Muzika 1

 

MUZIKA BR. 1

 

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO BiH (u osnivanju)

Uredništvo:
Maja Baralić (zamjenik gl. i odg. ur.), dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. ur.), dr. Selma Ferović, mr. Jasna Hadžisalihović-Spaić, Tamara Karača-Panić, dr. Vinko Krajtmajer, Milorad Milić, Rada Nuić, Tatjana Pandurević, mr. Faruk Sijarić

 

 

SADRŽAJ:

 

K PRVOM BROJU

UVODNA RIJEČ

 

Ličnosti u historiji

Miroslava FULANOVIĆ-ŠOŠIĆ: Cvjetko Rihtman. Jedan osvrt na na razvoj muzičke kulture i stvaranje Muzičke akademije u Sarajevu

Zdravko VERUNICA: Franjo Maćejovski – “Bosanski Mokranjac”

 

Studije o muzici u BiH

Ivan ČAVLOVIĆ: Fragmenti o nacionalnom u muzici BiH

Jasna SPAIĆ-HADŽISALIHOVIĆ: O pojmu mekama u muzici islamskih naroda

Maja BARALIĆ: Interpretacija ezana u BiH

Tamara KARAČA: Kulturne odrednice bosanske gradske pjesme – sevdalinke

Miroslava FULANOVIĆ-ŠOŠIĆ: O melodijskim modelima bosanske sevdalinke

 

Muzička pedagogija

Ivan ČAVLOVIĆ: Analiza muzičkog djela. Izrada seminarskog rada

Selma FEROVIĆ: Odnos nastavnika i učenika prema muzičkoj baštini BiH prezentiranoj kroz udžbenike

Višnja ZEKIĆ: Kojim putem do sigurnog i pouzdanog memoriranja muzičkog djela

 

Hronika

Željka KORDIĆ: Muzički život Sarajeva u četiri ratne godine