Selma Ferović

Prof. dr. Selma Ferović

LIČNI PODACI:
Rođena u Mostaru 2. januara 1946. godine. Od 1947., godine živi u Sarajevu. Udata. Majka dvoje djece (sin Jasmin rođen 12. novembra 1972. i kći Alma rođena 1, juna 1978.). Državljanin BiH.

OBRAZOVANJE:
Paralelno sa osnovnom ško1om i gimnazijom završila Nižu (Klavir) i Srednju muzičku školu (Solo-pjevanje). Diplomirala dva fakulteta: Muzičku akademiju 1971., Teoretsko-nastavnički odsjek i Filozofski fakultet Odsjek za pedagogiju 1972. na Univerzitetu u Sarajevu. Magistrirala je 1977. a doktorirala 1984. godine na Odsjeku za pedagogiju i psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

NASTAVNA POZICIJA:
Na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, radi od 1971. i prošla je sva zvanja. Od maja 1994. ima zvanje redovnog profesora na predmetima: Metodika muzičke nastave i Pedagogija sa psihologijom. Od maja1992. do 19. februara 2009. bila je angažovana kao spoljnji saradnik i na Pedagoškoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, na odsjecima Razredna nastava i Predškolski odgoj, na predmetima Muzička kultura, Metodika nastave muzičke kulture i Metodika muzičkog odgoja.
U novembru 2011. napunila je 40 godina pedagoškog i 38 godina naučno-istraživačkog i stručnog rada i otišla u mirovinu.
Bila je prodekan i V. D. dekan Muzičke akademiije u Sarajevu od 1984.-1986. Šef Teoretsko-pedagoškog odsjeka Muzičke akademije od 1987. do 2003. godine.
Dekanesa Muzičke akademije bila je dva mandatna perioda od juna 2003. do juna 2007. godine.
Dužnost šefa Instituta za muzikologiju i etnomuzikologiju devete organizacione jedinice Akademije obavljala je od 2007. do 2009. godine.

PODRUČJA NAUČNOG RADA:
Obavljala je naučna istraživanja u području muzičke pedagogije u ex Jugoslaviji, a posebno u Bosni i Hercegovini, muzičke nauke i kulture i umjetničkog odgoja, muzičke didaktike, psihologije muzike, muzikoterapije, pedagogije i psihologije. Rukovodilac i aktivni učesnik u mnogim naučnim timovima, na savjetovanjima, kongresima, simpozijima u ex Jugoslaviji i inostranstvu. Od 1998. učestvovala je na pet Međunarodnih simpozija „Muzika u društvu“
Objavila je preko 160 naučnih i stručnih pretežno muzikoloških radova u BiH, ex Jugoslaviji i inostranstvu, od kojih je značajan dio posvećen bh muzičkoj baštini i muzičkoj pedagogiji i muzikologiji.
Autorica je 25 knjiga (20 autor , 5 kao koautor), 7 priručnika za nastaavnike i 7 radnih sveski za učenike.
Autorica je 6 udžbenika za predmet Muzička kultura za I, II, III i VIII razred osnovne škole i Muzička kultura za IV razred (koautori (Krajtmajer, Kulenović)u izdanju Minexa u Zenici,1996. i nekoliko narednih godina. Autorica je segmenta MUZIČKA KULTURA tri udžbenika za djecu koja su se školovala u dijaspori pod nazivima GOVOR MOJE ZEMLJE za I, II i III razred, KULTURNA I DRUŠTVENA HISTORIJA BIH za IV, V i VI razred i KULTURNA I DRUŠTVENA HISTORIJA za VII i VIII razred osnovne škole (1996.).
Autorica je posebnog Priručnika MUZIČKI GOVOR MOJE ZEMLJE i četiri audio-kasete sa primjerima iz bh. muzičke baštine, sa didaktičko-metodičkim uputstvima za njeno upoznavanje (1998.).
U izdanju Sarajevo Publishing počev od 2000. godine po novim nastavnim programima i nadalje, autorica je 6 udžbenika, (za I., II., i III.) isto toliko priručnika za nastavnike (3)i radnih sveski za učenike (3). Za predmet Muzička /glazbena kultura.napisala je i 4 udžbenika, za VIII razred osnovne škole i Muzička /glazbena kultura za I,, i II razred gimnazije, koji se koriste i 2016. i Muzička/glazbena kultura za IV razred (koautori (Krajtmajer, Kulenović). Uz udžbenike za I, II i III razred osnovne škole Ferović je napisala i objavila i 3 Priručnika za nastavnike za I., II., i III razred za svaku nastavnu temu i 3 Radne sveske za učenike za provjeru znanja za svaku temu. Ova izdanja su izlazila više godina.
U izdanju Sarajevo Publishing objavila je i 3 nova udžbenika prema korigiranom nastavnom planu Muzička/glazbena kultura za I, II., i III razred sa CD-om kao poklonom sa snimljenim notnim materijalom i muzikom 2005, sa ponavljanjem izdanja 2006., 2007., 2008., i 2009. U izdanju Sarajevo Publishing 3 nova udžbenika za I., II. i III. razred devetogodišnje osnovne škole (koautorica Meškič Indira) rađeni su na osnovu novog dopunjenog nastavnog programa. Objavljeni su 2011. godine i svake godine se ponovno štampaju i ove 2016 godine. Udžbenik za I razred urađen je kao Radni udžbenik za I. razred devetogodišnje osnovne škole. Uz to je uradjena i Mala vježbanka za I razred devetogodišnje osnovne škole, segment za muziku (koautorica Meškić Indira).
Autorica je knjige TEORIJA I PRAKSA MUZIČKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA U BIH (1878-1980.), naučne monografije, značajne za historiju školstva, muzičku pedagogiju i muzikologiju (Sarajevo 1991.)
Poseban doprinos dala je razvoju mladih kadrova kao mentorica za postdiplomski studij 7 kandidata/kandidatkinja i 3 doktorata, čiji su rezultati izrade i odbrane ocijenjeni ocjenom odličan.

OSTALE PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:
Predavač na brojnim seminarima za nastavnike, savjetnik za muzičku nastavu Zavoda za unapredjenje vaspitno-obrazovnog rada (1980- 1985), mentor i ispitivač na stručnim, danas pripravničkim ispitima. Urednik muzičkih programa, promotor muzičkih izdanja, muzički urednik radija “Preporod” (1997.), gost i autor mnogih priloga za bh radija i televizije u oblasti muzičke baštine, recenzent muzičkih zbirki, udžbenika, audio-kaseta, nastavnih planova i programa muzičkog odgoja na svim stupnjevima muzičke edukacije.
Za svestranu aktivnost dobila je više zahvalnica, diploma i posebno priznanje Kantonalnog ministarstva za kulturu i sport Sarajevo, za veliki doprinos razvoju muzičke kulture u BiH (1997.)
U akciji «Nauspješnije žene BiH u 2000. godini», izabrana za Ženu godine u oblasti kulture.
Dobitnik je Zlatne plakete Muzičke akademije za izuzetan doprinos ravoju Muzičke akademije, muzičke umjetnosti, nauke i pedagogije u Bosni i Hercegovini, povodom „50 godina Muzičke akademije u Sarajevu (07.07. 2006.).