Naučni skup u povodu 100-godišnjice rođenja bh kompozitora Avde Smailovića POZIV ZA RADOVE

Naučni skup u povodu 100. godišnjice rođenja bosanskohercegovačkog kompozitora Avde Smailovića

Sarajevo, 13. oktobar 2017. godine

 

Institut za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i Muzikološko društvo FBiH pozivaju Vas na naučni skup u povodu 100. godišnjice rođenja bosanskohercegovačkog kompozitora Avde Smailovića (1917–1984). Naučni skup podstaknut je potrebom da se putem sistematičnog istraživanja šira naučna te kulturna javnost upoznaju sa značajem lika i djela jednog od najistaknutijih kompozitora u BiH – Avde Smailovića.  Javni govor o kompozitorskom stvaralaštvu na temeljima naučne akribije od izuzetnog je značaja, ne samo u slučaju ovog kompozitora, nego i cjelokupne muzičke nauke u BiH.  Organiziranje naučnog skupa dešava se u godini kada Muzikološko društvo FBiH proslavlja 20 godina svoga postojanja,  čime ovaj događaj daje doprinos razvoju muzikološke misli u BiH.

Naučni skup osmišljen je u sljedećim tematskim oblastima

1. Lik i djelo Avde Smailovića

–          historijski, društveni i sociološki konteksti

 

2. Kompozitorski rad

–          novi pristupi istraživanju Smailovićevog opusa; proučavanje intra i intrageneracijskih srodnosti i razlika u lokalnim, regionalnim i širim evropskim okvirima

 

3. Višestruke muzičke aktivnosti

–         pedagoški rad, širenje muzičke kulture, recepcija stvaralaštva

 

Cilj naučnog skupa jeste da se u okviru predloženih tematskih okvira upotpune znanja o djelovanju Avde Smailovića u kontekstima njegovog vremena, ali i da se revalorizuju ranija tumačenja Smailovićevog djelovanja s nakanom uspostavljanja temeljite baze za savremena muzikološka istraživanja stvaralaštva ovog umjetnika.

 

Tehničke informacije

Zvanični jezici simpozija su B/H/S jezici. Predviđeno vrijeme izlaganja je 20 minuta.

Prijave tema sa naslovom, sažetkom rada (200 – 400 riječi), biografijom autora (do 200 riječi), uz obavezno navođenje afilijacije, treba dostaviti u formatu MS Word na elektronsku adresu Muzikološkog društva i dr. Lane Paćuka (lana_sehovic@yahoo.com), najkasnije do 15. jula 2017. godine.

Informacije o prihvatanju tema biti će objavljene do 20. jula na zvaničnim stranicama Muzikološkog društva i Instituta za muzikologiju.

Planirano je da se recenzirani prilozi sa naučnog skupa objave u zasebnom izdanju Muzikološkog društva FBiH i Instituta za Muzikologiju do kraja 2017. godine.

Za učešće na naučnom skupu nije predviđena kotizacija. Troškove putovanja i smještaja snose učesnici.

Voditeljica projekta

dr. Lana Paćuka