Muzika 22

MUZIKA BR. 22

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. urednik), dr. Selma Ferović, Alma Ferović, dr. Nikša Gligo, mr. Tamara Karača Beljak (zamjenica gl. i odg. ur.), dr. Vinko Krajtmajer, Rada Nuić, Mirsad Pinjo, Amila Ramović, mr. Faruk Sijarić

 

 

SADRŽAJ:

 

UVODNA RIJEČ

 

Ivan ČAVLOVIĆ: Kultura je luksus?

Mladen POZAJIĆ: Jugoslovenska kolonija u Parizu s muzikalnog stanovišta

 

III Međunarodni simpozij “Muzika u durštvu”

Amila RAMOVIĆ: Muzika i komunikacija? Jedno postmodernističko stanovište

 

Muzička pedagogija

Selma KOLUDER FEROVIĆ: Muzika kao komunikacija

Senad KAZIĆ: Obrada ritma u solfeggiu?

 

Muzikologija

Refik HODŽIĆ: Tamburaško pjevačko društvo “Krajišnik” i hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo “Napredak” u Bihaću

 

Etnomuzikologija

Jasmina TALAM: Ilahije i salavati derviša nakšibendijskog reda u Vukeljićima kod Fojnice

Risto Pekka PENNANEN: Rane sarajevske svirke – snimateljska ekspedicija u Bosni 1908. godine

Sanja RALJEVIĆ: Korelacija socioloških, psiholoških i kulturoloških elemenata u novokomponovanoj narodnoj muzici u BiH

 

Skupovi

Tragom prošlosti – k budućnosti? 40. Međunarodna glazbena tribina – Pula (Tatjana NAKIĆ)

Međunarodni skup studenata muzikologije i etnomuzikologije – Novi Sad (Fatima BEGAGIĆ)

 

Festivali, Koncerti

WOMEX 2003 (Amila RAMOVIĆ)

Biti Rundek – Coloseum / FIS (Amila RAMOVIĆ)

 

Odbranjeni magisteriji

 

Poziv

4. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”

 

Bolonjska deklaracija

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Fatima BEGAGIĆ / Antonija DJAK / Vedrana TIČIĆ)

Kronika muzičkog života u Tuzli (Miradet ZULIĆ)

Kronika muzičkog života u Zenici (Ema UZUNOVIĆ STOJANOVIĆ)

Kronika muzičkog života u Mostaru (Mihaela OBRADOVIĆ / Alica NURKIĆ)

 

Autori i saradnici