Lana Paćuka

Doc. dr. Lana Paćuka

BIOGRAFIJA

Lana (rođ. Šehović) Paćuka rođena je 04.09.1983. godine u Sarajevu. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje (Odsjek za klavir) završila je u rodnom gradu, tokom kojeg je ostvarila zapažene rezultate osvajajući prve i druge nagrade na takmičenjima učenika i studenata FBiH.

Godine 2002. upisuje Muzičku akademiju u Sarajevu – Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju – smjer muzikologija u klasi red. prof. dr. Ivana Čavlovića. U nekoliko navrata tokom studija bila je stipendista FBiH, a 2004. dobila je i stipendiju za najboljeg studenta generacije. U akademskoj šk. 2005/2006. vršila je dužnost demonstratora pri Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu. Tokom studija bila je aktivni član hora  “Gaudeamus”, te ansambla “Etnoakademik“. Pohađala je seminare Zimske škole u Dubrovniku u okviru projekta Western Balkan Project in Music Education organizirane od strane Royal College of Music Stocholm i Swedish International Development Cooperation Agency. U okviru pomenutog projekta (18.02–24.02.2005) bila je polaznik škole The Art od Choral Singing, a naredne godine (29.01–04.02.2006) i učesnik okruglog stola studenata muzikologije gdje je izlagala rad Kompozitorsko stvaralaštvo mladih bosanskohercegovačkih autora, Danijel Žontar – portret. Diplomski rad pod nazivom Napisi o muzici u listu Behar 1900–1911. pod mentorstvom red. prof. dr. Ivana Čavlovića odbranila je 17. 11. 2006. godine s ocjenom 10, dok je opšti prosjek ocjena na kraju studija iznosio 9,86.

Postdiplomski studij upisala je 2008, a magistarski rad, Muzički život u Sarajevu za vrijeme Austro-Ugarske uprave kroz napise o muzici u Sarajevskom listu (1878–1918) pod mentorstvom red. prof. dr. Ivana Čavlovića, odbranila je 15. 04. 2010. godine s ocjenom 10, što je ujedno bila i prosječna ocjena cjelokupnog postdiplomskog studija. Rad na doktorskoj disertaciji pod nazivom Muzički život u Sarajevu u periodu Austro-Ugarske uprave (1878–1918) pod mentorstvom prof.dr. Ivana Čavlovića uspješno je okončala odbranom rada 27.06.2014. godine.

Radni odnos zasnovala je februaru 2007. godine u svojstvu asistenta za Oblast muzikologija pri Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju te kao saradnica Instituta za muzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu. U junu 2010. imenovana je za višeg asistenta, a od 2015. djeluje u svojstvu docenta za oblast Muzikologija pri Muzičkoj akademiji u Sarajevu. 

Članica je upravnog odbora Muzikološkog društva FBiH od maja 2014, ali i aktivna članica ICTM-ovog Nacionalnog komiteta za BiH. Učestvovala je u organizaciji VI. i IX Međunarodnog simpozija Muzika u Društvu kao članica radne grupe simpozija, a bila je i dijelom organizacionog odbora simpozija Jubileji bosanskohercegovačke muzikologije i etnomuzikologije održanog 14.11.2013. pri Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Na polju muzičke publicistike u periodu 2005–2006. djelovala je kao spoljni muzički saradnik redakcije dnevnog lista Oslobođenje, a istu dužnost izvršavala je i pri redakciji časopisa za kulturu Život  tokom 2007–2009. godine. Obavljala je dužnosti saradnika, selektora, koordinatora muzičkog programa i urednika festivala Sarajevska zima (2006), Majskih muzičkih svečanosti (2012), Sarajevo Chamber Music Festivala (2014) i Programa proslave 60 godina Muzičke akademije u Sarajevu (2014). Napise iz oblasti muzičke publicistike objavljivala je u časopisu za muzičku kulturu Muzika kojeg izdaju Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Sarajevo, a od maja 2014. djeluje i kao glavna i odgovorna urednica časopisa.

Bila je aktivnim sudionikom i saradnikom projekta  Fundamentalna istraživanja za BiH, koji je u koncu rezulitrao i objavljivanjem prvog Abecedarija leksikona muzičara u Bosni i Hercegovini – umjetnička muzika (2011). Djelovala je  kao saradnik projekta European Commission Tempus iz čega je proizašlo CD izdanje Kratka muzička biografija Bosne i Hercegovine (1878–1918). 

 

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Dr. Lana Paćuka bavi se istraživanjem muzike u Bosni i Hercegovini iz perspektive historijske muzikologije, mada je objavljivala i radove koji obuhvaćaju domen opšte nauke o muzici. Imala je priliku izlagati na sljedećim domaćim i inostranim naučnim skupovima:

 • Okrugli studenata muzikologije – Winter School 2006, Dubrovnik, 2006; 
 • International Symposium Research of Dance and Music on the Balkans, Brčko, 2007;
 • Znanstveni skup u povodu 100. obljetnice rođenja Josipa Kaplana, Rijeka, 2010;
 • VII. Međunarodni simpozij Muzika u društvu, Sarajevo, 2010;
 • VIII. Međunarodni simpozij Muzika u društvu, Sarajevo, 2012;
 • Maqam – 8th Meeting of the ICTM Study Group, Sarajevo, 2012;
 • Third Symposium of the ICTM Study Group for Multipart Music, Budapest, 2013;
 • Svečani skup povodom obilježavanja značajnih jubileja bosanskohercegovačke muzikologije i etnomuzikologije, Sarajevo, 2013;
 • IX. Međunarodni simpozij Muzika u društvu, Sarajevo, 2014;

Radove je objavljivala u časopisim, zbornicima i enciklopedijama: Muzika, Zbornik VII. i VIII. Međunarodnog simpozija Muzika u društvu, Zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 100. obljetnice rođenja Josipa Kaplana, Zbornik radova Maqam: Historical Traces and Present Practice in Southern European Traditions, The Collection of papers Stevan Stojanović Mokranjac (1856–1914): The Belgrade Choral Society Foreign Concert Tours, Zbornik radova Proslava 110 godina rođenja prve bosanskohercegovačke etnokoreologinje Jelene Dopuđe, Collection of papers of Third Symposium of the ICTM Study Group for Multipart Music, Muzikologija i Grove Music Online čiji je izdavač prestižni Oxford University Press.

Dr. Lana Paćuka je u svojoj dosadašnjoj naučnoj karijeri objavila ili pripremila za objavljivanje sljedeće naučne radove:

 • Ten years of existence of the Society of Musicology of the Federation of Bosnia and Herzegovina, Zbornik radova internacionalnog simpozija Research of Dance and Music on the Balkans, Brčko 06–09.12.2007, Brčko: International Musciological Society&Musicological Society of RS, Banja Luka&Musicological Society of FBiH, Sarajevo&Associaton for Fostering of the Serb Cultural-Historical Heritage Baštinar, 2007: 204–212.
 • Muzički život u Sarajevu za vrijeme austrougarske uprave kroz napise o muzici u Sarajevskom listu, Muzika, XV/1 (37), 2011: 29–41.
 • Josip Kaplan u historiji muzike Bosne i Hercegovine, Josip Kaplan (1910.–1996.): zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 100. obljetnice rođenja Josipa Kaplana, Rijeka, 23.10.2010, Viškovo: Ustanova „Ivan Matetić Ronjgov“, 2012: 19–26. (Koautorica Fatima Hadžić)
 • „Građansko društvo“ – nukles razvoja zapadnoevropske muzičke kulture Bosne i Hercegovine u austrougarskom periodu, Zbornik radova VII. Međunarodnog simpozija Muzika u društvu, Sarajevo, 28–30.10.2010, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija u Sarajevu, 2012: 19–27.
 • Razvoj bosanskohercegovačke muzikologije od 1955. do danas, Muzika, XVII, br.1/2 (41/42), 2013: 157–163. (Koautorica Fatima Hadžić)
 • Oriental Musical Tradition during the Period of Austro-Hungarian Rule in Bosnia and Herzegovina, The Collection of papers 8th Meeting of the ICTM Study Group: Maqam: Historical Traces and Present Practice in Southern European Traditions, Sarajevo, 08–11.11.2012, United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing, 2014: 132–146. (Koautorica Fatima Hadžić)
 •  Women in the Past of Bosnian and Herzegovinian art Music – A period of Austro-Hungarian Administration, The Collection of papers of The 8th International Symposium „Music in Society“, Sarajevo, 08–11.11.2012, Sarajevo: Musicological Society of FB&H, Academy of Music in Sarajevo, 2014: 22–41.
 • Glory to the Belgrade People: The Guest Permormancec of Stevan Mokranjac and the Belgrade Choral Society in Bosnia and Herzegovina in 1910, The Collection of papers Stevan Stojanović Mokranjac (1856–1914): The Belgrade Choral Society Foreign Concert Tours, Belgrade: Institute of Musicology of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Serbian Musicological Society, 2014: 161–174.
 • Ženski identitet kao primarni subjekt konstituiranja muzičkog života austrougarskog Sarajeva, Zbornik radova Proslava 110 godina rođenja prve bosanskohercegovačke etnokoreologinje Jelene Dopuđe, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija u Sarajevu, Muzikološko društvo FBiH, ICTM Nacionalni komitet Bosne i Hercegovine, 2014: 78–99.
 • Hungarian Composer Julius Major’s Bosnian Musical Adventure, Collection of papers of Third Symposium of the ICTM Study Group for Multipart Music, Budapest: Institute for Musicology, Research Centre for the Humanities, The Hungarian Academy of Sciences (pripremljeno za objavu).
 • Reception of Stevan Stojanović Mokranjac’s Composing Creativity in the Musical life of B&H: Austro-Hungarian period, Muzikologija, Beograd: Muzikološki institut Srpske Akademije nauka i umetnosti (pripremljeno za objavu).
 • Deset članaka o eminentim ličnostima muzičkog života Bosne i Hercegovine (Bačanović Milivoj, Gackić Paša, Höller Blanda, Marić Julio, Matĕjovský František, Molnar-Talajić Ljiljana, Sarajevo, Smiljanić Radmila, Šantić Aleksa, Xaviereff, Yevgeny),  Grove Music Online, New York: Oxford University Press (pripremljeno za objavu).

 Pored naučno-istraživačkog rada, dr. Lana Paćuka bavi se i publicističkim radom te je iz pomenute oblasti objavila sljedeće radove:

 • „Od muzičke pedagogije do umjetnosti“ – intervju s prof. Davidom Kamhijem, Muzika, VIII, br. 23, str. 60–66.
 •  Bolonjska deklaracija – događaji i dokumenti. Studij muzike – mobilnost i odgovornost (prijevod),  Muzika, VII, br. 22, str. 90–101.
 • „Sarajevska zima“ simbol mira, stvaralaštva i multikulturalnosti, Muzika, VIII, br. 23, str. 71–73.
 • Preporuke Evropskoj komisiji u vezi s ulogom muzičkog obrazovanja i obuke u novom EU programu za kulturu (prijevod), Muzika, VIII, br. 23, str. 164–178.
 • Odjeci makedonskog melosa, Oslobođenje, KUN, 31.03.2005.
 • Umjetnik koji otkriva tajne pijanizma, Oslobođenje, KUN, 07.04.2005.
 • Pola stoljeća Muzičke akademije u Sarajevu: Simfonija Orijenta za rođendan, Oslobođenje, KUN, 02.06.2005.
 • Koncert kamerne i klavirske muzike, Oslobođenje, 07.06.2005.
 • Visok nivo muzičke zrelosti mladih umjetnika, Oslobođenje, KUN, 09.06.2005.
 • Brijač našeg vremena: Seviljski berberin ponovo na sceni Narodnog pozorišta, Oslobođenje, KUN, 16.06.2005.
 • Susreti generacija. 42. Glazbena tribina. Pula 2005., Muzika, IX, br. 26, str. 108–112.
 • Pregled događaja povodom 50 godina Muzičke akademije u Sarajevu, Muzika, X, br. 27, str. 102–105.
 • 1. Internacionalno takmičenje klasične harmonike u Sarajevu, Muzika, X, br. 28, str. 82
 • Osvrt na muzički život Sarajeva u 2007. godini, Život, LV, br. 3, str. 105–109.
 • Koncertni repertoar Sarajeva u znaku vokalnih izvedbi, Život, LV, br. 4/5, str. 80–82.
 • Majske muzičke svečanosti Muzičke akademije u Sarajevu, Muzika, XII, br. 31, str. 90–94.
 • Kronika muzičkog života u Sarajevu, Muzika, XII, br. 31, str. 110.
 • Kronika muzičkog života u Sarajevu, Muzika, XIII, br. 32, str. 77.
 • Majske muzičke svečanosti 2009., Muzika, XIII, br. 33, str. 90–92.
 • Jubilej Muzičke akademije u slavu umjetničkog kvaliteta, Knjižica 60 godina Muzičke akademije u Sarajevu 1955–2015.

 

OSTALI OBLICI STRUČNOG I NAUČNOG DJELOVANJA

Dr. Lana Paćuka za Muzikološko društvo FBiH uređivala je nekoliko zvučnih i pisanih izdanja, među kojima i kompakt disk Bosanskohercegovačka muzika V (2008) i Zbornik 6. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“  iz 2008. godine.

Urednica je  koncertnog DVD zapisa Carmina burana i Requiem (2011)izdatog od strane Muzičke akademije u Sarajevu. U okviru projekta European Commission Tempus uredila je i koncertni CD zapis Kratka muzička biografija Bosne i Hercegovine (1878–1918) iz 2014. godine. Urednica je i programske knjižice 60 godina Muzičke akademije u Sarajevu 1955–2015. izdate povodom proslave jubileja kojim ova visokoobrazovna muzička institucija slavi 60 godina svog postojanja.

U okviru multimedijalnog programa Svjedočanstvo jednog vremena: Tešanj 1878. – 1941. Scenografija, film i muzika održanog 09.08.2014. godine u JU Muzej Tešanj, održala je predavanje o prilikama muzičkog života austrougarske Bosne i Hercegovine. U okviru IX. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“ održala je uvodno predavanje o tokovima kompozitorskog stvaralaštva 1878–1918, nakon kojeg je uslijedio i cjelovečernji koncert Kratka muzička biografija Bosne i Hercegovine (1878–1918), čiji je bila glavni organizator.