Muzika 23

MUZIKA BR. 23

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. urednik), dr. Selma Ferović, Alma Ferović, dr. Nikša Gligo, mr. Tamara Karača Beljak (zamjenica gl. i odg. ur.), dr. Vinko Krajtmajer, Rada Nuić, mr. Mirsad Pinjo, Amila Ramović

 

 

SADRŽAJ:

 

UVODNIK

 

Muzička pedagogija

Senad KAZIĆ: Fonomimika – komunikacija u solfeggiu?

 

Muzikoterapija

Selma FEROVIĆ: Muzika u porodičnom životu u funkciji prevencije i muzikoterapije

 

Muzikologija

Refik HODŽIĆ: Sloga – prvo muslimansko pjevačko društvo u Banja Luci

Jasmin HOŠIĆ: Uloga tehnologije u razvoju pop muzike

Amna KRUHOVIĆ: Crtice iz prošlosti Srednje muzičke škole Sarajevo

 

Eseji

Gojko BJELAC: Opera danas, i u nas

Ivan ČAVLOVIĆ: Forsiranje “talenata” kao zamjena za kulturnu konzistenciju

 

Studentski radovi

Kompozitorska djelatnost Josipa Magdića (Aida ALIĆ)

Neoklasicizam (Fatima BEGAGIĆ)

Od muzičke pedagogije do umjetnosti – intervju s prof. Davidom Kamhijem (Lana ŠEHOVIĆ)

Tom društvu dao sam i dušu – intervju s Berislavom Džajom (Ashar KURTOVIĆ)

 

Festivali

Sarajevska zima (Lana ŠEHOVIĆ)

 

Promocije

Muzika u 2003. godini (Amel SULJIĆ)

Dupli compact disc hora, orkestra i solista Muzičke akademije (Selma FEROVIĆ)

Muzički život u Sjeverozapadnoj Bosni 1878–1992. (Selma FEROVIĆ / Ivan ČAVLOVIĆ)

Tetralogija kao dram(at)ska paradigma Bosne (Ivan ČAVLOVIĆ)

 

Jubilej

Kamerni-simfonijski orkestar Zenica (Senad KAZIĆ)

 

Muzikološko društvo

Izvještaj o radu Upravnog odbora Muzikološkog društva FBiH

Plan rada Muzikološkog društva FBiH za 2004.

Konkurs za nova djela bih. kompozitora (materijali)

 

In memoriam

Marijan Feller (Ivan ČAVLOVIĆ)

Slobodan Bodo Kovačević (Ognjen TVRTKOVIĆ)

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Antonija DJAK / Vedrana TIČIĆ / Fatima BEGAGIĆ)

Kronika muzičkog života u Zenici (Ema UZUNOVIĆ STOJANOVIĆ)

Kronika muzičkog života u Mostaru (Alica NURKIĆ / Mihaela OBRADOVIĆ)

 

Autori i saradnici