Naučni skup Muzička pedagogija u Bosni i Hercegovini POZIV ZA RADOVE

POZIV ZA RADOVE

Muzička akademija u Sarajevu, 11. decembra 2015.

Organizator: Muzikološko društvo FBiH

 

U posljednje dvije decenije, od kraja rata 1995. godine do danas, muzička pedagogija u Bosni i Hercegovini  je  marginalizirana  kao stručna  i kulturna  djelatnost.  Muzička  pedagogija  je  doživjela izvjestan pad i u opšteobrazovnim školama, pa čak i u muzičkim školama, u smislu zapostavljanja  osnovnih  uzusa  razvoja  društva kulture  i  struke.  Zbog  svega  navedenog, Muzikološko društvo organizira naučni skup koji bi raspravljao o nekim krucijalnim pitanjima stanja,  položaja  i  uloge  muzičkog  obrazovanja  i odgoja u  Bosni  i  Hercegovini  i  njenim društveno-političkim sastavnicama.

Cilj skupa je obraditi nekoliko najvažnijih segmenata savremene muzičke pedagogije u Bosni i  Hercegovini,  te  upoznati  i  upozoriti društvenu kulturnu  javnost  na  nepovoljan  položaj muzičke pedagogije, struke i umjetnosti u savremenom bosanskohercegovačkom društvu.

Teme i oblasti naučnog skupa su:

- Muzička pedagogija kao dio opšte pedagogije djece i odraslih,

- Muzička pedagogija u savremenom bosanskohercegovačkom društvu,

- Muzička pedagogija u Bosni i Hercegovni kroz historiju, statistiku i društvene pojave,

- Muzička pedagogija u Bosni i Hercegovini u odnosu na druge umjetničke pedagogije,

-  Muzička  pedagogija  na  konkretnom  školskom  zadatku  kroz  metode  obuke,  obrazovanja  i  odgoja,

- Muzička pedagogija u institucionalnim okvirima,

- Doprinos istaknutih muzičkih pedagoga razvoju bosanskohrecegovačke umjetničke muzike i  opšte kulture.

 

Rok za prijavu učešća na skupu je 19. juni  (ime i prezime, institucija), dok će rok za prijavu  teme i slanje abstrakta biti naknadno objavljeni.

Recenzirani radovi biće objavljeni u posebnom zborniku radova.

Prijave slati na: info@muzikolosko-drustvo.ba

Print – POZIV ZA RADOVE