Aktuelno izdanje

naslovnica9. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ
“MUZIKA U DRUŠTVU”
Sarajevo, 23–26. oktobar 2014.

“MUZIKA U DRUŠTVU”
ZBORNIK RADOVA

ISSN 2303-5722

Izdavač: Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija u Sarajevu

Sarajevo, 2016.

Urednik:
Fatima Hadžić

Uredništvo:
Valida Tvrtković Akšamija, Refik Hodžić, Amra Toska

 

 

 

 

SADRŽAJ

UVODNA RIJEČ / 9

UVODNO PREDAVANJE

STOTINU GODINA TIŠINE. NACRT ZA SOCIJALNU HISTORIJU MUZIKE U BOSNI I HERCEGOVINI
Čavlović Ivan / 11

 

I – “GODINA 1914” – LOKALNO NASLIJEĐE I SVJETSKI KONTEKSTI

“PALE NADE”. FRAGMENTI O MUZIČKOM ŽIVOTU RATNOG SARAJEVA (1914–1918)
Lana Paćuka / 28

TEMATIZACIJA IDENTITETA NACIONALNE KULTURE I DEBUSSYJEVA POZNA DELA NASTALA IZMEĐU 1914. I 1917. GODINE
Tijana Popović Mlađenović / 43

MUZIKA I PRVI SVJETSKI RAT. SLUČAJ RICCARDA ZANDONAIJA
Alberto Nones / 52

“POD DVOGLAVIM ORLOM”. NACIONALNI IDENTITETI U VOJNOJ MUZICI AUSTRO-UGARSKE MONARHIJE
Manfred Heidler / 61

“NAPREJ ZASTAVA SLAVE!” DAVORINA JENKA (1835–1914). IZMEĐU CARSKE HIMNE I PANSLAVENSKOG MARŠA
Jernej Weiss / 79

GLAZBA U OSVIT VELIKOG RATA: PULA 1914.
Lada Duraković / 87

POLITIČKE REPERKUSIJE AUSTRIJSKE VLADAVINE NA GLAZBENI ŽIVOT SPLITA (1797–1918)
Ivana Tomić Ferić / Sara Dodig / 110

MAPIRANJE PERIFERIJE MUZIČKOG ZAPADA. MODERNI KONCERTNI FORMATI U BEOGRADU NA POČETKU 20. VEKA
Biljana Milanović / 127

AKTIVNOSTI VOJNOG ORKESTRA “MUZIKA KRALJEVE GARDE” ZA VREME PRVOG SVETSKOG RATA
Marijana Dujović / 144

MUZIČKO ŠKOLSTVO U SJEVEROZAPADNOJ BOSNI ZA VRIJEME AUSTRO-UGARSKE UPRAVE
Refik Hodžić / 153

UTJECAJ METODIČARA NJEMAČKOG GOVORNOG PODRUČJA POČETKOM 20. STOLJEĆA NA RAZVOJ MUZIČKE TEORIJE I PEDAGOGIJE U BOSNI I HERCEGOVINI (I ŠIRE)
Senad Kazić / 163

 

II – NOVA ISTRAŽIVANJA

Muzička teorija

TRANSFER ANTIČKOG NASLIJEĐA U ZAPADNOEVROPSKU MUZIČKU TEORIJU. FORMIRANJE I POREDAK SREDNJOVJEKOVNIH LJESTVICA
Nerma Hodžić-Mulabegović / 172

OD MERSENA DO RAMOA. SOCIJALNE INOVACIJE U FRANCUSKOM DRUŠTVU 17. I 18. VEKA I TRANSFORMACIJA POJMA “HARMONIJE”
Svetlana Stojanović Kutlača / 200

DVOGLASNA INVENCIJA U B-DURU JOHANA SEBASTIJANA BAHA. PRIPREMA ZA FUGU ILI UMETNIČKI ŽANR?
Marko S. Milenković / 213

FORMALNA KONCEPCIJA POZNIH GUDAČKIH KVARTETA LUDWIGA VAN BEETHOVENA
Ana Perunović Ražnatović / 224

ELEMENTI NEOKLASICISTIČKE HARMONIJE U “OPSESIJI” MIROSLAVA ŠPILERA
Naida Hukić / 235

SPECIFIČNOSTI HRISTIĆEVIH KOMPOZICIONO-TEHNIČKIH SREDSTAVA U OPELU B-MOL
Gordana Grujić / 247

KONCEPTI OZVUČAVANJA MAKOVIH PJESAMA: KAMENI SPAVAČ I PRELUDIJUM ZA MODRU RIJEKU
Amra Bosnić / 258

TEORIJSKI MODELI GLAZBENIH PREFERENCIJA: GLAZBENOPEDAGOŠKE IMPLIKACIJE
Snježana Dobrota / 269

KORALI J. S. BACHA KAO SMJERNICE GRADNJE HORIZONTALNOG I VERTIKALNOG GLAZBENOG MIŠLJENJA U NASTAVI HARMONIJE
Davorka Radica / Jelica Valjalo Kaporelo / 282

 

Muzička pedagogija

CJELOŽIVOTNO UČENJE KAO PROCES I OBAVEZA U MUZIČKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
Valida Tvrtković Akšamija / 298

REFORME ODGOJNO-OBRAZOVNOGA SUSTAVA U HRVATSKOJ I ODJECI NA GLAZBENU NASTAVU U OSNOVNOJ ŠKOLI
Sabina Vidulin / 312

PEDAGOŠKE KOMPETENCIJE U VISOKOŠKOLSKIM KURIKULIMA ZA NASTAVNIKE PJEVANJA U KOMPARATIVNOJ PERSPEKTIVI
Marijo Krnić / 326

ZASTUPLJENOST TRADICIJSKE KULTURE U PREDŠKOLSKIM I OPĆEOBRAZOVNIM USTANOVAMA
Goran Sučić / Ivana Gogić / 343

METODSKI POSTUPCI PRILIKOM IZRADE NOVE METODE ZA POČETNU NASTAVU KLAVIRA
Jelena Martinović-Bogojević / 356

 

Etnomuzikologija

SEVDALINKA U IZVOĐAČKOJ PRAKSI HARMONIKAŠA U SRBIJI
Vesna Ivkov / 366

INSTITUCIONALIZACIJA GUSLARSKE PRAKSE I TRADICIJA EPSKOG PEVANJA UZ GUSLE: JUGOSLOVENSKI I POSTJUGOSLOVENSKI KONTEKST
Danka Lajić Mihajlović / 375

TARAGOT KAO DEO RUMUNSKE FOLKLORNE BAŠTINE
Nice Fracile / 392

YAGÄRUN SÄRDO BAGÄRU BÄRE. ZAPOSJEDNUTOST DUHOM ZAR MEĐU AMHARIMA I ULOGA MUZIKE
Timkehet Teffera / 404

 

Muzikologija

SKLADATELJSKI PROFIL IVE MAČEKA (1914– 2002)
Alma Zubović / 431

OD PARTIZANSKE PROPAGANDE KA SOCREALIZMU: IDEOLOŠKI INSPIRISANA DJELA MIROSLAVA ŠPILERA
Senka Hodžić / 445

VOJISLAV KOSTIĆ – KOMPOZITOR/REDITELJ/SCENARISTA/KOREOGRAF. ANALIZA OSTVARENJA KO TO TAMO PEVA U FILMSKOJ I BALETSKOJ VERZIJI
Katarina Mitić / 467

ISPITIVANJE ULOGE MUZIKOLOGA U RASTUĆOJ FESTIVALSKOJ KULTURI: SARAJEVSKO ISKUSTVO
Esma Sulejmanagić / 479

TRANSFORMACIJE POPULARNE MUZIKE NAKON RASPADA SOCIJALISTIČKE JUGOSLAVIJE. BOSANSKOHERCEGOVAČKA “POSTDEJTONSKA” ALTERNATIVNA MUZIČKA SCENA
Amra Toska / Fatima Hadžić / 488

 

III – PANEL “MURKOVA ISTRAŽIVANJA IZ AUSTRIJSKE I BOSANSKOHERCEGOVAČKE PERSPEKTIVE”

KAKO PRAVITI “VRIJEDNE” SNIMKE NA TERENU – MATIJA MURKO I BEČKI PHONOGRAMMARCHIV
Gerda Lechleitner / 499

MATIJA MURKO I NJEGOVA ISTRAŽIVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI
Jasmina Talam / Tamara Karača Beljak / 505

AUTORI / 519