Hodžić, R. Muzički život u Sjeverozapadnoj Bosni od 1878-1992.

Refik Hodžić

Muzički život u Sjeverozapadnoj Bosni od 1878-1992.

 

ISBN 9958-9591-4-3

Biblioteka Musica historica Knjiga prva

Urednik: Dr. Ivan Čavlović

Recenzenti: Dr. Selma Ferović, Dr. Ivan Čavlović

Izdavač: Muzikološko društvo FBIH

Sarajevo, 2004.

440 str.

 

Izvod iz recenzije:

Knjiga dr. Refika Hodžića pod naslovom Muzički život u Sjeverozapadnoj Bosni od 1878-1992. značajan je naučno-istraživački doprinos savremenoj bih muzikologiji. Knjiga sadrži 10 poglavlja sa ukupno 441 stranicom. Ona je neznatno izmjenjena doktorska disertacija odbranjena na Muzičkoj akademiji u Sarajevu 2002. godine.

Knjiga je prva ovakve vrste u našoj muzičkoj nauci, a istražuje ukupan muzički život u prostorno i vremenski ograničenom području iz kojeg predmeta proizilaze i dobro odabrane i postavljene metode istraživanja. Zahvaljujući tome knjiga je obuhvatila sve aspekte muzičkog života, od muzičke edukacije i profesionalnog bavljenja muzikom do muzičkog amaterizma i utjecaja muzičkog folklora na muzičko stvaralaštvo. Proučavajući veliki broj primarnih i sekundarnih izvora, i koristeći podatke dobijene od živih kazivača, dr. Refik Hodžić je napravio kartu muzičkog života Sjeverozapadne Bosne od vremena Austro-Ugarske uprave do 1992. godine. Naučna ozbiljnost i obuhvatnost građe, stil pisanja i predanost pisca muzikološkim istraživanjima, opredijelili su Muzikološko društvo FBiH da štampa ovu knjigu kao uzornu za sljedeća slična istraživanja, ali i na radost budućih čitalaca koji će biti temeljno upoznati i s društveno političkim i kulturnim kontekstom u kojem se razvijala muzička kultura u Sjeverozapadnoj Bosni i Hercegovini.

Dr. Ivan Čavlović (Izvod iz recenzije), Sarajevo 2004.

 

Napomena:

Knjiga se može kupiti u biblioteci Muzičke akademije u Sarajevu po cijeni od 20 KM.