Muzika 12

MUZIKA BR. 12

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. urednik), dr. Selma Ferović, mr. Jasna Spaić, Tamara Karača, Gordana Karanjac, dr. Vinko Krajtmajer, Milorad Milić, Rada Nuić, Mirsad Pinjo (zamjenik gl. i odg. ur.), mr. Faruk Sijarić

 

 

SADRŽAJ:

 

UVODNA RIJEČ

 

Studija

Ivan ČAVLOVIĆ: Muzički događaj: Publicistika-novinarstvo-kritika

 

Prijevodi

Nikša GLIGO: Hans Heinrich Eggebrecht: O metodi glazbene analize

Tatjana PRAŠTALO: Peter Gradenwitz: Dva kompozitora iz Jugoslavije. Miroslav Špiler- Leo Weiss

 

In memoriam Cvjetku Rihtmanu

Amila RAMOVIĆ: Ekspresionistička sloboda i dodekafonska dogma

Amra TOSKA: Muzika Jevreja u Starom Zavjetu

Šejla MUJANOVIĆ: Platonovo učenje o éthosu

Mirela IBRAHIMOVIĆ: Nacionalno u muzici

Jasmina BERBEROVIĆ-TALAM: Mjesto Franje Kuhača u južnoslavenskoj muzikologiji i etnomuzikologiji

Aida JAŠAREVIĆ: Publicistički izvori o muzici u BiH do 1918.

Mirsad PINJO: Kratki pregled razvoja muzičkog života Sarajeva s posebnim osvrtom na Sarajevsku filharmoniju

Jasna HADŽISALIHOVIĆ-SPAIĆ: Cvjetko Rihtman – biografija

Miroslava FULANOVIĆ-ŠOŠIĆ: O istraživačkom radu Cvjetka Rihtmana

Tamara KARAČA: Jedan napis Cvjetka Rihtmana

Željka MIKAVICA: Cvjetko Rihtman – pedagog i organizator muzičkog života

 

Prikazi, vijest, dnevnik

Prelaženje znakova: Nikša Gligo, Zvuk-znak-glazba: rasprava oko glazbene semiografije (Vladimir BITI)

Drugi CD Sarajevske filharmonije (Selma FEROVIĆ)

36. Međunarodna glazbena tribina (Ivan ČAVLOVIĆ)

Međunarodni festival Muzičke omladine (Miradet ZULIĆ)

Dnevnički zapisi o muzici (Ivan ČAVLOVIĆ)

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Mirsad PINJO)

Kronika muzičkog života u Tuzli (Miradet ZULIĆ)

Kronika muzičkog života u Mostaru (Alica NURKIĆ)

 

Autori i saradnici u ovom broju