Plan rada za 2015. godinu

Muzikološko društvo FBiH u 2015. godini planira slijedeće aktivnosti i projekte:

1. Nastavak izdavanja časopisa za muzičku kulturu Muzika

Časopis Muzika izlazit će dva puta godišnje u tiražu od 300 primjeraka.
Nosilac: Uredništvo
Vrijeme: 2015.

2. Štampanje Zbornika 9. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”

Nosilac:Uredništvo
Vrijeme: 2015.

3. Suorganizacija okruglog stola pod radnim nazivom Muzički pedagozi u Bosni i Hercegovini povodom 60. godina Muzičke akademije u Sarajevu

Nosioci: Muzikološko društvo FBIH, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju, Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu

Vrijeme: oktobar, 2015.

Rad Muzikološkog društva se finansira iz donacija vladinih i nevladinih organizacija, te minimalno iz članarina i prodaje vlastitih izdanja. Od prikupljenih sredstava zavisiće i realizacija navedenih projekata.

Plan rada Muzikološkog društva FBiH za 2015. godinu razmatran je i usvojen na Sjednici Upravnog odbora Muzikološkog društva 11. 02. 2015. godine, a potvrđen na Skupštini Muzikološkog društva održanoj 08. 05. 2015. godine.

 

Predsjednica MDFBIH

Dr. Fatima Hadžić