Muzika 26

MUZIKA BR. 26

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. urednik), dr. Selma Ferović, Alma Ferović, dr. Nikša Gligo, mr. Tamara Karača Beljak (zamjenica gl. i odg. ur.), dr. Vinko Krajtmajer, Rada Nuić, mr. Mirsad Pinjo, Amila Ramović

 

 

SADRŽAJ:

 

UVODNIK

 

Hermeneutika muzike

Leon STEFANIJA: Bilješke o hermeneutici muzike

 

Tribina: Muzičke institucije u Bosni i Hercegovini i njihov značaj u razvoju kulturnog života

Ivan ČAVLOVIĆ: Muzičke institucije i njihov značaj u razvoju kulturnog života. Prolegomena kulturološkim istraživanjima odnosa muzike i društva u Bosni i Hercegovini

Mirela IBRAHIMOVIĆ: Muzička akademija u Sarajevu i njen značaj u razvoju kulturnog života BiH

Senad KAZIĆ: Nastavni kadar Muzičke akademije kroz 50 godina, uloga i značaj u kulturnom životu BiH

Miradet ZULIĆ: Odjeljenje Muzičke akademije u Tuzli i njegov značaj u razvoju muzičkog života u Sjeveroistočnoj Bosni

Selma FEROVIĆ: Mreža muzičkog školstva. Značaj i mogućnosti unapređenja

Meliha HUSIĆ: Položaj muzičkih škola u sistemu obrazovanja i kulturi

 

Historija muzike u BiH

Fatima HADŽIĆ: Češki muzičari u Bosni i Hercegovini

 

Intervju

Trideset godina umjetničkog i pedagoškog rada Ahme Muharemovića (Ema UZUNOVIĆ STOJANOVIĆ)

 

DJ-ing

Jasmin FEROVIĆ: Nova era dj-inga: Kriza je prošla

 

Prikazi, Promocije

“Rhythm and beat” u rukama perkusioniste A. Sivamanija (Alma FEROVIĆ)

Dani Vlade S. Miloševića: Tradicija kao inspiracija (Slobodan ATANACKOVIĆ)

Muzička zrnca iz Bosne (Maja BARALIĆ-MATERNE)

“Sviram kako pjesme kazuje” (Branko VIDOVIĆ)

Susreti generacija 42. Glazbena tribina (Lana ŠEHOVIĆ)

 

Muzička akademija

50 godina Muzičke akademije u Sarajevu u 2005/06. (Ivan ČAVLOVIĆ)

 

In memoriam

Nedeljka Stanković (Višnja ZEKIĆ / Mirjana PAPIĆ-HRKAŠ / studenti Muzičke akademije)

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Fatima HADŽIĆ)

Kronika muzičkog života u Tuzli (Miradet ZULIĆ)

Kronika muzičkog života u Zenici (Ema UZUNOVIĆ STOJANOVIĆ)

Kronika muzičkog života u Mostaru (Alica NURKIĆ)

 

Autori i saradnici