Muzikološko društvo

Muzikološko društvo Federacije Bosni i Hercegovine je osnovano u junu 1997. Društvo okuplja stručnjake iz muzičke nauke radi istraživanja muzičke prošlosti i sadašnjosti Bosne i Hercegovine, Balkana i svijeta..

Muzikološko društvo je prvo ovakve vrste u BiH. Njegove aktivnosti danas su integralni dio muzičkog života BiH, posebno kroz različite aspekte istraživanja u muzičkoj nauci. Društvo okuplja više od 64 člana i bazirano je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.

Društvo je relevantan faktor u istraživačkim aktivnostima domaće muzikologije, kao i hrvatske i srbijanske muzikologije, što je relativno jasno vidljivo kroz određene aspekte zajedničke saradnje, projekata, razmjene literature, učešća na muzikološkim skupovima itd. Aktivnosti društva su podržane od strane domaće muzičke i kulturne javnosti.

Godine 1997. zarad postizanja ciljeva predstavljenih u konstituirajućim dokumentima, Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija u Sarajevu počeli su sa objavljivanjem časopisa za muzičku kulturu ”Muzika”. U periodu od 1997-1999. časopis je objavljivan četiri puta godišnje, a od 2000. dva puta godišne.

Društvo je iniciralo organiziranje Internacionalnog simpozija ”Muzika u društvu”. Prvi simpozij je oraniziran 1998. i od tada simpoziji se održavaju svake dvije godine. Posljednji je organiziran od 8.-11. novembra 2012. godine. Učesnici su muzikolozi i etnomuzikolozi iz Bosne i Hercegovine, regiona i raznih zemalja svijeta. Nakon svakog simpozija društvo objavljuje Zbirku radova simpozija.

Časopis ”Muzika” i Zbirka radova simpozija su dobro prihvaćeni od strane muzičke javnosti u BiH i drugih zemalja. Društvo šalje svoje publikacije svim zainteresiranim institucijama među kojima je najznačajniji svjetski bibliografski centar za muziku u New Yorku.

Važan zadatak društva je objavljivanje radova o muzici u BiH. Pomenuto se realizira kroz interno natjecanje Društva. Ovaj segment rada je veoma važan jer sve knjige, radovi objavljeni u ”Muzici” i Zbirke sa simpozija postepeno formiraju fond literature o muzici u Bosni i Hercegovini.

Bitan dio naših aktivnosti je organizacija koncerata za izvođenje radova bosanskohercegovačkih autora i javnih diskusija o različitim aspektima muzičkog statusa i razvoja u BiH. Društvo je organiziralo slijedeće koncerte:

 

Muzikološko društvo FBiH isključivo je finansijski podržano od strane vladinih i nevladinih institucija.