvoju muzičkog života u BiH. Odbrana, 5. VI. 2009.
 7. Jasmin Ferović: Elektroakustička muzika. Odbrana, 9. VII. 2009.
 8. Amra Delić: Kompoziciono-tehnička i stilska obilježja simfonijske muzike kod bih. kompozitora. Odbrana, 2010.
 9. Lana Paćuka: Muzički život u Sarajevu kroz napise u Sarajevskom listu. Odbrana, 2010.
 10. Šečić Mirela: Muzički život u Hercegovini 1878–1941. Odbrana: 14. II. 2013.
 11. Ana Perunović-Ražnatović, Formalna, harmonska i polifona koncepcija poznih kvarteta Ludwiga van Beethovena, magistarski rad. Odbrana: Cetinje, 23. I. 2013.
 12. Ivana Tomić Obrdalj: Sergej Prokofjev: Tri ratne sonate za klavir, 6. VI. 2014.

 

D) MENTORSTVO IZRADI DOKTORSKIH DISERTACIJA

 1. Refik Hodžić: Muzički život u Sjeverozapadnoj Bosni od 1878–1992. Odbrana, 2002.
 2. Mirna Marić: Franjevačka glazba i glazbenici u Bosni i Hercegovini od 17. do sredine 19. stoljeća. Odbrana, 12. XII. 2008.
 3. Miradet Zulić: Muzički život u Sjeveroistočnoj Bosni od 1878–1992. Odbrana, 13. IV. 2009.
 4. Fatima Hadžić, Muzički život u Sarajevu između dva svjetska rata. Odbrana 22. VIII. 2012.
 5. Lana Paćuka, Muzički život u Sarajevu u vrijeme austrougarske vladavine, 27. VI.2014.
 6. Amra Bosnić, Kompozitorstvo u BiH

 

E) ČLAN KOMISIJE ZA MAGISTARSKE I DOKTORSKE RADOVE

 1. Član Komisije za odbranu doktorske disertacije Ire Prodanov-Krajišnik: Religijska inspiracija u srpskoj duhovnoj muzici posle 1945. Odbrana, Novi Sad: 1. XI. 2005.
 2. Član Komisije za odbranu doktorske disertacije Tamare Karača-Beljak: Uloga medija u transformaciji narodne prakse. Odbrana: 28. X. 2008.
 3. Član Komisije za odbranu magistarske radnje Jasmine Talam: Narodni muzički instrumenti u BiH, 6. VII. 2009.
 4. Član komisije za odbranu doktorske disertacije Sande Dodik: Veza arhaičnog i savremenog zvuka u ciklusu Muzika oktoiha Ljubice Marić. Odbrana: Banja Luka, 7. VI. 2013.

 

F) KOMPOZITORSKI RAD

Muzika za pozorišne predstave film:

 1. Pred penzionisanjem”, režija Gojko Bjelac, Sarajevo: Kamerni teatar, 1979.
 2. “Divlje meso”, režija Gojko Bjelac, Sarajevo: Kamerni teatar, 1980.
 3. “Tamo-amo”, režija Gojko Bjelac, Sarajevo: Narodno pozorište,1982.
 4. Play Kočić”, Banja Luka: Narodno pozorište, 1989
 5. “La strada”, režija Gojko Bjelac, Sarajevo: Narodno pozorište – mala scena, 1999.
 6. Muzika za dokumentarni TV film “Hronika bešćutnosti”, režija Gojko Bjelac, Sarajevo: FTV, 13. II. 2001.
 7. “Samoubojice”, režija Gojko Bjelac, Sarajevo: Akademija scenskih umjetnosti, 25. V. 2003.

Kamerna muzika:

Svita za violončelo i klavir, Sarajevo: Bošnjački institut, 16. II. 2004, Belma Alić violončelo, Ivan Čavlović klavir (praizvedba). Izvedena i 28. X. 2004., Elegija III, 1. IX. 2003.

Opera atrakcijâ:

“Srebreničanke”, Sarajevo: Narodno pozorište, 15. X. 2004. (premijera). Reprize: 7. XI. 2004; 15. XII. 2004.

 

G) FUNKCIJE I DRUGI OBLICI RADA

 • Prodekan za nastavu i izdavačku djelatnost Muzičke akademije u Sarajevu, 1996–2002; 2004–2007.
 • Glavni i odgovorni urednik časopisa Muzika, Muzikološko društvo-Muzička akademija u Sarajevu, od 1997.
 • Predsjednik Muzikološkog društva FBiH, 1997–2004.
 • Organizator Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu, 1988–2002.
 • Član žirija za izbor pjesme za Evroviziju, mart 2004.
 • Član stručnog žirija 19. Susreta pozorišta BiH, Brčko, 1–8. XI. 2002.
 • Član Komisije za naučno-istraživački rad Univerziteta u Sarajevu, 2004.
 • Član Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta u Sarajevu, 2004.
 • Član Vijeća časti Univerziteta u Sarajevu, 2004; 2008.
 • Rad na dokumentima Bolonjske reforme, od 2004.
 • Član Senata Univerziteta u Sarajevu, 2006–2010.
 • Dekan Muzičke akademije u Sarajevu, od 1. XI. 2007–1. XI 2011. (prvi mandat), od 1.XI. 2011. (drugi mandat)
 • Član Komisije za izradu dokumenata integriranog Univerziteta, 2008.
 • Član Komisije za samoevaluaciju Univerziteta u Sarajevu, 2008.
 • Član Komisije za profesore emerituse, 2008.
 • Predsjednik Grupacije umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, 2008–2010.
 • Član Komisije za priznavanje diploma Univerziteta u Sarajevu, od 2010.
 • Ekspert za kvalitet i akreditaciju visokoškolskih organizacija u BiH. Osnivač Agencija za kvalitet i akreditaciju BiH, od 2010.
 • Član Komisije za akreditaciju Univerziteta u Sarajevu. Osnivač Ministarstvo za obrazovanje i nauku KS, 2011.