Zbornik radova “Muzika u društvu”, 2004.

4. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Sarajevo, 28-30. oktobar 2004.

“MUZIKA U DRUŠTVU”
ZBORNIK RADOVA

ISBN 9958-9591-6-X

Izdavači: Muzikološko društvo FBiH

Muzička akademija u Sarajevu

Sarajevo, 2005.

 

Urednici: Tamara Karača, Senad Kazić

 

SADRŽAJ
UVODNA RIJEČ / 9

Muzikologija

ŠTO JE GLAZBA? NEKI SUVREMENI POGLEDI NA STARU TERMINOLOŠKU DILEMU Nikša Gligo / 11

MUZIKA I DRUŠTVO U FOKUSU MUZIKOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA: OD SEMIOTIKE DO STUDIJA KULTURE Tatjana Marković / 20

DANKO GRLIĆ: ABDIKACIJA MUZIČKOG SUBJEKTA Fatima Lačević / 26

JE LI ESTETIKA MUZIKE UISTINU MRTVA? Ivan Čavlović / 34

“MUZIKOLOGIJA TEHNOKULTURE” – MOGUĆNOSTI TRANSPOZICIJE NEKIH METAFORA TEHNOKULTURE U PROUČAVANJE NOVIJE ELEKTROAKUSTIČKE MUZIKE Vesna Mikić / 40

ISTARSKI TONSKI NIZ: OD NARODNOG NAPJEVA DO ATONALNE STRUKTURE Mirjana Veljović / 67

STVARANJE SOCIJALISTIČKOG DRUŠTVA: FUNKCIJA I ZNAČAJ DEČIJIH HOROVA U PRVOJ POSLERATNOJ DECENIJI U SRBIJI (1945–1955) Slavica Stefanović / 74

KRIK IZ TROMBONA: BIĆE REČI O VINKU GLOBOKARU Dragana Stojanović Novičić / 87

BOŽIDAR KUNC KAO SKLADATELJ U OGLEDALU KRITIKE SVOGA DOBA Rozina Palić Jelavić / 95

 

Muzikologija u BiH

GLAZBENI INSTRUMENTI U BIH U DOBA OTOMANSKE UPRAVE Alma Zubović / 104

KONTROLA NAD ZVUKOM I MUZIKOM: ASPEKTI MUZIČKOG ŽIVOTA U SARAJEVU TOKOM AUSTROUGARSKE VLADAVINE (1878–1918) Risto Pekka Pennanen / 112

PJEVAČKA DRUŠTVA U BOSANSKOJ KRAJINI Refik Hodžić / 124

SKLADATELJSKI RAD MLADENA POZAJIĆA Marija Riman / 133

SARAJEVSKA EPOHA SLOVENAČKOG TENORA POLDETA POLENCA (1912–1974) Franc Križnar / 151

O MEDIJSKOM PRISTUPU POPULARNOJ MUZICI ZEMALJA BIVŠE SFRJ Vesna Andree Zaimović / 161

U TRAGANJU ZA KRITIČKOM SVIJESTI: RAZMIŠLJANJA O MUZIČKOJ KULTURI U BIH OKO 2004. Amila Ramović / 166

 

Etnomuzikologija

BUDUĆNOST ETNOMUZIKOLOŠKOG TERENSKOG RADA Timothy J. Cooley / 174

POSTOJI LI UISTINU NARODNA MUZIČKA PEDAGOGIJA? Dimitrije Golemović / 183

TRANSPOZICIJA U ETNOMUZIKOLOGIJI: ZA I PROTIV Milorad Kenjalović / 197

SUDBINA JEDNE OSTAVŠTINE. KOLEKCIJA MAGNETOFONSKIH VRPCI “RIHTMAN” Tamara Karača Beljak / 203

UTJECAJ BOSANSKOHERCEGOVAČKE NARODNE MUZIKE NA FORMIRANJE IZVOĐAČKOG REPERTOARA HARMONIKAŠA SRBOSLAVA IVKOVA Vesna Ivkov / 209

ODNOS TEKSTA I MELOSTROFE NA PRIMJERU PJEVANJA HAMDIJE ŠAHINPAŠIĆA Munib Maglajlić / 216

ILAHIJA U BOSNI U KORELACIJI S LOKALNOM I STRANIM MUZIČKIM PRAKSAMA Maja Baralić-Materne / 224

HISTORIJSKA POZADINA KORDOFONIH INSTRUMENATA TIPA DUGOVRATE LEUTE U BIH Jasmina Talam / 228

STILOVI VOKALNOG MUZICIRANJA NARODA U BIH Miroslava Fulanović Šošić / 234

PSIHOLOŠKI ASPEKTI NOVOKOMPONOVANE NARODNE MUZIKE U BIH Sanja Raljević / 239

 

Muzička pedagogija

MATERNJI JEZIK – IGRA  Nada Ivanović / 249

GLASBENO OCENJEVANJE V PROCESU OTROKOVEGA GLASBENEGA IN OSEBNOSTNEGA RAZVOJA Barbara Sicherl-Kafol / 256

IMPROVIZACIJA U FOKUSU SAVREMENOG SOLFEGGIA Senad Kazić / 261

PSIHOLOŠKA PRIPREMA UČENIKA ZA NASTUP Miradet Zulić / 269

MODELI KREATIVNE NASTAVE – PRIMJENA U MUZIČKOJ EDUKACIJI Selma Ferović / 273

POWER POINT PREZENTACIJA U NASTAVI MUZIČKE KULTURE Valida Tvrtković Akšamija / 287